ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder treft u de Algemene Voorwaarden aan van Weber-Stephen Deutschland GmbH (hierna “Weber”) die de verkoper is van de goederen in de online shop www.weber.com/NL/nl/, en de Algemene Voorwaarden voor de deelname aan de Weber Grill Academy. De bepalingen van de twee afdelingen hieronder zijn afzonderlijk van toepassing.

AFDELING 1. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WEBER-STEPHEN DEUTSCHLAND GmbH

Op alle leveringen van Weber-Stephen Deutschland GmbH (hierna te noemen: "Weber") via www.weber.com aan consumenten en aan ondernemers (hierna gezamenlijk "Klanten") zijn deze Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing. Afwijkende voorwaarden van de Klant worden niet erkend behalve wanneer Weber uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de toepasselijkheid ervan.

1 Begripsbepalingen / Contractpartner

(1) Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor een doel dat voor het grootste gedeelte niet onder zijn bedrijfsmatige, noch onder zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten valt.

(2) Een ondernemer is iedere natuurlijke of juridische persoon of rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het sluiten van de overeenkomst zijn bedrijfsmatige of zelfstandige beroepsmatige activiteiten uitoefent.

(3) Een cadeaubon is een tegoedbon in elektronische vorm, die een bepaald saldo bevat. De consument kan cadeaubonnen aanwenden om op de Nederlandse Weber-website(s) daar producten aan te schaffen.

(4) De koopovereenkomst komt tot stand met Weber-Stephen Deutschland GmbH, vertegenwoordigd door haar directeuren, Frank Rommersbach en François Lepeltier, Rheinstraβe 194, 55218 Ingelheim (Am Rhein), Handelsregister: AG Mainz HRB 23407. Voor vragen, reclamaties en klachten kunt u onze klantenservice bereiken van maandag t/m donderdag van 8:30 uur – 16:30 uur en vrijdag van 8:30 uur – 14:30 uur op telefoonnummer +31(0)513 43 33 22 en ook per e-mail op service-nl@weber.com.

2 Aanbod / Bestelprocedure / Prijzen / Sluiten van de overeenkomst

(1) Bestellingen neemt Weber aan via internet.

(2) Details van de diverse door Weber aangeboden producten zijn voor Klanten te vinden in de diverse productbeschrijvingen.

(3) De op de productpagina’s genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijsbestanddelen, maar exclusief verzendkosten. Wat de verzendkosten betreft wordt op het onderstaande Artikel 3 gewezen.

(4) Wat het sluiten van een overeenkomst in het elektronisch handelsverkeer betreft het volgende: Wanneer u het gewenste product heeft gevonden, kunt u dit zonder enige verplichting door op de button [in het mandje] te klikken in het mandje plaatsen. De inhoud van uw mandje kunt u door op de button [mandje] te klikken te allen tijde zonder enige verplichting bekijken. De producten kunt u door op de button [wissen] te klikken te allen tijde zonder enige verplichting weer uit het mandje verwijderen. Wanneer u de producten in het mandje wilt kopen, klikt u op de button [mandje/kassa]. Daar voert u dan uw gegevens in. Registratie is niet noodzakelijk. Nadat u uw gegevens heeft ingevoerd, komt u via de button [verder] op de bestelpagina. Daarop kunt u als Klant de gewenste betaalmethode kiezen en de door u ingevoerde gegevens nogmaals controleren. De bestelling kan echter alleen worden doorgegeven wanneer de Klant door te klikken op de button "Ik heb de AV gelezen en verklaar mij ermee akkoord. Ik ben geïnformeerd over mijn recht tot herroeping." deze AV accepteert. Door te klikken op de button [nu kopen] wordt de bestelprocedure afgesloten. Nadat u de opdrachtbevestiging zoals bedoeld in artikel 2 (lid 6) van deze AV ontvangen heeft, is de overeenkomst gesloten.

(5) Weber kan uw bestelling aannemen door per e-mail een aparte opdrachtbevestiging te versturen.

3 Verzending / Levering

(1) De levering zal binnen Nederland per pakketdienst geschieden, tenzij het bestelde product een gewicht van 31,5 kg of meer heeft. In dat laatste geval zal de levering middels een expeditiebedrijf geschieden. In het geval van een levering via een expeditiebedrijf zal Weber u om een telefoonnummer vragen waarop het expeditiebedrijf dat van Weber de opdracht voor het transport heeft gekregen, contact met u zal opnemen over de bezorging.

