DATASKYDDSPOLICY

Vi uppskattar ditt intresse för vår webbplats och erbjudandena på våra webbsidor.

Att skydda dina personuppgifter (nedan kallade uppgifter) är av mycket stor vikt för oss. Därför skulle vi vilja informera dig i detalj om vilken typ av uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats och utnyttjar våra onlineerbjudanden samt om hur vi sedan behandlar eller använder dessa uppgifter. Vi skulle också vilja informera dig om de åtföljande tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder som vi har vidtagit.

Tänk på att den här integritetspolicyn kan komma att uppdateras då och då på grund av införandet av ny teknik och/eller ändringar i lagstiftningen. Vi kommer att göra dig uppmärksam på detta när det blir aktuellt. Om vi gör några ändringar, kommer vi självklart alltid att ta lämplig hänsyn till dina intressen.

A. Allmän information

1. Personuppgiftsansvarig

Gemensamt personuppgiftsansvariga är Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden, Box 1404, SE-251 14 Helsingborg, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Tyskland), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin (Tyskland) och Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA) i enlighet med artikel 4.7 och artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen. De ovannämnda personuppgiftsansvariga ska gemensamt fastställa ändamålen med och medlen för behandlingen enligt beskrivningen nedan. När vi använder namnet ”Weber” nedan, så avses därmed alla gemensamt personuppgiftsansvariga tillsammans, såvida inte en eller flera enheter nämns uttryckligen. Alla överföringar av uppgifter till Förenta staterna inom Weber-Stephen-gruppen grundar sig på EU:s standardavtalsklausuler. Nedan listas de funktioner som respektive personuppgiftsansvarig uppfyller.

Weber-Stephen Products LLC är ansvarigt för förvärv och förvaltning av programvara och tjänster för behandling av uppgifter för hela företagsgruppen och har således hand om ingåendet och förvaltningen av tjänsteavtal (inklusive personuppgiftsbiträdesavtal) med eventuella tredjepartstjänsteleverantörer, såvida inte tjänsterna endast används i Europa. I så fall ska Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH vara ansvarigt. Weber-Stephen Products LLC har i regel administrativ åtkomst till den administrerade programvara som används inom gruppen.

Ansvaret för den tekniska driften av den här webbplatsen och motsvarande IT-infrastruktur samt för förvaltningen av konton med Weber-ID åligger Weber-Stephen Products LLC och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden, Weber-Stephen Products LLC och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tillgång till alla analysuppgifter och loggfiler som samlas in på webbplatsen och beslutar gemensamt om marknadsföringsåtgärder och förbättringar av Weber-Stephens erbjudanden.

Den tekniska och kommersiella hanteringen samt driften av butiken och bokningssystemet för Weber Grill Academy på den här webbplatsen ligger inom Weber-Stephen Deutschland GmbH:s ansvar. Detta omfattar hanteringen av betalningar, returneringar och annan uppgiftsbehandling som har med beställningar att göra. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tillgång till dessa uppgifter och hjälper Weber-Stephen Deutschland GmbH med behandlingen för de olika europeiska länderna.

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH ansvarar för driften av betygsättningssystemet på weber.com i Europa. Både Weber-Stephen Products LLC och Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden har tillgång till dessa uppgifter.

Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden, Weber-Stephen Deutschland GmbH och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH är gemensamt ansvariga för att uppfylla de informationsskyldigheter som avses i artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen på webbplatsen och i samband med personuppgifter som erhålls där. Dessutom är Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH och Weber-Stephen Products LLC ansvariga för att genomföra de allmänna principer för dataskydd som anges i artikel 5 i den allmänna dataskyddsförordningen och för att säkerställa datasäkerhet enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen i syfte att skydda dina uppgifter.

För att göra gällande anspråk enligt den allmänna dataskyddsförordningen ska du kontakta Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH:s dataskyddsombud på privacy.emea@weberstephen.com. Du kan givetvis också göra gällande dina rättigheter mot de enskilda gemensamt personuppgiftsansvariga via kontaktsidan.

Weber-Stephen Products LLC, Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH är gemensamt ansvariga för behandlingen av allmänna förfrågningar om produkter och tjänster från Weber, samt gemensamt med Weber-Stephen Products LLC som borgen ansvariga för förfrågningar angående Webers garanti. Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden, Weber-Stephen Deutschland GmbH och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH är gemensamt ansvariga för behandlingen av förfrågningar i samband med lagstadgade garantianspråk, om produkten som reklameras har köpts på weber.com.

Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden är ansvarigt för alla andra skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

2. Dataskyddsombud för kontaktuppgifter

Om du har frågor eller kommentarer om behandlingen av dina uppgifter, eller om du har uppmuntrats till att kontakta oss genom den här policyn, ska du kontakta integritetsombudet för Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH och Weber-Stephen Deutschland GmbH, som hanterar frågor angående dataskydd på privacy.emea@weberstephen.com. Dataskyddsombudet på den här e-postadressen vidarebefordrar sedan alla förfrågningar till det relevanta kontoret om det är nödvändigt. När du kontaktar oss via e-post, ska du rikta förfrågningar till dataskyddsombudet. I annat fall hänvisas du till vår information på https://www.weber.com/SE/sv/legal/kontakt/weber-33805.html.

Eftersom vi inte kan garantera fullständig datasäkerhet när kommunikationen sker via e-post, rekommenderar vi att du skickar konfidentiell information med vanligt post. På begäran får du postadressen via e-post.

3. Rättsliga grunder för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter enligt de lagstadgade bestämmelserna endast om en rättslig grund tillåter detta.

 • Om vi får den registrerades samtycke till att behandla personuppgifter, utgörs den rättsliga grunden av artikel 6.1 a och artikel 7 i den allmänna dataskyddsförordningen.
 • När vi behandlar personuppgifter som behövs för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen den rättsliga grunden. Detta gäller även för förfaranden för behandling som är nödvändiga för att genomföra åtgärder innan avtalet ingås.
 • Om behandlingen av personuppgifter behövs för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar vårt företag, är artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen den rättsliga grunden.
 • Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse hos vårt företag eller en tredje part och den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än det förut nämnda intresset, är artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen den rättsliga grunden för behandlingen.

4. Barn

Det här onlineutbudet är inte avsett för barn under 16 år.

5. Lagringstider

Vi raderar de uppgifter som har behandlats av oss eller begränsar behandlingen enligt de lagstadgade bestämmelserna, i synnerhet i överensstämmelse med artiklarna 17 och 18 i den allmänna dataskyddsförordningen. Om inget annat uttryckligen anges i den här integritetspolicyn, raderar vi lagrade uppgifter så fort de inte längre behövs för det avsedda ändamålet. När uppgifterna inte längre behövs, behålls de endast om detta krävs för andra och rättsligt tillåtna ändamål eller om uppgifterna måste bevaras på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter. I sådana fall är behandlingen begränsad, det vill säga uppgifterna är spärrade och behandlas inte för andra ändamål.

Lagstadgade lagringsskyldigheter följer till exempel av § 257 första stycket i HGB [den tyska handelslagen] (6 år för handelslager, inventarieförteckningar, ingående balansräkningar, finansiella årsrapporter, handelsbrev, räkenskaper osv.) och av § 147 första stycket i AO [den tyska lagen om beskattningsförfarande] (10 år för bokföringsböcker, arkiv, lägesrapporter, räkenskaper, handels- och affärsbrev, handlingar med relevans för beskattning osv.).

6. Dina rättigheter

Enligt krav i lag har du följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

 • Den registrerades rätt till tillgång (artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt till rättelse och radering (artiklarna 16 och 17 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i den allmänna dataskyddsförordningen)
 • Rätt att göra invändningar (artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen)

Om behandlingen grundar sig på våra eller tredje parts berättigade intressen, har du också rätt att göra invändningar enligt artikel 21 i den allmänna dataskyddsförordningen.

För att göra gällande anspråk enligt den allmänna dataskyddsförordningen ska du kontakta Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH:s dataskyddsombud på privacy.emea@weberstephen.com. Du kan givetvis också göra gällande dina rättigheter mot de enskilda gemensamt personuppgiftsansvariga via kontaktsidan.

Du har även rätt att inge klagomål till en behörig tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter avseende den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

7. Länkar till tredje parts webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ska du vara medveten om att dessa erbjudanden har sina egna principer för dataskydd och att vi inte är personuppgiftsansvarig för dessa förfaranden. Granska varje integritetspolicy innan du lämnar ut några personliga uppgifter till dessa personuppgiftsansvariga.

B. Insamling och behandling av personuppgifter

I det följande skulle vi vilja informera dig om hur Weber behandlar dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen och gör ett köp i vår butik. Observera att vi i avsnitt C ger separat information om behandling i samband med framtagning av statistik, plattformsöverskridande reklam, spårning, riktad annonsering och användning av insticksprogram som erbjuds av Webers partner.

1. Tillhandahållande av weber.com för användning i informationssyfte (loggfiler)

För användning av vår webbplats i informationssyfte behöver du i allmänhet inte aktivt lämna personuppgifter. Varje gång du använder Internet, överför din webbläsare viss information som vi lagrar i så kallade loggfiler, som till exempel

 • datum och tid för hämtning av någon av våra webbsidor,
 • din typ av webbläsare,
 • webbläsarens inställningar,
 • det operativsystem som används,
 • den sista sidan som du besökte,
 • mängden överförda uppgifter och åtkomststatus (filöverföring, filen hittades inte osv.),
 • din IP-adress.

Vi samlar in och använder dessa uppgifter uteslutande i icke identifierbar form när du använder vår webbplats i informationssyfte. Detta görs för att möjliggöra användningen av de webbsidor som du har hämtat och för att förbättra vår webbplats. Vi lagrar din IP-adress endast under den tid du besöker webbplatsen för att hämta och använda webbsidorna i informationssyfte. Ytterligare analys utförs endast enligt nedanstående bestämmelser på grundval av ditt samtycke.

Behandlingen av ovannämnda uppgifter är absolut nödvändig för webbplatsens prestanda i den mening som avses i artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen, för att webbsidorna ska visas korrekt och för att garantera stabilitet och säkerhet.

Weber-Stephen Products LLC har tillgång till uppgifterna i de förfaranden för uppgiftsbehandling som beskrivs i det här avsnittet.

För att driva den här webbplatsen använder vi en värdtjänstleverantör som på våra vägnar behandlar meta- och kommunikationsdata om användarna av vår webbplats på grundval av våra berättigade intressen av ett effektivt och säkert tillhandahållande av den här webbplatsen enligt artikel 6.1 f och artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen.

2. Weber-ID

På vår webbplats kan du skapa ett Weber-ID. Ett Weber-ID ger tillgång till ett centralt kundkonto där alla dina uppgifter samlas på ett ställe för att ständigt förbättra din upplevelse av Webers värld och skräddarsy den efter dina specifika intressen. Det ger dig tillgång till exklusivt innehåll på webbplatsen (recept, tips och tricks osv.) och du kan registrera din grill/dina grillar, få all viktig information (garantitider, bruksanvisningar osv.) och komma åt alla uppgifter och tjänster som Weber-Stephen har att erbjuda dig. Du kan också på ett enkelt sätt när som helst logga in på vår butik och kontrollera din beställningsstatus eller lägga fler beställningar utan att du behöver registrera dig på nytt. Ett Weber-ID gör det även möjligt för dig att använda funktioner som till exempel anteckningsblock och önskelista. Om du dessutom använder en Weber-app (Weber App, Weber Connect eller Weber iGrill) kan du länka de uppgifter som lagrats för den enheten till ditt Weber-ID, så att du har all information tillgänglig på ett ställe.

Dessutom används Weber-ID för att ge registrerade användare en personligt anpassad webbplatsupplevelse. Följaktligen samlas registrerade användares användningsbeteende in och analyseras baserat på spårnings- och analysverktyg som beskrivs i avsnitt C i denna policy. Baserat på den information vi har om en Weber-ID-användare, i synnerhet när det gäller deras intressen, placerar vi kunder i segment, för att endast tillhandahålla marknadsföringsinnehåll till användare som passar deras specifika intressen och analyserar vår kundgrupp (se nedan för information). Följande ytterligare data samlas in, lagras och analyseras:

 • E-postadress*
 • Lösenord*
 • För- och efternamn*
 • Födelsedatum
 • Hushållets storlek
 • Typ av hushåll
 • Antal barn
 • Registrerade grillar
 • Lagda beställningar
 • Ytterligare uppgifter vid beställning:

Telefonnummer **, leveransadress ***, fakturaadress ***, betalningsuppgifter ***

* Informationen måste lämnas när ett Weber-ID registreras.

** Informationen är obligatorisk endast om varor ska levereras av en speditör eller om det görs en bokning på Grill Academy.

*** Informationen är obligatorisk endast om en beställning ska göras med ett Weber-ID.

Det är nödvändigt att analysera dina uppgifter och använda våra system för att det ska vara möjligt för oss att ge dig en individanpassad och skräddarsydd digital upplevelse. Därför behandlas dina uppgifter inom ramen för Weber-ID på grundval av artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen i syfte att göra det möjligt för oss att tillhandahålla Weber-ID-tjänsten. Weber-Stephen Products LLC och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH har tillgång till uppgifterna i de förfaranden för uppgiftsbehandling som beskrivs i det här avsnittet.

Du kan registrera ditt Weber-ID på vår webbplats genom att ange ovannämnda uppgifter och välja ett lösenord. Efter registreringen kan du genast använda ditt Weber-ID. När du har registrerat ett Weber-ID, skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angett. Där hittar du en länk för att skapa och konfigurera ditt Weber-ID. Den information som du lämnar när du skapar ditt Weber-ID är frivillig. Dessutom har vi rätt till att behålla dina IP-adresser och registreringsuppgifter för att kunna bevisa din registrering och utreda ett eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 c och f i den allmänna dataskyddsförordningen. Om du vill ta bort ditt Weber-ID eller ändra den e-postadress som du använde vid registreringen, ska du kontakta oss på privacy.emea@weberstephen.com. För att kontakta oss ska du om möjligt använda den e-postadress som du använde vid registreringen, eftersom det gör det lättare för oss att identifiera dig.

Om du registrerar ett Weber ID, behandlas dina uppgifter på våra vägnar av personuppgiftsbiträdet Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. När du registerar din grill, behandlas uppgifterna på våra vägnar av personuppgiftsbiträdet Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

I sin egenskap av teknisk administratör har Weber-Stephen Products LLC tillgång till uppgifterna i de förfaranden för uppgiftsbehandling som beskrivs i det här avsnittet.

