PRIVACYBELEID

Wij waarderen uw interesse in onze website en de aanbiedingen op onze webpagina's.

De bescherming van uw persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) vinden wij bijzonder belangrijk. Daarom informeren wij u uitgebreid omtrent de gegevens die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en bij het gebruikmaken van onze onlineaanbiedingen alsmede hoe wij vervolgens deze gegevens verwerken of gebruiken. Daarnaast willen wij u ook graag informeren over de bijbehorende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen.

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden als gevolg van de implementatie van nieuwe technologieën en/of wetswijzigingen. Wij zullen dit op gepaste wijze onder uw aandacht brengen. Uiteraard houden wij te allen tijde rekening met uw belangen bij het doorvoeren van wijzigingen.

A. Algemene informatie

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn Weber-Stephen Products Belgium BV, Blarenberglaan 6, B4, Industriezone Noord, B6, 2800 Mechelen (België), Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Duitsland), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn (Duitsland) en Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (VS), artikel 4 sub 7, artikel 26 AVG. De hiervoor genoemde verwerkingsverantwoordelijken bepalen gezamenlijk het doel en de wijze van verwerking zoals hieronder beschreven. Indien hierna de naam "Weber" wordt gebruikt, heeft deze betrekking op de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken tezamen, tenzij een of meer entiteiten specifiek worden genoemd. Iedere doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten van Amerika binnen de Weber-Stephen Group is gebaseerd op de EU Modelcontractbepalingen. Meer in het bijzonder voeren de respectievelijke verwerkingsverantwoordelijken de hieronder genoemde functies uit. Weber-Stephen Products LLC is verantwoordelijk voor de aanschaf en het beheer van software en diensten voor gegevensverwerking voor het gehele concern en zorgt dientengevolge voor het sluiten en beheren van serviceovereenkomsten (inclusief Gegevensverwerkingsovereenkomsten) met alle externe dienstverleners, tenzij de diensten uitsluitend in Europa worden gebruikt, in welk geval Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH verantwoordelijk zal zijn. Weber-Stephen Products LLC heeft in het algemeen beheerderstoegang tot de beheerde software die binnen het concern in gebruik is.

De verantwoordelijkheid voor de technische werking van deze website, bijbehorende IT-infrastructuur en het beheer van de Weber-ID-accounts ligt bij Weber-Stephen Products LLC en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Weber-Stephen Products Belgium BV, Weber-Stephen Products LLC en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH hebben toegang tot alle op de website verzamelde analysegegevens en logfiles en beslissen gezamenlijk over marketingmaatregelen en verbetering van de aanbiedingen van Weber-Stephen. Het technische en commerciële beheer alsmede de werking van de webwinkel en het boekingssysteem voor de Weber Grill Academy op deze website behoren tot de verantwoordelijkheid van Weber-Stephen Deutschland GmbH. Hieronder vallen ook de afhandeling van betalingen, retourzendingen en andere gegevenswerking die verband houdt met de bestellingen. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH heeft toegang tot deze gegevens en ondersteunt Weber-Stephen Deutschland GmbH bij de verwerking voor de verschillende Europese landen. Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH is verantwoordelijk voor de werking van het beoordelingssysteem op weber.com in Europa. Zowel Weber-Stephen Products LLC als Weber-Stephen Products Belgium BV heeft toegang tot deze gegevens.

Weber-Stephen Products Belgium BV, Weber-Stephen Deutschland GmbH en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de informatieverplichtingen conform artikel 13 AVG op de website en in verband met de daar verkregen persoonsgegevens. Daarnaast zijn Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH en Weber-Stephen Products LLC verantwoordelijk voor de implementatie van de algemene beginselen van gegevensbescherming conform artikel 5 AVG alsmede voor de gegevensbeveiliging conform artikel 32 AVG voor de bescherming van uw gegevens.

Neem voor het indienen van claims overeenkomstig de AVG contact op met de functionaris voor gegevensbescherming bij Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH via privacy.emea@weberstephen.com. U kunt echter ook altijd uw rechten jegens elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uitoefenen via de sectie "Contact". Weber-Stephen Products LLC, Weber-Stephen Products Belgium BV en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van algemene onderzoeken omtrent producten en diensten van Weber en tezamen met Weber-Stephen Products LLC als volmachtgever voor onderzoeken met betrekking tot de Weber-garantie. Weber-Stephen Products Belgium BV, Weber-Stephen Deutschland GmbH en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van onderzoeken met betrekking tot wettelijke garantieclaims als het product waarop de klacht betrekking heeft, werd gekocht op weber.com.

De Weber-Stephen Products Belgium BV is verantwoordelijk voor alle andere verplichtingen ingevolge de AGV.

2. Contactgegevens functionaris voor de gegevensbescherming

Indien u vragen of commentaar heeft omtrent de verwerking van uw gegevens of indien u in deze verklaring verzocht werd om contact met ons op te nemen, kunt u contact opnemen met de privacyfunctionaris van Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH en Weber-Stephen Deutschland GmbH, verantwoordelijk voor de verwerking van Europese verzoeken inzake gegevensbescherming via privacy.emea@weberstephen.com. De functionaris voor de gegevensbescherming op dit e-mailadres stuurt, indien nodig, alle verzoeken door naar de desbetreffende afdeling. Stuur alle verzoeken ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming indien u contact met ons opneemt per post. Kijk voor meer informatie bij [link to imprint]. Bij het communiceren per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensveiligheid garanderen; wij raden u daarom aan om vertrouwelijke informatie per post te versturen. Op uw verzoek sturen wij u het postadres per e-mail toe.

3. Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen alleen als hiervoor een wettelijke basis bestaat.

 • Als wij van de betrokkene toestemming krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is de wettelijke basis daarvoor artikel 6 lid 1 sub a, artikel 7 AVG.
 • Voor de verwerking van persoonsgegevens, nodig voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 lid 1 sub b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor de verwerkingsactiviteiten welke noodzakelijk zijn om de precontractuele regelingen uit te voeren.
 • Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient artikel 6 lid 1 sub c AVG als wettelijke basis. Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, en de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan die belangen, dient artikel 6 lid 1 sub f AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

4. Kinderen

Deze onlineofferte is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar.

5. Bewaartermijnen

Gegevens die door ons zijn verwerkt worden verwijderd of de verwerking ervan wordt beperkt conform de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de artikelen 17 en 18 AVG. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in deze privacyverklaring, zullen wij opgeslagen gegevens verwijderen zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het voorgenomen doel. Gegevens die niet langer nodig zijn worden alleen bewaard als dit vereist is voor andere en wettelijk toegestane doeleinden of indien de gegevens bewaard moeten blijven op grond van wettelijke bewaarplichten. In deze gevallen is de verwerking beperkt en derhalve geblokkeerd, en mag er geen verwerking voor andere doeleinden plaatsvinden.

Wettelijke bewaarvereisten vloeien bijvoorbeeld voort uit § 257 par. 1 HGB [Duits Wetboek van Koophandel] (6 jaar voor handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarverslagen, commerciële brieven, boekhoudingsgegevens enz.) en uit § 147 par. 1 AO {Duitse Belastingwet] (10 jaar voor boeken, verslagen, statusrapporten, boekhoudkundige verslagen, commerciële en handelsbrieven, documenten met betrekking tot belasting enz.).

6. Uw rechten

Ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke kunnen u op basis van de wettelijke voorschriften de volgende rechten toekomen:

Recht van inzage van de betrokkene (artikel 15 AVG);Rectificatie en verwijdering van gegevens (artikel 16 en artikel 17 AVG);Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG);Recht van bezwaar (artikel 21 AVG).