(2) De levertijd per pakketdienst bedraagt, voor zover bij de aanbieding niet anders aangegeven, 1 - 3 werkdagen (van maandag tot en met vrijdag, niet op feestdagen) na het sluiten van de overeenkomst respectievelijk na het tijdstip van de betalingsopdracht aan de bank door de Klant.

(3) De levertijd per expeditiebedrijf bedraagt, voor zover bij de aanbieding niet anders aangegeven, 2 - 4 werkdagen (van maandag tot en met vrijdag, niet op feestdagen) na het sluiten van de overeenkomst respectievelijk na het tijdstip van de betalingsopdracht aan de bank door de Klant.

(4) Wanneer niet alle bestelde producten voorradig zijn, heeft Weber het recht om – voor eigen rekening – de producten in gedeelten te leveren, voor zover dat voor u redelijk is. Daarbij gelden dan de van toepassing zijnde levertermijnen zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel.

(5) Wanneer de bezorging van het artikel mislukt door omstandigheden die aan u zijn toe te rekenen, ondanks dat er drie (3) pogingen zijn ondernomen om het artikel bij u af te leveren, behouden wij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Eventueel ontvangen betalingen zal Weber u onverwijld terugbetalen.

(6) Wanneer het bestelde product niet beschikbaar is, omdat dit product buiten haar schuld niet aan Weber is geleverd, kan Weber de overeenkomst beëindigen. In dat geval zal Weber u onverwijld informeren en u eventueel een voorstel doen voor de levering van een vergelijkbaar product. Wanneer er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of wanneer u niet wilt dat u een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal Weber u in voorkomende gevallen al verrichte betalingen onverwijld terugbetalen.

4 Betalingsvoorwaarden / Eigendomsvoorbehoud

(1) Als betaalmethoden bieden wij creditcard, iDeal, Klarna betaal nu, Klarna achteraf betalen en PayPal. Wij behouden ons bij iedere bestelling het recht voor om bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en naar andere manieren van betalen te verwijzen. Verdere informatie vindt u op onze website weber.com onder betaalwijzen.

(2) Wanneer bij de betalingsmethode gekozen wordt voor vooruitbetaling, vermelden wij onze bankrelatie in de opdrachtbevestiging en leveren wij u het artikel na ontvangst van de betaling.

(3) Het geleverde artikel blijft eigendom van Weber totdat het totale bedrag door Weber is ontvangen.

5 Tegoedbonnen

(1) U kunt cadeaubonnen van verschillende bedragen (in euro) in de Weber onlineshop of in een Weber Original Store kopen. Deze cadeaubonnen kunnen uitsluitend in de Weber onlineshop op www.weber.com/NL/nl/home/ en in Weber Original Stores in Nederland worden gebruikt. Bij aankoop van een cadeaubon in een Weber Original Store ontvangt u de cadeaubon met de code waarmee u de cadeaubon kunt verzilveren. Als u de cadeaubon bij de Weber onlineshop koopt, wordt deze, samen met een persoonlijke cadeauboncode, na afronding van de bestelprocedure naar het e-mailadres verzonden dat u tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven. Deze code kunt u verzilveren bij een bestelling in de Weber onlineshop bij “Cadeaubon/Kortingscode verzilveren” of direct aan de kassa in een Weber Original Store. Cadeaubonnen die vóór 4 april 2018 zijn aangeschaft, kunnen alleen in het verkoopkanaal worden verzilverd waarin ze zijn aangeschaft.

(2) De cadeaubonnen kunnen worden gebruikt voor de aankoop van alle Weber-artikelen met uitzondering van cadeaubonnen. Het bedrag van de cadeaubon wordt van het totale aankoopbedrag afgetrokken.

(3) De cadeaubon is drie jaar geldig vanaf het einde van het jaar waarin deze is gekocht. Het tegoed vervalt aan het einde van de geldigheidsduur. Uitbetaling in contanten of via een overboeking is niet mogelijk.

(4) Indien de waarde van de cadeaubon het aankoopbedrag overschrijdt, wordt er een resttegoed op de bon geschreven dat de gehele geldigheidsduur geldig is. Dit tegoed kan bij een volgende aankoop worden verzilverd door de cadeauboncode opnieuw in te voeren. Het resttegoed van de cadeaubon kan niet in contanten worden uitbetaald. Er wordt geen rente over het resttegoed berekend.

