PROMOCJA „SPRING START 2024”

Regulamin udziału w promocji „SPRING START 2024”

I. Postanowienia ogólne:  

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Spring Start 2024” jest Weber-Stephen Polska sp. z o.o, ul. Mieczysława Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa, zwana dalej Organizatorem bądź Weber. Strona internetowa Organizatora jest dostępna pod adresem: www.weber.com/PL. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: service-PL@weber.com.

2. Czas trwania promocji obejmuje okres od dnia 02.04.2024 r. o godz. 00:00 i do dnia 31.05.2024r. o godz. 23:59 (Czas trwania promocji) lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.  

3. Akcja promocji obowiązuje przy zakupach w punktach sprzedaży autoryzowanych sprzedawców Weber na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepie internetowym działającym pod adresem www.weber.com/PL.    

II. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji: 

  • Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób pełnoletnich mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w okresie promocyjnym dokonały zakupu nowego grilla spośród modeli wymienionych w punkcie 5. poniżej na stronie internetowej www.weber.com/PL/ lub u autoryzowanego sprzedawcy Weber i zarejestrowały go najpóźniej do dnia 30.06.2024r. na swoim koncie Weber ID, którego utworzenie możliwe jest pod adresem: https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-PL-Site/pl_PL/Login-Show?rurl=grill-register, z tym zastrzeżeniem, że pracownicy Organizatora i firm z nim powiązanych tj. Weber-Stephen Polska sp. z o.o. (innych spółek kapitałowo powiązanych z Weber) - nie są uprawnieni do wzięcia udziału w promocji.
  • Uczestnik promocji rejestruje swój produkt podając numer seryjny zakupionego produktu oraz załączając kopię potwierdzenia zakupu. Po poprawnej weryfikacji, kod rabatowy do użycia na Weber.com zostanie wysłany na adres mailowy podany przy rejestracji. Kod rabatowy należy wykorzystać poprzez dodanie do koszyka promocyjnego przedmiotu oraz sfinalizowanie procesu zakupu. Po dodaniu kodu rabatowego w koszyku, cena promocyjnego przedmiotu zostanie obniżona do 0,00zł.
  • Po spełnieniu opisanych w punktach 1 i 2 powyżej warunków, uczestnik promocji otrzyma przesyłką kurierską wysłaną w terminie 30 dni od dnia dokonania rejestracji zakupu na koncie ID, do każdego zakupionego grilla biorącego udział w promocji, Gratis - jeden dedykowany kamień do pizzy, przy czym dostawa Gratisów jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Organizator ma prawo zlecić część zadań związanych z realizacją promocji, m.in. wysyłkę Gratisów – dedykowanych kamieni do pizzy spółce Weber Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194 55218 Ingelheim Germany.
  • Lista grilli uczestniczących w promocji:
SKUEAN CODEArtykul/nazwa grillaNumer gratisowego Kamienia do pizzy
460100330077924016424Spirit E-210 Classic8861
1500299077924994388SPIRIT E-220S Classic, GBS8861
464150330077924029349Spirit E-320 Classic8861
1500136077924991790SPIRIT E-330S Classic, GBS8861
465122330077924160233SPIRIT E-315 8861
467122330077924160417SPIRIT E-325 8861
465125330077924161490SPIRIT EPX-315 8861
46813733077924177859Spirit EPX-3358861
468023330077924146497Spirit SP-335 Premium 8861
46803733077924177996Spirit SPX-3358861
440101330077924076800Spirit II E-2108861
440121330077924162084Spirit II E-2208861
450101330077924076817Spirit II E-3108861
150041077924996559GENESIS E-315 7681
353100330077924174889GENESIS E-325s 7681
354100330077924175091GENESIS E-335 7681
354000330077924175237GENESIS S-335 7681
1500436077924996764GENESIS E-415 7681
364100330077924175374GENESIS E-435 7681
358100330077924176487GENESIS EPX-335 7681
363100330077924175749GENESIS E-425s 7681
355000330077924175978GENESIS SX-325s 7681
368100330077924176623GENESIS EPX-435 7681
353130330077924181702GENESIS SE-E-325s LP BLK PL7681
358130330077924182099GENESIS SE-EPX-335 LP BLK PL7681
368130330077924182006GENESIS SE-EPX-435 LP BLK PL7681
610111330077924085901Genesis II E-3108861
620111330077924085925Genesis II E-4108861

  • W uzasadnionych przypadkach (brak dostępności kamienia do pizzy na stanach magazynowych z powodu problemów z dostawą, ograniczeń w imporcie lub podobnych) Weber ma prawo dostarczyć zamiast wskazanego kamienia do pizzy produkt o równej wartości rynkowej. 

III. Postępowania reklamacyjne 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji uczestnicy winni zgłaszać na adres e-mail: service-pl@weber.com.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym. 

IV. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e‐mail: privacy.emea@weberstephen.com 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Uczestników na udział w Promocji oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w promocji czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania promocji, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Promocję chyba że uczestnik promocji wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie danych do innych celów określonych odrębnie. 

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e‐mail: privacy.emea@weberstephen.com

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa. 

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu. 

10. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z zarejestrowanym przez uczestników promocji identyfikatorem Weber ID można znaleźć w polityce prywatności na naszej stronie internetowej www.weber.com. 

V. Pozostałe postanowienia  

1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, uczestnik promocji ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. Koszty zwykłej przesyłki zwrotnej (standardowa przesyłka DHL) ponosi Weber. 

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji „SPRING START 2024”. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji „SPRING START 2024” mają charakter jedynie informacyjny.  

4. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.