Als de verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde gronden of op die van derden, komt u ook het recht van bezwaar toe, artikel 21 AVG. Neem voor het indienen van claims overeenkomstig de AVG contact op met de functionaris voor gegevensbescherming bij Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH via privacy.emea@weberstephen.com. U kunt echter ook altijd uw rechten jegens elk van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uitoefenen via de sectie "Contact". Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

7. Links naar websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Als u een link naar een dergelijke website volgt, maken wij u erop attent dat deze aanbiedingen onderworpen zijn aan hun eigen privacyverklaringen en dat wij geen verwerkingsverantwoordelijken zijn voor deze verwerking. Lees elke privacyverklaring goed alvorens u persoonsgegevens deelt met deze verwerkingsverantwoordelijken.

B. Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Hieronder willen wij u graag informeren over hoe uw persoonsgegevens door Weber worden verwerkt bij een bezoek aan onze website en wanneer u een aankoop doet in onze winkel. Wij maken u erop attent dat wij onder C aparte informatie geven over de verwerking in verband met het genereren van statistieken, cross-platform adverteren, tracking, retargeting en het gebruik van plug-ins, aangeboden door partners van Weber.

1. Bepaling van weber.com voor informatief gebruik (logfiles)

Voor het informatief gebruik van onze website hoeft u in het algemeen niet actief persoonsgegevens te verstrekken. Elke keer dat u internet gebruikt, geeft uw browser bepaalde informatie door die we opslaan in zogeheten logbestanden, bijvoorbeeld:

 • datum en tijd waarop een van onze webpagina's is opgevraagd;
 • uw browsertype;
 • de instellingen van de browser;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de laatst door u bezochte pagina;
 • de doorgegeven hoeveelheid gegevens en de toegangsstatus (bestandsoverdracht, bestand niet gevonden etc.);
 • uw IP-adres.

Als u onze website alleen gebruikt voor informatieve doeleinden verzamelen en gebruiken wij deze gegevens uitsluitend in een niet-identificeerbare vorm. Dit wordt gedaan zodat u de door u opgevraagde webpagina's kunt gebruiken en om onze website te verbeteren. Wij slaan uw IP-adres alleen op tijdens de duur van uw bezoek, om de webpagina te kunnen opvragen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Een verdergaande analyse wordt alleen uitgevoerd op basis van de volgende bepalingen gebaseerd op uw toestemming. Verwerking van de hierboven genoemde gegevens is absoluut noodzakelijk voor de prestaties van de webpagina conform artikel 6 lid 1 sub f AVG, teneinde onze webpagina's correct te kunnen weergeven en stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Weber-Stephen Products LLC heeft toegang tot gegevens uit de gegevensverwerkingsprocedures als beschreven in deze afdeling.

Voor de werking van deze website maken wij gebruik van een hostingprovider voor het verwerken van meta- en communicatiegegevens van de gebruikers van onze website, uit onze naam en op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en veilige werking van deze website ingevolge artikel 6 lid 1 sub f, artikel 28 AVG.

2. Weber-ID

Op onze webpagina kunt u een Weber-ID aanmaken. De Weber-ID omvat een centraal klantenaccount waarin al uw informatie op één plaats wordt verzameld om uw ervaring met de wereld van Weber voortdurend te verbeteren en af te stemmen op uw specifieke interesses. Hiermee krijgt u toegang tot exclusieve inhoud van de website (recepten, tips & tricks, enz.), u kunt uw grill/grills registreren, alle belangrijke informatie ontvangen (garantietermijnen, gebruiksinstructies enz.) en vanaf één punt toegang krijgen tot alle informatie en diensten die Weber u te bieden heeft. Ook kunt u op elk moment eenvoudig inloggen bij onze webshop om uw opdrachtstatus te controleren of om aanvullende opdrachten te plaatsen zonder opnieuw te hoeven registreren. Met een Weber-ID kunt u ook gebruikmaken van diensten zoals een notitieblok en de wensenlijst. Als u ook een Weber-app heeft (Weber App, Weber Connect of Weber iGrill), kunt u de opgeslagen gegevens voor dit systeem verbinden met uw Weber-ID, zodat u vanaf één plaats toegang heeft tot alle informatie.

Daarnaast wordt de Weber-ID gebruikt om geregistreerde gebruikers een gepersonaliseerde en aangepaste website-ervaring te bieden. Hierdoor wordt het gebruikersgedrag van geregistreerde gebruikers verzameld en geanalyseerd op basis van tracking- en analysetools zoals beschreven in deel C van dit beleid. Op basis van de informatie die we hebben over Weber-ID-gebruikers, met name met betrekking tot hun interesses, plaatsen we klanten in segmenten om gebruikers alleen marketingcontent te bieden die aansluit op hun specifieke interesses en om de klantengroep te analyseren (zie hieronder voor details). De volgende aanvullende gegevens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd:

 • E-mailadres*;
 • Wachtwoord*;
 • Voor- en achternaam*;
 • Geboortedatum;
 • Omvang van het huishouden;
 • Soort huishouden;
 • Aantal kinderen;
 • Geregistreerde grills;
 • Geplaatste bestellingen;
 • Aanvullende gegevens bij het plaatsen van een bestelling:


Telefoonnummer **, afleveradres ***, factuuradres ***, betalingsgegevens ***

* Informatie moet worden verstrekt bij de registratie van de Weber-ID

** Alleen vereist als goederen moeten worden afgeleverd door een expediteur of als er een Grill Academy-boeking wordt gedaan.

*** Alleen vereist als een bestelling onder de Weber-ID moet worden geplaatst

De analyse van uw gegevens en het gebruik van onze systemen is noodzakelijk om u te kunnen voorzien van een persoonlijke en op u afgestemde digitale ervaring. Uw gegevens worden daarom verwerkt binnen het Weber-ID-frame op basis van artikel 6 lid 1 sub b AVG, dat ons in staat stelt u de diensten van het Weber-ID te leveren. Weber-Stephen Products LLC en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH hebben gegevens tot de gegevens uit de gegevensverwerkingsprocedures beschreven in deze afdeling.

U kunt uw Weber-ID op onze website registreren door de hierboven genoemde gegevens in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Na de registratie kunt u uw Weber-ID direct gebruiken. Als u uw Weber-ID heeft geregistreerd, wordt er een e-mail gestuurd naar het door u verstrekte e-mailadres. Hierin vindt u een link voor het instellen en configureren van uw Weber-ID. De informatie die u bij het instellen van uw Weber-ID verstrekt is optioneel. Wij zijn daarnaast gerechtigd om uw IP-adres en registratiedatum op te slaan, zodat wij uw registratie kunnen bewijzen en om enig mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 sub c en f AVG. Als u uw Weber-ID wilt verwijderen of het voor de registratie gebruikte e-mailadres wilt wijzigen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via privacy.emea@weberstephen.com. Gebruik hierbij zo mogelijk het e-mailadres dat u heeft gebruikt tijdens de registratie; dat maakt het voor ons eenvoudiger om u te identificeren.

Als u een Weber-ID registreert, worden uw gegevens voor ons bewerkt door de verwerker Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS. Als u uw grill registreert, worden de gegevens voor ons verwerkt door de verwerker Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, VS. Als technisch beheerder heeft Weber-Stephen Products LLC toegang tot gegevens uit de gegevensverwerkingsprocedures beschreven in deze afdeling.