(5) Mocht de waarde van de cadeaubon onder de waarde van de bestelling liggen, dan kunt u het verschil door middel van een andere door Weber toegestane betaalwijze of door andere cadeaubonnen voldoen.

(6) Mocht u een aangekocht product hebben teruggezonden of geruild in een Weber Original Store, dan wordt het aankoopbedrag ter hoogte van het verzilverde cadeaubonbedrag teruggestort op de cadeaubon. Als u daarbij op een andere wijze een bedrag hebt voldaan, wordt dit bedrag via dezelfde betalingswijze teruggestort.

(7) De cadeaubon is overdraagbaar en kan door iedere persoon worden gebruikt die in het bezit is van de cadeaubon. Verzilvering in de Weber onlineshop of in een Weber Original Store is mogelijk zonder voorafgaande identiteitscontrole.

(8) Weber is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of schrijffouten in het opgegeven e-mailadres.

6 Contracttekst

(1) De tekst van het contract zal bewaard worden door Weber. In hun persoonlijke klantenaccounts kunnen Klanten die geregistreerd zijn met de Weber ID de details van hun bestelling raadplegen onder “Mijn bestellingen”. Klanten kunnen de AV’en te allen tijde raadplegen op deze pagina en hen op hun computer opslaan. De besteldetails en de AV’en zullen de Klant toegestuurd worden per email. De contracttaal is Engels, Frans of Nederlands.

(2) Klanten die niet geregistreerd zijn met een Weber ID zullen de bewaarde contracttekst niet kunnen raadplegen na sluiten van het contract.

7 Herroeping

Consumenten hebben gedurende veertien dagen recht op herroeping van deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, het artikel resp. bij de deelleveringen het als laatste geleverde artikel in bezit heeft.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons (Weber-Stephen Deutschland GmbH, c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH, Birkenmaarstraße 8, 53340 Meckenheim, Duitsland, telefoon: +31 20 2623978, e-mail: service-nl@weber.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een faxbericht of een e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde model-formulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

Om binnen de herroepingstermijn te blijven volstaat het dat u de verklaring over de uitoefening van het recht op herroeping vóór het einde van de herroepingstermijn aan Weber verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen) onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop het bericht van uw herroeping van de overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als de door u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, behalve wanneer er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen weer terugontvangen hebben of totdat u aangetoond hebt dat u de artikelen hebt teruggezonden, al naar gelang welke van deze twee mogelijkheden het eerste aan de orde is.

U dient de artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert, terug te sturen aan of af te leveren op

Retouradres voor artikelen: 

Weber-Stephen Deutschland GmbH c/o

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstr. 8

53340 Meckenheim

Duitsland

U hebt zich aan de termijn gehouden wanneer u de artikelen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij nemen de kosten van het terugsturen van de artikelen op ons.

U bent alleen voor een eventueel waardeverlies van de artikelen aansprakelijk wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een wijze van omgaan met de artikelen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de hoedanigheid, de eigenschappen en de wijze van functioneren ervan.

Modelformulier voor de herroeping

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en dan aan ons terug te sturen:

Adres voor herroeping per post:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstraße 8

53340 Meckenheim Duitsland

Telefoon: +31 20 26 23 978

E-mail: service-nl@weber.com

Adres

Hiermee herroep ik / herroepen wij (*) de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende artikelen:

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam / Namen van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij bericht op papier)

 

 

Datum

_______________________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

8 Garantie voor gebreken aan de artikelen

(1) De door Weber afgeleverde artikelen dienen aan de overeenkomst te beantwoorden. Weber is aansprakelijk voor gebreken aan de artikelen conform de wettelijke regels voor garantie.

(2) Daarnaast biedt Weber haar Klanten een vrijwillige fabrieksgarantie. De wettelijke garantie blijft hierdoor onverlet. Informatie over dit onderwerp is voor u als Klant te vinden op de productpagina’s onder het punt "Service / Weber garanties".

(3) Jegens ondernemers bedraagt de termijn van de verplichting tot garantie op door Weber geleverde zaken 12 maanden.

