„SPRING START 2024“

Podmínky účasti v propagační akci „SPRING START 2024“

I. Obecné:  

1. Tuto propagační akci „SPRING START 2024“ (dále jen „Akce“) organizuje společnost Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o., se sídlem V Uličce 49, 25242 Jesenice, Česká republika, IČ: 284 21 124, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140298 (dále jen „Weber“ nebo „Organizátor“). Webové stránky Organizátora jsou k dispozici na adrese: www.weber.com/CZ. Organizátora můžete kontaktovat na adrese service-cz@weber.com

2. Organizátor má právo zadat některé úkoly související s realizací Akce, zejména zaslání pizza kamenů na pizzu zdarma společnosti Weber-Stephen Deuchland GmbH, Rheinstrasse 194 55218 Ingelheim, Německo. 

3. Akce začíná 02. 04. 2024 v 00:00 a končí 31. 05. 2024 v 23:59 (doba trvání akce) nebo do vyprodání zásob. Účast na akci je možná pouze během tohoto období. Organizátor Akce si vyhrazuje právo tuto Akci kdykoliv i bez udání důvodu zrušit. 

4. Akce se mohou zúčastnit pouze plnoleté osoby s pobytem v České nebo Slovenské republice. Zaměstnanci společnosti Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o. a jejích přidružených společností se této Akce účastnit nesmí. 

5. Akční nákup lze provést na www.weber.com/CZ nebo u vybraných autorizovaných prodejců výrobků Weber. 

6. Jakmile splníte podmínky účasti na této Akci, obdržíte ke každému zakoupenému grilu jeden pizza kámen. Doručení je možné pouze na území České a Slovenské republiky. 

7. V případě, že zakoupíte jeden z vybraných modelů grilu v autorizovaném e-shopu Organizátora na www.weber.com/CZ, dostanete k nákupu automaticky zdarma pizza kámen určený pro příslušný gril. Stejnou nabídku Akce mají také vybraní autorizovaní prodejci výrobků Weber.

II. Grily a příslušenství, kterých se tato Akce týká 

1. Chcete-li se Akce zúčastnit, musíte si v průběhu doby trvání Akce zakoupit nový gril v e-shopu Organizátora na www.weber.com/CZ nebo u autorizovaného prodejce Weber. 

 2. Seznam grilů pro Akci Spring Start 2024: 

Art. no griluModelArt. no Kamen na pizzu
35310047GENESIS E-325s7681
35410047GENESIS E-3357681
35400047GENESIS S-3357681
36410047GENESIS E-4357681
35510047GENESIS EX-325s7681
35500047GENESIS SX-325s7681
35610047GENESIS EX-3357681
36610047GENESIS EX-4357681
36600047GENESIS SX-4357681
35810047GENESIS EPX-3357681
36810047GENESIS EPX-4357681
22511047SmokeFire EX4 GBS, 61 cm, peletovy gril8861
23511047SmokeFire EX6 GBS, 91 cm, peletovy gril8861

3. V odůvodněných případech (zejména z důvodu problémů s dodávkou, dovozních omezení apod.) je Organizátor oprávněn dle vlastního uvážení dodat místo pizza kamene určeného pro příslušný gril jakýkoliv jiný výrobek prodávaný Organizátorem o srovnatelné hodnotě. 

III. Další ustanovení  

1. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy týkající se grilu, jež je předmětem Akce z jakéhokoliv důvodu, je účastník povinen vrátit okamžitě zdarma obdržený pizza kámen Organizátorovi spolu s grilem. Náklady na normální vrácení (standardní doručení DHL) hradí Organizátor. Účastník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Organizátorem a účastníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a účastník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení účastníka. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Organizátor právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

2. Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Podmínek účasti byla v současné době nebo v budoucnu neplatná nebo neúčinná nebo se stala neplatnými či neúčinnými, nebude tím dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek účasti. 

3. Pokud máte jakýkoli podnět ohledně způsobu provedení Akce, pošlete nám prosím e-mail na adresu service-cz@weber.com. Podnět by měla obsahovat křestní jméno, příjmení a přesnou adresu účastníka a přesný popis a vysvětlení situace. 

Podněty budou řešeny Organizátorem do čtrnácti dnů od jejich obdržení. 

Účastník bude o vyřízení podnětu informován e-mailem na adresu uvedenou v podnětu, a to do sedmi dnů od data zpracování. O jakýchkoliv podnětech, stížnostech či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. 

4. Tyto podmínky se řídí platnými českými právními předpisy.  

5. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který definuje podmínky Akce. Veškerý obsah obsažený v propagaci a propagačních materiálech je pouze informativní. Organizátor má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. 

6. Účast v této Akci je dobrovolná. Účastník je povinen se seznámit a těmito podmínkami Akce. Svou účastí v této Akci zároveň každý účastník přijímá tyto podmínky Akce. 

7. Získat odměnu může účastník Akce ke každému grilu pouze jedenkrát. Odměnu nelze vyplatit alternativně, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí. 

8. V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce, nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Organizátora, nebo jednání, kterým došlo k porušení kterékoliv ze smluv uzavřených s účastníkem Akce k produktům, ke kterým se vztahuje tato Akce, vyhrazuje si Organizátor právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných odměn nebo možnost vyloučení účastníka Akce z Akce bez náhrady. 

9. Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na webových stránkách Organizátora www.weber.com, a změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění.