androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Algemene Voorwaarden

Weber 70th Anniversary Kettle Facebook Competition

De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de wedstrijd 70th Anniversary Kettle Competition die wordt gehouden op Facebook.

 

1. De Organisator

1.1 De Organisator is Weber-Stephen Holland B.V., een bedrijf met een geregistreerd kantoor aan de Tsjukemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga. Alle correspondentie in verband met deze wedstrijd dient te worden gestuurd naar Weber-Stephen Holland B.V., Tsjukemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga.

1.2 De wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven, beheerd door, of geassocieerd met Facebook.

2. Wie Mag Deelnemen

2.1 Deelnemers aan de wedstrijd moeten inwoners zijn van Nederland, 18 jaar of ouder, met uitzondering van werknemers van de Organisator, aan haar gelieerde bedrijven, agenten, derden of iemand anders die beroepsmatig verbonden is aan deze prijsvraag. De prijs moet worden afgeleverd binnen Nederland.

2.2 Deelnemers aan de wedstrijd moeten een Facebook-account hebben en moeten zich houden aan de algemene voorwaarden van Facebook.

2.3 Door deel te nemen aan de wedstrijd, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Actievoorwaarden De instructies die worden gegeven op het moment van deelname maken deel uit van de Actievoorwaarden van deze wedstrijd. In geval van tegenstrijdigheid hebben deze Actievoorwaarden voorrang. 
2.4 Geen aankoop noodzakelijk.


3. Deadline Voor Inzendingen

3.1 Inzendingen moeten worden ontvangen tussen 17.00 uur op 24.02.2022 en 23:59 uur op 27.02.2022 (de "Sluitingsdatum"). Inzendingen die na de Sluitingsdatum worden ontvangen, worden niet geaccepteerd.  

4. Hoe Deel Te Nemen

4.1 Ga om deel te nemen naar ‘Weber barbecues Holland’ Facebook-pagina, volg de wedstrijdinstructies op de post getiteld "70th Anniversary Kettle Competition".

4.2 Er is een limiet van één inzending per persoon. Meerdere inzendingen die rechtstreeks of met behulp van geautomatiseerde systemen worden ingediend, doen niet mee aan de loting.

4.3 Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor inzendingen die verloren, vertraagd of zoek zijn geraakt, ongeacht de oorzaak, inclusief, bijvoorbeeld, als gevolg van apparatuurstoringen, technische storingen, systeem-, netwerk-, server-, computerhardware- of softwarefouten van welke aard dan ook.

4.4 Inzendingen die niet in overeenstemming zijn met de regels zijn ongeldig en geven de Organisator het recht om de inzending uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

5. De Prijs

5.1 De prijs bestaat uit 1 x Weber Anniversary Kettle Barbecue (SKU: 19521004) voor 1 winnaar.

5.2 Alle kosten die de winnaars of hun gasten maken voor het algemene gebruik en genot van de prijs zijn uitsluitend voor rekening van de winnaars of hun gasten.

5.3 Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Ze zijn niet overdraagbaar, niet terugbetaalbaar en, tenzij vermeld, zijn er geen alternatieven in contanten. Retourzendingen zijn alleen mogelijk tegen omruiling en niet tegen geldwaarde. In het geval dat de prijs niet op voorraad is of als omstandigheden buiten de macht van de Organisator dit noodzakelijk maken, behoudt de Organisator zich het recht voor om een ander item, naar eigen goeddunken, van gelijke of hogere waarde te vervangen.

5.4 De Organisator zal de prijs bezorgen op het door de prijswinnaar opgegeven adres.

6. Winnaar Selectie

6.1 Alle geldige en, indien van toepassing, correcte inzendingen die op de Sluitingsdatum zijn ontvangen, zullen worden meegenomen in een prijstrekking, en de winnaar zal willekeurig worden gekozen.

6.2 De Organisator zal ernaar streven de winnaars binnen 7 dagen na de sluiting van de wedstrijd te kiezen.

7. Kennisgeving Van De Winnaar

7.1 De winnaars worden zo snel mogelijk na de prijstrekking op de hoogte gebracht via een rechtstreeks bericht op Facebook van ‘Weber barbecues Holland’, met gebruikmaking van de contactgegevens die bij de wedstrijddeelname zijn opgegeven. De winnaars moeten binnen 7 dagen na de kennisgeving reageren om te bevestigen dat ze de prijs accepteren. Indien winnaars niet binnen deze periode reageren op mededelingen of indien een prijs wordt geweigerd, behoudt de Organisator zich het recht voor deze winnaar te diskwalificeren en een andere winnaar te trekken. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als de winnaar niet in staat is om de prijs in ontvangst te nemen.

8. Gegevensbescherming

8.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd, begrijpt u dat het voor het beheer van de wedstrijd en het uitreiken van de prijs noodzakelijk is dat de Organisator uw persoonsgegevens bewaart en verwerkt.

8.2 Als u de winnaar van de wedstrijd bent, gaat u ermee akkoord dat de Organisator uw Facebook handle, naam en inzending mag gebruiken om de winnaar van deze wedstrijd bekend te maken.           

8.3 Bovendien, mocht de Organisator inhoud en informatie rechtstreeks van de deelnemers verzamelen voor de prijsuitreiking, zoals uw huisadres of contactgegevens, dan is dit uitsluitend voor gebruik door de Organisator en zal dit niet worden gedeeld met derden.

8.4 Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID verwijzen wij u naar het privacybeleid op onze website www.weber.com voor meer informatie.


9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de wedstrijd en/of deze Actievoorwaarden op enig moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Dit kan het gevolg zijn van illegale activiteiten van derden, technische problemen en/of andere redenen waarover de Organisator geen controle heeft en de deelnemer gaat ermee akkoord dat de Organisator hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

9.2 De Organisator en de aan haar verbonden agentschappen, bedrijven en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirect, speciaal of gevolgverlies of winstderving), onkosten of schade die wordt geleden of opgelopen (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze wedstrijd of het accepteren of gebruiken van de prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. De deelnemer vrijwaart de Organisator tegen aanspraken van derden in verband met niet-nakoming van deze voorwaarden door de deelnemer.

10. Algemeen

10.1 Indien er enige reden is om aan te nemen dat deze Actievoorwaarden zijn geschonden of indien de Organisator van mening is dat uw gedrag onwettig is of anderszins de wedstrijd in diskrediet brengt, kan de Organisator zich, naar eigen goeddunken, het recht voorbehouden om uw deelname ongeldig te verklaren en heeft de Organisator het recht om u uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd.

10.2 De beslissing van de Organisator met betrekking tot enig aspect van de wedstrijd is definitief en bindend en er zal geen correspondentie over worden gevoerd.

10.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd ongeldig te houden, op te schorten, te annuleren of te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt.

10.4 Deze wedstrijd en alle kwesties die hieruit voortvloeien zijn onderhevig aan Nederlands recht en vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.