android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážime si Váš záujem o naše webové stránky a o ponuku našich služieb tam uvedenú.

Ochrana Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „údaje“) je pre nás veľmi dôležitá. V ďalšom texte by sme Vás preto radi podrobne informovali o druhu údajov, ktoré sa získavajú pri návšteve našich webových stránok a využívaní našich online ponúk, a o tom, akým spôsobom tieto údaje následne spracúvame a využívame. Taktiež by sme Vás radi informovali o súvisiacich technických a organizačných opatreniach, ktoré sme prijali v oblasti ochrany Vašich údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu po určitom čase aktualizovať v dôsledku zavedenia nových technológií alebo zmien v legislatíve a o takýchto zmenách Vás budeme zodpovedajúcim spôsobom informovať. Pri vykonaní akýchkoľvek zmien budeme samozrejme vždy primeraným spôsobom zohľadňovať Vaše záujmy.

I. Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ

Spoloční prevádzkovatelia sú spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Nemecko, Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, Nemecko a Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Rd., Palatine, IL 60067, USA (ďalej aj ako „spoločnosti Weber“), ktorí v tomto smere nesú plnú zodpovednosť spoločne i jednotlivo. Vyššie uvedení prevádzkovatelia spoločne stanovujú účel a prostriedky spracovania údajov. Všetky prenosy údajov do Spojených štátov amerických v rámci skupiny Weber-Stephen sú založené na štandardných zmluvných doložkách EÚ. Príslušní prevádzkovatelia vykonávajú nasledujúce úlohy:

 • Zodpovednosť za prevádzku týchto webových stránok a za konto Weber ID nesie spoločnosť Weber-Stephen Products LLC. Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC využíva na tento účel rôznych zmluvných sprostredkovateľov. Spoločnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH majú prístup ku všetkým analytickým údajom a protokolovým súborom. Právnym základom tohto postupu je článok 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „GDPR“). Oprávnený záujem spoločností Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH spočíva v prieskume trhu a vyhodnocovaní predaja produktov prostredníctvom e-shop.
 • Spoločnosť Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o. je zodpovedná za všeobecné žiadosti o kontakt, otázky ohľadom zákonnej a zmluvnej záruky a komunikáciu potrebnú pre ďalšiu realizáciu zmluvy. Spoločnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC majú prístup k všetkým údajom spracovaným v tejto súvislosti. Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC na tento účel využíva zmluvného sprostredkovateľa.
 • Za technické a obchodné riadenie, ako aj prevádzku internetového obchodu zodpovedá spoločnosť Weber-Stephen Deutschland GmbH. Spoločnosť Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH má prístup k údajom spracúvaným v tejto súvislosti.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Vašich údajov spracovaných spoločnosťami Weber, tak sa prosím obráťte na našu zodpovednú osobu na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Zodpovedná osoba dostupná na tejto e-mailovej adrese následne prepošle všetky Vaše otázky príslušnému oddeleniu. V prípade písomnej komunikácie prostredníctvom poštových služieb zásielku adresujte priamo k rukám zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov. Ostatné kontaktné údaje nájdete tu: [https://www.weber.com/SK/sk/meta/legal-notice/nav41.html].

Vzhľadom na to, že pri e-mailovej komunikácii nedokážeme zaručiť úplnú bezpečnosť Vašich údajov, odporúčame, aby ste dôverné informácie posielali poštou.

3. Získavanie a používanie Vašich údajov

Rozsah a druh získavania a používania Vašich údajov sa líši v závislosti od toho, či našu stránku navštevujete len za účelom získania informácií, napr. s cieľom prezrieť si našu ponuku, alebo či využívate nami ponúkané služby, t. j. objednáte si naše výrobky. Právne základy spracovania môžu byť nasledovné a odkazujeme na ne pri jednotlivých účeloch spracovania nižšie:

 • Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, právnym základom je článok 6 ods. 1 prvá veta písm. a) GDPR.
 • Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Týka sa to aj spracúvania údajov, ktoré je nevyhnutné na realizáciu predzmluvných vzťahov.
 • Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti našej spoločnosti, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • V prípade, že je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné vzhľadom na životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. d) GDPR.
 • Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu spoločností Weber alebo tretej strany a ak nad záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby prevažuje uvedený záujem, je právnym základom spracúvania článok 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR.