3. Shoppa hos Weber-Stephen, Grill Academy

Vi samlar in personuppgifter endast om de tillhandahålls oss frivilligt under beställningsprocessen eller vid registreringen av ett Weber-ID. När avtalet har slutförts, spärras dina uppgifter och raderas när lagbestämmelser, i synnerhet skatte- och handelsrättsliga regler, inte längre gäller. Så sker dock inte om du uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av uppgifterna eller en fortsatt behandling är laglig och berättigad.

Om du skulle vilja köpa någonting i vår butik, måste du ange de uppgifter som behövs för att behandla din beställning och som är nödvändiga för att avtalet ska kunna ingås och genomföras. Den information som krävs för behandlingen av avtalet är markerad separat. Ytterligare information är frivillig. Adressuppgifterna lämnas ut till den anlitade speditören eller fraktföretaget för behandling. Vi lämnar ditt telefonnummer till fraktföretaget för att en leveranstid ska kunna överenskommas. Dessutom överför vi din e-postadress så att fraktföretaget kan informera dig om leveransens status. Vi använder PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim för strukturerad behandling och överföring av leveransuppgifter. När du handlar i vår butik, behandlas din information på våra vägnar av vårt personuppgiftsbiträde Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Den rättsliga grunden för behandlingen av avtal är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen.

Följande uppgifter behandlas:

 • Namn, leveransadress, fakturaadress, betalningsuppgifter, e-postadress.
 • Telefonnummer i de fall leveransen utförs av ett fraktföretag.

(a) Beställning som gäst

För att behandla beställningen behandlar vi de uppgifter som du lämnar. För det ändamålet kan vi komma att lämna ut dina betalningsuppgifter till vår bank eller andra betaltjänstleverantörer. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen. Med undantag för de uppgifter som måste lagras på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter, lagrar vi inga uppgifter om dig.

(b) Beställning via Weber-ID

Du kan också lägga in de uppgifter som behövs för att behandla beställningen på ditt Weber-ID-konto. När du handlar via ditt Weber-ID, behandlas uppgifterna tillsammans med beställningsuppgifterna för att skapa en beställningshistorik. Du hittar mer information om detta i avsnittet ”Weber-ID” i den här integritetspolicyn.

(C) Beställning via kundtjänsten

I länder där Weber erbjuder reparationstjänster kan du kontakta vår kundtjänst via telefon, e-post, kontaktformulär eller sociala mediekanaler för att beställa reservdelar eller begära reparation. Om det inte omfattas av Webers garanti eller lagstadgad garanti, behandlar vi betalnings- och faktureringsuppgifter. För uppfyllelse och betalning måste du ge oss din fakturaadress, din e-postadress och, om leverans krävs, ett telefonnummer samt din leveransadress. Vi överför dina kontaktuppgifter (telefonnummer och/eller e-postadress för att leveranstider ska kunna överenskommas) och din leveransadress till ett fraktföretag.

Vi vidarebefordrar din fakturaadress till betaltjänstleverantören Klarna. Vi skickar ett e-postmeddelande till dig med en länk som skapats av Klarna för betalning via Klarna. Den här länken är giltig i 48 timmar. Efter den tiden upphör betalningslänken att gälla och kan inte användas längre. En ny betalningslänk måste skickas. För information om Klarnas integritetspolicy ska du besöka https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen. Med undantag för de uppgifter som måste lagras på grund av lagstadgade lagringsskyldigheter, lagrar vi inga uppgifter om dig.

(d) Registrering hos Grill Academy

Bokningsinformation om Weber Grill Academies lämnas ut för att Weber Grill Academy-leverantörer ska bli behöriga att behandla avtalet. För registrering för Grill Academies använder vi insticksprogrammet bookingkit för bokning, som tillhandahålls av bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Tyskland. Om någon av våra sidor som innehåller det här insticksprogrammets funktioner hämtas, upprättas en förbindelse till bookingkits servrar. Mer information om bookingkits dataskydd finns på https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b och artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen.

(e) Betygsättning av produkter

Du har möjlighet att betygsätta våra produkter. Du kan betygsätta produkter efter köpet på weber.com eller när du besöker vår webbplats eller i ditt Weber-ID.

När du har köpt en produkt av Weber, skickar vi ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angav i din beställning på grundval av vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen. I detta e-postmeddelande kan du genast betygsätta ditt köp. Du kan när som helst invända mot den här användningen av dina personuppgifter.

Om du vill lämna ett betyg antingen efter ett köp eller under ett besök på vår webbplats, samlar vi in de uppgifter som du har skrivit in i dialogrutan för betygsättning och överfört till oss. Din recension samt det förnamn och den första bokstaven i det efternamn som du har angett i formuläret, publiceras som en recension om produkten på vår webbplats. Din e-postadress publiceras inte tillsammans med betyget.

För betygsättningssystemet använder vi tjänsteleverantören Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Förenta staterna, som fungerar som personuppgiftsbiträde för oss enligt artikel 28 i den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan hitta mer information på https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Genom att skicka in omdömet, kommer både ditt förnamn och första bokstaven i efternamnet att publiceras på vår webbplats samt på underliggande sidor tillhörande Webers europeiska och schweiziska enheter. Vill du återkalla din personliga referens till omdömet kan du mejla till privacy.emea@Weberstephen.com. För omdömessystemet använder vi tjänsteleverantören Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10 011 United States. När du klickar på ”POST” (publicera) samtycker du samtidigt enligt artikel 49.1.a i GDPR till överföringen av dina uppgifter till USA, som är ett så kallat tredjeland som inte har samma eller liknande dataskyddsnivå som EU. För mer information, läs vår sekretesspolicy.


När du lämnar ett betyg, godkänner du och samtycker till den behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.emea@weberstephen.com. Om du skickar ett e-postmeddelande till oss, ska du meddela oss vad ditt återkallande avser så att vi kan tilldela din begäran. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a och artikel 7 i den allmänna dataskyddsförordningen.

(f) Meddelande om påfyllt lager

Om produkter är slutsålda i vår butik, erbjuder vi en meddelandetjänst. Så snart den önskade produkten åter finns i lager och kan levereras, får du ett meddelande via e-post.

För att tillhandahålla den här tjänsten är det nödvändigt att behandla din e-postadress i samband med den önskade produkten. Behandlingen utförs av personuppgiftsbiträdet Salesforce vid ett datacenter i Frankfurt am Main (Tyskland). Den rättsliga grunden är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a och artikel 7 i den allmänna dataskyddsförordningen. Du ger ditt samtycke genom att klicka på en bekräftelselänk som skickas till dig med e-post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.emea@weberstephen.com, så att du inte längre får några e-postmeddelanden. Tänk på att ange vilken tjänst det är som du vill avbeställa.

Dina uppgifter raderas automatiskt ur databasen när produkten åter finns i lager och du har fått meddelande om det.

