Actievoorwaarden Nederland Grill Academy ‘Win een 70th Anniversary Kettle’

 

1. In deze Actievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Win een 70th Anniversary Kettle” actie;

Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden;

Actieperiode: van 1 september 2022 tot en met 30 november 2022;

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Grill Academy NL: Weber Original Store (Kaliumweg 10, Amersfoort), Culinair Creatief (Keizersveld 20, Venray), De Paalkoepel, BIJRipperda (Rijksstraatweg 97, Den Nul), Grillpassie Limburg (Epenerbaan 1, Vaals), Het Kook College Wijchen (Edisonstraat 1b, Wijchen) en Grill Academy Haaglanden (Stompwijkseweg 27, Leidschendam);

Prijs: 1 x Weber Anniversary Kettle Barbecue (productnummer 19521004) per Grill Academy;

Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland;

Workshop: BBQ-cursus die wordt gegeven door een Grill Academy en te reserveren is via https://www.weber.com/NL/nl/home/.

 

2. De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.


3. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.


4. Om deel te mogen nemen aan de Actie, moet Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Indien Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om deel te kunnen nemen aan de Actie.


5. Elke Grill Academy NL doet mee aan de Actie en mag de Prijs weggeven.


6. Om kans te maken op de Prijs, dient Deelnemer in de maanden september, oktober en november 2022 een Grill Academy Workshop te volgen bij één van de Grill Academies in Nederland. Deelnemer kan een Workshop boeken via https://www.weber.com/NL/nl/home/. Door zich in te schrijven voor een Workshop en aan de Workshop deel te nemen, maakt Deelnemer automatisch kans om te winnen. Deelnemer hoeft zich niet separaat voor de Actie in te schrijven. Wanneer een Deelnemer voor meerdere personen een Workshop reserveert, wordt bij de reservering de persoonsgegevens van de andere Deelnemers opgevraagd waardoor iedereen die de Workshop uiteindelijk volgt ook deelneemt aan de Actie.


7. Wanneer een Deelnemer bij een Grill Academy NL meerdere Workshops volgt, doet deze Deelnemer met zijn of haar persoonsgegevens net zo vaak mee als het aantal Workshops dat de Deelnemer heeft gevolgd. Wanneer een Deelnemer bij meerdere Grill Academies een Workshop volgt, doet de deelnemer bij iedere Grill Academy NL waar de Deelnemer een Workshop heeft gevolgd mee met de Actie.


8. Deelname vindt uitsluitend plaats nadat Deelnemer zich op de hierboven genoemde wijze heeft ingeschreven voor een Workshop.


9. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij het reserveren van een Workshop en daarmee deelname aan deze Actie.


10. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.


11. Na afloop van de Actieperiode wordt de Prijs door elke Grill Academy NL weggegeven aan één van de Deelnemers van de Workshops van de betreffende Grill Academy NL. De aanwijzing van de winnaars vindt plaats door middel van een trekking onder alle Deelnemers van de betreffende Grill Academy NL.


12. De winnaar van de Actie wordt uiterlijk 7 december 2022 per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht door de betreffende Grill Academy. Mocht de winnaar na zeven werkdagen niet hebben gereageerd, wordt per email nog een reminder gestuurd. Als er niet gereageerd wordt binnen de in de reminder gestelde termijn, dan vervalt de Prijs en zal Weber een nieuwe trekking verrichten onder alle overige Deelnemers.


13. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en is gekoppeld aan het e-mailadres van Deelnemer, zoals opgegeven bij inschrijving voor de Workshop. De Prijs is niet in te wisselen voor geld of andere producten van Weber.


14. Alle kosten die de winnaars of hun gasten maken voor het algemene gebruik en genot van de Prijs zijn uitsluitend voor rekening van de winnaars of hun gasten.


15. Weber behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de Prijs voor een vervangende prijs te zorgen.


16. De Grill Academy NL zal de winnaar uitnodigen op locatie om de Prijs persoonlijk te overhandigen. In overleg met de winnaar kan Weber de Prijs ook kosteloos bezorgen op het door de prijswinnaar opgegeven adres.


17. De beslissing van Weber met betrekking tot enig aspect van de Actie is definitief en bindend en er zal geen correspondentie over worden gevoerd.


18. Weber behoudt zich het recht voor om de Actie op te schorten, te annuleren of te wijzigen indien Weber dit noodzakelijk acht.


19. De Deelnemer begrijpt dat het voor deelname aan de Actie en het uitreiken van de Prijs noodzakelijk is dat Weber persoonsgegevens bewaart en verwerkt. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber.


20. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.


21. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid.


22. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

 

23. Weber kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie en/of de Prijs wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van Deelnemer leidt.

 

24. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

 

25. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.