a) Informatívne používanie

Na informatívne používanie našej webovej lokality vo všeobecnosti nie je nutné aktívne poskytnutie Vašich údajov, namiesto toho získavame a používame len údaje, ktoré sa k nám prenášajú automaticky cez Váš internetový prehliadač, napríklad:

 • dátum a čas zobrazenia jednej z našich webových stránok,
 • typ Vášho prehliadača,
 • nastavenie prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • posledná stránka, ktorú ste navštívili,
 • prenesený objem údajov a stav prístupu (prenos súboru, súbor sa nenašiel atď.),
 • Vaša IP adresa.

Tieto údaje zhromažďujeme a používame pri informatívnej návšteve našich stránok, a to výhradne v anonymizovanej podobe. Takéto spracúvanie údajov je nutné na používanie Vami zobrazených internetových stránok a ďalej je toto spracúvanie vykonávané na štatistické účely a na zlepšenie našich webových stránok. Vašu IP adresu budeme uchovávame len počas doby Vašej návštevy, k zobrazeniu webových stránok pri ich informatívnom použití. Ďalšia analýza týchto údajov sa vykonáva len v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami.

Spracúvanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné na fungovanie webovej stránky v súlade s článkom 6 ods. 1) písm. f) GDPR, a to za účelom správneho zobrazovania internetových stránok a zaručenia ich stability a bezpečnosti.

Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC má prístup k údajom z postupov spracúvania údajov opísaných v tejto časti. Prenos údajov do Spojených štátov amerických je chránený štandardnými zmluvnými doložkami (štandardné zmluvné doložky EÚ).

5. Kontaktný formulár / požiadavky zaslané e-mailom

a) Náš kontaktný formulár má slúžiť na to, aby ste nás vedeli jednoducho kontaktovať. Pre spracovanie a priradenie Vašich požiadaviek je potrebné uviesť meno a e-mailovú adresu. Čisto informatívne požiadavky, t. j. také, ktoré neviedli k uzatvoreniu zmluvy ani neobsahujú žiadny iný obsah, ktorý je potrebné uchovať, na konci roka po ukončení spracovania vymažeme. V závislosti od obsahu Vašej požiadavky sa údaje uvedené v kontaktnom formulári spracujú na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR v prípade existujúcich záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy alebo z plnenia predzmluvných vzťahov. Na spracovanie reklamácií našich výrobkov potrebujeme, aby ste uviedli Vašu e-mailovú adresu, Vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, krajinu a typ grilu.

b) Môžete sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu. V závislosti od obsahu Vašej požiadavky sa údaje poskytnuté v e-maile spracujú na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR v prípade existujúcich záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy alebo z plnenia predzmluvných vzťahov.

c) Spoločnosť Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o. preberá zodpovednosť za všeobecné žiadosti o kontakt, za požiadavky týkajúce sa záruky a s tým súvisiacich problémov a za komunikáciu potrebnú na ďalšie plnenie zmluvy. Spoločnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC majú prístup ku všetkým údajom spracovaným v tomto kontexte. Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC na tento účel využíva sprostredkovateľa so sídlom v Európskej únii.

Na spracovanie žiadostí a požiadaviek zákazníkov prostredníctvom e-mailov a kontaktných formulárov využívame systém na odosielanie žiadostí Zendesk, platformu spoločnosti Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, využívajúcu dátové centrum, ktoré sa nachádza v EÚ. Žiadne údaje sa neprenesú do tretích krajín. Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Vzhľadom na to, že pri e-mailovej komunikácii nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť Vašich údajov, odporúčame, aby ste dôverné informácie posielali poštou.

6. Sprostredkovatelia a príjemcovia údajov

V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov externých poskytovateľov služieb, ktorí sú viazaní našimi pokynmi. Dôsledne sme ich vybrali a ich činnosť pravidelne monitorujeme. Poverenie je založené na zmluvách o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Zmluvní sprostredkovatelia nebudú samostatne spracúvať žiadne údaje na vlastné účely.

