ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder zult u de Algemene Voorwaarden vinden van Weber-Stephen Deutschland GmbH (hierna “Weber”) die de verkoper is van de goederen in de online shop www.weber.com/BE/nl/ of www.weber.com/BE/fr/ en de Algemene Voorwaarden voor de deelname aan de Weber ® Grill Academy. De bepalingen van de twee afdelingen hieronder zijn afzonderlijk van toepassing.

Afdeling 1

Algemene Voorwaarden van Weber-Stephen Deutschland GmbH

Deze Algemene Voorwaarden (AV’en) zijn van toepassing op alle leveringen van Weber-Stephen Deutschland GmbH via www.weber.com/BE/nl/ of www.weber.com/BE/fr/ aan consumenten en aannemers (hierna gezamenlijk naar verwezen als “Klanten”). Geen afwijkende algemene voorwaarden van de Klant zullen van toepassing zijn, tenzij Weber schriftelijk uitdrukkelijk zijn toestemming geeft.

1. Definities / Contracterende Partijen

(1) Klant betekent elke natuurlijke persoon die handelt voor een doel buiten zijn commerciële, industriële, artisanale of vrije activiteit.

(2) Een onderneming daarentegen betekent elke natuurlijke of rechtspersoon of een partnership met rechtspersoonlijkheid die een duurzaam economisch doel nastreeft.

(3) Verkoopovereenkomsten worden gesloten met: Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstrasse 194, 55218 lngelheim (am Rhein), handelsregister: Mainz Local Court HRB 23407, Duitsland. Gelieve voor vragen of klachten onze Klantendienst te contacteren, maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00 op +32 (0) 15 28 30 99 of per email aan service-be@weber.com.

2. Quotatie / Bestelprocedure / Prijzen / Contractsluiting

(1) Weber aanvaardt bestellingen via het Internet.

(2) Voor details van de producten aangeboden door Weber worden Klanten uitgenodigd om de individuele productillustraties te bekijken.

(3) Geen enkele van de productillustraties van Weber in de online shop van Weber zijn wettelijk bindende aanbiedingen; zij zijn slechts uitnodigingen om een bestelling te plaatsen. Vergissingen onzerzijds blijven voorbehouden. 

(4) De prijzen weergegeven op de productpagina’s omvatten de wettelijke BTW en andere bestanddelen.

(5) Bij de contractsluiting in het kader van elektronische handel: Wanneer u het gewenste product gevonden hebt, kan u het in de winkelwagen plaatsen – zonder juridische gevolgen – door te klikken op “Aan winkelwagen toevoegen” of op het winkelwagen-icoontje onder het product. U kan steeds – zonder juridische gevolgen – te allen tijde de inhoud van uw winkelwagen bekijken door te klikken op het winkelwagen-icoontje rechtsboven op de pagina. U kan producten van de winkelwagen te allen tijde verwijderen door op “Verwijderen” te klikken. Om producten in de winkelwagen aan te kopen, klikt u op de winkelwagen en eens u in de winkelwagen bent, klikt u op “Doorgaan naar afrekenen”. Gelieve vervolgens uw gegevens in te vullen. Registratie is niet vereist. Nadat u uw gegevens hebt ingevoerd, kan u toegang krijgen tot de bestelpagina door op “Naar betaling” te klikken, waar u de gewenste betalingsmethode kan kiezen en uw gegevens nogmaals kan nazien. Door op “Volgende: Bestelling plaatsen” te klikken, erkent u dat u kennis genomen hebt van de AV’en, de verklaring van annulatierechten en de privacy policy en hen aanvaard hebt. U kunt de details van uw bestelling en uw contact- of betalingsgegevens op elk moment wijzigen door te klikken op de terug-knop van uw browser of op de knop “Bewerken” naast elke step. Door op “Koop nu” te klikken, voltooit u de bestelprocedure. Onmiddellijk na ontvangst van uw aanbod tot koop, zal u een email ontvangen van ons waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling ontvangen hebben (orderontvangstbevestiging). Deze orderontvangstbevestiging houdt nog geen aanvaarding in van uw aanbod tot koop. Er komt geen overeenkomst tot stand louter en alleen omwille van de orderontvangstbevestiging. De eigenlijke overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig clausule 2(6).

(6) Een verkoopovereenkomst van de producten die u besteld hebt zal slechts gesloten zijn wanneer wij uitdrukkelijk het aanbod om een verkoopovereenkomst te sluiten aanvaarden via email, of indien wij u – in het geval van een bestelling als deel van een elektronische transactie – de bestelde goederen zonder een uitdrukkelijke bestelbevestiging binnen 3-5 dagen toesturen.