(g) Betalning

Vi använder olika betalningsmetoder från tredjepartsbetalningsleverantörer. Om du väljer en av dessa betalningsmetoder kommer dina betalningsuppgifter att vidarebefordras till respektive betaltjänstleverantör för betalningshanteringen. Dessa tredjepartsleverantörer behandlar dina personuppgifter som en oberoende personuppgiftsansvarig i enlighet med sina sekretessvillkor. Överföringen baseras på fullgörandet av avtalet i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR och på vårt legitima intresse av säker betalningshantering och bedrägeriförebyggande i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Betalningar med kreditkort, PayPal och Klarna hanteras av betaltjänstleverantören Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna. Adyen fungerar som gränssnitt mellan de kommersiella leverantörerna och våra kunder. För att förhindra och upptäcka bedrägerier överför vi betalningsuppgifter, namn, enhetens fingeravtryck, beständig cookie, e-postadress, IP-adress, referens, mobiltelefonnummer samt fakturerings- och leveransadress till Adyen i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Mer information om vilka personuppgifter som överförs av oss och hur dina uppgifter bearbetas av respektive betaltjänstleverantör hittar du under betalningsmetoderna nedan. Mer information om Adyen finns i sekretesspolicyn på: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Om du betalar med PayPal omdirigeras du till PayPals webbplats via en länk. Under betalningsprocessen behandlas ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer och din konto- eller kreditkortsinformation. Se villkoren, användarvillkoren och sekretesspolicyn för PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg på webbplatsen.

Om du betalar med Klarna kommer dina uppgifter att behandlas av Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm. Följande personuppgifter behandlas av Klarna Bank AB som personuppgiftsansvarig: Angivna betalningsuppgifter, för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuella andra uppgifter som krävs för betalningshanteringen. 

Vid val av betalningsmetoderna köp på konto eller delbetalning behandlas i synnerhet följande personuppgifter av Klarna som personuppgiftsansvarig, i syfte att behandla betalningen och genomföra identitets- och kreditkontroller i detta sammanhang: 

 • Kontakt- och identifieringsuppgifter: Namn, födelsedatum, personnummer, titel, fakturerings- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, nationalitet, lön osv.
 • Betalningsinformation: Betalnings- och kreditkortsuppgifter (kortnummer, utgångsdatum och CVV-kontrollsiffra), kontonummer osv.
 • Information om hur beställningen behandlas, t.ex. produkttyp, produktnummer, pris osv. 
 • I de fall som betalningsmetoden ”köp på konto” eller ”delbetalning” väljs samlar Klarna in och använder personuppgifter och information om användarens tidigare betalningshistorik, samt sannolikhetsvärden för användarens framtida betalningshistorik i framtiden (s.k. scoring) för att avgöra om användaren kan erbjudas betalningssättet eller inte. Poängen beräknas utifrån vetenskapligt erkända metoder för matematisk statistik.

Mer information och detaljer om betalning via banköverföring finns här och på Klarnas webbplats på https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Om du väljer att betala med kreditkort samlas kortuppgifter som korttyp (Mastercard eller VISA), CVC, utgångsmånad, utgångsår, kortinnehavarens namn och kortnummer automatiskt in av betaltjänstleverantören Adyen som en del av betalningsprocessen, och uppgifterna vidarebefordras sedan till de parter som är involverade i beställningsprocessen för behandling, fakturering och administration av kortbetalningarna i en säker miljö. Mer information finns på https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Vi använder även Ingenico när du betalar med kreditkort. Ingenico som personuppgiftsbiträde agerar som teknisk mellanhand mellan Weber, Webers kunder, finansinstituten och alla andra parter till vilka uppgifterna behöver skickas för att behandla betalningen för behandling, avräkning och hantering av kortbetalningar i en säker miljö. Detta omfattar följande data: Förnamn och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsmetod, bankkortsuppgifter, kundnummer, konsumtionsdata (typ av varor som köpts, varuköpsfrekvens, inköpsvärde, inköpsdatum, användning av värdecheckar), data om sannolikhet för bedrägeri/förebyggande. Mer information finns på https://www.ingenico.com/privacy-policy.


4. Nyhetsbrev, användning av data för marknadsföringsändamål,

(a) Nyhetsbrev

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev till dig och för att informera dig om nyheter från Weber, nya produkter och evenemang som är skräddarsydda efter dina intressen. Detta innefattar information om aktuella och kommande produkter (t.ex. grillar, tillsatser, tillbehör, förbrukningsmaterial, livsstil), samt funktioner och evenemang där Weber-Stephen deltar (t.ex. Grill Academy, seminarier, mässor, enstaka evenemang). För att lära känna dig bättre, inom ramen för vårt nyhetsbrev, kan vi också skicka undersökningar till dig med frågor om dina intressen och preferenser, till exempel om hur man grillar (till många människor, helst med briketter osv.). När du besvarar undersökningarna samtycker du till att vi analyserar och behandlar dina uppgifter för framtida marknadsföringskampanjer och förbättrar vår nyhetsbrevs- och marknadsföringsstrategi. För att kunna skicka nyhetsbrevet till dig behöver vi din e-postadress. Om du även anger ditt födelsedatum när du prenumererar på nyhetsbrevet kan vi skicka dig ett särskilt marknadsföringsmejl på din födelsedag. 

Vi analyserar dessutom användarens interaktion med våra nyhetsbrev med spårningsverktyg, se nedan för mer information. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. När du har registrerat din e-postadress får du ett e-postmeddelande från oss där du ombeds bekräfta, genom att klicka på en länk, att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar via länken inom 3 timmar kommer din information att spärras och raderas efter en månad. Vi har också rätt att behålla dina IP-adresser och tider för registrering och bekräftelser för att verifiera din registrering och utreda eventuellt missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 a och c, artikel 7 i GDPR. 

Dina uppgifter kommer att lagras i ett elektroniskt nyhetsbrevssystem under hela prenumerationen. För detta ändamål och för att skicka nyhetsbrevet använder vi personuppgiftsassistans Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10 245 Berlin, Tyskland, som behandlar data enligt våra instruktioner. 

Eftersom vi baserar vår behandling på ditt samtycke innebär det att du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skicka nyhetsbrevet. Om du gör det kommer vi omedelbart att ta bort dig från vår distributionslista för nyhetsbrev för att uppfylla din begäran. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.emea@Weberstephen.com, genom att följa instruktionerna i slutet av ett kampanj-/nyhetsbrevsmejl eller, när du har ett Weber-ID, genom att spara inställningen ”Avsluta prenumeration på e-post” i dina kontoinställningar. Om du skickar ett e-postmeddelande till oss, tala om för oss vad ditt återkallande gäller så att vi kan tilldela din begäran.

Weber-Stephen Products LLC har tillgång till data genom databehandlingsförfarandet som beskrivs i detta avsnitt. 

a) Direktmarknadsföring 

Vi har ett berättigat intresse (direktreklam, skäl 47 GDPR) i den mening som avses i artikel 6.1 f i GDPR i reklam för kunder (personer som vi har haft en affärsrelation med) via e-post eller vanlig post. I synnerhet kan vi skicka nyheter från Weber, information om evenemang och inbjudningar för att recensera våra produkter. Baserat på detta skickar vi våra e-postmeddelanden till våra kunder efter ett köp och frågar om de vill prenumerera på vårt nyhetsbrev. Mer information om nyhetsbrevet finns i avsnitt 4 a). 