Na účely plnenia zmluvy súvisiacej s nákupmi na stránke Weber.com sa Vaše údaje poskytnú poskytovateľom služieb, ktorých podporu využívame (prepravné spoločnosti) a ktorých sme samozrejme dôsledne vybrali.

V rámci prevádzky týchto webových stránok využívame poskytovateľa hostingu, ktorý na základe nášho poverenia a našich oprávnených záujmov na efektívnom sprístupnení týchto internetových stránok spracúva údaje o stave zásob, kontaktné údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, údaje o používaní, metadata a komunikačné údaje našich návštevníkov.

Pri nakladaní s údajmi zákazníkov, registrácii grilov, odberu newslettrov a kont Weber ID využívame poskytovateľov technických služieb, ktorí sú tiež zmluvne viazaní k dodržiavaniu článku 28 GDPR.

Niektorí z týchto partnerov sídlia mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V prípade, kedy má prístup k údajom spoločnosť Weber-Stephen Products LLC, alebo kedy externí poskytovatelia služieb sídlia v krajinách mimo EÚ alebo EHP, v ktorých nie je zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov, je prenos údajov mimo EÚ alebo EHP chránený štandardnými zmluvnými doložkami podľa článku 46 ods. 2) písm. c) nariadenia GDPR (štandardné zmluvné doložky EÚ). Kópiu takýchto zmlúv môžete získať na adrese privacy.emea@weberstephen.com.

7. Obdobie uchovávania

Údaje, ktoré spracúvame, odstránime alebo ich spracúvanie obmedzíme v súlade so zákonnými ustanoveniami, a to najmä v súlade s článkami 17 a 18 nariadenia GDPR. Pokiaľ nie je výslovne stanovené v týchto zásadách o ochrane osobných údajov inak, odstránime uložené údaje hneď po tom, ako prestanú byť na príslušný účel potrebné. Údaje sa budú uchovávať po zaniknutí ich účelu len vtedy, ak je to potrebné na iné a právne prípustné účely alebo ak sa údaje musia uchovávať v dôsledku zákonom stanovených povinností v oblasti archivácie. V týchto prípadoch je spracúvanie obmedzené, to znamená, že údaje sú zablokované a nespracúvajú sa na iné účely.

Vaše osobné údaje sú u nás spravidla uchovávané po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu trvania premlčacej doby ktoréhokoľvek nášho alebo vášho súvisiaceho nároku.

Ak ale Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, tak tieto Vaše osobné údaje sú u nás uložené najdlhšie po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t.j. na dobu 5 rokov, alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte pred uplynutím tejto doby.

V prípadoch, ak nám to ukladajú platné právne predpisy, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, po ustanovenú dobu.

8. Vaše práva

a) V súlade s právnymi požiadavkami si môžete vo vzťahu k prevádzkovateľovi uplatňovať tieto bezplatné práva:

 • právo na prístup dotknutej osoby (článok 15 nariadenia GDPR) - Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.
 • právo na opravu a vymazanie (články 16 a 17 nariadenia GDPR) - Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;
 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 nariadenia GDPR) - Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
 1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia EU, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov (článok 20 nariadenia GDPR) - V prípadoch predpokladaných Nariadením EU máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb,
 • Právo na odvolanie súhlasu - Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať. Odvolanie má účinky do budúcnosti a nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.
 • právo namietať (článok 21 nariadenia GDPR) - Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov nami na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu

Vaše práva môžete uplatniť na adrese prevádzkovateľa alebo e-mailom na adrese: privacy.emea@weberstephen.com.

b) Máte taktiež právo podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom na príslušný dozorný orgán v oblasti ochrany údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

9. Prepojenia na webové lokality tretích strán

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky tretích osôb. Ak použijete prepojenie na niektorú z týchto webových stránok, upozorňujeme Vás, že tieto ponuky sa riadia ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov a za takéto spracúvanie údajov nenesieme zodpovednosť. Pred poskytnutím svojich osobných údajov týmto prevádzkovateľom si prečítajte zásady ochrany osobných údajov každého z nich.