3. Verscheping / Levering

Levering zal enkel gedaan worden binnen België en Luxemburg in overeenstemming met ons Verschepings- / Leveringsbeleid, beschikbaar op https://weber.com/BE/nl/voorwaarden/verzending-en-retour/shippingandreturns.html .

4. Betalingsvoorwaarden / Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij bieden de volgende betalingsmethodes aan: kredietkaart, PayPal, Bancontact/Mister Cash, Bancontact app, Bancontactkaart, ING Homepay en Belfius Direct Net. We behouden ons echter het recht voor om bepaalde betalingsmethodes te weerhouden voor elke bestelling en om betalingsmethodes te omvatten die hierboven niet genoemd worden. Gelieve voor meer informatie ons beleid betreffende betalingsmethodes te raadplegen, beschikbaar op https://weber.com/BE/nl/voorwaarden/betalingsmethodes/payment.html .

(2) In het geval van betalingsachterstand in hoofde van de Klant of Weber, is de interest verschuldigd op de aankoopprijs gedurende de periode van betalingsachterstand tegen een interest van 5% boven de wettelijke basisrentevoet. We behouden ons het recht voor om een hogere schade wegens vertraging te eisen.

(3) Weber behoudt het eigendomsrecht over de geleverde goederen tot de volledige betaling voldaan is.

5. Waardebonnen

 (1) U kunt waardebonnen aankopen van verschillende waardes in euro van de Weber online shop. Deze waardebonnen kunnen enkel worden ingekocht in de Belgische online shop via www.weber.com/BE/nl/ of www.weber.com/BE/fr/. Na voltooiing van het bestelproces zullen de waardebonnen naar het emailadres gespecifieerd in de bestelling verzonden worden met persoonlijke code.

(2) De waardebonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van alle producten van Weber, behalve waardebonnen.

(3) De waardebon zal geldig zijn voor een periode van drie jaar vanaf de aankoopdatum, beginnend met het kalenderjaar volgend op de aankoop. De hoeveelheid krediet zal vervallen na het verstrijken van de geldigheidsduur en kan niet worden terugbetaald in de vorm van een creditnota.

(4) Als de kredietwaarde van de waardebon het bedrag van de bestelling overschrijdt, zal een restkrediet genoteerd worden, dat geldig is tot het einde van de geldigheidsduur en dat hergebruikt kan worden door de code van de waardebon in te voeren bij de volgende aankoop. Er zal geen teruggave in contanten zijn van de restwaarde van de waardebon. Het restkrediet is niet onderworpen aan interest.

(5) Als de waarde van de waardebon niet voldoende is om het bedrag van de bestelling te dekken, kan het uitstaande bedrag gedekt worden door elke andere betalingsmethode goedgekeurd door Weber of door aanvullende codes van waardebonnen in te voeren tijdens hetzelfde bestelproces.

(6) Als de bestelde goederen teruggestuurd worden, zal de aankoopprijs terugbetaald worden tot een bedrag gelijk aan het ingewisselde bedrag van de waardebon. Alle bijkomende betalingen zullen terugbetaald worden volgens de overeengekomen betalingsmethode. Gelieve uw waardebon van een bestelling bij te houden, aangezien u de code van de waardebon zal nodig hebben om het terugbetaalde bedrag te gebruiken.

(7) De waardebon is overdraagbaar en kan door elke persoon die hem bezit gebruikt worden. De waardebon kan ingewisseld worden in de Weber online shop zonder voorafgaande identiteitscontrole.

(8) Weber aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies, diefstal, misbruik of typografische fouten in het gespecifieerde emailadres. De codes van de waardebon kunnen niet geblokkeerd worden.

(9) Consumenten hebben het recht op herroeping met betrekking tot alle waardebonnen zoals beschreven in clausule 7.

6. Contracttekst

(1) De tekst van het contract zal bewaard worden door Weber. In hun persoonlijke klantenaccounts kunnen Klanten die geregistreerd zijn met de Weber ID de details van hun bestelling raadplegen onder “Mijn bestellingen”. Klanten kunnen de AV’en te allen tijde raadplegen op deze pagina en hen op hun computer opslaan. De besteldetails en de AV’en zullen de Klant toegestuurd worden per email. De contracttaal is Engels, Frans of Nederlands.

(2) Klanten die niet geregistreerd zijn met een Weber ID zullen de bewaarde contracttekst niet kunnen raadplegen na sluiten van het contract.

7. Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Verklaring van het herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen veertien dagen zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een derde persoon door u aangeduid, die niet de vervoerder is, bezit nam van de goederen, of in het geval van deeltijdse bestellingen, op de datum waarop de goederen het laatst ontvangen waren.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (Weber-Stephen Deutschland GmbH, c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH, Birkenmaarstrasse 8, 53340 Meckenheim, Duitsland; telefoon: +32 (0) 15 28 30 99; email: service-be@weber.com) door een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, telefax of email) van uw intentie om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het herroepingsformulier gebruiken beschikbaar op het volgende adres https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf, maar dit is niet verplicht.

