Niniejszy dokument zawiera ogólne warunki sprzedaży stosowane przez Weber-Stephen Deutschland GmbH (dalej "Weber").

Sekcja 1

Ogólne Warunki Sprzedaży Weber-Stephen Deutschland GmbH

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWU) mają zastosowanie do wszystkich dostaw Weber-Stephen Deutschland GmbH dokonywanych poprzez www.weber.com do konsumentów (zwanych również dalej łącznie "Klientami"). Nie obowiązują żadne odmienne warunki sprzedaży, chyba że Weber wyraźnie wyrazi na piśmie zgodę na ich zastosowanie.

1 Definicje / Strony Umowy

(1) Konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która zawiera transakcję w celu, który jest w przeważającym stopniu poza jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

(2) Przedsiębiorca oznacza natomiast osobę fizyczną lub prawną w tym spółkę, posiadającą osobowość prawną, która zawierając umowę działa w ramach wykonywania swojej działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej.

(3) Umowy sprzedaży zawierane są z: Weber-Stephen Deutschland GmbH, reprezentowaną przez Dyrektorów Zarządzających Frankiem Rommersbachem oraz François Lepeltierem, Rheinstrasse 194, 55218 Ingelheim (am Rhein), Rejestr Handlowy: Mainz Local Court HRB 23407, Niemcy. W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 drogą elektroniczną na service-pl@weber.com.


2 Wycena / Proces składania zamówień / Ceny / Zawarcie umowy

(1) Weber przyjmuje zamówienia przez internet.

(2) W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktów oferowanych przez Weber, Klienci są proszeni o zapoznanie się z opisami poszczególnych produktów.

(3) Żaden z opisów produktów Weber w sklepie internetowym Weber nie stanowi prawnie wiążącej oferty; jest jedynie zaproszeniem do złożenia zamówienia.

(4) Ceny podane na stronach produktu zawierają wymagany przepisami podatek VAT i inne składniki oraz, jeśli dotyczy, opłatę za dostawę.

(5) W zakresie zawierania umów w ramach handlu elektronicznego: Po wybraniu pożądanego produktu, można go umieścić w koszyku - bez zaciągania żadnych zobowiązań prawnych - klikając na „Kup teraz". W każdej chwili – bez zaciągania żadnych zobowiązań prawnych - można obejrzeć zawartość koszyka, klikając na ikonę koszyka. Produkty można w każdej chwili usunąć z koszyka klikając na „X". Aby zakupić produkty z koszyka, kliknij na koszyk, a następnie po przekierowaniu do koszyka, kliknij na „Idź do kasy”. Następnie należy uzupełnić dane. Rejestracja nie jest wymagana. Po wprowadzeniu danych, można wejść na stronę zamówienia klikając na „Kontynuuj”, gdzie można wybrać pożądaną metodę płatności i ponownie sprawdzić wprowadzone dane. Klikając na „Kup teraz”, potwierdzają Państwo, że zapoznali się z OWU, oświadczeniem o prawie do odstąpienia od umowy oraz polityką prywatności i akceptują je. Klikając na „Kup teraz” finalizujecie Państwo proces składania zamawiania. Niezwłocznie po otrzymaniu oferty zakupu, otrzymają Państwo od nas e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia (potwierdzenie otrzymania zamówienia). Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty zakupu. Umowa nie jest zawierana wyłącznie poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia. Umowa właściwa jest zawierana zgodnie z punktem 2(6).

(6) Umowa sprzedaży zamówionego towaru zostanie zawarta dopiero po uprzednim wyraźnym potwierdzeniu przez nas zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną.

3 Wysyłka / Dostawa

(1) Dostawa jest realizowana wyłącznie na terenie Polski* za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przewoźnika towarowego, jeżeli waga zamówionego towaru przekracza 31,5 kg. W przypadku dostawy przez przewoźnika towarowego, firma Weber poprosi o podanie numeru telefonu, pod którym przewoźnik współpracujący z firmą może się z Państwem skontaktować w celu zorganizowania dostawy.

Wszystkie dostawy za pośrednictwem przewoźnika towarowego będą realizowane w systemie dostaw "pod wskazany adres". Usługa dostawy w systemie “pod wskazany adres” zapewnia dostarczenie przedmiotów pod wskazany adres na skraj podjazdu. Usługa ta nie obejmuje montowania i składania elementów oraz usuwania materiałów opakowaniowych.