II. Rady týkajúce sa súborov cookie

1. Používanie súborov cookie

Na skvalitnenie našej webovej lokality využívame technológiu súborov cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa odosielajú z nášho webového servera do Vášho prehliadača, kým ste na našej webovej lokalite a ukladajú sa do Vášho počítača, aby mohli byť následne načítané. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie a používanie súborov cookie povolil alebo nepovolil. Ak sa tak rozhodnete, môžete úplne vypnúť ukladanie súborov cookie alebo povoliť ich ukladanie len pre určité webové stránky alebo môžete nastaviť prehliadač tak, aby Vám pri prijatí súboru cookie automaticky zaslal správu so žiadosťou o jeho povolenie. Prosím, berte na vedomie, že ak chcete využívať funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu, je používanie určitých súborov cookie potrebné z technických dôvodov.

Právnym základom používania súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

a) Súbory cookie relácie

Používame tzv. súbory cookie relácie (tiež označované ako dočasné súbory cookie), t. j. také, ktoré sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte výlučne na obdobie, počas ktorého používate niektorú z našich webových stránok. Tieto súbory cookie sa používajú na identifikovanie Vášho počítača počas návštevy webovej lokality, keď prechádzate z jednej stránky na druhú a na zistenie ukončenia návštevy.

Tieto súbory cookie sa odstránia hneď po ukončení relácie v prehliadači.

b) Súbory cookie na sledovanie a zacielenie

Na našej webovej lokalite využívame aj súbory cookie na sledovanie a zacielenie, ktoré umožňujú monitorovať správanie zákazníka. Na tento účel používame iba tzv. súbory cookie prvej strany, t. j. tieto súbory cookie nebudú vo Vašom prehliadači dostupné nad rámec našej domény.

Tieto súbory cookie sa okrem iného používajú v rámci týchto služieb:

 • zobrazenie stránky – analyzuje sa frekvencia návštev webovej stránky,
 • analýza údajov o postupnosti kliknutí – sleduje sa pohyb používateľa na webovej stránke (napr. spôsob, akým sa používateľ dostal k určitému výrobku),
 • zobrazenie reklamy a miera prekliku – analyzuje sa, ako často sa zobrazí reklamný panel a ako často sa naň klikne,
 • pohyb myši a teplotné mapy – analyzuje sa pohyb myši používateľa a sleduje sa, kde sa myš vyskytuje najčastejšie (tzv. teplotná mapa).

bb) Používanie služieb Google Analytics, DoubleClick a remarketingu

Naše webové stránky využívajú službu Google Analytics, internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. (ďalej ako „Google“). Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní webovej stránky sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Na tejto webovej stránke sa v rámci služby Google Analytics využíva rozšírený kód „anonymizeIp“ na zabezpečenie anonymného získavania IP adries (tzv. maskovanie adresy IP). Vďaka aktívnej anonymizácii IP adresy na našich webových stránkach spoločnosť Google najprv Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie celá adresa IP na server spoločnosti Google a následne sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie Vášho používania našich webových stránok, na zostavenie správ o aktivite na našich webových stránkach a na poskytovanie iných služieb, ktoré sa týkajú používania webových stránok a internetu, prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa prenesená z Vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics nebude spojená so žiadnymi inými údajmi, ktoré uchováva spoločnosť Google.

Na tejto webovej stránke sa využívajú remarketingové značky spoločnosti Google. V počítači používateľa sa preto ukladajú súbory cookie. Ak používateľ neskôr použije stránky spoločnosti Google, budú sa mu zobrazovať reklamné panely a texty na základe jeho predchádzajúceho správania. Údaje sa taktiež zaznamenávajú anonymne, takže z nich nie je možné vyvodiť žiadne závery o identite používateľa. Používateľ môže znemožniť funkciu remarketingu úpravou alebo vypnutím remarketingových značiek na adrese: https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Prípadne môže používateľ vypnúť používanie súborov cookie tretích strán na stránke iniciatívy Network Advertising Initiative: https://optout.networkadvertising.org/#/.

Ďalej môžete zabrániť spoločnosti Google, aby získavala a spracúvala údaje týkajúce sa Vášho používania webových stránok (vrátane Vašej IP adresy), ako aj spracúvaniu takýchto údajov spoločnosťou Google, ak si stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača dostupný prostredníctvom tohto prepojenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kliknutím na nasledujúce prepojenie môžete taktiež zabrániť získavaniu údajov v rámci služby Google Analytics. Vo Vašom počítači sa uloží odhlasovací súbor cookie, ktorý pri návšteve týchto stránok v budúcnosti zabráni získaniu Vašich údajov.