Tijdige indiening van kennisgeving van herroeping voor het einde van de herroepingsperiode is voldoende om de herroepingstermijn te respecteren.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij ontvangen hebben van u, daarbij inbegrepen de leveringskosten (uitgezonderd alle aanvullende kosten gemaakt door uw vrijwillige keuze van een andere vorm van levering anders dan de minst dure standaard levering aangeboden door ons) terugbetalen zonder onredelijke vertraging, en ten laatste veertien dagen vanaf de datum waarop uw kennisgeving van herroeping ons bereikt heeft. Wij zullen de terugbetaling voltooien met dezelfde betalingsmethode die u selecteerde voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u; er zal u in geen omstandigheden een bedrag aangerekend worden voor deze terugbetaling. Wij mogen de terugbetaling achterhouden totdat de goederen teruggekeerd zijn of totdat u bewijs geleverd hebt dat u de goederen verzonden hebt, welke ook eerder is.

Indien de goederen geleverd waren per vrachtwagen, zullen wij de goederen ophalen. 

Voor alle andere leveringen bent u verplicht om de goederen terug te geven aan ons op het volgende adres

Retouradres voor de goederen:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstrasse 8

53340 Meckenheim

Duitsland

zonder onredelijke vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst geïnformeerd hebt. Deze deadline wordt geacht gehaald te zijn als u de goederen terugstuurt voor afloop van de termijn van veertien dagen. Wij zullen de retourkosten van de goederen dragen.

U zal enkel aansprakelijk zijn voor elke afname in waarde van de producten indien dit waardeverlies een gevolg is van uw gebruik van de goederen op een wijze die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

 

Standaard herroepingsformulier (beschikbaar te https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf in het Nederlands en te https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf in het Frans)

Adres voor retour per post:

Aan   Weber-Stephen Deutschland GmbH c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstrasse 8

53340 Meckenheim

Duitsland

Telefoon: +32 (0) 15 28 30 99

E-mail: service-be@weber.com

 

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de overeenkomst gesloten door mij/ons (*) voor de aankoop van de volgende goederen:

 

Besteld te (*) / ontvangen te (*)

 

Naam van de klant(en)

 

Adres van de klant(en)

 

Handtekening van de klant(en) (enkel voor communicatie per brief)

 

Datum

 

(*) Verwijder wat niet toepasselijk is.

 

Eind van de verklaring van het herroepingsrecht

 

8. Vrijwillige retourpolicy

(1) Als aanvulling op het wettelijke herroepingsrecht schenkt Weber u een vrijwillig retourrecht van 30 dagen voor alle goederen behalve Weber waardebonnen. Dit retourrecht betekent dat u zich zelfs na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen kan terugtrekken uit dit contract door de goederen binnen 30 dagen na ontvangst terug te sturen naar het volgende adres:

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH 

Birkenmaarstrasse 8 

53340 Meckenheim 

Duitsland

(2) De uitoefening van dit retourrecht doet geen afbreuk aan uw wettelijk herroepingsrecht, dat van kracht blijft niettegenstaande onze retourpolicy.

(3) De uitoefening van het vrijwillige retourrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden: Alle goederen kunnen teruggegeven worden binnen 30 dagen vanaf ontvangst van die goederen, mits de goederen volledig, ongebruikt en onbeschadigd zijn. Indien mogelijk moeten de goederen teruggegeven worden in hun oorspronkelijk verpakking of een gelijke verpakking. Voor retour-verschepingen zal onze Klantendienst u een gratis retour vrachtbrief bezorgen. Om te voldoen aan de termijn van 30 dagen volstaat een tijdige verzending.

(4) Indien de goederen teruggegeven zijn in overeenstemming met dit vrijwillige retourrecht, zullen wij de aankoopprijs terugbetalen bij ontvangst van de goederen. U zal terugbetaald worden via dezelfde betalingsmethode die u gebruikt hebt voor de initiële aankooptransactie. U zal hiervoor geen kosten dragen. 

(5) Dit vrijwillige retourrecht doet geen afbreuk aan uw wettelijke garantierechten en deze zullen volledig van kracht blijven.

9. Garantie voor materiële gebreken

(1) Weber zal aansprakelijk zijn voor materiële gebreken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Overeenkomstig artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek, is Weber jegens de Klant aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

(2) Bovendien voorziet Weber in een vrijwillige garantie van de fabrikant aan zijn Klanten. Deze vrijwillige garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie. Er is informatie met betrekking tot dit recht beschikbaar op de productpagina’s onder “Garantie” (https://weber.com/BE/nl/service/garantie/weber-31692.html).

