ActievoorwaardenDe volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de promotieactie “KOOP GESELECTEERDE WEBER-BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS PIZZASTEEN” (hierna: de “Promotie"). Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Promotie en uw deelname daaraan. Door deelname aan de Promotie verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden.


1. De Organisator

De Organisator is Weber-Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, Netherlands (hierna: de "Organisator")


2. Voorwaarden voor deelname

Deelname aan de Promotie staat alleen open voor consumenten die woonachtig zijn in Nederland en die 18 jaar of ouder zijn (hierna: de “Deelnemer”). Onder consument wordt verstaan een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Om deel te kunnen nemen aan de Promotie dient de Deelnemer in de periode tussen 2 maart 2023 en 30 april 2023 (hierna: de “Actieperiode”) een voor de Promotie geselecteerde barbecue met de productnamen en serienummers zoals vermeld in het onderstaande overzicht onder punt 9 (hierna: een “Promotie Product”) aan te kopen via de Organisator dan wel via een door de Organisator geautoriseerde wederverkoper gevestigd in Nederland.

Verder dient de Deelnemer houder te zijn van een Weber ID-account. Het Weber ID-account kan worden aangemaakt via de onderstaande link:

https://www.weber.com/on/demandware.store/Sites-NL-Site/nl_NL/Login-Show?rurl=grill-registervooraccountsinNederland.


De Deelnemer dient te beschikken over een bestaand e-mailadres en het adres van zijn/haar vaste woon- of verblijfplaats binnen Nederland. De bevestiging van de registratie van het Weber ID-account zal worden bevestigd via het opgegeven e-mailadres.

Indien voor een succesvolle registratie aanvullende informatie en/of documentatie nodig is, zal de Deelnemer tot veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een verzoek daartoe van Organisator in de gelegenheid worden gesteld deze te verstrekken. Indien Organisator de aanvullende informatie en/of documentatie niet binnen deze termijn van veertien (14) kalenderdagen heeft ontvangen, zal de registratie niet succesvol zijn en wordt met de desbetreffende inzending niet deelgenomen aan de Promotie.

De Promotie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of vouchercodes.


3. Hoe deel te nemen

Na aankoop van een Promotie Product, dient de Deelnemer zijn aankoop uiterlijk binnen twee weken na het einde van de Actieperiode te registreren in zijn Weber ID-account, dus uiterlijk vóór 14 mei 2023.

De Deelnemer moet daarbij het serienummer van het gekochte Promotie Product opgeven en een kopie van het aankoopbewijs uploaden wanneer daarom wordt gevraagd. Het serienummer wordt gevalideerd door de Organisator, waarna de Deelnemer een orderbevestiging op het scherm ontvangt. De Deelnemer moet vervolgens de instructies volgen voor het verzilveren van de Promotie via de website weber.com. De Deelnemer wordt gevraagd zijn afleveradres in te voeren om de gratis pizzasteen te ontvangen. De verzending van de gratis pizzasteen naar het door de Deelnemer opgegeven adres is gratis.

Alle in aanmerking komende Promotie Producten hebben recht op een gratis pizzasteen, zolang de voorraad strekt. Als de voorraad pizzastenen op is voordat de Promotie afloopt, ontvangen de deelnemende Deelnemers een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld via de website weber.com. De pizzastenen (productcodes 8861 en 7681) verschillen afhankelijk van het gekochte barbecuemodel en alleen de pizzasteen die op de gekochte barbecue past, wordt verzonden.

Aan de deelname zijn, los van de aankoopprijs van een Promotie Product, geen kosten verbonden.

Medewerkers van Organisator, van aan Organisator gelieerde ondernemingen, alsmede alle personen die direct of indirect bij (de organisatie van) de Promotie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.


4. Annulering / retournering

Indien de Deelnemer de koopovereenkomst met betrekking tot het gekochte Promotie Product ontbindt en/of beëindigt nadat deze reeds is verzonden aan of ontvangen door de Deelnemer, dient Deelnemer de pizzasteen binnen 28 dagen na ontvangst te retourneren aan de Organisator. De Organisator draagt ​​in dat geval de redelijke kosten van terugzending.

De deelname aan de Promotie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Opvolgende eigenaars van een Promotie Product (bijvoorbeeld: particulieren die een zogenaamd ‘tweede kans’ product, een ‘outlet’ product, een B- C- etc. product, of een omgeruild product hebben gekocht) komen niet voor deelname aan de Promotie in aanmerking.

De gratis pizzasteen kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Deelnemers die woonachtig zijn in postcodegebieden waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan vindt u hier: https://www.weber.com/NL/nl/legal/shipment-return/weber-35603.html.

De gratis pizzasteen kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.


5. Beperking van aansprakelijkheid

Deelnemer erkent en gaat ermee akkoord dat Organisator niet verantwoordelijk is voor, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor claims of schade als gevolg van: onjuiste of onnauwkeurige inzendingsinformatie, menselijke fouten, typografische – of transcriptiefouten, technische defecten, storingen, uitval, onderbrekingen, opheffing of falen van telefoonnetwerken, computer online-systemen, computerapparatuur, servers, providers, of software, met inbegrip van letsel of schade aan de computer van de deelnemer of van een willekeurige derde in verband met – of als gevolg van deelname aan de Promotie, onvermogen om toegang te verkrijgen tot een website, diefstal, kwaadwillige bewerking, vernietiging of wijziging van – of onbevoegde toegang tot inzendingen, transacties die te laat of onjuist worden verwerkt of onvolledig zijn of verloren gaan vanwege een computer- of elektronicastoring, of overmatig verkeer op het internet, of op een website, of drukfouten, of andere vergissingen. De bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien de claim of schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Organisator.