* Uwaga, zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia lub anulowania zamówienia z miejscem dostawy poza granicami Polski.

(2) W przypadku przedpłat, okres dostawy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wydania dyspozycji płatniczej do banku przekazującego; w przypadku wszystkich innych form płatności, okres dostawy rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia umowy i wynosi od jednego do trzech dni. Jeżeli ostatnim dniem okresu dostawy jest sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w miejscu dostawy, termin dostawy upływa następnego dnia roboczego z wyłączeniem soboty.

(3) W przypadku towarów, których wysyłka realizowana jest przez przewoźnika towarowego, termin dostawy rozpoczyna się - w przypadku przedpłaty - następnego dnia po wydaniu polecenia zapłaty do banku przekazującego; w przypadku wszystkich innych form płatności termin dostawy rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy i wynosi od dwóch do czterech dni. Jeżeli ostatnim dniem terminu dostawy jest sobota, niedziela lub dzień wolny od pracy w miejscu dostawy, termin dostawy upływa następnego dnia roboczego, z wyłączeniem soboty.

(4) W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych okresach dostawy w ramach jednego zamówienia, zostaną one wysłane w jednej przesyłce, chyba że uzgodniono inaczej. W takim przypadku okres dostawy dla danego zamówienia będzie odpowiadał okresowi dostawy produktu znajdującego się w zamówieniu o najdłuższym okresie dostawy. Nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty za dostawę. 

(5) Jeśli nie wszystkie zamówione towary znajdują się w magazynie, Weber jest uprawniony do zrealizowania częściowych dostaw na własny koszt, pod warunkiem, że dostawa częściowa nie wpłynie w nadmierny sposób na zamawiającego. Obowiązują przy tym określone terminy dostaw. Zgodnie z Punktem (2) i (3).

(6) Jeżeli dostawa towaru nie powiedzie się z Państwa winy po podjęciu trzech nieudanych prób dostarczenia towaru, Weber będzie uprawniony odstąpić od umowy, w terminie 1 miesiąca od ostatniej próby dostarczenia towaru. Weber niezwłocznie poinformuje Państwa o takim odstąpieniu od umowy. Wszelkie płatności zrealizowane wcześniej zostaną zwrócone przez Weber bez zbędnej zwłoki.

(7) Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny, ze względu na to, że Weber nie otrzymał towaru z przyczyn od siebie niezależnych, wówczas Weber może odstąpić od umowy, nie później niż w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy. W takim przypadku, Weber poinformuje Zamawiającego niezwłocznie o tym fakcie i w razie potrzeby zaproponuje dostawę podobnego produktu. Jeżeli podobny produkt nie jest dostępny lub jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wysłanie produktu podobnego, Weber zwróci bez zbędnej zwłoki zapłaconą kwotę.

4 Warunki płatności / Zatrzymanie prawa własności

(1) Szczegółowe informacje dotyczące metod płatności są dostępne na naszej stronie internetowej weber.com w zakładce Metody płatności.

(2) W przypadku opóźnienia w zapłacie, odsetki są należne od ceny zakupu za okres opóźnienia i ustalane według następującej stopy:

(a) w przypadku Konsumentów: stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego powiększona o 5,5 punktu procentowego, jednak nie wyższa niż maksymalna stopa procentowa dopuszczalna przez prawo;

(b) w przypadku Przedsiębiorców: stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego powiększona o 10 punktów procentowych, jednak nie wyższa niż maksymalna stopa procentowa dopuszczalna przez prawo.

(3) Weber zachowuje prawo własności dostarczonego towaru do momentu dokonania zapłaty w pełnej wysokości.

5 Vouchery

(1) W sklepie internetowym Weber można zakupić vouchery na różne kwoty w polskich złotych. Vouchery te można zrealizować tylko w sklepie internetowym Weber w Polsce pod adresem https://www.weber.com/PL/pl/home/. Po zakończeniu procesu zamawiania, vouchery zostaną wysłane na adres e-mail wskazany w zamówieniu wraz z indywidualnym kodem vouchera.

(2) Vouchery mogą być wykorzystane do zakupu wszystkich produktów Weber, z wyjątkiem zakupu voucherów.