3. Winkelen bij Weber-Stephen, Grill Academy

We verzamelen alleen persoonsgegevens als deze vrijwillig aan ons zijn afgestaan tijdens het bestelproces of bij het registeren van een Weber-ID. Zodra de overeenkomst is voltooid, worden uw gegevens geblokkeerd en verwijderd na het verstrijken van de wettelijke en met name de belasting- en koophandelsbepalingen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van de gegevens of indien verdere verwerking rechtmatig en gerechtvaardigd is.

Indien u iets wilt aanschaffen in onze webshop, dient u de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het verwerken van uw bestelling en voor het afsluiten en implementeren van de overeenkomst. Verplichte informatie voor het verwerken van de overeenkomst is apart aangegeven, de overige informatie is optioneel. Voor de verwerking worden de adresgegevens doorgegeven aan de expediteur of het verzendbedrijf. Wij geven uw telefoonnummer door aan het verzendbedrijf teneinde een datum voor aflevering overeen te komen. Daarnaast geven wij uw e-mailadres door, zodat de expediteur u kan informeren over de status van de aflevering. Wij maken gebruik van PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim voor het structureel verwerken en doorgeven van afleveringsgegevens. Bij het winkelen in onze winkel wordt uw informatie voor ons verwerkt door onze verwerker Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS. De wettelijke basis voor verwerking van de overeenkomst is artikel 6 lid 1 sub b AVG.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam, afleveradres, factuuradres, betalingsgegevens, e-mailadres;
 • Telefoonnummer, in geval van aflevering door een expediteur;

a) Gastbestelling

Voor het verwerken van de bestelling verwerken wij de door u verstrekte gegevens. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens mededelen aan onze bank of andere leveranciers van betaaldiensten. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b AVG. Met uitzondering van de gegevens die op grond van wettelijke bewaarverplichtingen moeten worden opgeslagen, slaan wij geen gegevens van u op.

b) Bestelling via Weber-ID

U kunt ook de vereiste gegevens voor de verwerking van de bestelling opslaan in uw Weber-ID-account. Als u via uw Weber-ID koopt, worden er naast de bestelgegevens ook gegevens verwerkt om een bestelhistorie te creëren. Meer informatie hierover vindt u in deze privacyverklaring onder “Weber-ID”.

c) Bestelling via klantenservice

In de landen waar Weber reparatiediensten aanbiedt kunt u contact opnemen met onze klantenservice per telefoon, e-mail, contactformulier of sociale mediakanalen voor het bestellen van onderdelen of om een reparatieverzoek in te dienen. Als dit niet wordt gedekt door de Weber-garantie of de wettelijke garantie, verwerken wij betalings- en factureringsgegevens. Voor uitvoering en betaling dient u ons uw factuuradres, e-mailadres en, als aflevering gewenst is, een telefoonnummer en afleveringsadres op te geven. Wij geven uw contactgegevens (telefoonnummer en/of e-mailadres voor het afspreken van de afleveringsdatum) en uw afleveradres door aan een expediteur.

Uw factuuradres geven wij door aan de leverancier van betalingsdiensten Klarna. Wij sturen u een e-mail met daarin een door Klarna aangemaakte link voor betaling via Klarna. Deze link is 48 uur geldig. Na deze periode verloopt de betalingslink en kan deze niet langer worden gebruikt. Er moet dan een nieuwe link worden verzonden. Voor informatie omtrent de privacyverklaring van Klarna, zie https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 sub b AVG. Met uitzondering van de gegevens die op grond van wettelijke bewaarverplichtingen moeten worden opgeslagen, slaan wij geen gegevens van u op.


d) Registratie Grill Academy

Boekingsinformatie voor de Weber Grill Academy's wordt vrijgegeven zodat leveranciers van de Weber Grill Academy de overeenkomsten kunnen verwerken. Voor de registratie bij de Grill Academy's maken wij gebruik van de plug-in bookingkit van bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Duitsland. Bij het bezoeken van een van onze pagina's met bookingkit-functies wordt een verbinding met de bookingkit-servers gemaakt. Meer informatie over de bookingkit-gegevensbescherming is te vinden op https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b, artikel 28 AVG.


e) Productbeoordelingen

U kunt onze producten beoordelen. U kunt producten beoordelen na de aankoop op weber.com of bij het bezoek aan onze website of in uw Weber-ID.

Na de aankoop van een product van Weber sturen wij u een e-mail op het door u bij de bestelling ingevoerde e-mailadres. Dit is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in direct marketing conform artikel 6 lid 1 sub f AVG. In deze e-mail kunt u uw aankoop direct beoordelen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u een beoordeling wilt achterlaten na een aankoop of terwijl u op onze website bent, verzamelen wij de gegevens die u heeft ingevoerd in het beoordelingsformulier en aan ons heeft gestuurd. Uw beoordeling en de voornaam en eerste letter van de door u op het formulier ingevulde achternaam worden op de website gepubliceerd als een beoordeling met betrekking tot het product. Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd bij de beoordeling.

Voor het beoordelingssysteem maken wij gebruik van serviceprovider Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Verenigde Staten, die voor ons optreedt als verwerker conform artikel 28 AVG. Meer informatie vindt u op https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Bij het doorgeven van de beoordeling worden zowel uw beoordeling als de voornaam en de eerste letter van de achternaam gepubliceerd op onze website en op subpagina's van de Europese en Zwitserse afdelingen van Weber als beoordeling voor het product. Als u uw persoonlijke verwijzing naar de beoordeling wilt intrekken, stuur ons dan een e-mail naar privacy.emea@Weberstephen.com. Voor het beoordelingssysteem gebruiken wij de dienstverlener Yotpo Ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Verenigde Staten. Wanneer u op "PUBLICEREN" klikt, geeft u tegelijkertijd toestemming in overeenstemming met Art. 49 (1) (a) DSGVO in met de overdracht van uw gegevens naar de VS, een zogenaamd derde land dat niet hetzelfde of een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming kent als de EU. Voor meer details, lees ons privacybeleid.

Door het verzenden van een beoordeling geeft u aan akkoord te gaan en toestemming te geven voor de hierboven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde per e-mail herroepen via privacy.emea@weberstephen.com. Als u ons een e-mail stuurt, geef dan aan waar uw herroeping betrekking op heeft, zodat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6 lid 1 sub a, artikel 7 AVG.


f) Melding magazijnaanvulling

Als producten in onze webshop uitverkocht zijn, bieden wij u een meldingsservice. Zodra het gewenste product weer voorradig is en geleverd kan worden, ontvangt u hiervan melding per e-mail.

Om deze service uit te voeren, moet uw e-mailadres verwerkt worden in combinatie met het gewenste product. De verwerking wordt uitgevoerd door de verwerker Salesforce in een computercentrum in Frankfurt am Main (Duitsland). De wettelijke basis is uw toestemming, artikel 6 lid 1 sub a, artikel 7 AVG. U geeft uw toestemming door te klikken op de bevestigingslink die u per e-mail is toegestuurd. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door het sturen van een e-mail aan privacy.emea@weberstephen.com, waarna u geen verdere e-mails meer ontvangt. Geef aan voor welke service u zich wilt uitschrijven.

Uw gegevens worden automatisch uit onze database verwijderd als het product weer op voorraad is en u hierover bericht heeft gehad.


g) Betaling

Wij gebruiken verschillende betaalmethoden van externe betaalplatformen. Als je een van deze betaalmethoden kiest, worden je betaalgegevens voor de verwerking van de factuur doorgegeven aan het betreffende betaalplatform. Deze externe platformen verwerken je persoonsgegevens als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met hun privacyvoorwaarden. De overdracht is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b, van de AVG en op onze gerechtvaardigde belangen bij een veilige betalingsverwerking en fraudepreventie in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f, van de AVG.