9 Vrijwillig recht van teruggave

Wij bieden u naast het wettelijke recht van teruggave een vrijwillig recht van teruggave voor de duur van dertig dagen voor alle artikelen, met uitzondering van Weber-cadeaubonnen. Met dit recht van teruggave kunt u ook na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen de koopovereenkomst herroepen, door het artikel binnen 30 dagen na ontvangst naar het volgende adres terug te sturen:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstr. 8

53340 Meckenheim

Duitsland


Het bovenop het wettelijke recht van teruggave geboden extra vrijwillige recht van teruggave laat het wettelijke recht van teruggave onverlet, en dit wettelijke recht van teruggave blijft onafhankelijk daarvan van kracht.

Voor de uitoefening van het vrijwillige recht van teruggave gelden de volgende voorwaarden: alle artikelen kunt u binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen, voor zover het artikel compleet en in ongebruikte en onbeschadigde staat is. U dient het artikel zoveel mogelijk in de originele doos of in een gelijkwaardige verpakking terug te sturen. Voor de retourzending stelt onze klantenservice u een kosteloze retourbon ter beschikking. Om te voldoen aan de termijn van 30 dagen voor het terugsturen van het artikel is tijdig (aldus binnen 30 dagen) terugsturen voldoende.

Wanneer de artikelen in overeenstemming met dit vrijwillige recht van teruggave worden teruggestuurd, betalen wij u de koopprijs en alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen) uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij het artikel retour ontvangen hebben, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als de door u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, behalve wanneer er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen weer terugontvangen hebben of totdat u aangetoond heeft dat u de artikelen heeft teruggezonden, al naar gelang welke van deze twee mogelijkheden het eerste aan de orde is.

Het vrijwillige recht van teruggave laat ook de wettelijke garantierechten onverlet, en deze blijven zonder enige restrictie van kracht.

10 Gegevensbescherming

(1) Weber verzamelt in het kader van de afwikkeling van overeenkomsten gegevens van de Klant. Hierbij neemt Weber in het bijzonder de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de Telecommunicatiewet in acht. Zonder instemming van de Klant zal Weber alleen bestands- en gebruiksgegevens van de Klant verzamelen, verwerken of gebruiken, voor zover dit voor de afwikkeling van de contractuele relatie noodzakelijk is.

(2) Zonder de instemming van de Klant zal Weber klantgegevens niet voor reclamedoeleinden of voor markt- of opinieonderzoek gebruiken.

(3) De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens van hem onder het punt “Account” op te vragen, deze te wijzigen of te wissen. Voor het overige wordt met betrekking tot instemming van de Klant en verdere informatie over het verzamelen, de verwerking en het gebruik van gegevens verwezen naar de verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens die op de website te allen tijde via de button "Bescherming persoonsgegevens" in afdrukbare vorm is op te vragen.

11 Slotbepalingen

(1) Nevenafspraken bij, wijzigingen van en aanvullingen op deze contractuele bepalingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden, willen zij rechtsgeldig zijn.

(2) Voor zover in deze AV niet uitdrukkelijk iets anders is aangegeven, dienen alle verklaringen op schrift (fax, brief) of per e-mail afgegeven te worden. De contactgegevens vindt u in Artikel 1 (lid 3) van deze AV of te allen tijde op www.weber.com.

(3) Op overeenkomsten tussen Weber en de besteller is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De taal van de overeenkomst en van de onderhandelingen is uitsluitend de Nederlandse taal.

(4) Per 9-1-2016 kunnen geschillen tussen consumenten en handelaren in verband met online-koopovereenkomsten of online-dienstverleningsovereenkomsten via een online-platform (OS-platform) bijgelegd te worden. Dit platform wordt door de Europese Unie opgezet en is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar. Het gebruik van het online-platform is niet dwingend voorgeschreven en niet verplichtend. Derhalve staat het consumenten vrij claims via de rechtbank in te dienen zonder dat er eerst gebruik is gemaakt van het OS-platform.

 

AFDELING 2. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE WEBER GRILL ACADEMY VAN WEBER-STEPHEN HOLLAND B.V.

De Weber Grill Academy (de “Weber Grill Academy”) wordt geëxploiteerd door Weber-Stephen Holland B.V. (“Weber“). Door een workshop te boeken bij Weber gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als de workshop geboekt is door de ontvanger van een Weber Grill Academy cadeaubon.