(3) De garantieperiode voor ondernemingen voor goederen geleverd door Weber zal één jaar zijn vanaf de datum van levering van de goederen. 

10. Aansprakelijkheid

(1) Tenzij hieronder vastgelegd, zal Weber aansprakelijk zijn in overeenstemming met de algemene wettelijke bepalingen. Tenzij de Partijen uitdrukkelijk elders overeenkomen, zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn op alle schadeclaims ongeacht de wettelijke grondslag.

(2) Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of limiteren deze niet op een wijze die onwettelijk zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze misrepresentatie; voor de inbreuk op uw wettelijke rechten betreffende de producten, waaronder het recht om producten te ontvangen die: zoals beschreven zijn en overeenstemmen met de informatie die wij u bezorgd hebben en elke sample of elk model gezien of onderzocht door u; van aanvaardbare kwaliteit zijn, geschikt zijn voor elk specifiek gebruik gekend door ons, geleverd met redelijke bekwaamheid en zorg; en voor gebrekkige producten volgens de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van 25 februari 1991.

(3) Wij zijn verantwoordelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt door ons. Als wij deze voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor uw verlies en schade die een voorzienbaar gevolg is van deze contractbreuk door ons of door ons gebrekkig handelen met redelijke zorg of vaardigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het ofwel duidelijk is dat het zal gebeuren, ofwel dat u en wij op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, wisten dat het zou kunnen gebeuren. 

(4) Wij zijn niet aansprakelijk voor ondernemingsverliezen. Indien u de producten voor enig commercieel, business- of re-sale gerelateerd doeleinde gebruikt, zullen wij geen aansprakelijkheid dragen voor enige gederfde winst, gederfde inkomsten, onderbreking van de werkzaamheden of verlies van een kans. 

11. Gegevensbescherming

(1) Als deel van de naleving van overeenkomsten, verzamelt Weber Klantengegevens. Zodoende handelt Weber in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en alle van toepassing zijnde Belgische wetgeving, al dan niet gewijzigd. Weber zal persoonsgegevens verzamelen, verwerken of gebruiken om de contractuele relatie uit te voeren.

(2) Weber zal de Klantengegevens niet gebruiken voor reclame, marktonderzoek of opiniepeilingen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant. 

(3) Klanten kunnen te allen tijde de gegevens door hen opgeslagen onder “MIJN ACCOUNT” opvragen of wijzigen. In alle andere opzichten wordt gerefereerd naar onze Cookies & Privacy Policy voor meer details over de toestemming van de Klant en andere informatie betreffende de verzameling, verwerking en gebruik van gegevens; de Cookies & Privacy Policy kan op eender welk moment opgevraagd worden in afdrukbaar formaat van de website door te klikken op “Privacybeleid”: https://www.weber.com/BE/nl/meta/privacybeleid/nav43.html

12. Online geschillenbeslechting

(1) Vanaf 09/01/2016 kunnen geschillen tussen klanten en verkopers in verband met online verkoopovereenkomsten of online dienstenovereenkomsten beslecht worden via een online geschillenbeslechtingsplatform (OGB platform). Dit platform is opgesteld door de Europese Unie en kan worden geraadpleegd via de URL: https://ec.europa.eu/consumers/adr/. Het gebruik van het online platform is noch noodzakelijk noch verplicht. Klanten zijn dus vrij om claims te maken zonder voorafgaand gebruik van het OGB platform.

(2) Klachtenprocedure via online geschillenbeslechting voor klanten (OGB): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(3) Wij zijn noch bereid noch verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillenbeslechtingsraad voor klanten. 

13. Slotbepalingen

(1) Nevenafspraken bij, wijzigingen van en aanvullingen op deze contractuele bepalingen dienen schriftelijk vastgelegd te worden, willen zij rechtsgeldig zijn.

(2) Voor zover in deze AV niet uitdrukkelijk iets anders is aangegeven, dienen alle verklaringen op schrift (fax, brief) of per e-mail afgegeven te worden. De contactgegevens vindt u in Artikel 1 (lid 3) van deze AV of te allen tijde op www.weber.com.

(3) Overeenkomsten gesloten tussen Weber en de Klant zullen uitsluitend beheerst worden door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (1980), het Verjaringsverdrag (1974) en het Verjaringsprotocol (1980) van de Verenigde Naties. 

(4) Indien een bepaling van deze AV’en nietig zou worden verklaard, komen de Klant en Weber overeen dat de andere bepalingen van de AV’en wel hun werking behouden, behalve wanneer de litigieuze bepaling essentieel is en de AV’en niet meer ter goeder trouw gewijzigd kunnen worden teneinde het evenwicht van de rechten en verplichtingen van de Klant en Weber te herstellen of behouden.