(3) Voucher jest ważny od dnia zakupu aż do końca trzeciego roku kalendarzowego następującego po roku zakupu. Kwota do wykorzystania w ramach vouchera umorzy się z upływem okresu ważności vouchera i nie podlega zwrotowi.

(4) Jeżeli wartość doładowania vouchera jest wyższa aniżeli kwota faktury, odnotowana zostanie pozostała część doładowania do wykorzystania do końca okresu ważności vouchera, która może zostać zrealizowana poprzez ponowne wpisanie kodu vouchera przy okazji kolejnego zakupu. Pozostała kwota doładowania nie podlega zwrotowi. Pozostała kwota nie podlega oprocentowaniu.

(5) Jeżeli wartość vouchera nie jest wystarczająca do pokrycia kwoty zamówienia, pozostałą kwotę można uregulować za pomocą innej metody płatności zaakceptowanej przez Weber lub poprzez wprowadzenie dodatkowych kodów voucherów podczas tego samego procesu składania zamówienia.

(6) W przypadku zwrotu zamówionego towaru, cena zakupu zostanie zwrócona w wysokości odpowiadającej kwocie wykorzystanego doładowania z vouchera. Wszelkie dodatkowe płatności zostaną zwrócone zgodnie z ustalonym sposobem płatności. Prosimy o zachowanie vouchera z zamówienia, ponieważ do wykorzystania zwróconej kwoty potrzebny będzie kod vouchera.

(7) Voucher jest zbywalny i może być wykorzystany przez każdą osobę, która go posiada. Voucher może być zrealizowany w sklepie internetowym Weber bez uprzedniego sprawdzenia tożsamości.

(8) Weber nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, nadużycie lub błędy typograficzne w podanym adresie e-mail. Kody voucherów nie mogą być blokowane.

(9) Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do wszelkich voucherów, zgodnie z pkt. 7.

6 Treść umowy

(1) Treść umowy zostanie zapisana przez Weber. Klienci, którzy zarejestrowali się w sklepie internetowym Weber mogą w zakładce "Moja historia zamówień" pobrać dane zamówienia. Klienci mogą przeglądać OWU w dowolnym momencie na niniejszej stronie i zapisywać je na swoim komputerze. Szczegóły zamówienia oraz OWU zostaną przesłane do Klienta pocztą elektroniczną. Umowa zostanie zawarta w języku polskim.

(2) Klienci którzy nie są zarejestrowani na stronie Weber nie będą mieli wglądu do zapisanej treści umowy po jej zawarciu. 

7 Odstąpienie

Konsumenci mają 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Posiadacie Państwo (Konsumenci) prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia przez Państwa wyznaczona, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru, a w przypadku dostaw częściowych - od dnia otrzymania ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Weber-Stephen Deutschland GmbH, c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH, Birkenmaarstrasse 8, 53340 Meckenheim, Niemcy; +48 22 392 04 69 lub mailowo na adres service-pl@weber.com) poprzez jednoznaczne oświadczenie np. list przesłany pocztą, faksem lub drogą elektroniczną) o zamiarze odstąpienia od umowy. Można skorzystać z załączonego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Terminowe wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu jest wystarczające do zachowania terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy drogą elektroniczną (również przy użyciu formularza odstąpienia od umowy) lub poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na naszej stronie internetowej, przekażemy Państwu bez zbędnej zwłoki, na stałym nośniku, potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy dokonamy zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Państwa, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z dokonania przez Państwa opcjonalnego wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty otrzymania przez nas zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot kosztów zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, która została wybrana przez Państwa w odniesieniu do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie pobrana opłata za ten zwrot. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu do czasu zwrotu towarów lub do czasu przedstawienia przez Państwa dowodu na wysłanie towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 

Jeśli towar został dostarczony przez przewoźnika towarowego, zostanie przez nas odebrany.

W przypadku wszystkich innych dostaw, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu lub przekazania nam towaru jak niżej:

Adres do zwrotu towarów:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstrasse 8

53340 Meckenheim

Niemcy

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za dotrzymany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem czternastodniowego okresu. Koszty związane z odesłaniem towarów ponosi nasza firma.

Będziecie Państwo odpowiedzialni za obniżenie wartości produktów tylko wtedy, gdy obniżenie wartości wynika z obchodzenia się z towarem w sposób, który nie jest konieczny do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonowania.