De betalingsverwerking via de betaalmiddelen creditcard, PayPal, Klarna, wordt uitgevoerd via betaalplatform Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6, 1011 DJ Amsterdam. Adyen fungeert als interface tussen de commerciële aanbieders en onze klanten. Om fraude te voorkomen en op te sporen, geven we betalingsgegevens, naam, vingerafdruk van het apparaat, permanente cookie, e-mailadres, IP-adres, referentie, mobiel telefoonnummer, factuur- en leveringsadres door aan Adyen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub b van de AVG.

Meer informatie over de door ons doorgegeven persoonsgegevens en de verwerking van je gegevens door de betreffende betaalplatformen vind je onder de hieronder vermelde betaalmethoden. Meer informatie over Adyen is te vinden in het privacybeleid op: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

Als je via PayPal betaalt, word je via een link naar de PayPal-website geleid. Tijdens het betaalproces worden je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekening- of creditcardgegevens verwerkt. Raadpleeg de algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de website.

Als je betaalt met 'Klarna', worden je gegevens verwerkt door Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Klarna Bank AB als verwerkingsverantwoordelijke: Ingevoerde betalingsgegevens, voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien nodig, andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. 

Bij het selecteren van de betaalmethoden 'aankoop op rekening' en 'aankoop op afbetaling' worden in het bijzonder de volgende persoonsgegevens verwerkt door Klarna als verwerkingsverantwoordelijke met het oog op de betalingsverwerking en in dit geval specifiek voor identiteits- en kredietcontroles: 

 • Contact- en identificatiegegevens: naam, geboortedatum, BSN-nummer, aanspreektitel, factuur- en leveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer; nationaliteit, salaris, enz.
 • Betalingsinformatie: debet- en creditcardgegevens (kaartnummer, vervaldatum en het CVV-controlecijfer), rekeningnummer, enz.
 • Informatie over de verwerking van de bestelling, zoals producttype, productnummer, prijs, enz.; 
 • In geval dat de betaalwijze 'koop op rekening' of 'koop in termijnen' wordt geselecteerd, verzamelt en gebruikt Klarna persoonsgegevens en informatie over de betalingsgeschiedenis van de gebruiker en waarschijnlijkheidswaarden voor de betaalgeschiedenis van de gebruiker in de toekomst (zogenaamde scoring) om te beslissen of de betaalwijze aan de gebruiker kan worden aangeboden. De score wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden.

Meer informatie en details over betaling via directe bankoverschrijving vind je hier en op de website van Klarna op https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

Als je ervoor kiest om met creditcard te betalen, worden kaartgegevens zoals het kaarttype (Mastercard of VISA), CVC-nummer, vervalmaand, vervaljaar, naam van de kaarthouder, kaartnummer automatisch verzameld door betaalplatform Adyen als onderdeel van het betaalproces en doorgegeven aan de partijen die betrokken zijn bij het bestelproces voor de verwerking, facturering en administratie van creditcardbetalingen in een beveiligde omgeving. Meer informatie is te vinden op https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.

We gebruiken ook Ingenico als je met creditcard betaalt. Ingenico treedt als gegevensverwerker op in de hoedanigheid van technische tussenpersoon tussen Weber, de klanten van Weber, de financiële instellingen en elke andere partij waaraan de gegevens moeten worden verzonden om de betaling te verwerken voor de verwerking, afrekening en het beheer van betalingen zonder aanwezigheid van kaart in een beveiligde omgeving. Deze gegevens omvatten: Voornaam en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalwijze, bankpasgegevens, klantnummer, consumptiegegevens (type aangekochte goederen, frequentie van aankopen van goederen, aankoopwaarde, aankoopdatum, gebruik van vouchers), gegevens over de waarschijnlijkheid van fraude/preventie. Meer informatie is te vinden op https://www.ingenico.com/privacy-policy


h) Bestelling traceren

Op onze website kan je met je Weber-ID de verzending van de door jou bestelde producten volgen en de geschatte levertijd bekijken. Om ervoor te zorgen dat je de zending kunt volgen, verwerken wij je e-mailadres, bestelnummer en de postcode van de ontvanger van de factuur. Na het invoeren van bovengenoemde gegevens voor de identiteitscontrole ontvang je de actuele status van de zending en meer informatie over je bestelling (bijv. datum van de bestelling, status van de bestelling, naam van de besteller, leverings- en factuuradres, leverings- en betalingswijze, lijst van bestelde producten, verzenddienstverlener, verzendnummer en verzendgeschiedenis). Bovendien bieden wij je de mogelijkheid om na het opvragen van de verzendstatus de zending live te volgen. Met live tracking kan je de levering live op een kaart volgen. Voor het aanbieden van bovengenoemde functies maken wij gebruik van parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, Duitsland, als verwerker. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons legitieme belang in de meest klantvriendelijke verwerking en presentatie van het bestel- en verzendproces in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) DS-GVO. 

We gebruiken de dienst Google Maps om de kaart weer te geven voor het volgen van zendingen. Voor meer informatie over het gebruik van Google Maps, zie sectie C, nr. 3, letter a).

4. Nieuwsbrief, gebruik van gegevens voor promotiedoeleinden,

a) Nieuwsbrief

We gebruiken je persoonsgegevens om je onze nieuwsbrieven te sturen en je te informeren over nieuws over Weber, nieuwe producten en evenementen die zijn afgestemd op jouw interesses. Dit omvat informatie over het huidige of toekomstige productassortiment (bijv. barbecues, hulpstukken, toebehoren, verbruiksartikelen en lifestyle), evenals feesten en evenementen waar Weber-Stephen bij aanwezig is (bijv. Grill Academy, seminars, beurzen en eenmalige evenementen). Om je beter te leren kennen in het kader van onze nieuwsbrief, kunnen we ook enquêtes sturen met vragen over je interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld over jouw manier van barbecueën (voor veel mensen, bij voorkeur met briketten, enz.). Als je meedoet aan enquêtes, stem je ermee in dat wij je gegevens analyseren en verwerken voor toekomstige marketingcampagnes en om onze nieuwsbrief en marketingstrategie te verbeteren. Om de nieuwsbrief te kunnen toesturen, hebben we je e-mailadres nodig. Als je ons ook je geboortedatum geeft bij het abonneren op de nieuwsbrief, kunnen we je een speciale marketingmail sturen voor je verjaardag. 

Daarnaast analyseren we met trackingtools de interactie van de gebruiker met onze nieuwsbrieven, zie hieronder voor meer informatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking is jouw toestemming volgens artikel 6 (1) a van de AVG. Nadat je je hebt geregistreerd met je e-mailadres, ontvang je van ons een e-mail waarin wij je vragen, door op een link te klikken, te bevestigen dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als de bevestiging via de hyperlink niet binnen 3 dagen voltooid wordt, zal je informatie worden geblokkeerd en na een maand worden verwijderd. Ook mogen we je IP-adressen en registratie- en bevestigingstijden vastleggen en bewaren om je registratie te verifiëren en om mogelijk misbruik van je persoonsgegevens op toepasselijke wijze op te helderen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (1) (a) en (c), artikel 7 AVG. 