Afdeling 2

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Weber® Grill Academy van Weber-Stephen Products Belgium BV (“Weber”)

1. Algemene bepalingen

De grillcursussen aangeboden onder de merknaam van de Weber® Grill Academy, waarin deelnemers kunnen kennis nemen van de theorie en de praktijk van verschillende methodes om eten voor te bereiden op steenkool, gas en elektrische barbecues, worden aangeboden en gehouden doorheen Europa door Weber als verantwoordelijke organisator, in dit opzicht verstrekt Weber-Stephen Products Belgium BV diensten, inclusief klanten-ondersteuningsdiensten, aan Weber. Dit betekent dat Weber-Stephen Products Belgium BV het contactpunt van de Klant is. Alle vragen of opmerkingen die de Klant heeft, moeten verzonden worden naar het volgende email adres: grillacademy-be@weber.com

2. Toepassingsgebied

(1) Deze overeenkomst beheerst de wettelijke verhoudingen in verband met de deelname aan de Weber Grill Courses tussen Weber, i.a. de organisator, en de individuele deelnemer (hierna: de “Deelnemer”).

(2) Weber biedt verschillende soorten grillcursussen aan. Voor een nauwkeurige beschrijving van de verschillende cursussen, kan u op de website de relevante cursusinformatie raadplegen. 

(3) U kan deze algemene voorwaarden voor deelname raadplegen via de URL  https://www.weber.com/BE/nl/meta/algemene-voorwaarden/nav40.html door op “Algemene voorwaarden” de klikken in de voettekst. Deelnemers kunnen deze algemene voorwaarden eveneens afdrukken met de desbetreffende functie in hun browser.

3. Deelname/boeking van Weber Grill Courses

(1) Het recht op deelname is gelimiteerd tot: (i) geregistreerde meerderjarige deelnemers en (ii) geregistreerde minderjarige deelnemers begeleid door een ouder of voogd die eveneens geregistreerd is als een deelnemer. Minderjarigen onder de leeftijd van zestien jaar mogen niet deelnemen. Weber kan op verzoek een uitzondering toestaan voor baby’s en kinderen om dwingende redenen.

(2) Weber staat u toe om uw deelname aan een cursus rechtstreeks en met verbindend effect te boeken via de Weber website, die bereikt kan worden via de URL www.weber.com/BE/nl/ of www.weber.com/BE/fr/. De Weber Grill Courses beschreven op de website zijn geen bindende voorstellen van Weber, maar louter uitnodigingen om een aanbod te doen. Deelnemers die het item gevonden hebben dat ze willen, kunnen dit item in de winkelwagen plaatsen zonder enige verplichting op zich te nemen door te klikken op “Winkelwagen bekijken”. Als een Deelnemer andere deelnemers wenst te registreren voor een Weber Grill Course, moet hij de namen van de andere deelnemers invullen. De Deelnemer kan de inhoud van de winkelwagen te allen tijde bekijken en wijzigen door op de winkelwagen te klikken. Als de Deelnemer verder willen gaan met een boeking, moet hij klikken op “Doorgaan naar afrekenen”. Gelieve hiervoor uw gegevens in te voeren. Nadat de relevante gegevens ingevoerd zijn, kunnen Deelnemers verder gaan met het boekingsproces door te klikken op “Naar betaling”. Deelnemers die reeds een user account aangemaakt hebben kunnen verdergaan door te klikken op “Inloggen”. Nadat het factuuradres is ingevoerd of bevestigd en de betalingsmethode is geselecteerd, wordt een overzicht van de bestelling weergegeven. . Hier kunnen Deelnemers hun keuze en gegevens nogmaals nazien. De Deelnemers kunnen de details van hun bestelling en hun contact- of betalingsgegevens op elk moment wijzigen door te klikken op de terug-knop van hun browser of op de knop “Bewerken” naast elke step. Nadat ze deze algemene voorwaarden voor deelname hebben aanvaard, kunnen Deelnemers het bestelproces voltooien door te klikken op “Koop nu” . De boeking voor een Weber Grill Course is een wettelijk bindend aanbod om een deelnameovereenkomst af te sluiten in de desbetreffende Weber Grill Course.

(3) Transacties zullen over het algemeen verwerkt worden in chronologische volgorde.

