Warunki korzystania z elektronicznych kart podarunkowych

11/19/20

Niniejsze warunki korzystania z elektronicznych kart podarunkowych dotyczą tworzenia i dystrybucji elektronicznych kart podarunkowych do wykorzystania na stronie www.weber.com ("Karty podarunkowe").

Warunki ogólne

Karty podarunkowe są wydawane przez Weber-Stephen Products LLC, spółkę z siedzibą w Delaware ("Weber" lub "my"). Odwiedzając stronę www.weber.com, użytkownik zgadza się, że prawo stanu Delaware, bez względu na konflikt z prawem, reguluje niniejsze warunki korzystania z elektronicznych kart podarunkowych ("Warunki korzystania z kart podarunkowych"). Weber zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków korzystania z kart podarunkowych według własnego uznania. Karty podarunkowe nie podlegają żadnym opłatom. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowej weryfikacji tożsamości użytkownika, Karty podarunkowej lub dostarczenia dodatkowego instrumentu płatniczego, zanim użytkownik będzie mógł wykorzystać Kartę podarunkową do dokonania zakupu. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków korzystania z kart podarunkowych zostanie uznany za nieważny, pozbawiony mocy prawnej lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, taki niewykonalny warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych Warunków korzystania z kart podarunkowych.

 

Zwroty

Po złożeniu zamówienia na Kartę Podarunkową użytkownik nie może jej zwrócić ani anulować.

Sprawdzanie salda Karty podarunkowej

Stan salda Karty podarunkowej można sprawdzić na stronie www.weber.com/US/en/giftcard/ lub w koszyku online podczas procesu zamawiania na stronie www.weber.com/US/en/cart/.

Zgubione lub skradzione Karty podarunkowe

Jeśli użytkownik podejrzewa, że ktoś skopiował lub ukradł mu Kartę podarunkową, powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Weber pod adresem support@weberstephen.com. W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty podarunkowej, która nie posiada dowodu zakupu w postaci wiadomości e-mail z potwierdzeniem kupującego, nie zostanie ona wymieniona. Jeśli użytkownik przedstawi odpowiedni dowód zakupu, saldo pozostałe na jego Karcie podarunkowej może zostać ponownie wydane na nowej Karcie podarunkowej. Karty podarunkowe mają wartość pieniężną i powinny być odpowiednio chronione.

Ograniczenia

Użytkownik nie może użyć Karty podarunkowej do zakupu innych Kart podarunkowych. Karty podarunkowe nie mogą być odsprzedawane, przekazywane w celu uzyskania wartości lub wymieniane na gotówkę, z wyjątkiem zakresu wymaganego przez prawo. Stają się nieważne w przypadku odsprzedaży, przekazania za wartość lub wymiany na gotówkę. Niewykorzystane Karty podarunkowe nie mogą być przekazywane. Karty podarunkowe mogą zostać zrealizowane wyłącznie w celu zakupu spełniających warunki towarów oferowanych przez Weber na stronie Weber.com. Spełniające warunki towary mogą ulec zmianie według naszego uznania.

Polityka prywatności

Wszystkie Karty podarunkowe podlegają Polityce prywatności i plików cookie Weber. Weber może przekazywać kupującym Karty podarunkowe informacje o statusie realizacji ich Kart podarunkowych.

Ryzyko utraty

Własność i ryzyko utraty Kart podarunkowych przechodzi na kupującego w momencie wysłania przez nas e-maila potwierdzającego do odbiorcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubione lub skradzione Karty podarunkowe. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o zapoznanie się z FAQ dotyczącym elektronicznych kart podarunkowych.

Obsługa Klienta Kart Podarunkowych Weber

Jeśli potrzebna jest pomoc przy zakupie Karty podarunkowej, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Weber. Prosimy powołać się na numer zamówienia lub podać swój adres e-mail. Jeśli potrzebna jest pomoc przy realizacji Karty podarunkowej, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Weber pod adresem support@weberstephen.com.

Sposoby płatności

Kartę podarunkową można opłacić za pomocą ważnej karty VISA, MasterCard, Discover lub American Express.