Standardowy formularz odstąpienia od umowy

W przypadku chęci odstąpienia od umowy, należy wypełnić formularz i odesłać go na nasz adres:

Adres do korespondencyjnego odstąpienia od umowy:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstrasse 8

53340 Meckenheim

Niemcy

Nr. telefonu +48 22 392 04 69

Email service-pl@weber.com

Adres

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy na zakup następujących towarów:

Zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)

Nazwa konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku korespondencji w formie papierowej)

Data

_______________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koniec oświadczenia o prawie do odstąpienia od umowy

8 Zasady dotyczące zwrotów

(1) Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Weber przyznaje Państwu (Klientom) dobrowolnie, 30 dniowe prawo do zwrotu wszystkich towarów z wyjątkiem voucherów. To prawo do zwrotu oznacza, że mogą Państwo odstąpić od niniejszej umowy nawet po upływie 14 dniowego okresu odstąpienia od umowy, zwracając towar w ciągu 30 dni od jego otrzymania na adres podany poniżej:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstr. 8

53340 Meckenheim

(2) Korzystanie z dodatkowego prawa do zwrotu nie ma wpływu na ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, które pozostaje w mocy niezależnie od naszej polityki w zakresie zwrotów.

(3) Korzystanie z dobrowolnego prawa do zwrotu podlega następującym warunkom: Wszystkie towary mogą być zwrócone w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania, pod warunkiem, że towar jest kompletny, nieużywany i nieuszkodzony. Jeżeli jest to możliwe, towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu lub w innym równoważnym opakowaniu. W przypadku przesyłek zwrotnych, nasz Dział Obsługi Klienta wystawi bezpłatny zwrotny list przewozowy. Do zachowania 30-dniowego okresu zwrotu wystarczy wysłanie towaru w terminie.

(4) Jeśli towar został zwrócony zgodnie z niniejszymi zasadami dobrowolnego zwrotu, to po otrzymaniu towaru dokonamy zwrotu ceny zakupu. Otrzymacie Państwo zwrot kosztów przy użyciu tej samej metody płatności, której użyliście Państwo przy pierwotnej transakcji zakupu. Nie zostaniecie Państwo obciążeni żadnymi kosztami.

(5) Niniejsze dobrowolne prawo zwrotu towaru nie ma wpływu na Państwa ustawowe prawa z rękojmi , które pozostają w pełni skuteczne.

9 Odpowiedzialność za wady i rozpatrywanie reklamacji

(1) Weber ponosi odpowiedzialność za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Poniżej znajdują się podstawowe zasady.

(2) Dodatkowo, Weber udziela Klientom dobrowolnej gwarancji producenta. Dobrowolna gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa wynikające z rękojmi. Informacje dotyczące gwarancji są dostępne na stronach produktów w zakładce "Informacje dotyczące gwarancji".

(3) Okres rękojmi dla Przedsiębiorców na towary dostarczane przez Weber wynosi jeden rok od daty dostarczenia towaru.

(4) W przypadku wystąpienia wad zakupionego produktu, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego (gwarancyjnego / z rękojmi) , dostępnego na stronie internetowej: https://www.weber.com/contact-pl/ i odesłanie wadliwego towaru na następujący adres, na nasz koszt:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstrasse 8

53340 Meckenheim

Niemcy

Nr. telefonu +48 22 392 04 69

Email service-pl@weber.com

Wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać pocztą elektroniczną, na wskazany powyżej adres e-mail lub wydrukować i wysłać wraz z wadliwym produktem.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Odpowiedzi na reklamację zostaną przesłane pocztą elektroniczną lub pisemnie w wyżej wymienionym terminie.

Jeżeli ze względu na rodzaj wady, produkt lub sposób jego montażu, dostawa produktu przez Klienta byłaby niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Klient może udostępnić wadliwy produkt do odbioru przez Weber, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w miejscu, w którym znajduje się produkt.

(5) Jeśli produkt jest wadliwy, mogą Państwo (Klient) w ramach rękojmi skorzystać z następujących praw, 

(a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że niezwłocznie i bez zbędnych utrudnień wadliwy produkt zostanie wymieniony na produkt wolny od wad lub wada zostanie usunięta. Obniżenie ceny powinno pozostać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Nie można odstąpić od umowy, jeśli wada produktu jest nieistotna;

(b) żądania wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. z ograniczeniami i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego.