(4) Boekingen zullen enkel aanvaard worden indien er reeds een voldoende aantal plaatsen beschikbaar zijn voor de desbetreffende Weber Grill Course. Weber zal aan de Deelnemers een registratiebevestiging verzenden in die zin, alsook een factuur; wij benadrukken echter uitdrukkelijk dat de Weber Grill Course enkel zal plaatsvinden als een minimumaantal aanvragen tot deelname ontvangen worden (zie sectie 5 – Vereisten om het evenement te doen plaatsvinden). De registratiebevestiging is terzelfdertijd onze aanvaarding van uw boeking; aldus wordt na ontvangst van de verklaring een wettelijk bindende deelnameovereenkomst gesloten voor de desbetreffende Weber Grill Course.

4. Cursuskosten / Voorwaarden van betaling

(1) De kosten van de cursus kunnen variëren afhankelijk van het type Weber Grill Course. Gelieve hiervoor de relevante cursusinformatie te raadplegen op de website. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

(2) De cursuskost omvat geen andere uitgaven van de kant van de Deelnemers (bv. transportatiekosten, accommodatie en maaltijden in een hotel).

(3) De cursuskost kan betaald worden met verschillende methodes: kredietkaart, PayPal of andere betalingsmethodes aangegeven in de bestelling. Weber behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingsmethodes uit te sluiten van geval tot geval. Gelieve voor meer informatie over de verschillende betalingsvoorwaarden “Betalingsmethodes” op onze website te raadplegen, via https://www.weber.com/BE/nl/meta/betaalwijzen/nav42.html.

(4) Deelname aan een Weber Grill Course is enkel mogelijk mits voorafgaande betaling van de cursuskost. 

(5) Elke annulatie moet schriftelijk ontvangen worden ten laatste 14 dagen voor het event. 

(6) Transfers tussen verschillende Weber Grill Courses zijn niet toegestaan. Als een Weber Grill Course geannuleerd wordt, zullen de kosten van de Weber Grill Course terugbetaald worden en de Deelnemers moeten vervolgens een nieuwe Grill Course boeken via het Weber boekingssysteem. 

5. Vereisten om het evenement te doen plaatsvinden

(1) In beginsel vinden Weber Grill Courses enkel plaats wanneer minstens 12 mensen zich geregistreerd hebben voor het event. Indien minder dan 12 mensen geregistreerd zijn, zal Weber kiezen of het event desondanks zal doorgaan. Een ander aantal deelnemers kan vermeld worden in de beschrijving van de cursus voor een specifieke Weber Grill Course. Als het minimumaantal deelnemers aangegeven in de cursusbeschrijving verschilt van het bovenstaande getal, zal het aantal aangegeven in de specifieke cursusbeschrijving voorgaan.

(2) Als een Weber Grill Course geannuleerd wordt, zal Weber alle cursuskosten terugbetalen die reeds betaald zijn.

(3) Als een lopende Weber Grill Course vervroegd wordt stopgezet omwille van redenen die binnen het kader van de verantwoordelijkheid van Weber vallen, zal een pro rata terugbetaling gedaan worden.

(4) Weber en/of de eigenaar van het pand waar de cursus plaatsvindt behouden zich het recht voor om toegang te verlenen. Beschrijvingen en beelden van de Weber Grill Courses aangeboden op de websites, in brochures, catalogussen of andere promotiematerialen houden geen belofte in door Weber aan Deelnemers en maken geen deel uit van de overeenkomst.

(5) Deelnemers zijn verplicht om de Partner die de Weber Grill Academy leidt ten laatste vijf dagen voor het begin van de Weber Grill Course op de hoogte te stellen van alle bestaande allergieën, gezondheidsbeperkingen, ziektes, enz. die de Deelnemer en/of andere deelnemers van de Weber Grill Course zullen of kunnen schaden. Verder zal de deelnemer de Grill Academy partner informeren over extra deelnemers die hij/zij heeft opgegeven voor de Weber Grill Academy. Bij het doorgeven van allergieën zal de betreffende partij zelf verklaren in te stemmen met de verwerking van de gegevens door de Grill Academy partner, gebruikt voor het leiden van de Weber Grill Academy. De gegevens zullen verder niet worden verwerkt.

6. Wijzigingen in de uitvoering

(1) Elke materiële wijziging in verband met de uitvoering van het event en veranderingen van locatie blijft voorbehouden, maar wijzigingen zullen enkel doorgevoerd worden indien noodzakelijk en als zij het algemene design van de cursus en de verwachtingen van de Deelnemers over de Weber Grill Course niet substantieel en nadelig beïnvloeden.

(2) In geval van een materiële wijziging aan een Weber Grill Cursus is het aan Deelnemers toegestaan om zich terug te trekken uit de overeenkomst, op voorwaarde dat zij nog niet ten volle hebben deelgenomen aan de Weber Grill Course. Alle reeds betaalde cursuskosten zullen op een pro rata basis terugbetaald worden, waar nodig. 