1. Betaling

De volledige betaling dient te geschieden op het moment van boeking. Alle getoonde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief BTW volgens het tarief op het moment van betaling.

2. Betaling voor groepsboekingen

Voor bedrijfs- of groepsboekingen worden de workshops, voor zover mogelijk, aangepast aan uw wensen. Om die reden dienen de workshops vooraf gereserveerd te worden en dient de volledige betaling op het moment van de boeking te geschieden.

 

Graag vernemen wij minimaal 14 dagen voor de workshopdatum het juiste aantal, de namen en dieeteisen van de deelnemers. In het geval dat u niet het juiste aantal deelnemers kunt bevestigen op het moment van boeking, dan dient u een minimum aantal deelnemers op te geven en kunnen eventuele bijkomende deelnemers – voor zover er nog plekken beschikbaar zijn – op een later moment worden toegevoegd. Ook in het geval van bijkomende deelnemers, wordt u verzocht het uitstaande saldo voorafgaand aan de workshopdatum te betalen.

 

Het definitieve aantal deelnemers dient u uiterlijk vijf dagen voor de geboekte workshop aan ons door te geven. Zo kunnen wij de juiste hoeveelheden ingrediënten bestellen.

3. Prijzen

Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, zal de prijs voor de producten en/of workshops de prijs zijn die wordt vermeld op deze website en in de prijslijsten gepubliceerd op de datum waarop de boeking wordt gedaan. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde workshops.

4. Wat is inbegrepen?

Uw boeking geeft u recht op één plaats in een Weber Grill Academy workshop. Alle benodigde apparatuur en uitrusting wordt tijdens de workshop door Weber ter beschikking gesteld.

5. Wat is niet inbegrepen?

Verblijf is niet inbegrepen in de prijs.

6. Cadeaubonnen

De Weber Grill Academy cadeaubon geeft de houder het recht om een volledige barbecueworkshop aan de Weber Grill Academy te volgen. In geval van verlies, diefstal of onherkenbare beschadiging worden de cadeaubonnen niet vervangen. Elke cadeaubon kan slechts eenmaal verzilverd worden en is alleen geldig voor boekingen die rechtstreeks bij de Weber Grill Academy geplaatst worden. Er worden alleen originele cadeaubonnen geaccepteerd en de acceptatie is afhankelijk van de beschikbaarheid. Cadeaubonnen kunnen niet worden terugbetaald en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Na de datum vermeld op de cadeaubon vervalt deze automatisch. Weber is niet verantwoordelijk voor het informeren van klanten over en het herinneren aan een naderende vervaldatum van een cadeaubon.

7. Annuleringen

Bij de Weber Grill Academy hebben wij een goede balans bereikt tussen onze concurrerende tarieven en de wensen van onze klanten. In lijn daarmee hanteren wij een annuleringsbeleid van 14 dagen. Dit beleid is van toepassing op alle Weber Grill Academy workshops met uitzondering van op maat gemaakte B2B afspraken.

U kunt uw boeking kosteloos tot 14 dagen vóór de workshopdatum annuleren. Indien u een vervangende deelnemer kunt regelen, dan mag u dit zonder bijkomende kosten doen. Indien u uw boeking wilt annuleren, dan bieden wij terugbetaling van het geld aan.

Bij annuleringen die plaatsvinden in minder dan 14 dagen voor de workshopdatum, kunnen wij u niet meer omboeken naar een andere workshop of en kunnen wij geen terugbetaling bieden.

Wij kunnen geen terugbetaling bieden noch de workshop op het laatste moment wijzigen, indien klanten niet in staat zijn om onze locatie te bereiken ten gevolge van slechte weersomstandigheden dan wel ten gevolge van andere omstandigheden die niet aan Weber toe kunnen worden gerekend. Stel ons zo spoedig mogelijk op de hoogte indien u vanwege slechte weersomstandigheden een workshop niet kunt bijwonen. Wellicht kunt u wel een claim indienen bij de reis- of annuleringsverzekering die u hebt gesloten voor uw reis naar ons. Mocht het zijn dat u onze locatie niet kunt bereiken, dan kunt u een ander persoon in uw plaats aan de workshop laten deelnemen. Neem in dat geval contact met ons op via 0513 - 4333 22.

 

Bovenstaande regeling geldt niet voor B2B deelnemers. De voorwaarden voor B2B-annuleringen worden doorgegeven en afgesproken ten tijde van de boeking van groeps/bedrijfsworkshops.