För detta ändamål och för att skicka nyhetsbrevet använder vi personuppgiftsassistans Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10 245 Berlin, Tyskland, som behandlar data enligt våra instruktioner. Vi använder även Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 United States) vid utskick av inbjudningar till att utvärdera våra produkter. Mer information finns på https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Genom att skicka in omdömet, kommer både ditt förnamn och första bokstaven i efternamnet att publiceras på vår webbplats samt på underliggande sidor tillhörande Webers europeiska och schweiziska enheter. Vill du återkalla din personliga referens till omdömet kan du mejla till privacy.emea@Weberstephen.com. För omdömessystemet använder vi tjänsteleverantören Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10 011 United States. När du klickar på ”POST” (publicera) samtycker du samtidigt enligt artikel 49.1.a i GDPR till överföringen av dina uppgifter till USA, som är ett så kallat tredjeland som inte har samma eller liknande dataskyddsnivå som EU. För mer information, läs vår sekretesspolicy.

För att skicka reklam till dig via post använder vi oss av en postservicepartner.

Du kan när som helst återkalla att reklam får skickas genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.emea@Weberstephen.com eller genom att följa instruktionerna i slutet av ett marknadsföringsmeddelande. Skicka om möjligt ditt e-postmeddelande från samma e-postadress som du använde vid registreringen, för att underlätta tilldelningen.

b) Segmentering och e-postspårning

Med ditt samtycke tillämpar vi filter på alla kontakter i vår nyhetsbrevsdatabas och skapar segment av prenumeranter som även använder andra tillgängliga uppgifter, t.ex. information om beställningar du har gjort eller svar på vårt nyhetsbrev (se nedan). På så sätt definierar vi målgrupper utifrån deras egenskaper (ex. intressen, bostadsort, demografiska uppgifter etc.) eller deras beteende (hur de reagerar på e-postmeddelanden). Dessa segment kan användas för exakt målinriktning i framtida marknadsföringskampanjer, så att vi kan skicka e-postmeddelanden till prenumeranter, anpassade efter deras intressen. 

Dessutom analyserar vi interaktionen med vårt nyhetsbrev, dvs. när och hur många användare som öppnat nyhetsbrevet, hur ofta man har klickat på vissa delar av nyhetsbrevet. Detta görs med hjälp av en spårningspixel som ingår i varje nyhetsbrev. En spårningspixel är en bild med måtten 1x1 pixlar som laddas när en användare öppnar ett e-postmeddelande. Vi lägger till spårningspixeln med hjälp av en kod som innehåller en extern länk till pixelservern. Om en användare öppnar ett e-postmeddelande och interagerar med det, behandlas HTML-koden av klienten som följer länken och öppnar (den osynliga) grafiken. Detta registreras och noteras i serverns loggfiler. Med denna metod överförs dessutom olika uppgifter om användaren. 

Följande data kan hämtas in och analyseras med en spårningspixel

Använt operativsystem (ger information om användning av mobila enheter)

Typ av klient som används, till exempel en webbläsare eller ett e-postprogram.

Klientens skärmupplösning

Tid då e-postmeddelandet öppnades

IP-adress (ger information om internetleverantör och plats)

Detta görs för att förbättra våra nyhetsbrev och erbjudanden enligt våra kunders intressen. För detta ändamål använder vi även systemet Emarsys.

5. Kontaktformulär, e-postförfrågningar, ansökningar

a) Vårt kontaktformulär är utformat på ett sätt som gör det enkelt för dig att kontakta oss. Vi behöver ditt namn och din e-postadress för att behandla och identifiera dina förfrågningar. Beroende på innehållet i din förfrågan behandlas de uppgifter som du anger i kontaktformuläret på grundval av ditt (förmodade) samtycke enligt artikel 6.1 a och artikel 7 eller enligt artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen, för att fullgöra skyldigheter enligt ett befintligt avtal eller genomföra åtgärder innan ett avtal ingås. För att behandla klagomål på våra produkter, behövs eventuellt din e-postadress, ditt för- och efternamn, din postadress, ditt land och din typ av grillprodukt.

b) Du kan också kontakta oss via e-post. Beroende på innehållet i din förfrågan behandlas de uppgifter som du lämnar i e-postmeddelandet på grundval av ditt samtycke enligt artikel 6.1 a och artikel 7 eller enligt artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen, för att fullgöra skyldigheter enligt ett befintligt avtal eller genomföra åtgärder innan ett avtal ingås.

c) När din förfrågan har besvarats, arkiverar vi din förfrågan omedelbart. Tillgång är möjlig endast i en mycket begränsad omfattning. Endast förfrågningar om information, dvs. sådana som inte leder till något avtal eller innehåller något annat som måste bevaras, raderas i slutet av det år då förfrågan gjordes. Se ”Lagringstider” för mer information.

d) Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH är gemensamt ansvariga för behandlingen av allmänna förfrågningar om produkter och tjänster från Weber, samt gemensamt med Weber-Stephen Products LLC som borgen ansvariga för förfrågningar angående Webers garanti. Weber-Stephen Nordic ApS, filial Sweden, Weber-Stephen Deutschland GmbH och Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH är gemensamt ansvariga för behandlingen av förfrågningar i samband med lagstadgade garantianspråk, om produkten som reklameras har köpts på weber.com.

Vi använder biljettsystemet Zendesk, en plattform som tillhandahålls av Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, som använder ett datacenter beläget i EU, för att behandla klagomål från kunder och förfrågningar som skickas med e-post och via kontaktformuläret. Mer information finns på https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/.

Eftersom vi inte kan garantera fullständig datasäkerhet när kommunikationen sker via e-post, rekommenderar vi att du skickar konfidentiell information med vanligt post.

e) Information om uppgiftsbehandling i samband med ansökningar om jobb hos Weber finns på vår webbplats nära jobberbjudandena.

6. Mottagare av data, överföring av personuppgifter till tredje land  

Vi samarbetar med flera partners för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Dessa partners behandlar personuppgifter antingen som personuppgiftsansvariga eller för vår räkning som personuppgiftsbiträden.

Vi har ingått EU-standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen tillsammans med ytterligare garantier från avtalspartnern för överföring av personuppgifter till länder utanför Europeiska Unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan tillräcklig dataskyddsnivå enligt ett beslut om tillräcklig skyddsnivå från Europeiska kommissionen, i syfte att ytterligare säkerställa datasäkerheten och efterlevnaden av GDPR-standarder och -krav. Detta gäller överföring av data till externa tjänsteleverantörer samt mellan olika Weber-enheter.

Som en del av det så kallade ”Data Privacy Framework” har EU-kommissionen erkänt dataskyddsnivån för vissa företag från USA som säker inom ramen för beslutet om adekvat skyddsnivå som fattades den 10 juli 2023. Du hittar både listan över certifierade företag och ytterligare information om Data Privacy Framework på webbplatsen för USA:s handelsdepartement på https://www.dataprivacyframework.gov/. I respektive avsnitt av dataskyddsinformationen informerar vi dig om vilka tjänsteleverantörer vi använder som är certifierade enligt Data Privacy Framework.

a) Personuppgiftsbiträden 

I vissa fall anlitar vi externa tjänsteleverantörer för databehandling. Alla dessa är bundna av våra instruktioner. Vi har noggrant valt ut och anlitat våra personuppgiftsbiträden och vi granskar dem regelbundet.