(6) Jeżeli nie są Państwo Przedsiębiorcą, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady mogą Państwo żądać wymiany produktu na wolny od wad lub zażądać usunięcia wady zamiast wymiany produktu, chyba że doprowadzenie produktu do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami w porównaniu do zaproponowanego przez nas rozwiązania. Przy szacowaniu nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, jak również niedogodności, na jakie Konsument byłby narażony w przeciwnym wypadku.

10 Odpowiedzialność

(1) Weber ponosi odpowiedzialność zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, o ile Strony nie uzgodniły poniżej odmiennych zasad. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich roszczeń odszkodowawczych, niezależnie od podstawy prawnej.

(2) Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności, w zakresie, w jakim byłoby to niezgodne z prawem. Dotyczy to odpowiedzialności za śmierć lub uszczerbek na osobie spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców; za oszustwo lub oszukańcze podanie fałszywych informacji; za naruszenie Państwa praw w odniesieniu do produktów, w tym prawa do otrzymania produktów, które są: zgodne z opisem i zgodne z informacjami, które Państwu przekazaliśmy oraz z każdą próbką lub modelem obejrzanym lub sprawdzonym przez Państwa; zadowalającej jakości; satysfakcjonującej jakości, nadające się do określonego celu, o którym zostaliśmy poinformowani; dostarczone z wykorzystaniem należytych umiejętności i staranności; oraz za wadliwe produkty zgodnie z polskim kodeksem cywilnym.

(3) Nie ponosimy odpowiedzialności za straty gospodarcze. W przypadku wykorzystania produktów do celów handlowych, biznesowych lub odsprzedaży nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych. To ograniczenie dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców i nie ma wpływu na prawa Konsumentów.

11 Ochrona danych osobowych

(1) Przy wykonywaniu umów, Weber gromadzi dane Klientów. Czyniąc to, przestrzegamy w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Weber będzie gromadzić, przetwarzać lub wykorzystywać dane podstawowe i dane użytkowe bez zgody Klienta tylko w zakresie niezbędnym do realizacji stosunku umownego.

(2) Weber nie będzie wykorzystywać danych Klientów do celów reklamowych, badania rynku lub opinii publicznej bez jego wyraźnej zgody.

(3) Klienci mają w każdej chwili możliwość odzyskania lub zmiany danych zapisanych przez nich w sekcji „WEBER-ID”. We wszystkich innych kwestiach, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, w celu uzyskania bliższych informacji na temat zgody Klienta oraz innych informacji dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych; Politykę Prywatności można pobrać w dowolnym momencie w formacie do wydruku ze strony internetowej, klikając na „Informacje o prywatności”.

12 Internetowe rozstrzyganie sporów

(1) Od dnia 09/01/2016 r. spory między Konsumentami a sprzedawcami w związku z umowami sprzedaży online lub umowami o świadczenie usług online mogą być rozstrzygane za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Niniejsza platforma została utworzona przez Unię Europejską i jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korzystanie z platformy internetowej nie jest ani konieczne, ani obowiązkowe. Dlatego też Konsumenci mogą swobodnie dochodzić roszczeń bez uprzedniego korzystania z platformy ODR.

Proces składania skarg za pośrednictwem internetowego systemu rozstrzygania sporów dla Konsumentów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie wyrażamy chęci udziału ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu przed organem do spraw rozstrzygania sporów konsumenckich w ramach ODR.

(2) Mogą Państwo również rozważyć (a) wystąpienie do sądu polubownego dla Konsumentów działającego przy Inspekcji Handlowej, lub (b) wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego, lub (c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (gminnego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której zadania statutowe obejmują ochronę konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

(3) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta (nie Przedsiębiorcę) z pozasądowych procedur rozstrzygania sporów i postępowań egzekucyjnych oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (gminnych) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów, Powiatowej Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

13 Postanowienia końcowe

(1) Umowy zawarte pomiędzy Weber a Klientem podlegają wyłącznie prawu polskiemu. Wyłącznym językiem umowy i negocjacji jest język polski. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obcego, które miałoby zastosowanie do danej umowy w przypadku braku tej klauzuli.