8. Afgelasting/wijziging van workshops

Incidenteel zullen wij een workshop moeten annuleren of uitstellen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of als er te weinig opgaven zijn voor een workshop. In dat geval zullen wij altijd proberen alle bevestigde deelnemers zo tijdig mogelijk, maar minstens 14 dagen voor aanvang van de workshop, te informeren en zullen wij daarbij de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een andere workshop, een cadeaubon geven van dezelfde waarde of het volledige bedrag terugbetalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige andere kosten of uitgaven die u mogelijk hebt. Indien u moet reizen of een overnachting moet regelen raden wij u aan een passende verzekering af te sluiten.

9. Levering

Cadeaubonnen worden per e-mail verstuurd naar het adres dat u hebt opgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor enig verlies geleden als gevolg van het niet aankomen van een elektronische cadeaubon door een blokkade door webfilters of firewalls. Neem contact met ons op als u geen cadeaubon via e-mail heeft ontvangen, zodat de cadeaubonnen naar een alternatief e-mailadres kunnen worden gezonden.

 

10. Herroeping

Consumenten hebben gedurende veertien dagen recht op herroeping van deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum van de bestelling.

Om uw recht op herroeping uit te oefenen, dient u ons (Weber-Stephen Holland B.V., Tsjukemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, Postbus 18, 8520 AA Sint Nicolaasga, telefoon: +31 20 2623978, e-mail: service-nl@weber.com) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een per post verzonden brief, een faxbericht of een e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde model-formulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

Om binnen de herroepingstermijn te blijven volstaat het dat u de verklaring over de uitoefening van het recht op herroeping vóór het einde van de herroepingstermijn aan Weber verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, dienen wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop het bericht van uw herroeping van de overeenkomst bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als de door u bij de oorspronkelijke transactie gebruikte, behalve wanneer er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling vergoedingen in rekening gebracht.

U heeftl geen herroepingsrecht hebben als de Weber Grill Course reeds plaatsgevonden heeft, zelfs als het evenemet plaatsvindt gedurende de bovenstaande termijn van veertien dagen.

Retouradres voor artikelen:

Weber-Stephen Holland B.V.

Tsjukemarwei 12

8521 NA Sint Nicolaasga

Modelformulier voor de herroeping

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en dan aan ons terug te sturen:

 

Adres voor herroeping per post:

Weber-Stephen Holland B.V.

Postbus 18

8520 AA Sint Nicolaasga

Telefoon: +31 20 26 23 978

E-mail: service-nl@weber.com

 

Hiermee herroep ik / herroepen wij (*) de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst inzake de aankoop van de volgende artikelen:

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam / Namen van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen bij bericht op papier)

Datum

_______________________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Einde van de verklaring van het herroepingsrecht

11. Leeftijdsgrenzen

Deelnemers aan een workshop dienen 16 jaar of ouder te zijn.

12. Verlies/schade

Weber is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen of voertuigen of voor enige andere directe of indirecte (gevolg)schade. Weber kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies of schade veroorzaakt door, of voortvloeiende uit, gebeurtenissen die buiten Weber’s redelijke macht liggen, met inbegrip van stakingen, arbeidsconflicten (met betrekking tot het personeelsbestand van Weber), natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, opzettelijke schade of naleving van een wet of overheidsvoorschrift. 

 

Voor het geval dat Weber aansprakelijk zal worden gehouden, zal de aansprakelijkheid van Weber in alle gevallen beperkt zijn tot het totale workshopgeld dat betaald is of betaald moet worden door de betreffende deelnemer(s).

 

Niets in dit artikel of in deze voorwaarden zal aangewend worden om de aansprakelijkheid van Weber voor overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt als gevolg van de nalatigheid van Weber of van haar personeel, werknemers of vertegenwoordigers uit te sluiten of in te perken.