Je gegevens worden voor de duur van de inschrijving opgeslagen in een elektronisch nieuwsbriefsysteem. Voor dit doel en voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de verwerker Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, Duitsland, die volgens onze instructies gegevens verwerkt. 

Aangezien wij de verwerking op jouw toestemming baseren, betekent dit dat je te allen tijde het recht hebt om je toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op het verzenden van de nieuwsbrief. Als je dat doet, verwijderen we je onmiddellijk uit onze nieuwsbrief-verzendlijst om zodoende aan je verzoek te voldoen. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.emea@Weberstephen.com, door de instructies onderaan een promotie-/nieuwsbrief-e-mail op te volgen of, wanneer je een Weber-ID hebt, door de instelling 'Afmelden voor e-mails' op te slaan in je accountinstellingen. Als je ons een e-mail stuurt, laat ons dan weten waarop de intrekking betrekking heeft, zodat we aan je verzoek kunnen voldoen.


a) Direct marketing 

We hebben een gerechtvaardigd belang (directe reclame, overweging 47 AVG) in de zin van artikel 6 (1) (f) van de AVG bij het verzenden van reclame naar klanten (personen met wie we een zakelijke relatie hebben) per e-mail of post. In het bijzonder kunnen we nieuws over Weber sturen, evenals informatie over evenementen en uitnodigingen om onze producten te bekijken. Op basis hiervan sturen we onze e-mails naar onze klanten na een aankoop met de vraag of ze zich willen abonneren op onze nieuwsbrief. Voor meer informatie over de nieuwsbrief verwijzen wij je naar hoofdstuk 4 a). 

Voor dit doel en voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de verwerker Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, Duitsland, die volgens onze instructies gegevens verwerkt. We gebruiken ook Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 Verenigde Staten) bij het versturen van uitnodigingen voor het evalueren van onze producten. Meer informatie vind je op https://www.yotpo.com/privacy-policy/. 

Om je reclame per post te sturen, maken we gebruik van een postservicepartner.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van reclame door een e-mail te sturen naar privacy.emea@Weberstephen.com of door de instructies onderaan een promotionele e-mail te volgen. Stuur indien mogelijk je e-mail vanaf hetzelfde e-mailadres dat je voor de registratie hebt gebruikt, zodat we je in ons systeem gemakkelijker kunnen vinden.

b) Segmentatie en e-mailtracking

Met jouw toestemming passen we filters toe op alle contacten in onze nieuwsbriefdatabase en maken we segmenten van abonnees die ook andere beschikbare gegevens gebruiken, zoals informatie over bestellingen die je hebt gedaan of de respons op onze nieuwsbrief (zie hieronder). Op deze manier definiëren we doelgroepen op basis van hun kenmerken (bijv. interesses, woonplaats, demografische gegevens, etc.) of hun gedrag (hoe ze reageren op e-mails). Deze segmenten kunnen worden gebruikt voor nauwkeurige targeting in toekomstige marketingcampagnes, zodat we abonnees marketingmails kunnen sturen die zijn afgestemd op hun interesses. 

Daarnaast analyseren we de interactie met onze nieuwsbrief: wanneer en hoeveel gebruikers de nieuwsbrief hebben geopend, hoe vaak op bepaalde delen van de nieuwsbrief is geklikt. Dit gebeurt op basis van een trackingpixel die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Een trackingpixel is een grafiek met afmetingen van 1x1 pixel die wordt geladen wanneer een gebruiker een e-mail opent. We voegen de trackingpixel toe met behulp van een code die een externe link naar de pixelserver bevat. Als een gebruiker een e-mail opent en erin klikt, wordt de HTML-code verwerkt door de client die de link volgt en de (onzichtbare) afbeelding opent. Dit wordt geregistreerd en genoteerd in de logbestanden van de server. Daarnaast wordt via deze methode ook diverse informatie over de gebruiker doorgegeven. 

De volgende gegevens kunnen met een trackingpixel worden verzameld en geanalyseerd

Gebruikt besturingssysteem (geeft informatie over het gebruik van mobiele apparaten)

Type client dat wordt gebruikt, bijvoorbeeld een browser of e-mailprogramma.

Schermresolutie van de client

Tijdstip waarop de e-mail werd geopend

IP-adres (geeft informatie over de internetprovider en de locatie)

Dit doen we om onze nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op de interesses van onze klanten. We gebruiken hiervoor ook het systeem Emarsys.


5. Contactformulier, Verzoeken per e-mail, Sollicitaties

a) Ons contactformulier is zo ontworpen dat u eenvoudig contact met ons kunt opnemen. Om uw verzoeken te kunnen verwerken en behandelen, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig. Afhankelijk van de inhoud van uw verzoek, worden de in het contactformulier verstrekte gegevens verwerkt op basis van uw (veronderstelde) toestemming ingevolge artikel 6 lid 1 sub a, artikel 7 AVG of ingevolge artikel 6 lid 1 sub b AVG, voor verplichtingen voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten of de implementatie van precontractuele maatregelen. Voor het verwerken van klachten over onze producten kunnen uw e-mailadres, voor- en achternaam, postadres, land en het type grillproduct nodig zijn.


b) U kunt ook contact met ons opnemen per e-mail. Afhankelijk van de inhoud van uw verzoek, worden de in de e-mail verstrekte gegevens verwerkt op basis van uw toestemming ingevolge artikel 6 lid 1 sub a, artikel 7 AVG of ingevolge artikel 6 lid 1 sub b AVG, voor verplichtingen voortvloeiende uit bestaande overeenkomsten of de implementatie van precontractuele maatregelen.


c) Na het beantwoorden van uw verzoek archiveren wij dit verzoek onmiddellijk. Toegang is slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Louter informatieve verzoeken, d.w.z. welke niet resulteren in een overeenkomst of geen andere inhoud bevatten die moet worden behouden, worden verwijderd aan het eind van het jaar waarin het verzoek werd gedaan. Zie "Bewaartermijnen" voor meer informatie.


d) Weber-Stephen Products Belgium BV en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van algemene onderzoeken omtrent producten en diensten van Weber en tezamen met Weber-Stephen Products LLC als volmachtgever voor onderzoeken met betrekking tot de Weber-garantie. Weber-Stephen Products Belgium BV, Weber-Stephen Deutschland GmbH en Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van onderzoeken met betrekking tot wettelijke garantieclaims als het product waarop de klacht betrekking heeft, werd gekocht op weber.com.


Wij maken gebruik van het ticketsysteem Zendesk, een platform van Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, gebruikmakend van een in de EU gevestigd datacentrum, om klachten van klanten en verzoeken per e-mail en via contactformulieren te verwerken. Zie voor meer informatie https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/


Bij het communiceren per e-mail kunnen wij geen volledige gegevensveiligheid garanderen; wij raden u daarom aan om vertrouwelijke informatie per post te versturen.


e) Informatie over gegevensverwerking in verband met het solliciteren op banen bij Weber is te vinden op de website bij de vacatures.


6. Ontvangers van gegevens, Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen


Om je de best mogelijke service te kunnen bieden, werken we samen met verschillende partners. Deze partners verwerken persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke of namens ons als verwerker.

Voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, hebben we EU-standaardcontractbepalingen afgesloten zoals uitgegeven door de Europese Commissie, vergezeld van aanvullende garanties door de contractuele partner om de veiligheid van de gegevens en de naleving van de AVG-normen en -vereisten verder te waarborgen. Dit betreft de overdracht van gegevens aan externe dienstverleners en tussen verschillende Weber-entiteiten.