Vi använder personuppgiftsbiträden för följande kategorier: Värd- och molntjänstleverantörer, e-postleverantörer, tekniska tjänsteleverantörer för support och underhåll av våra IT-system, backupleverantörer, tjänsteleverantörer för borttagning av databärare och byråer för support av webbplatser, nyhetsbrev och konton på sociala medier.

Behandling i den mening som avses i artikel 4.8 i GDPR grundar sig på databehandlingsavtal i enlighet med artikel 28 i GDPR, så att personuppgiftsbiträdena tillhandahåller tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller standarderna enligt europeisk dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsbiträdena bearbetar inte själva några uppgifter för egna ändamål. 

b) Tredje parter

Vi lämnar också ut personuppgifter till partners som är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i artikel 4.7 i GDPR som vi behöver överföra personuppgifter till, t.ex. för att skicka produkter, ta emot betalningar, genomföra Grill Academy-kurser och genomföra reparationer. Mer information om mottagarna finns i tabellen nedan och under de enskilt beskrivna processerna.

c) Översikt över mottagare för driften av denna webbplats

För driften av denna webbplats är det nödvändigt att följande mottagare har tillgång till personuppgifter

Personuppgiftsbiträde 

Ändamål/Process

Personuppgiftsbiträde 

Ändamål/Process

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Molnbaserad databas för kunduppgifter, kundhanteringssystem

Analys

Mize Inc. 

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA

Databas för produktregistrering

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA

Granskning av recensioner av produkter

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sverige

Integration av innehåll i sociala medier

Google Ireland Limited 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Inc. 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Analys

Annonser

DoubleClick

Tagghanterare

Googles marknadsföringsplattform (Display & Video 360)

Riktad marknadsföring

Kartor

reCaptcha

Videofilmer från YouTube

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Tyskland

Uppfyllelse i fråga om beställningar och finanser

Redovisning av e-handel

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Tyskland

Databas för uppgifter i samband med nyhetsbrev

Utskick av nyhetsbrev

Segmentering och analys av prenumeranter

Zendesk Inc. 

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

Biljettsystem för förfrågningar från kunder och partner

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, USA

Insticksprogram för att bädda in videofilmer

Imgix Inc. 

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Hysa och förvalta bilder

Används för följsam design

Dynamic Yield Ltd. 

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel

Analys av webbplatsanvändning

A/B-tester

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Tyskland

Boka kurser på Grill Academy

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Förenta staterna

Leverantör av molnlagringstjänster

Facebook Inc. 

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Bildoptimering

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Beteendeanalys (färgdiagram osv.)

Undersökningar

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Webbaserad marknadsföring/riktad annonsering

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

Tjänsteleverantör för korttransaktioner på distans via Internet

parcelLab GmbH Kapellenweg 6, 81371 München

Tyskland Orderspårning

Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6 1011 DJ Amsterdam, Nederl?nderna

Behandling av betalningar

C. Statistik, reklam, spårning och riktad annonsering samt insticksprogram som tillhandahålls av partner – Användning av kakor

I en del fall använder vi eller våra partner kakor eller behandlar dina uppgifter på ett sätt som gör att ditt samtycke krävs. Kakor är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. Spårning är möjlig med hjälp av olika tekniker som pixeltekniken eller analys av loggfiler. Samtycke ges via ett poppuppfönster där man måste klicka aktivt för att tillåta kakor. I vår kakpolicy förklaras det hur du kan avaktivera enskilda funktioner som du har samtyckt till. Där hittar du information om när kakor upphör att gälla och hur du ska göra för att radera kakor och återkalla ditt samtycke.

Om inget annat anges, grundar sig den behandling som beskrivs i det här avsnittet på ditt samtycke enligt artikel 6.1 a och artikel 7 i den allmänna dataskyddsförordningen. I vår kakpolicy får du reda på mer om hur du ska göra för att återkalla ditt samtycke. Det finns en länk till vår kakpolicy i sidfoten på vår webbplats.

För att kunna fastställa vilket innehåll på vår webbplats som är mest intressant för dig, mäter vi ständigt antalet besökare och det mest visade innehållet. Vi är måna om att endast visa sådana annonser för dig som du verkligen är intresserad av – även på våra annonseringspartners webbplatser. Därför använder vi så kallad riktad annonsering på vår webbplats, så att vi kan visa reklam som är skräddarsydd efter dina intressen. De kakor som lagras temporärt för det här ändamålet, gör det möjligt för våra partner för riktad annonsering att känna igen personer som besöker vår webbplats under ett pseudonym och endast visa produkter som de sannolikt är intresserade av.

Vi använder uppgifterna för statistiska ändamål och i reklamsyfte för att

 • registrera antalet besökare på våra webbsidor,
 • registrera hur lång tid dessa besökare tillbringar på vår webbplats,
 • registrera sekvensen av besök på olika webbsidor och produktsidor för att optimera vår webbplats,
 • annonsera på ett riktat sätt, även via annonseringsnätverk i samarbete med partner,
 • mäta annonseringsåtgärdernas resultat och fördela kostnaderna mellan annonseringspartnerna och oss,
 • hålla reda på vilka annonser som du redan har sett, för att förhindra att du ser samma annons igen,
 • bedöma vilka delar av vår webbplats som måste optimeras.

Om inget annat anges, använder vi följande tjänster som personuppgiftsbiträden och ålägger dem genom avtal att behandla uppgifter endast på våra vägnar.

1. Statistik, reklam, spårning och riktad annonsering

(a) Googles tjänster


1. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (”Google”). Analysuppgifterna används för att optimera vår webbplats och våra annonseringsåtgärder. Google behandlar uppgifterna om webbplatsens användning på våra vägnar och är genom avtal ålagt att vidta åtgärder för att garantera de behandlade uppgifternas konfidentialitet. Följande kategorier av uppgifter behandlas av Google:

 • Hämtade webbsidor.
 • Ditt beteende på sidorna (till exempel klickningar, rullningsbeteende och tillbringad tid).
 • Din ungefärliga plats (land och stad).
 • Din IP-adress (i förkortad form så att ingen tydlig identifiering är möjlig).
 • Teknisk information om till exempel webbläsare, internetoperatör, använd enhet och skärmupplösning.
 • Upphov till ditt besök (dvs. vilken webbplats eller vilket annonseringsmedium som förde dig till oss).

Observera att Google Analytics använder ändelsen ”anonymizeIp” på den här webbplatsen, för att säkerställa en anonym insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering). Om du aktiverar IP-anonymisering på vår webbplats, förkortar Google först din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De loggade uppgifterna lagras hos Google tillsammans med ett slumpmässigt genererat användar-ID, som lagras i en kaka på din enhet. Detta möjliggör en utvärdering av pseudonymiserade användarprofiler. Dessa användarrelaterade uppgifter raderas automatiskt efter 14 månader. Andra uppgifter fortsätter att lagras i aggregerad form under obegränsad tid. Den IP-adress som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics, slås inte ihop med några andra uppgifter som Google har.