7. Beperking van aansprakelijkheid

(1) Tenzij andersluidend bepaald hieronder, zal Weber aansprakelijk zijn in overeenstemming met de algemene wettelijke bepalingen. Tenzij de Partijen elders uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn, zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn op alle schadeclaims, ongeacht de wettelijke grondslag.

(2) Weber sluit op geen enkele wijze zijn aansprakelijkheid uit of limiteert deze niet ten opzichte van de Deelnemers wanneer het onwettelijk zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Weber’s nalatigheid of de nalatigheid van Weber’s werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze misrepresentatie; voor de inbreuk op de Deelnemer zijn wettelijke rechten betreffende de producten, waaronder het recht om producten te ontvangen die: zoals beschreven zijn en overeenstemmen met de informatie die Weber aan de Deelnemer bezorgd heeft en elke sample of elk model gezien of onderzocht door de Deelnemer; van aanvaardbare kwaliteit zijn, geschikt zijn voor elk specifiek gebruik gekend door ons, geleverd met redelijke bekwaamheid en zorg; en voor gebrekkige producten volgens de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van 25 februari 1991.

(3) Weber is aansprakelijk voor voorzienbaar verlies en schade veroorzaakt aan de Deelnemers door Weber. Indien Weber nalaat aan deze voorwaarden te voldoen, is Weber verantwoordelijk voor het verlies en de schade die de Deelnemer ondervindt dat een voorzienbaar gevolg is van de contractbreuk door Weber of door Weber’s gebrekkig handelen met redelijke zorg en vaardigheid, maar Weber is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het ofwel duidelijk is dat het zal gebeuren, ofwel dat Weber en de Deelnemer op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, wisten dat het zou kunnen gebeuren.

(4) Weber is niet aansprakelijk voor ondernemingsverliezen. Indien de Deelnemer de producten voor enig commercieel, business- of re-sale gerelateerd doeleinde gebruikt, zal Weber geen aansprakelijkheid dragen voor enige gederfde winst, gederfde inkomsten, onderbreking van de werkzaamheden of verlies van een kans.

8. Herroepingsrecht

Klanten hebben een herroepingsrecht van 14 dagen.

Verklaring van het herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen veertien dagen zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum van uw bestelling.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (Weber-Stephen Products Belgium BV, Blarenberglaan 6, box 4, Industriezone Noord, B6, 2800 Mechelen, België; telefoon: +32 (0) 15 28 30 99; email: service-be@weber.com) door een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post, telefax of email) van uw intentie om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het herroepingsformulier gebruiken beschikbaar op het volgende adres https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf, maar dit is niet verplicht.

Tijdige indiening van kennisgeving van herroeping voor het einde van de herroepingsperiode is voldoende om de herroepingstermijn te respecteren.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij ontvangen hebben van u terugbetalen zonder onredelijke vertraging en ten laatste veertien dagen vanaf de datum waarop uw kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst ons bereikt heeft. Wij zullen de terugbetaling voltooien met dezelfde betalingsmethode die u selecteerde voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met u; er zal u in geen omstandigheden een bedrag aangerekend worden voor deze terugbetaling. 

U zal geen herroepingsrecht hebben als de Weber Grill Course reeds plaatsgevonden heeft, zelfs als het event plaatsvindt gedurende de bovenstaande termijn van veertien dagen.

Standaard herroepingsformulier (beschikbaar te https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf in het Nederlands en te https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf in het Frans)

Adres voor retour per post:

Aan 

Weber-Stephen Deutschland GmbH

c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH

Birkenmaarstrasse 8

53340 Meckenheim

Duitsland

Telefoon: +32 (0) 15 28 30 99

Email: service-be@weber.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de overeenkomst gesloten door mij/ons (*) voor de aankoop van de volgende dienst:

Besteld te (*) / ontvangen te (*)

Naam van de klant(en)

Adres van de klant(en)

Handtekening van de klant(en) (enkel voor communicatie per papieren drager)

Datum

(*) Verwijder wat niet toepasselijk is.

Eind van de verklaring van het herroepingsrecht

9. Vervanging

Deelnemers mogen een vervanger in hun plaats sturen om aan de cursus deel te nemen.

10. Uitstel/Annulatie van Weber Grill Courses

(1) In uitzonderlijke omstandigheden buiten Weber’s kader van verantwoordelijkheid, behoudt Weber zich het recht voor om een Weber Grill Course uit te stellen of te annuleren. Dit is met name in het geval van een tekort aan deelnemers, korte-termijn afzeggingen van chefs vanwege ziekte of andere human resources essentieel voor de uitvoering van de Weber Grill Course, of vanwege overmacht.