13. Gezondheid en veiligheid

Het is verboden te roken op het terrein van de Weber Grill Academy. Het is niet toegestaan om overmatig te drinken of illegale of verdovende middelen te gebruiken. Wij vragen om tijdens de workshop lang haar achter het hoofd bijeen te binden en platte schoenen met stroeve zolen en dichte neuzen te dragen.  In geval van onacceptabel gedrag behoudt Weber zich het recht voor om u te verzoeken het terrein van de Weber Grill Academy te verlaten. In een dergelijk geval zal er geen terugbetaling van de boekingskosten plaatsvinden. Diëten en voedselallergieën moeten bij boeking worden aangegeven. Verder zal de deelnemer de Grill Academy partner informeren over extra deelnemers die hij/zij heeft opgegeven voor de Weber Grill Academy. Bij het doorgeven van allergieën zal de betreffende partij zelf verklaren in te stemmen met de verwerking van de gegevens door de Grill Academy partner, gebruikt voor het leiden van de Weber Grill Academy. De gegevens zullen verder niet worden verwerkt.

Diëten en voedselallergieën moeten bij boeking worden aangegeven. In geval van onacceptabel gedrag behoudt Weber zich het recht voor om u te verzoeken het terrein van de Weber Grill Academy te verlaten. In een dergelijk geval zal er geen terugbetaling van de boekingskosten plaatsvinden.

 

Weber behoudt zich het recht voor om aan iedere deelnemer ten aanzien waarvan twijfel bestaat of deze de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft, een legitimatiebewijs te vragen alvorens er alcohol aan hen wordt geschonken. Dit is conform de wet die bedrijven die drank schenken verplicht om gasten waarvan ze denken dat die onder de 25 jaar oud zijn om een ID kaart te vragen.

 

U dient de Weber Grill Academy vóór de deelname aan een workshop op de hoogte te stellen als u zich niet goed voelt.

 

Op het terrein van de Weber Grill Academy zijn geen huisdieren toegestaan, met uitzondering van hulphonden, zoals bijvoorbeeld een blindengeleidehond.

14. Barbecueën binnenshuis

De barbecues van Weber zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis. De barbecues in de keuken van de Weber Grill Academy zijn speciaal aangepast voor deze unieke en veilige locatie. Weber geeft geen goedkeuring aan barbecueën binnenshuis.

15. Gegevensbescherming

Weber is de beheerder van de persoonsgegevens die gedurende de looptijd van het aanbod worden verzameld en verwerkt. Weber zal voldoen aan alle relevante gegevensbeschermingsvoorschriften zoals gewijzigd. Gegevens die aan Weber worden overgedragen vanwege de boeking worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt door Weber om het aanbod te kunnen uitvoeren en verwerken. Bovendien zal opslag, verwerking en gebruik van de gegevens uitsluitend plaatsvinden in gevallen waarin de deelnemers hiertoe hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Gegevens zullen alleen worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod, zoals de locatie waar de workshop wordt uitgevoerd. Indien er geen noodzakelijke reden bestaat in verband met het aanbod kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een brief te schrijven of een e-mail te sturen naar het volgende adres:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlijn

privacy.emea@weberstephen.com

Hierna zullen uw gegevens onmiddellijk worden verwijderd. U behoudt te allen tijde het recht om openbaarmaking te verzoeken van al uw persoonlijke gegevens die door de organisator zijn opgeslagen. Mocht u niet langer akkoord gaan met de opslag van uw persoonlijke gegevens of indien deze niet langer juist zijn, kunt u de organisator vragen uw informatie indien nodig te verwijderen, te blokkeren of te wijzigen. De gegevens van de deelnemers worden verwijderd nadat het aanbod eindigt en de hiermee samenhangende verwerking is voltooid, tenzij u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens voor andere doeleinden zoals afzonderlijk gedefinieerd. Uw contactpersoon voor zorgen omtrent de privacy van uw gegevens is:

privacy.emea@weberstephen.com

16. Klachten

In geval van een klacht verzoeken wij u deze schriftelijk in te dienen bij ons hoofdkantoor:

Weber-Stephen Holland B.V.

Tsjukemarwei 12

8521 NA Sint Nicolaasga

Postbus 18

8520 AA Sint Nicolaasga

 

Elke klacht wordt binnen 30 dagen beantwoord.

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt, voor zover van toepassing, uitgezonderd. De rechtbank Noord-Nederland, vestiging Leeuwarden is exclusief bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil die in verband met of naar aanleiding van deze voorwaarden en/of de door Weber aangeboden Weber Grill Academy, ontstaat.

 

Hoofdkantoor: Weber Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, 8521 NA, Sint Nicolaasga, Postbus 18, 8520 AA, Sint Nicolaasga, KvK 01098678, BTW NL8114.27.523.B.01