Služba DoubleClick od spoločnosti Google (ďalej ako „DoubleClick“) je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej ako „Google“). V rámci služby DoubleClick sa využívajú súbory cookie na zobrazenie najvhodnejších reklám. Spoločnosť Google sleduje reklamy, ktoré sa Vám zobrazili a ktoré ste si skutočne pozreli. Používanie súborov cookie služby DoubleClick umožňuje ponúkať Vám v rámci spoločnosti Google a jej reklamnej siete reklamy na základe Vašich predchádzajúcich návštev webových stránok (alebo dokonca aplikácií). Spoločnosť Google prenesie informácie vytvorené súbormi cookie na server spoločnosti Google, kde sa analyzujú a uchovávajú. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača. Môžete taktiež zabrániť spoločnosti Google, aby získavala údaje vytvorené súbormi cookie, ktoré sa týkajú Vášho používania webovej stránky, ako aj spracúvaniu týchto údajov.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrany údajov nájdete na adrese: https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo

https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

cc) Služba Google AdWords

Naše webové stránky využívajú službu Google AdWords, analytickú službu spoločnosti Google, a taktiež službu Conversion Tracking ako súčasť služby Google AdWords. V rámci služby Google AdWords sa pri kliknutí na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google ukladajú na pevnom disku Vášho počítača súbory cookie k sledovaniu konverzií (ďalej ako „konverzné súbory cookie“). Platnosť týchto súborov cookie uplynie po 30 dňoch a nebudú sa používať na Vašu identifikáciu. Ak navštívite niektoré z našich webových stránok, spoločnosti Google a Weber dokážu rozpoznať, že ste klikli na konkrétnu reklamu a následne boli presmerovaní na príslušnú internetovú stránku.

Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie sa používajú na vytváranie štatistík pre zákazníkov služby AdWords, ktorí využívajú sledovanie konverzií. V týchto štatistikách je uvedený celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu spoločnosti Google a prezreli si stránku so značkou sledovania konverzií.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrany údajov v rámci služby Google AdWords nájdete na tejto adrese: https://www.google.de/policies/technologies/ads/.

dd) Služba Dynamic Yield

Naše webové stránky využívajú službu Dynamic Yield od spoločnosti Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael. Služba Dynamic Yield nám pomáha porozumieť, akým spôsobom sa využívajú naše webové stránky tak, aby sme ich mohli priebežne vylepšovať. V rámci tejto služby sa využívajú súbory cookie a získavajú sa len pseudonymizované informácie o aktivitách pri používaní webových stránok, ktoré neumožňujú spätné nahliadnutie do Vašich osobných informácií a údajov. Tieto informácie sa obvykle odosielajú na server do USA. Na službu Dynamic Yield sa vzťahuje Privacy Shield, ktorý zastrešuje prenos údajov do USA.

Tomuto ukladaniu môžete kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením Vášho prehliadača alebo jeho vypnutím, a to kliknutím na tento link:

ee) Kód Facebook Pixel

Pri Vašej návšteve našich webových stránok umiestňujeme do Vášho počítača tzv. pixel aktivity používateľa sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej ako „Facebook“). To nám umožňuje sledovať Vaše správanie v prípade, ak kliknete na reklamu spoločnosti Facebook, a na základe toho ste presmerovaný na našu webovú stránku. Táto služba umožňuje analyzovať a vyhodnotiť účinnosť reklám na sieti Facebook s cieľom optimalizovať naše budúce úsilie v oblasti reklamy. Tieto údaje sú pre nás úplne anonymné a nie je možné ich spätne vystopovať k príslušnej osobe. Spoločnosť Facebook však bude uchovávať a spracúvať tieto údaje a je schopná vytvoriť prepojenie medzi údajmi a profilom používateľa v sieti Facebook. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Ak chcete zabrániť tomuto postupu, kliknite tu: [prepojenie na odstúpenie] napr. https://optout.aboutads.info/#/.

ff) Služba Refined Ads

V rámci vyhodnotenia a optimalizácie našej webovej stránky a vytvorenia pre Vás vhodnejšej reklamy využívame aj systém na sledovanie Refined Ads od spoločnosti Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 Mníchov. Dáta o používaní stránok sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie a dochádza k ich agregácii vo forme anonymných užívateľských profilov. Tieto údaje sa nepriradzujú k reálnym osobným údajom používateľa.