6. Gegevensbescherming / rechten van deelnemers

De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de Promotie worden verzameld en verwerkt. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is toestemming, Art. 6, lid 1, sub a GDPR. De persoonsgegevens alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt als de deelnemers daar uitdrukkelijk per e-mail toestemming voor hebben gegeven. De Organisator houdt zich aan alle van toepassing zijnde relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.. De persoonsgegevens die in het kader van de deelname aan de Promotie aan de Organisator worden doorgegeven, worden door de Organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de Promotie uit te voeren. De Organisator verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam, adres en e-mail.

 

In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Promotie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens door een brief te sturen naar het volgende adres: Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn

 

De deelnemers kunnen hun toestemming ook te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy.emea@Weberstephen.com. Als u Weber een e-mail stuurt, geef dan aan waarop uw bezwaar betrekking heeft. In dit geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de Promotie is dan echter niet meer mogelijk.

 

U heeft te allen tijde het recht inzage te vragen in uw persoonsgegevens die door de Organisator zijn opgeslagen. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de Organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.

 

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer heeft ingestemd met het gebruik van het e-mailadres om de nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens van de deelnemer opgeslagen in een elektronisch nieuwsbriefsysteem. Weber maakt hiervoor gebruik van de verwerker Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlijn, die de gegevens namens Weber verwerkt.

 

De gegevens van de deelnemers zullen worden verwijderd nadat de Promotie zijn beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor verdere doeleinden zoals afzonderlijk gedefinieerd.

 

Eventuele vragen over persoonsgegevens en gegevensbescherming kunt u richten tot:

 

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstr. 28/29

10587 Berlijn

privacy.emea@Weberstephen.com

 

 

7. Klachten

Deelnemers kunnen met eventuele klachten contact opnemen met de klantenservice van Organisator via deze link: https://contact-emea.weber.com/hc/nl/requests/new.


8. Algemeen

Organisator behoudt zich het recht voor om de Promotie en/of de Actievoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen te annuleren, onderbreken of wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens Deelnemers.

Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Organisator en Deelnemer, doch niet eerder dan dat partijen onderling overleg hebben gevoerd.


9. Kennisgeving gegevensbescherming / rechten van deelnemers:

De organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de actie worden verzameld en verwerkt.

De organisator houdt zich aan alle relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals gewijzigd. Gegevens die als gevolg van deelname aan de actie aan de organisator worden overgedragen, worden door de organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de actie uit te voeren en te verwerken. Bovendien vindt de opslag, de verwerking en het gebruik van de gegevens alleen plaats wanneer de deelnemers daar per e-mail uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, de verwerking en het permanente gebruik van uw persoonsgegevens door te schrijven naar het volgende adres:

 

Weber-Stephen Holland B.V., Tsjûkemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, NetherlandsAls u dit doet, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de actie is dan echter niet meer mogelijk.

U behoudt het recht om te allen tijde te verzoeken om openbaarmaking van al uw door de organisator opgeslagen persoonsgegevens. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden.

De gegevens van de deelnemers worden gewist nadat de promotieactie is beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden zoals afzonderlijk omschreven.


Uw contactpersoon voor gegevensbescherming is:

(service-NL@weber.com)


10. Bijlage

Overzicht van de Promotie Producten en de bijbehorende pizzastenen (soort pizzasteen kan verschillen per type barbecue)

In aanmerking komende barbecuesArt.nr's.Gratis itemSoort accessoire
Genesis II EP-435 GBS Gas Grill620161648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II E-415 GBS Gas Grill 620151648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II E-410 GBS Gas Grill620111648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II SP-435 GBS Gas Grill 620061648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II EP-335 Copper610261648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
GENIIEX335610167648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II EP-335 GBS Gas Grill 610161648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
GENIIEX315610157648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II E-315 GBS Gas Grill 610151648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II E-310 GBS Gas Grill610111648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II SP-335 GBS Gas Grill 610061648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E325S469122648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EPX-335468137648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EP-335 Premium GBS, PLATFORM468122758861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EP-335 Premium GBS468122648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EPX-325467137648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EX325S467135648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E325467122648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EX315465125648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E-315465122648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E-225 GBS463122648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E-215 GBS461122648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit II E-320450121648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit II E-310450101648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit II E-220440121648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit II E-210440101648861GBS Geglazuurde Pizzasteen
GENESIS SE-EPX-435 LP BLK NL368130647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS EPX-435368100647681Crafted Large Pizzasteen
Genesis EPX-470366170647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS EX-435366100647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS E-435 364100647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS SE-EPX-335 LP BLK NL358130647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS EPX-335358100647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS EX-335 356100647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS E-335354100647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS SE-E-325s LP BLK NL353130647681Crafted Large Pizzasteen
GENESIS E-325s353100647681Crafted Large Pizzasteen
Smokefire EPX6 Pellet236115048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Smokefire EPX6 Pellet236115047681Crafted Large Pizzasteen
SmokeFire EX6 GBS Wood Fired Pellet Barbecue235110048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
SmokeFire EX6 GBS Wood Fired Pellet Barbecue235110047681Crafted Large Pizzasteen
Smokefire EPX4 Pellet 226115048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Smokefire EPX4 Pellet 226115047681Crafted Large Pizzasteen
SmokeFire EX4 GBS Wood Fired Pellet Barbecue225110048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
70th Anniversary Kettle195210048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Master-Touch Premium SE E-5775 BLK EU174010048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Master-Touch Premium E-5770 BLK EU173010048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Master-Touch GBS C-5750 Slate EU147130048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Master-Touch GBS C-5750 SMOKE EU147100048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Master-Touch GBS E-5750 BLK EU147010048861GBS Geglazuurde Pizzasteen