androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

Algemene voorwaarden actie ‘Weber Instagram game’ - 2019

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Weber Instagram game” actie 

Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden 

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf  

Prijs: Een barbecuepakket met een totale waarde van € 428,99 bestaande uit: 

1x Weber Master-Touch GBS Premium E-5775 Houtskoolbarbecue inclusief Sear Grate t.w.v. € 399 1x Weber Rapidfire brikettenstarterset t.w.v. €29,99

Weber:  Weber-Stephen Products Belgium BVBA/SPRL, gevestigd te Blarenberglaan 6 (B4), Industriezone Noord B6, B-2800 Mechelen, België

Weber Instagram game: interactieve Instagram stories die tijdens de actieperiode worden weergeven op het Instagram account van Weber-Stephen Belux

Account: https://www.instagram.com/webe...

2. De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Deelname vindt uitsluitend digitaal plaats nadat de Deelnemer het Instagram account van Weber-Stephen Products Belgium BVBA/SPRL volgt en screenshots van alle vijf Weber Instagram games heeft gedeeld via zijn of haar Instagram story, waarop de juiste oplossingen te zien zijn. Hierbij dient @weber_belux getagd te worden.

5. Om deelname inzichtelijk te maken voor Weber, is het van belang dat het profiel van de Deelnemer openbaar is. Op deze manier zijn de screenshots voor Weber zichtbaar. 

6. De Actieperiode loopt van 22 juli 2019 tot en met 26 juli 2019. De winnaar wordt geloot uit alle deelnemers (met openbaar profiel) die alle vijf games op een goede manier hebben afgerond.

7. De winnaar van de Actie wordt in kalenderweek 31 persoonlijk via Instagram chat op de hoogte gebracht. Er zal met de winnaar een leveringsafspraak worden gemaakt. Als de winnaar niet binnen twee weken reageert, zal er een nieuwe winnaar worden gekozen. 

8. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De Prijs is niet in te wisselen voor geld of andere producten van Weber.

9. Weber behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de Prijs voor een vervangende prijs te zorgen.

10. Weber tracht de gewonnen Prijs binnen twee weken bij de winnaar te leveren op een door de winnaar aangegeven huisadres in België of Luxemburg

11. Het is voor een Deelnemer slechts mogelijk om eenmalig deel te nemen met zijn of haar Instagram account.

12. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

13. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid.

14. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

15. Op deze actie is Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

16. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor deelnames van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

17. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/BE/nl/vo.... Gegevens zullen alleen worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod.

18. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.

19. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de Deelname aan deze Actie.

20. Om deel te mogen nemen aan de Actie, moet een Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in België of Luxemburg. Indien een Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan deze Actie.

21. Weber kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de Deelnemer leidt.   

22. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.