In het kader van het zogenaamde 'Data Privacy Framework' heeft de EU-commissie in het kader van het adequaatheidsbesluit van 10 juli 2023 het niveau van gegevensbescherming voor bepaalde bedrijven uit de VS als veilig erkend. Zowel de lijst met gecertificeerde bedrijven als meer informatie over het Data Privacy Framework vind je op de website van het Amerikaanse ministerie van Handel op https://www.dataprivacyframework.gov/. In de betreffende paragrafen van de informatie over gegevensbescherming informeren we je welke dienstverleners we gebruiken die conform het Data Privacy Framework zijn gecertificeerd.

a) Verwerkers 

In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners voor de gegevensverwerking; deze zijn allemaal gebonden aan onze instructies. Wij hebben onze verwerkers zorgvuldig geselecteerd, aangestuurd en ze worden regelmatig gecontroleerd.

We gebruiken verwerkers voor de volgende categorieën: Host- en cloudserviceproviders, e-mailproviders, technische dienstverleners voor de ondersteuning en het onderhoud van onze IT-systemen, back-upproviders, dienstverleners voor het verwijderen van gegevensdragers en agentschappen voor de ondersteuning van websites, nieuwsbrieven en social-media-accounts.

De verwerking in de zin van artikel 4 lid 8 van de AVG is gebaseerd op gegevensverwerkingsovereenkomsten in overeenstemming met artikel 28 van de AVG, zodat de verwerkers voldoende garanties bieden om op zodanige wijze passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren dat de verwerking voldoet aan de normen van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De verwerkers zullen geen gegevens zelfstandig verwerken voor eigen doeleinden. 

b) Externe partijen

We geven ook persoonsgegevens door aan partners die verwerkingsverantwoordelijken zijn in de zin van artikel 4 lid 7 van de AVG waaraan we persoonsgegevens moeten overdragen, bijv. om producten te verzenden, betalingen te ontvangen, Grill Academies te organiseren en reparaties te laten uitvoeren. Meer informatie over de ontvangers vind je in de onderstaande tabel en onder de afzonderlijk beschreven processen.

c) Overzicht van ontvangers voor de werking van deze website

Voor de werking van deze website is het noodzakelijk dat de volgende ontvangers toegang hebben tot persoonsgegevens

Verwerker

Doel/Proces

Verwerker

Doel/Proces

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, VS

Cloudgebaseerde database voor klantgegevens, Klantbeheersysteem

Analytics

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, VS

Database voor productregistratie

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, VS

Productbeoordelingen

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Zweden

Contentintegratie sociale media

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

Analytics

Ads

DoubleClick

Tag Manager

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Remarketing

Maps

reCaptcha

YouTube video's

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Duitsland

Uitvoering bestellingen en financiële diensten

Boekhouding e-commerce

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Duitsland

 

Database voor gegevens nieuwsbrief

Versturen nieuwsbrief

Segmentatie en analyse van abonnees

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS

 

Ticketsysteem voor klant- en partnerverzoeken

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, VS

Plug-in om video's in te sluiten

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, VS

Image Hosting

Gebruikt voor reponsive design

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israël

Analyse websitegebruik

A/B-tests

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlijn, Duitsland

Boeken van cursussen Grill Academy

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Verenigde Staten

Cloudopslagdienst

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, VS

Image optimization

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Gedragsanalyse (Heatmaps enz.)

Overzichten

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Onlinemarketing/Retargeting

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

'Card-not-present'-dienstverlener 

parcelLab GmbH , Kapellenweg 6, 81371 München Duitsland

Ordertracking

Adyen N.V. , Simon Carmiggeltstraat 6, 1011 DJ Amsterdam

Garantieafhandeling

C. Statistieken, Adverteren, Tracking en Retargeting, Plug-ins geleverd door partners - Gebruik van cookies

In sommige gevallen gebruiken wij of onze partners cookies of verwerken wij uw gegevens op zodanige wijze dat uw toestemming vereist is. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen bij uw bezoek aan onze website. Tracking is mogelijk door gebruik te maken van diverse technologieën zoals pixeltechnologie of analyse van logbestanden. Toestemming wordt gegeven via een zogeheten cookiebanner, die actief moet worden aangeklikt. In onze cookieverklaring wordt uitgelegd hoe u de afzonderlijke functies waarvoor u toestemming heeft gegeven kunt uitschakelen. Daar vindt u ook informatie over wanneer cookies vervallen, hoe u cookies kunt verwijderen en hoe u uw toestemming kunt intrekken. Tenzij anders aangegeven, is de verwerking zoals beschreven in deze afdeling gebaseerd op uw toestemming conform artikel 6 lid 1 sub a, artikel 7 AVG. In onze cookieverklaring kunt u lezen hoe u uw toestemming kunt intrekken. In de footer of op onze website vindt u een link naar onze cookieverklaring.

Om te bepalen welke inhoud van onze website het interessantst is voor u, meten wij voortdurend het aantal bezoekers en de meest bekeken inhoud. Wij willen u, ook op de websites van onze advertentiepartners, alleen reclames tonen die u werkelijk interesseren. Daarvoor maken we gebruik van het zogenaamde retargeting op onze website, voor advertenties die afgestemd zijn op uw interesses. De voor dit doel tijdelijk opgeslagen cookies maken het onze retargetingpartners mogelijk om de gepseudonimiseerde bezoekers van onze website te herkennen en alleen producten weer te geven die u waarschijnlijk interesseren.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens voor statistische en reclamedoeleinden,

om het aantal bezoekers van onze websites te registreren,

om de desbetreffende bezoektijden van de bezoekers van onze website te registreren,

om de bezoekvolgorde aan verschillende websites en productsites te registreren om onze website te optimaliseren,

voor gerichte reclame, ook via advertentienetwerken in samenwerking met partners,

om het succes en de verschijningspositie van advertentiemaatregelen tussen reclamepartners en ons te meten,

om bij te houden welke advertenties u al heeft gezien, zodat voorkomen wordt dat u steeds dezelfde ziet en

om te onderzoeken welke onderdelen van onze website geoptimaliseerd moeten worden.

Tenzij anders aangegeven, maken wij gebruik van de volgende diensten als verwerkers en verplichten wij hen contractueel om gegevens alleen namens ons te verwerken.

1. Statistieken, Adverteren, Tracking en Retargeting

a) Google Services

(1) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) (“Google”). De analytische gegevens worden gebruikt om onze website en reclamemaatregelen te optimaliseren. Google verwerkt namens ons de gegevens van het websitegebruik en is contractueel verbonden om maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen. De volgende categorieën gegevens worden verwerkt door Google:

• Bezochte websites

• Uw gedrag op de pagina's (bijvoorbeeld de kliks, scrollgedrag en bestede tijd)

• Uw locatie bij benadering (land en stad)

• Uw IP-adres (in ingekorte vorm, zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is)

• Technische informatie zoals browser, internetprovider, gebruikt apparaat en schermresolutie

• Bron van uw bezoek (d.w.z. via welke website of reclamemedium u bij ons terechtkwam)

Let op: op deze webpagina gebruikt Google Analytics de extensiecode "anonymizeIp" om een anonieme vergaring van IP-adressen te garanderen (zogeheten IP-anonimisering). Door het activeren van IP-anonimisering op onze webpagina, wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER). De gelogde gegevens worden bij Google opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, die wordt opgeslagen in een cookie op uw apparaat, waardoor de evaluatie van pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk wordt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens blijven in samengevoegde vorm gedurende onbepaalde tijd opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


(2) Google Remarketing Tags

Deze pagina gebruikt Google remarketing tags, een dienst van Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Er worden hiervoor cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker. Als u vervolgens gebruikmaakt van pagina's van Google, worden er banners en tekstadvertenties aan de gebruiker getoond op basis van zijn eerdere gedrag. Gegevens worden ook anoniem opgeslagen, zodat het onmogelijk is om hieruit conclusies te trekken omtrent de identiteit van de gebruiker. Hiermee kunnen wij gepersonaliseerde advertenties op passende advertentieruimtes op andere websites weergeven, gebaseerd op de interesses die u heeft getoond op onze website.