Informacje i wymagania dotyczące dostawy dla kupujących Karty podarunkowe

Wszystkie zamówienia Kart podarunkowych podlegają procesowi, który porównuje informacje o kupującym podane na stronie internetowej z informacjami o kupującym dostarczonymi przez instytucję finansową kupującego (obciążenie karty kredytowej/debetowej). Jeśli wystąpi rozbieżność, zamówienie Karty podarunkowej może zostać opóźnione do czasu jego skorygowania. W przypadku wątpliwości dotyczących zamówienia, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Weber. Prosimy powołać się na numer zamówienia lub podać adres e-mail. Nie ponosimy odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które nie zostaną dostarczone lub nie zostaną odebrane z powodu niepodania przez kupującego dokładnego adresu e-mail odbiorcy.

Przyczyny nieudanej próby dostarczenia Karty podarunkowej

Jeśli adres e-mail został potwierdzony, ale karta podarunkowa nie została odebrana w rozsądnym czasie po żądanej dacie dostawy, poniżej znajduje się lista najczęstszych powodów, dla których dostawa mogła się nie powieść:

  • Filtr antyspamowy zablokował wiadomość lub skierował ją do folderu masowego/spamowego
  • Zapora sieciowa odbiorcy zablokowała wiadomość e-mail
  • Przekroczony limit rozmiaru skrzynki odbiorczej

Nieprawidłowy adres e-mail. Jeśli filtr antyspamowy blokuje dostęp do skrzynki odbiorczej dla wiadomości service-us@weber.com, należy zmienić opcje poczty elektronicznej, aby wiadomości service-us@weber.com nie były traktowane jako spam.

Jeśli potrzebna jest pomoc, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Weber. Prosimy powołać się na numer zamówienia lub podać swój adres e-mail.

Ograniczenie odpowiedzialności

ANI WEBER, ANI JEGO PODMIOTY POWIĄZANE NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO KART PODARUNKOWYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. JEŻELI KOD KARTY PODARUNKOWEJ NIE DZIAŁA, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM UŻYTKOWNIKA I NASZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WYMIANA TAKIEJ KARTY PODARUNKOWEJ. NIEKTÓRE PRAWA STANOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE BĄDŹ OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH ODSZKOWAŃ. JEŚLI TAKIE PRAWO MA ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

Spory

Wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z Kartami podarunkowymi będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie, z wyjątkiem tego, że użytkownik może dochodzić roszczeń w sądzie w przypadku drobnych roszczeń, jeśli roszczenia takie się kwalifikują. Do niniejszej umowy zastosowanie ma amerykańska federalna ustawa o arbitrażu oraz amerykańskie federalne prawo arbitrażowe.

W postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola orzeczenia arbitrażowego jest ograniczona. Jednakże arbiter może przyznać indywidualne odszkodowanie i zadośćuczynienie w takim samym zakresie jak sąd (w tym odszkodowanie nakazowe, deklaratywne lub ustawowe) i musi przestrzegać niniejszych Warunków korzystania z kart podarunkowych, tak jak zrobiłby to sąd.

Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, należy wysłać pismo z prośbą o arbitraż i opisem roszczenia na adres naszej firmy 1415 Roselle Rd. Palatine IL 60067 z zawiadomieniem skierowanym do działu prawnego. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("AAA") zgodnie z jego regulaminem, w tym z Procedurami uzupełniającymi AAA dotyczącymi sporów konsumenckich. Regulamin AAA jest dostępny na stronie www.adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Wszelkie opłaty za wniesienie sprawy, opłaty administracyjne i opłaty za arbitraż będą regulowane regulaminem AAA. Zwrócimy te opłaty w przypadku roszczeń o łącznej wartości poniżej 10 000 USD, chyba że arbiter uzna roszczenia za niepoważne. Analogicznie, nie będziemy dochodzić opłat i kosztów adwokackich w postępowaniu arbitrażowym, chyba że arbiter uzna roszczenia za niepoważne. Użytkownik może zdecydować się na przeprowadzenie arbitrażu telefonicznie, na podstawie pisemnych oświadczeń lub osobiście we wspólnie uzgodnionym miejscu.

My i użytkownik zgadzamy się, że wszelkie postępowania związane z rozstrzyganiem sporów będą prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub reprezentatywnego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie będzie rozpatrywane w sądzie zamiast w postępowaniu arbitrażowym, obie strony zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych. My i użytkownik się również, że my i użytkownik możemy wnieść pozew do sądu w celu zakazania naruszenia lub innego niewłaściwego wykorzystania praw własności intelektualnej.