(2) Als het minimumaantal deelnemers niet bereikt wordt, zal de Weber Grill Course geannuleerd worden tenminste tien dagen voor het event plaatsvindt.

(3) Als de Weber Grill Course uitgesteld of geannuleerd wordt, hebben Deelnemers recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Reeds betaalde cursuskosten zullen integraal terugbetaald worden.

11. Beschrijvingen van de ervaringen / Afbeeldingen

(1) De beschrijvingen van de Weber Grill Courses op de Weber website zijn nauwkeurig op het moment dat ze geüpload worden. De inhoud van de aangeboden Weber Grill Course kan echter onderworpen zijn aan kleinschalige wijzigingen. De contactgegevens van de Partner die de grillcursus leidt worden weergegeven in de beschrijving van de desbetreffende Weber Grill Course. 

(2) De duurtijden van de desbetreffende Weber Grill Course zijn louter indicaties van de geplande time frame. Kleinschalige variaties in tijdsduur van de desbetreffende Weber Grill Courses kunnen dus plaatsvinden. Bijgevolg zijn de tijden weergegeven op de Weber website niet-bindend en kunnen variëren.

12. Beeld en geluidsopnames

Het is aan Deelnemers toegestaan om foto’s te nemen tijdens de Weber Grill Course en ook deze te publiceren voor privédoeleinden, mits de personen zichtbaar in deze foto’s uitdrukkelijk toegestemd hebben hierin. Het is ten strengste verboden om beeld of geluidsopnames te maken van welke aard dan ook, tenzij Weber en alle betrokken personen een uitdrukkelijke uitzonderlijke toestemming gegeven hebben hiertoe, al naar gelang het geval, hetgeen echter door Weber en alle betrokken personen kan geweigerd worden naar eigen goeddunken. 

13. Informatie over verwerking van persoonsgegevens

(1) Terwijl de contractuele verhouding uitgevoerd wordt, verzamelt Weber de persoonsgegevens van de Deelnemers. Zodoende handelt Weber in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en alle van toepassing zijnde Belgische wetgeving. De persoonlijke gegevens van Deelnemers zullen verzameld, verwerkt of gebruikt worden voor de noodzakelijke uitvoering van de overeenkomst. Wanneer een Weber Grill Course gehouden wordt, is het over het algemeen noodzakelijk voor Weber om individuele persoonlijke gegevens over te dragen naar Weber-Stephen Products UK Ltd en andere derden, in het bijzonder de personen die door Weber gebruikt worden om hun verplichtingen te voldoen. 

(2) Weber verklaart uitdrukkelijk dat de persoonlijke gegevens van Deelnemers niet gebruikt zullen worden voor reclame, marktonderzoek of opiniepeilingen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer.

(3) Deelnemers kunnen bij Weber informeren over hun gegevens opgeslagen door Weber.

(4) Voor verdere informatie over databescherming, gelieve de Privacy Policy te raadplegen via de URL https://www.weber.com/BE/nl/meta/privacybeleid/nav43.html

14. Contracttekst

De contracttekst wordt bewaard in onze interne systemen. U kan de algemene voorwaarden voor deelname te allen tijde doornemen op deze pagina: https://www.weber.com/BE/nl/meta/algemene-voorwaarden/nav40.html. De bestelgegevens en algemene voorwaarden voor deelname zullen u toegestuurd worden via email. Na voltooiing van de bestelling zullen uw bestelgegevens om beveiligingsredenen niet meer toegankelijk zijn via het Internet. 

15. Plaats van uitvoering / Plaats van jurisdictie / Overige 

(1) Tenzij anders wettelijk bepaald, zal de plaats van uitvoering en de plaats van betaling de maatschappelijke zetel van Weber zijn. 

(2) De plaats van jurisdictie voor alle geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zal Mechelen, België zijn. De overeenkomst zal beheerst worden door regels van Belgisch recht.

(3) Als een van de bepalingen van de algemene voorwaarden voor deelname nietig is of wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

16. Online geschillenbeslechting en geschillenbeslechtingsraden voor klanten

(1) Vanaf 09/01/2016 kunnen geschillen tussen klanten en verkopers in verband met online verkoopovereenkomsten of online dienstenovereenkomsten beslecht worden via een online geschillenbeslechtingsplatform (OGB platform). Dit platform is opgesteld door de Europese Unie en kan worden geraadpleegd via de URL: https://ec.europa.eu/consumers/adr/. Het gebruik van het online platform is noch noodzakelijk noch verplicht. Klanten zijn dus vrij om claims te maken zonder voorafgaand gebruik van het OGB platform.

(2) Klachtenprocedure via online geschillenbeslechting voor klanten (OGB): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(3) Wij zijn noch bereid noch verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillenbeslechtingsraad voor klanten.