(3) Google DoubleClick

DoubleClick by Google ("DoubleClick") is een dienst van Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). DoubleClick gebruikt cookies om de meest relevante advertenties te tonen. Google houdt bij welke advertenties u heeft gezien en welke u ook daadwerkelijk heeft bekeken. Het gebruik van DoubleClick-cookies biedt Google en zijn advertentienetwerk de mogelijkheid om advertenties te tonen, gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan webpagina's (of zelfs apps). Google geeft door de cookies gegenereerde informatie door aan een Google-server voor analyse en opslag. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen.


Zie voor uitgebreide informatie over de algemene voorwaarden voor gebruik en gegevensbescherming: https://www.google.com/analytics/terms/de.html or https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


(4) Google Ads

Wij gebruiken Google Ads, een advertentiedienst van Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS), en eveneens conversietracking als onderdeel van Google Ads. Google Ads slaat op de harde schijf van uw computer een cookie op voor het bijhouden van conversies ("conversiecookie") wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt, kunnen Google en Weber herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze webpagina werd doorgestuurd.


De informatie die is verkregen middels het gebruik van conversiecookies wordt gebruikt om statistieken te genereren voor de Ads-gebruikers die conversietracking gebruiken. De statistieken tonen ons het totale aantal gebruikers dat op de Google-advertentie heeft geklikt en een webpagina met een conversietracking-tag heeft bekeken.


(5) Google Display & Video 360

Op onze website gebruiken we de tool "Display & Video 360" (voorheen DoubleClick Bid Manager) van Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS) om advertenties afgestemd op uw interesses aan te bieden. Hiervoor slaat de browser van de websitebezoeker zogeheten "cookies" (tekstbestanden) op, die herkenning van uw apparaat in het Google-advertentienetwerk mogelijk maken. Zodoende kunnen advertenties aan u worden getoond op basis van uw surfgedrag. Daarnaast wordt deze dienst gebruikt om de getoonde advertenties te evalueren en om toekomstige advertentiemaatregelen te optimaliseren. Het verzamelen en analyseren wordt uitsluitend uitgevoerd op gepseudonimiseerde basis, zodat er in principe geen conclusies kunnen worden getrokken omtrent uw identiteit. Zie voor meer informatie over het privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy

b) Salesforce Commerce Cloud (Analytics)

Wij gebruiken de tool salesforce commerce cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, VS. Er wordt gebruikgemaakt van cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën. Het verzamelen van gegevens vindt plaats via een cookie-ID, die als pseudoniem is opgeslagen. Aan dit pseudoniem wordt informatie over de gebruikersactiviteiten op onze websites, diensten en applicaties toegewezen. Persoonlijke identificatie van de gebruiker is uitgesloten door een samenvoeging van de gegevensbestanden. Teneinde de functionaliteit te garanderen, worden IP-adressen gedurende korte tijd opgeslagen en voor elke verwerking ingekort. De volledige IP-adressen worden niet opgeslagen of verwerkt.

Zie voor meer informatie over salesforce: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp

c) Dynamic Yield

Wij gebruiken de Dynamic Yield webanalysedienst van Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israël. Dynamic Yield helpt ons om inzicht te krijgen over hoe onze website wordt gebruikt, zodat we deze voortdurend kunnen verbeteren. De tool is ontwikkeld om u de nodige dynamische elementen te tonen, zoals pop-ups van nieuwsbrieven, productsliders en meldingen. De tool biedt ons ook de mogelijkheid om A/B-testen in de website te implementeren. Op basis van de pagina-inhoud die u eerder hebt bekeken, willen wij u gelijkwaardige of vergelijkbare producten tonen of andere inhoud die voor u relevant is. Hiervoor maakt Dynamic Yield gebruik van zogeheten cookies, die alleen gepseudonimiseerde informatie opslaan. Het is niet mogelijk om conclusies over u persoonlijk te trekken. Meer informatie op https://www.dynamicyield.com/gdpr-and-privacy/.

d) Facebook Pixel

Facebook Pixel is een dienst van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Deze dienst biedt ons de mogelijkheid om doelgroepen te bepalen voor advertenties op Facebook, zogeheten "Facebook Ads", gebaseerd op bezoeken aan websites en surfgedrag. Wij gebruiken deze pixel ook om de effectiviteit van onlinemarketingmaatregelen te meten. Op deze manier kunnen wij de handelingen van gebruikers bijhouden na het zien van een Facebook Ad en/of het klikken en vervolgens plaatsen van een bestelling. Als u een website bezoekt, wordt de pixel direct via Facebook geïntegreerd en kan de pixel een cookie op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of al ingelogd bent bij Facebook, wordt uw bezoek aan deze site opgeslagen in uw profiel. De verzamelde gebruikersgegevens zijn anoniem voor ons en wij kunnen derhalve uw identiteit daaruit niet herleiden. De gegevens worden echter wel door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat het mogelijk is om conclusies te trekken omtrent het desbetreffende gebruikersprofiel. Gegevensverwerking door Facebook wordt uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van Facebook inzake gegevensgebruik. Wij hebben hiervoor een overeenkomst met Facebook gesloten als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Zie voor meer informatie over de gegevensverwerking van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

e) Refined Ads

Om onze webpagina te evalueren en te optimaliseren en om u relevantere advertenties te bieden, maken wij ook gebruik van de tracking tool “Refined Ads”, een dienst van Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 München. Gebruikersgegevens worden verzameld door cookies en samengevat in anonieme gebruikersprofielen. De gegevens zijn niet te herleiden naar de echte gegevens van de gebruiker.


Meer informatie over de gegevensbescherming is te vinden op https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

f) Hotjar

Onze webpagina maakt ook gebruik van de analysesoftware “Hotjar” van Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.


Hotjar maakt het u mogelijk om het gebruik van uw webpagina te meten en te analyseren (klikken, muisbewegingen, scrolldiepte enz.). De verzamelde gegevens worden doorgegeven aan een server van Hotjar in Ierland en daar opgeslagen. Namens ons verzamelt Hotjar de volgende gegevens:

IP-adres - vóór de opslag wordt uw IP-adres geanonimiseerd door het laatste octet op nul te zetten om persoonlijke identificatie te voorkomen. De eerste drie octets van het IP-adres onthullen alleen het land/de geografische regio van de gebruiker; Uw e-mailadres, inclusief uw voor- en achternaam, als u deze via onze website aan ons ter beschikking heeft gesteld;Schermformaat van uw apparaat;Type apparaat en browserinformatie;Uw voorkeurstaal voor het weergeven van onze webpagina.Referrer-domein;Bezochte webpagina's;Datum en tijd van toegang tot webpagina.


Hotjar gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze webpagina te analyseren, om rapporten te creëren over het gebruik ervan en om andere internetanalysediensten te leveren.


