androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Actievoorwaarden Euros 2021

1. Organisator

De organisator van de sweepstake is:
Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Duitsland ("Weber").

2. Deelnamekandidaten

Alle personen ouder dan 18 jaar die in Nederland wonen, komen in aanmerking om deel te nemen aan de Euros voetbal sweepstake. Werknemers van de organisator en/of werknemers van bedrijven gelieerd aan de organisator zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelname

Om deel te nemen, moet u uw naam en e-mailadres invoeren in het daarvoor bestemde inschrijvingsvak voor de nieuwsbrief, dat u op deze pagina vindt: https://www.weber.com/NL/nl/ek-voetbal-2021-smokefire-wedstrijd/weber-2186443.html

Eén winnaar zal worden geselecteerd bij het sluiten van de wedstrijd, en zal op de hoogte worden gebracht op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij het inschrijven.

4. Winnen

U maakt kans op een SmokeFire EX6 pelletbarbecue, evenals een bundel accessoires.
Contante betalingen, omruilingen of het overdragen van winsten aan een derde partij zijn ten strengste verboden.

5. Promotieperiode

De promotieperiode loopt van 11.06.2021-14.07.2021

6. Het selecteren van de winnaar

De winnaar wordt binnen een maand na de sluiting van de wedstrijd geselecteerd (uiterlijk op 13.08.2021).

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid of juistheid van de doorgegeven deelnemersgegevens. Indien de verstrekte contactgegevens onjuist zijn, is de organisator op geen enkele wijze verplicht de juiste adressen te achterhalen. Eventuele nadelen die voortvloeien uit onjuiste contactgegevens zijn geheel voor rekening van de deelnemer. Indien de winnaar niet binnen 2 weken na ontvangst van een e-mail reageert, zal een andere winnaar worden gekozen.

Bij eventuele geschillen over de identiteit van de geregistreerde deelnemer, wordt de houder van de account van het e-mailadres dat bij de registratie werd gebruikt, geacht de deelnemer te zijn. De rechtmatige accounthouder is een persoon die is toegewezen door een internetprovider, onlinedienst of persoon die verantwoordelijk is voor de toewijzing van e-mailadressen bij de organisatie achter de domeinnaam van het opgegeven adres. De potentiële winnaar moet, indien van toepassing, ook bewijzen dat hij of zij inderdaad de rechtmatige accounthouder is.

Er is geen recht op beroep.

7. Diskwalificatie

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die op enige wijze het deelnameproces of de sweepstake zelf manipuleren of proberen te manipuleren, in het bijzonder in alle gevallen van hackersfraude, of die de hierin gestelde deelnamevoorwaarden overtreden.

8. Uitsluiting van garantie / voortijdige beëindiging

De organisator geeft uitdrukkelijk aan dat de beschikbaarheid en/of werking van de sweepstake niet gegarandeerd kan worden. De sweepstake kan wegens verzachtende omstandigheden worden beëindigd of verwijderd zonder dat hier enige aanspraak van de deelnemer jegens de organisator uit voortvloeit. Beëindiging kan noodzakelijk zijn als gevolg van technische problemen, regelwijzigingen of beslissingen van platforms zoals Facebook, Instagram of Twitter.

9. Gegevensbescherming / rechten van de deelnemer:

De organisator is de gegevensbeheerder voor de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt tijdens de sweepstake.

De organisator zal zich houden aan alle relevante regelgeving inzake gegevensbescherming zoals gewijzigd. Gegevens die aan de organisator worden overgedragen als gevolg van deelname aan de sweepstake zullen door de organisator worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de sweepstake uit te voeren en te verwerken. Bovendien zullen de gegevens alleen worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt als de deelnemers daarvoor via e-mail uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. In het bijzonder worden gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de loterij.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door te schrijven naar het volgende adres

Weber-Stephen Product (EMEA) GmbH

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn

Indien u dit doet, zullen uw gegevens onmiddellijk worden gewist. Uw verdere deelname aan de actie is dan echter niet meer mogelijk.

U behoudt het recht om te allen tijde te verzoeken om openbaarmaking van al uw persoonlijke gegevens die door de organisator zijn opgeslagen. Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer accuraat zijn, kunt u de organisator opdracht geven uw informatie te wissen, te blokkeren of indien nodig te wijzigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden.

Deelnemersgegevens worden verwijderd nadat de sweepstake is beëindigd en alle daarmee samenhangende verwerkingen zijn voltooid, tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor verdere doeleinden zoals afzonderlijk gedefinieerd.

10. Aansprakelijkheid

De organisator, zijn instanties, medewerkers of agenten zijn aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met de sweepstake, voor zover de volgende bepalingen niet anders bepalen.

De organisator, zijn instanties, medewerkers of agenten zijn onbeperkt aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de organisator, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten. De organisator, zijn instanties, werknemers of gevolmachtigden zijn eveneens onbeperkt aansprakelijk uit hoofde van dwingende wettelijke bepalingen.

De organisator, zijn instanties, medewerkers of agenten zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor schade in geval van opzettelijk letsel aan het leven of de gezondheid van personen of persoonlijk letsel.

De aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door lichte nalatigheid door het schenden van een primaire of wezenlijke verplichting (een wezenlijke verplichting die een regelmatige uitvoering van de rechtsverhouding mogelijk maakt en waarop de andere partij in de rechtsverhouding regelmatig kan vertrouwen) is beperkt tot typische en voorzienbare schade. In andere gevallen is de aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten.

11. Toepasselijk recht

Deelname aan deze sweepstake en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen de organisator en de deelnemers inclusief deze deelnamevoorwaarden worden beheerst door het recht van het deelnemende land waarin de deelnemer woonachtig is.