Spracúvaniu údajov môžete zabrániť pomocou súboru cookie na odstúpenie. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

gg) Systém Hotjar

Naše webové stránky využívajú aj analytický softvér Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Systém Hotjar umožňuje merať a analyzovať využívanie našich webových stránok (kliknutia, pohyb myšou, hĺbka posunu na stránke atď.). Získané údaje sa prenesú na server spoločnosti Hotjar v Írsku a tam sa uložia. Získavajú sa tieto údaje:

Údaje zo zariadenia:

 • IP adresa – pred uložením sa Vaša IP adresa anonymizuje nastavením posledného oktetu na nulu, aby sa znemožnila identifikácia Vašej osoby. Prvé tri oktety v IP adrese slúžia len na určenie zemepisného regiónu užívateľa;
 • Vaša e-mailová adresa vrátane Vášho mena a priezviska, ak ste nám ich poskytli prostredníctvom našich webových stránok;
 • veľkosť obrazovky Vášho zariadenia;
 • druh zariadenia a informácie o prehliadači;
 • zemepisná poloha (len krajina);
 • uprednostňovaný jazyk zobrazenia našej webovej stránky;

Údaje z protokolu

Pri používaní systému Hotjar sa na našich serveroch automaticky generujú tieto údaje:

 • doména, odkiaľ užívateľ prišiel;
 • navštívené webové stránky;
 • zemepisná poloha (len krajina);
 • uprednostňovaný jazyk zobrazenia našej webovej stránky;
 • dátum a čas prístupu na webovú stránku.

Spoločnosť Hotjar využíva tieto informácie na to, aby analyzovala, ako používate našu webovú stránku, vytvárala správy o jej používaní a poskytovala ďalšie služby internetovej analýzy.

Súbory cookie vytvorené spoločnosťou Hotjar sa budú ukladať na rozlične dlhú dobu, v závislosti od súboru cookie, ale nie na dlhšie ako 365 dní. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://www.hotjar.com/cookies

Ak chcete zabrániť získavaniu údajov prostredníctvom systému Hotjar, kliknite na toto prepojenie a postupujte podľa pokynov: https://www.hotjar.com/opt-out

2. Zásuvné moduly sociálnych médií

Na našej webovej stránke využívame zásuvné moduly sociálnych médií (ďalej ako „plug-in moduly“) od spoločnosti Facebook. Prehľad o plug-in moduloch a ich vzhľade nájdete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

V záujme ochrany Vašich údajov sme sa po dôslednej úvahe rozhodli nepoužívať na našich webových stránkach priame plug-in moduly zo sociálnych sietí. Namiesto toho využívame tzv. komponent Shariff. Pomocou komponentu Shariff sa môžete sami rozhodnúť, či a kedy sa majú údaje preniesť k príslušným poskytovateľom sociálnych sietí. Pri návšteve našich webových stránok sa preto žiadne údaje neprenášajú automaticky na sociálne siete. Len po aktívnom kliknutí na príslušné tlačidlo sa vytvorí vo Vašom prehliadači prepojenie na servery príslušnej sociálnej siete, t. j. kliknutím na príslušné tlačidlo (napr. na označenie „páči sa mi to“) dáte súhlas na vytvorenie prepojenia medzi Vaším internetovým prehliadačom a servermi príslušnej sociálnej siete a prenos údajov o používaní príslušnému poskytovateľovi sociálnej siete.