Ontdek meer via https://www.hotjar.com/privacy/.

g) LinkedIn Insights Tag

Wij maken gebruik van de LinkedIn Insights Tag, een dienst van LinkedIn Corporation, als een tool om uw gedrag op onze website te analyseren, zodat wij u kunnen voorzien van marketing gebaseerd op uw interesse en gedrag. Daarnaast bevat de tool conversiemetingen om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te verhogen. Dit is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, https://www.linkedin.com. Zie voor meer informatie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De Insight Tag verzamelt de volgende informatie over u en geeft deze door aan LinkedIn: URL; Referrer-URL, IP-adres, Apparaat- en browsergegevens (Useragent) en een tijdstempel. Bij uitzondering mogen profielgegevens samen worden verwerkt met de hierboven genoemde gegevenscategorieën. Dit is het geval als u lid bent van LinkedIn. Wij verwijzen u voor wat dit betreft naar de instellingsmogelijkheden binnen uw LinkedIn-profiel.

LinkedIn verstrekt ons een analyse van het gebruik van onze website in samengevoegde vorm, zodat wij in staat worden gesteld om onze website en de inhoud daarvan te verbeteren voor onze gebruikers. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om gerichte advertenties te plaatsen op het LinkedIn-platform.

Wij zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met LinkedIn Corp. voor het verzamelen en het doorgeven van gegevens aan LinkedIn; alle verwerking van persoonsgegevens na de doorgifte behoort echter uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van LinkedIn.

De Insight Tag zal alleen gegevens verzamelen en doorgeven na uw uitdrukkelijke toestemming in de cookie-banner die u wordt getoond bij uw bezoek aan onze website.

LinkedIn versleutelt uw gegevens, het IP-adres wordt ingekort en directe herkenningselementen worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. Deze resterende, gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen verwijderd.

Wettelijke basis voor dit proces is uw toestemming, artikel 6 lid 1 sub a, artikel 7 AVG. U vindt meer informatie op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Sociale media-plug-ins

Tenzij anders aangegeven verwerken wij onze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG teneinde de inhoud te verbeteren en uw gebruiksgemak te verhogen. De beschreven doelen komen overeen met onze gerechtvaardigde belangen.

a) Flowbox

Voor onze website maken wij gebruik van de mogelijkheid tot het insluiten van functies en content van Instagram en Facebook. Hiervoor gebruiken wij Flowbox. Wij kunnen bijvoorbeeld Flowbox gebruiken om Facebook-berichten of op Instagram gepubliceerde afbeeldingen te tonen als onderdeel van onze website. Cookies worden ook hiervoor gebruikt. Instagram en Facebook zijn diensten van Facebook Ireland Ltd. in Ierland en Facebook Inc. in de VS. Als u aangemeld bent als gebruiker van Instagram, Facebook of andere Facebook-diensten, kan Facebook het gebruik van onze onlinediensten aan uw profiel toewijzen. Meer informatie omtrent het soort, de omvang en het doel van de gegevensverwerking is te vinden in de privacyverklaring van Instagram en Facebook op https://help.instagram.com/519... en https://www.facebook.com/privacy/explanation/. Flowbox is een dienst van het Zweedse bedrijf Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Zweden. Informatie omtrent het soort, de omvang en het doel van de gegevensverwerking is te vinden in de privacyverklaring van Flowbox, https://getflowbox.com/privacy/.

b) Video's van YouTube

Wij sluiten YouTube-video's in op onze website. Deze functie wordt beheerd door Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Uw YouTube-video's worden opgeslagen op https://www.youtube.com en kunnen direct vanaf uw webpagina worden afgespeeld. De geavanceerde optie voor privacy-instellingen maakt het insluiten van video's mogelijk. Als u deze video's afspeelt, worden er cookies van YouTube en DoubleClick op uw computer opgeslagen die gegevens aan Google kunnen doorgeven.

Bij het afspelen van op YouTube/Google opgeslagen video's worden ten minste de volgende gegevens doorgegeven aan Google als YouTube-beheerder en beheerder van het DoubleClick-netwerk: IP-adres en cookie, het specifieke adres van de bezochte website, systeemdatum en -tijd van het laden, uw browser-ID. Deze informatie wordt doorgegeven ongeacht of u wel of niet een Google-account heeft waarbij u bent ingelogd. Op het moment dat u ingelogd bent, kan Google deze informatie direct aan uw account koppelen. Als u niet aan uw profiel gekoppeld wilt worden, dient u uit te loggen alvorens u de afspeelknop van de video indrukt.

Google slaat deze gegevens op als gebruikersprofielen en kan ze gebruiken voor advertentiedoeleinden, marktonderzoek en/of aangepaste vormgeving van zijn webpagina's. Een dergelijke analyse (ook voor niet-geregistreerde gebruikers) wordt met name uitgevoerd om aangepaste advertenties te leveren en om andere gebruikers te informeren omtrent uw activiteiten op onze webpagina. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen. Voor de uitoefening van dit recht dient u contact op te nemen met Google, de beheerder van YouTube.

Lees de privacyverklaring voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Google. Ga voor meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen naar: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Video's van Vimeo.com

Wij sluiten video's van het platform "Vimeo" van dienstverlener Vimeo Inc, in; T.a.v.: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt waar een Vimeo-video is ingesloten, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Vimeo-servers en wordt de plug-in uitgevoerd in uw browser. De Vimeo-server ontvangt informatie over welke pagina's van ons u heeft bezocht. Als u bij uw Vimeo-account bent ingelogd, zal Vimeo de informatie verbinden met uw gebruikersaccount. Als u een plug-in op onze website activeert, bijv. door het klikken op een startknop of door het achterlaten van een bericht, wordt deze informatie doorgegeven aan Vimeo. U vindt de verklaring inzake de gegevensbescherming op https://vimeo.com/privacy.

3. Diversen

Tenzij anders aangegeven, verwerken wij onze gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6 lid 1 sub f AVG teneinde onze website te verbeteren, deze veiliger te maken en uw gebruiksgemak te verhogen. De beschreven doelen komen overeen met onze gerechtvaardigde belangen.

a) Google Maps

Wij maken gebruik van Google Maps op onze website. Deze dienst wordt geleverd door Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). De dienst biedt u de mogelijkheid om interactieve kaarten direct op uw website te bekijken.

In het bijzonder worden de volgende gegevens doorgegeven aan Google: Uw locatie, informatie over uw apparaat, IP-adres en cookiegegevens. Lees de privacyverklaring van de dienstverlener voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de plug-in-leverancier. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

b) Imgix

Wij maken gebruik van imgix, een dienst voor het in realtime optimaliseren van afbeeldingen. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, VS) om de afbeelding in het juiste formaat van de server te laden.

c) Google reCAPTCHA

Deze website maakt in sommige gevallen gebruik van Google reCAPTCHA om te voorkomen dat automatische programma's/bots de tekstvelden gebruiken. Dit verhoogt de veiligheid van onze website en voorkomt SPAM. Dit is ook ons gerechtvaardigde belang en voldoet aan onze wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

De verzamelde gegevens zijn hardware- en software-informatie, bijv. gegevens over apparaat en applicatie evenals het resultaat van veiligheidscontroles. Deze gegevens worden doorgegeven aan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De gegevens worden niet gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties.

Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy. Meer documentatie is te vinden op https://developers.google.com/recaptcha/ en op https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

D. Gegevensbeveiliging

Wij passen ook technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om de verzamelde persoonsgegevens te beveiligen, met name tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of aanvallen van onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Binnen de Weber Group zijn Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH en Weber-Stephen Products LLC verantwoordelijk voor de technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging op deze website.

Afmelden