Actievoorwaarden

De onderhavige actievoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de promotie "KOOP DE GESELECTEERDE WEBER-BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS PIZZASTEEN ("Aanbieding"). Door deel te nemen aan de aanbieding, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

1. De organisator

De organisator is Weber-Stephen Products Belgium BV, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, Belgium, KBO 0479.047.366 ("de Organisator")

2. De aanbieding

De titel van de aanbieding is ''KOOP DE GESELECTEERDE WEBER BARBECUES EN ONTVANG EEN GRATIS PIZZASTEEN” en is geldig voor alle aankopen gedaan tussen 02/03/2023 en 30/04/2023 ("Geldigheidsperiode van de Aanbieding") in overeenstemming met de voorwaarden in artikels 3 en 4..

3. Toelatingscriteria

De Aanbieding is uitsluitend gericht tot personen die handelen als een natuurlijk persoon en niet handelen in naam van een vennootschap of in een andere professionele hoedanigheid,, woonachtig in België, minstens18 jaar of ouder en die tijdens de Geldigheidsperiode van de Aanbieding een geselecteerde Genesis® II Gasbarbecue, Spirit® Gas Barbecue of SmokeFire® Pelletbarbecue aangekocht hebben van:

a. de Organisator; of

b. Een retailer die is geautoriseerd door de Organisator en actief is in België..

(de “Koper”)

Om van de Aanbieding te kunnen profiteren, moet de Koper een Weber-account hebben (de "Koper")

Het account kan worden aangemaakt op:

https://www.weber.com/BE/fr/register/

 

4. Hoe deelnemen

Na aankoop van een geselecteerde Genesis® II-gasbarbecue, Spirit®-gasbarbecue of SmokeFire®-pelletbarbecue zoals uitgelegd in artikel 3, moet de Koper zijn aankoop registreren op zijn Weber account, op de website Weber.com (niet in de app), uiterlijk vier weken na de Geldigheidsduur van de Aanbieding, d.w.z. uiterlijk op 31/05/2023.

De Koper moet het serienummer van het gekochte product opgeven en een kopie van het aankoopbewijs op de webpagina uploaden wanneer daarom wordt gevraagd. De gratis pizzasteen wordt per post verzonden en kan niet in de winkel worden ingewisseld, met uitzondering van Kopers die woonachtig zijn in postcodes waar de Organisator niet levert. De lijst hiervan vindt u hier: https://www.weber.com/BE/nl/legal/shipment-return/weber-35603.html

Het serienummer wordt gevalideerd door de Organisator, waarna de Koper een orderbevestiging op het scherm ontvangt. De Koper moet vervolgens de instructies volgen voor het verzilveren van de Aanbieding via de website www.weber.com. De Koper wordt gevraagd zijn afleveradres in te voeren om de gratis Weber Crafted Pizza Stone te ontvangen. De verzending van de gratis pizzasteen naar het door de Koper opgegeven adres is gratis.

De in aanmerking komende barbecues en zijn de volgende (zie artikel 9 voor meer details):

• Genesis® II gasbarbecues

• Spirit® gasbarbecues

• SmokeFire® Pelletbarbecues

• Master-Touch® barbecues (Alleen 70e Jubileum Editie)


Alle in aanmerking komende modellen van bovenstaande productreeksen hebben recht op een gratis pizzasteen (productcode #8861, #7681, of #18412 afhankelijk van de grootte van de barbecue en het aangeschafte model, zie artikel °), zolang de voorraad strekt. Als de voorraad van pizzastenen afloopt voor het einde van de Geldigheidsperiode, ontvangen de in aanmerking komende Kopers een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld op www.weber.com. De specifieke gratis pizzasteen die wordt aangeboden is afhankelijk van het gekochte barbecuemodel en alleen de pizzasteen die op de gekochte barbecue past, wordt verzonden.


5. Annulering en beëindiging

Indien de Koper de koopovereenkomst met betrekking tot de gekochte Genesis® II Gasbarbecue, Spirit® Gasbarbecue of SmokeFire® Pelletbarbecue wenst te beëindigen overeenkomstig de toepasselijke verkoopvoorwaarden, nadat de pizzasteen is verzonden of de Koper deze heeft ontvangen, dient de Koper de pizzasteen terug te sturen naar de Organisator binnen 28 dagen na kennisgeving van annulering of beëindiging van de koopovereenkomst. De Organisator neemt de redelijke kosten van terugzending voor zijn rekening tot maximaal de standaard bezorgkosten, d.w.z. de goedkoopste manier die door de bezorgdienst wordt aangeboden, en enkel op vertoon van de factuur of het ontvangstbewijs.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die ertoe leiden dat de Organisator de Aanbieding en/of deze actievoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook verlengt, weigert, terugvordert, annuleert, beëindigt, wijzigt of opschort. Deze kunnen het gevolg zijn van illegale activiteiten van een derde partij, technische problemen en/of andere redenen buiten de controle van de Organisator en dienovereenkomstig stemt de Koper ermee in dat de Organisator hiervoor niet aansprakelijk is. Deze Aanbieding niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of vouchercodes. De gratis pizzasteen kan niet worden vervangen door een ander accessoire, product, geld of tegoed.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de aangeboden pizzastenen tijdens het vervoer. Het gebruik van de pizzasteen is voor risico van de Koper. De Organisator kan op grond van deze voorwaarden of de Aanbieding niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de pizzastenen door de Kopers.