2. Googles taggar för riktad marknadsföring

Den här webbplatsen använder Googles taggar för riktad marknadsföring, en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). För detta lagras kakor på användarens dator. Om du senare använder Googles sidor, anpassas de banderoller och textannonser som visas för dig efter ditt tidigare beteende. Uppgifterna registreras anonymt, så att det är omöjligt att dra några slutsatser om användarens identitet. Detta gör det möjligt för oss att visa individanpassad reklam på lämpliga annonseringsplatser på andra webbplatser, baserat på de intressen som du har visat på vår webbplats.

3. Google DoubleClick

Google DoubleClick (”DoubleClick”) är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). DoubleClick använder kakor för att kunna visa den reklam som är mest relevant. Google håller reda på vilka annonser du har sett och vilka av dem som du verkligen har tittat på. Med hjälp av DoubleClick-kakor kan Google och deras annonseringsnätverk visa annonser baserat på dina tidigare besök på webbsidor (eller också appar). Google överför den information som skapas av kakorna till en server som tillhör Google för analys och lagring. Du kan förhindra att kakor sparas genom att göra motsvarande inställning i ditt webbläsarprogram.

För mer detaljerad information om villkoren för användning och dataskydd ska du besöka https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

4. Google Ads

Vi använder Google Ads, en annonseringstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), och dessutom konverteringsspårning som en del av Google Ads. Google Ads lagrar en kaka för konverteringsspårning på din dators hårddisk (”konverteringskaka”) när du klickar på en annons som publicerats av Google. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats, kan Google och Weber se att du har klickat på annonsen och hänvisats till respektive webbsida.

Den information som erhålls med hjälp av konverteringskakor, används för att ta fram statistik för kunder till Ads som använder konverteringsspårning. Denna statistik visar oss det totala antalet användare som har klickat på annonsen från Google och tittat på en webbsida med en tagg för konverteringsspårning.

5. Google Display & Video 360

Vår webbplats använder verktyget ”Display & Video 360” (tidigare DoubleClick Bid Manager) som tillhandahålls av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), för att visa annonser som är anpassade efter dina intressen. För det ändamålet lagras så kallade kakor (textfiler) i din webbläsare när du använder webbplatsen. Dessa gör det möjligt att känna igen din enhet inom Googles annonseringsnätverk. På det sättet kan annonser visas för dig baserat på ditt surfbeteende. Dessutom används den här tjänsten för att utvärdera de levererade annonserna och optimera framtida annononseringsåtgärder. Insamling och analys genomförs uteslutande pseudonymt, så att det faktiskt inte går att dra slutsatser om din identitet. För mer information om Googles integritetspolicy och användarvillkor ska du besöka https://policies.google.com/privacy.

a) Salesforce Commerce Cloud (analys)

Vi använder verktyget Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Kakor, spårpixlar eller liknande tekniker används. Uppgifterna samlas in via ett kak-ID, som lagras som en pseudonym. Den här pseudonymen kopplas till information om användaraktiviteter på våra webbsidor, tjänster och appar. En personlig identifiering av användaren utesluts genom att de registrerade uppgifterna aggregeras. För att säkerställa funktionen, lagras IP-adresser under en kort tid och förkortas före varje behandling. De fullständiga IP-adresserna varken lagras eller behandlas.

För mer information om Salesforce ska du besöka https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp.

b) Dynamic Yield

Vi använder webbanalystjänsten Dynamic Yield som tillhandahålls av Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel. Dynamic Yield hjälper oss att förstå hur vår webbplats används, så att vi ständigt kan förbättra den. Verktyget är utformat för att visa dig dynamiska element efter behov, som till exempel poppuppfönster med nyhetsbrev, produktkaruseller och meddelanden. Det gör det också möjligt för oss att genomföra A/B-tester på webbplatsen. På grundval av det innehåll på sidan som du tidigare har hämtat, vill vi erbjuda dig likvärdiga eller liknande produkter eller annat innehåll som är relevant för dig. För det ändamålet använder Dynamic Yield så kallade kakor, som endast lagrar pseudonymiserad information. Det är inte möjligt att dra slutsatser om din person. Mer information på https://www.dynamicyield.com/gdpr-and-privacy/.

c) Facebook Pixel

Facebook Pixel är en tjänst som tillhandahålls av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Tjänsten gör det möjligt för oss att bestämma målgrupper för annonser på Facebook, så kallade ”Facebook Ads”, baserat på besök och surfbeteende på webbplatsen. Vi använder den här pixeln även för att mäta effektiviteten av marknadsföringsåtgärder på Internet. På det sättet kan vi spåra vad användare gör efter det att de har sett en annons på Facebook och/eller klickat och sedan lagt en beställning. Pixeln bäddas in direkt av Facebook och kan lagra en kaka på din enhet när du besöker en webbplats. Om du sedan loggar in på Facebook eller redan är inloggad på Facebook, loggas ditt besök på den här webbplatsen till din profil. De insamlade användaruppgifterna är anonyma för oss och gör det därför inte möjligt för oss att dra några slutsatser om din identitet. Men eftersom dessa uppgifter lagras och behandlas av Facebook, är det möjligt att dra slutsatser om respektive användarprofil. Uppgifterna behandlas av Facebook i enlighet med Facebooks riktlinjer för användning av uppgifter. För det ändamålet har vi slutit en överenskommelse med Facebook om gemensamt personuppgiftsansvar. För mer information om hur Facebook behandlar uppgifter ska du besöka https://www.facebook.com/about/privacy/.

d) Refined Ads

För att utvärdera och optimera vår webbplats samt för att skapa mer relevant reklam för dig, använder vi även spårningsverktyget ”Refined Ads”, en tjänst som erbjuds av Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Uppgifter om användningen samlas in av kakor och sammanfattas i anonyma användarprofiler. Uppgifterna kopplas inte ihop med användarens verkliga uppgifter.

Mer information om dataskydd finns på https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads.

e) Hotjar

Vår webbplats använder också analysprogrammet ”Hotjar” som tillhandahålls av Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar gör det möjligt att mäta och analysera din användning av webbplatsen (klickningar, musrörelser, skrolldjup osv.). De insamlade uppgifterna överförs till en server som tillhör Hotjar i Irland och sparas där. Följande uppgifter samlas in av Hotjar på våra vägnar:

 • Din IP-adress som anonymiseras innan den lagras genom att sätta den sista oktetten på noll, för att förhindra personlig identifiering. De första tre oktetterna i IP-adressen avslöjar endast användarens land/geografiska region.
 • Din e-postadress, inklusive ditt för- och efternamn, om du har gjort det tillgängligt för oss via vår webbplats.
 • Skärmstorleken på din enhet.
 • Typ av enhet och information om webbläsaren.
 • Språk som har valts för visning av vår webbplats.
 • Hänvisande domän.
 • Besökta webbsidor.
 • Datum och tid för hämtning av webbsidorna.

Hotjar använder den här informationen för att analysera din användning av vår webbplats, skapa rapporter om denna användning och tillhandahålla andra tjänster för webbanalys.

Få reda på mer på https://www.hotjar.com/privacy/.

f) LinkedIn Insights Tag

Vi använder LinkedIn Insights Tag, en tjänst som tillhandahålls av LinkedIn Corporation som ett verktyg för att analysera ditt beteende på vår webbplats, vilket gör det möjligt för oss att förse dig med beteende- och intressebaserad reklam. Detta omfattar dessutom konverteringsmätning för att förbättra effektiviteten av våra marknadsföringsaktiviteter. Detta är en tjänst som tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, https://www.linkedin.com. Mer information finns på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Insight Tag samlar in och överför följande information om dig till LinkedIn: webbadress, hänvisnings-URL, IP-adress, uppgifter om enheten och webbläsaren (användaragent) samt en tidsstämpel. I undantagsfall kan profiluppgifter komma att behandlas tillsammans med de ovannämnda kategorierna av uppgifter. Så är fallet om du är medlem på LinkedIn. I detta avseende skulle vi vilja hänvisa dig till inställningsmöjligheterna i din profil på LinkedIn.

LinkedIn förser oss med en analys om användningen av vår webbplats i aggregerad form, så att vi kan förbättra vår webbplats och vårt innehåll för våra användare. Dessa uppgifter används också för riktade åtgärder för annonsering på LinkedIns plattform.

Tillsammans med LinkedIn Corporation är vi gemensamt personuppgiftsansvariga för insamling och överföring av uppgifter till LinkedIn. LinkedIn är dock ensamt ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker efter överföringen.

Insight Tag samlar in och överför uppgifter endast efter det att du har gett ditt uttryckliga samtycke i poppuppfönstret för godkännande av kakor, som kommer upp när man läser in vår webbplats.

LinkedIn krypterar dina uppgifter, IP-adresser kortas av och direkta identifierare tas bort inom sju dagar för att pseudonymisera uppgifterna. Dessa pseudonymiserade uppgifter som blir kvar, raderas sedan inom 90 dagar.

Den rättsliga grunden för det här förfarandet är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a och artikel 7 i den allmänna dataskyddsförordningen. Du hittar mer information på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Insticksprogram för sociala medier

Om inget annat anges, behandlar vi dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen, för att förbättra innehållet och göra det lättare för dig att använda. De beskrivna ändamålen sammanfaller med våra berättigade intressen.

a) Flowbox

För vår webbplats använder vi möjligheten att bädda in funktioner och innehåll från Instagram och Facebook. För detta använder vi Flowbox. Vi kan till exempel använda Flowbox för att visa inlägg på Facebook eller bilder som publicerats på Instagram som en del av vår webbplats. För det ändamålet används även kakor.

Instagram och Facebook är erbjudanden från Facebook Ireland Ltd. i Irland och Facebook Inc. i USA. Om du är registrerad som användare på Instagram, Facebook eller andra tjänster från Facebook, kan Facebook koppla användningen av våra onlineerbjudanden till din profil. Ytterligare detaljer om uppgiftsbehandlingens typ, omfattning och ändamål finns i integritetspolicyn för Instagram och Facebook på https://help.instagram.com/519522125107875 och https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Flowbox är en tjänst som tillhandahålls av det svenska företaget Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sverige. Information om uppgiftsbehandlingens typ, omfattning och ändamål finns i Flowbox integritetspolicy på https://getflowbox.com/privacy/.

b) Videofilmer från YouTube

På vår webbplats bäddar vi in videofilmer från YouTube. Den här funktionen drivs av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Videofilmerna från YouTube lagras på https://www.youtube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. Det avancerade alternativet för integritetsinställningar gör det möjligt att bädda in videofilmer. När du spelar upp dessa videofilmer, lagras YouTube-kakor och DoubleClick-kakor på din dator och kan överföra uppgifter till Google.

När du spelar upp videofilmer som lagras på YouTube/Google, överförs minst följande uppgifter till Google som operatör av YouTube och DoubleClick-nätverket: IP-adress med kaka, den besökta webbsidans specifika adress, systemets datum och tid för inläsning samt ditt webbläsar-ID. Den här informationen överförs oberoende av om du har ett Google-konto som du är inloggad på eller ej. När du är inloggad, kan Google koppla den här informationen direkt till ditt konto. Om du inte vill kopplas till din profil, måste du logga ut innan du aktiverar knappen för uppspelning av videofilmen.

Google lagrar dessa uppgifter som användarprofiler och kan använda dem för reklam, marknadsforskning och/eller skräddarsydd utformning av sina webbsidor. En sådan analys (även av icke-registrerade användare) utförs i synnerhet för att tillhandahålla skräddarsydd reklam och informera andra användare om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas. För att utöva den rättigheten måste du kontakta Google, operatören av YouTube.

Läs integritetspolicyn för mer information om för vilka ändamål och i vilken omfattning Google samlar in och behandlar uppgifterna. För mer information om dina rättigheter och de inställningsalternativ som du har för att skydda din integritet, ska du besöka https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Videofilmer från Vimeo.com

Vi bäddar in videofilmer från plattformen ”Vimeo” som tillhandahålls av Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. När du besöker en sida på vår webbplats där en videofilm från Vimeo är inbäddad, upprättas en förbindelse till Vimeos servrar och insticksprogrammet körs i din webbläsare. Vimeos server tar emot information om vilken av våra sidor som du har besökt. Om du är inloggad på ditt Vimeo-konto, kopplar Vimeo informationen till ditt användarkonto. Om du aktiverar ett insticksprogram på vår webbplats, t.ex. genom att klicka på startknappen för en videofilm eller lämna en kommentar, överförs den informationen till Vimeo. Du hittar dataskyddspolicyn på https://vimeo.com/privacy.

3. Diverse

Om inget annat anges, behandlar vi dina uppgifter på grundval av våra berättigade intressen enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen, för att förbättra vår webbplats och göra den säkrare och lättare för dig att använda. De beskrivna ändamålen sammanfaller med våra berättigade intressen.

a) Google Maps

Vi använder Google Maps på vår webbplats. Den här tjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Erbjudandet gör det möjligt för dig att visa interaktiva kartor direkt på vår webbplats.

I synnerhet överförs följande uppgifter till Google: din plats, information om din enhet, din IP-adress och uppgifter som sparats i kakan. Mer information om för vilka ändamål och i vilken omfattning leverantören av insticksprogrammet samlar in och behandlar uppgifterna finns i leverantörens integritetspolicy. Där hittar du även ytterligare information om dina rättigheter i det avseendet och om de inställningsalternativ som du har för att skydda din integritet: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b) Imgix

Vi använder imgix, en tjänst för optimering av bilder i realtid. Din IP-adress överförs till imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA) för att läsa in bilden från servern i rätt storlek.

c) Google reCAPTCHA

Den här webbplatsen använder i vissa fall Google reCAPTCHA för att hindra automatiska program/robotar från att använda textfält. Detta ökar säkerheten på vår webbplats och förhindrar skräppost. Detta är också vårt berättigade intresse och krävs för att uppfylla vår rättsliga förpliktelse (artikel 6.1 c i den allmänna dataskyddsförordningen).

De insamlade uppgifterna är information om maskin- och programvara, t.ex. uppgifter om enheter och program samt om resultaten av säkerhetskontroller. Dessa uppgifter överförs till Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Uppgifterna används inte för individanpassad reklam.

Mer information finns i Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy. Mer information finns på https://developers.google.com/recaptcha/ och https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

D. Datasäkerhet

Vi tillämpar även tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som samlas in, i synnerhet mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust eller förstörelse samt mot attacker från obehöriga personers sida. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Inom Weber-gruppen är Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH och Weber-Stephen Products LLC ansvariga för de tekniska och organisatoriska åtgärderna för datasäkerhet på den här webbplatsen.