In het geval dat de Organisator niet in staat is om de relevante accessoires te leveren vanwege een onverwacht hoge respons of een andere onverwachte factor waarover hij geen controle heeft, zal hij de Kopers hierover tijdig communiceren en zal hij, in geval van schade, een voucher met dezelfde winkelwaarde, die kan worden ingewisseld op www.weber.com of een redelijk vervangend product aanbieden.


7. Gegevensbescherming

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw geregistreerde Weber ID en de deelname aan deze Aanbieding, verwijzen wij naar het privacybeleid op onze website op www.weber.com voor meer informatie (hier beschikbaar).


8. Algemeen

Als er enige reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze actievoorwaarden, kan de Organisator zich naar eigen goeddunken het recht voorbehouden om u uit te sluiten van deelname aan de Aanbieding.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Aanbieding als ongeldig te beschouwen, op te schorten, te annuleren of te wijzigen wanneer hij dit nodig acht.

Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze specifieke voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn verwijderd, maar dit heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze specifieke voorwaarden.

Op deze Aanbieding is het Belgische recht van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de Organisator te dagvaarden of door hem te worden gedagvaard voor de rechtbanken van zijn woonplaats.


9. Kennisgeving gegevensbescherming / rechten van deelnemers:

De organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die tijdens de actie worden verzameld en verwerkt.

De organisator houdt zich aan alle relevante regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals gewijzigd. Gegevens die als gevolg van deelname aan de actie aan de organisator worden overgedragen, worden door de organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de actie uit te voeren en te verwerken. Bovendien vindt de opslag, de verwerking en het gebruik van de gegevens alleen plaats wanneer de deelnemers daar per e-mail uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. In het bijzonder worden de gegevens alleen aan derden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de actie.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, de verwerking en het permanente gebruik van uw persoonsgegevens door te schrijven naar het volgende adres:

 

Weber-Stephen Products Belgium BV Weber-Stephen, Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, Belgium, BCE 0479.047.366

 

Als u dit doet, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. Uw verdere deelname aan de actie is dan echter niet meer mogelijk.

U behoudt het recht om te allen tijde te verzoeken om openbaarmaking van al uw door de organisator opgeslagen persoonsgegevens. Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens of indien deze niet langer correct zijn, kunt u de organisator opdragen uw gegevens te wissen, te blokkeren of te wijzigen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden.

De gegevens van de deelnemers worden gewist nadat de promotieactie is beëindigd en de daarmee verband houdende verwerking is voltooid, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden zoals afzonderlijk omschreven.

Uw contactpersoon voor gegevensbescherming is:

 

(service-BE@weber.com)10. Lijst van in aanmerking komende barbecues en bijbehorende pizzastenen

In aanmerking komend accessoire: pizzasteen (productcode afhankelijk van een gekochte barbecue)

In aanmerking komende barbecuesArt.nr's.Gratis itemSoort accessoire
Spirit E-215 GBS461122398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E-315 GBS465122398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E-325 GBS467122398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit E-325S GBS469122398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EP-335 Premium GBS468122398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit SP-335 Premium GBS, 468023398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EPX-315 Premium GBS465125398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EPX-325 467137398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EPX-325S Premium GBS 467135398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit EPX-335 468137398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis II E-310610111398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Genesis E-325S 353100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis S-325S 353000397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis E-335 354100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis S-335 354000397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis E-435 364100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis EX-325S 355100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis SX-325S 355000397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis EX-335 356100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis EX-435 366100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis SX-435 366000397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis EPX-335 358100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis EPX-435 368100397681Crafted Large Pizzasteen
Genesis EPX-470366170397681Crafted Large Pizzasteen
SmokeFire EX4225110048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
SmokeFire EX6235110048861GBS Geglazuurde Pizzasteen
SmokeFire EPX4226115047681Crafted Large Pizzasteen
SmokeFire EPX6236115047681Crafted Large Pizzasteen
70th Anniversary Kettle1952100418412Pizzasteen 36 cm
Spirit II E-210440101398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit II E-310450101398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit II E-320450121398861GBS Geglazuurde Pizzasteen
Spirit II E-220440121398861GBS Geglazuurde Pizzasteen