Účel a rozsah získavania údajov, ich ďalšie spracúvanie a používanie údajov poskytovateľmi, ako aj Vaše príslušné práva sa riadia vyhláseniami poskytovateľov o ochrane údajov (Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).

a) Lokalita YouTube

Na našu stránku vkladáme videá z YouTube. Túto funkciu zabezpečuje spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Videá z lokality YouTube sú uložené na adrese https://www.youtube.com a je možné ich prehrať priamo na našich webových stránkach. Vkladanie videí sa vykonáva s aktivovanou možnosťou pre rozšírené nastavenie ochrany osobných údajov. Pri prehrávaní týchto videí sa do Vášho počítača ukladajú súbory cookie z lokality YouTube a zo služby DoubleClick, pričom tieto údaje sa môžu prenášať do spoločnosti Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorý je prevádzkovateľom služby YouTube.

Pri prehrávaní videí uložených na YouTube sa do spoločnosti Google Inc., ako prevádzkovateľa YouTube a siete DoubleClick, prenášajú najmenej tieto údaje: IP adresa a súbory cookie, špecifická adresa navštívenej webovej stránky, systémový dátum a čas zobrazenia, identifikátor Vášho prehliadača. Tieto informácie sa prenášajú bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte konto Google, do ktorého ste prihlásený. Po prihlásení môže spoločnosť Google Inc. priradiť tieto informácie priamo k Vášmu kontu. Ak nechcete byť spojený so svojím profilom, musíte sa pred stlačením tlačidla na prehratie videa odhlásiť.

YouTube, resp. Google Inc. bude ukladať tieto údaje ako používateľské profily a môže ich využiť na reklamné účely, výskum trhu alebo vlastný návrh svojich webových stránok. Takáto analýza (aj v prípade neregistrovaných používateľov) sa vykonáva najmä s cieľom poskytnúť personalizovanú reklamu a s cieľom informovania iných používateľov o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo nesúhlasiť s vytváraním týchto používateľských profilov, pričom na uplatnenie tohto práva sa musíte obrátiť na spoločnosť Google Inc., prevádzkovateľa lokality YouTube.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania a spracúvania údajov službou YouTube nájdete v zásadách o ochrane osobných údajov. Tam taktiež získate informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany osobných údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva Vaše osobné údaje aj v USA a riadi sa tzv. dohodou Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Doplnok Pinterest

Na našich webových stránkach využívame aj funkcie sociálnej siete Pinterest, ktorú prevádzkuje spoločnosť Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (ďalej ako „Pinterest“).

Pri otvorení webovej stránky, na ktorej sa nachádza takýto doplnok, sa vo Vašom prehliadači vytvorí prepojenie na servery spoločnosti Pinterest. V rámci doplnku sa prenášajú údaje z protokolového súboru na server spoločnosti Pinterest v USA. Tieto údaje môžu zahŕňať aj Vašu IP adresu, adresy webových stránok, ktoré navštevujete, druh a nastavenie Vášho prehliadača, dátum a čas požiadavky, používanie siete Pinterest a súborov cookie.

Ďalšie informácie o účele, rozsahu a ďalšom spracúvaní a používaní údajov spoločnosťou Pinterest, ako aj o Vašich právach a spôsobe ochrany Vašich osobných údajov nájdete v oznámení spoločnosti Pinterest o ochrane osobných údajov na adrese: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

c) Platforma Vimeo.com

Na naše webové stránky vkladáme aj videá z platformy Vimeo spoločnosti Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Zásady ochrany osobných údajov tejto spoločnosti nájdete na adrese https://vimeo.com/privacy.

Platforma Vimeo môže využívať službu Google Analytics, preto si prosím prečítajte zásady ochrany osobných údajov na adrese https://www.google.com/policies/privacy a možnosti odstúpenia od služby Google Analytics na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en alebo nastavenia služieb Google na používanie údajov na marketingové účely na adrese: https://adssettings.google.com/.

3. Rôzne

a) Služba Google Maps

Na našich webových stránkach využívame službu Google Maps. Túto službu poskytuje spoločnosť Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej ako „Google“). Táto služba umožňuje, aby sme Vám zobrazili interaktívne mapy priamo na našich webových stránkach.

Do spoločnosti Google sa budú prenášať tieto údaje: Vaša poloha, informácie o zariadení, IP adresa a údaje o súboroch cookie. Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavaných údajov a o ich spracúvaní poskytovateľom doplnku nájdete v zásadách o ochrane osobných údajov tohoto poskytovateľa. Získate tam aj ďalšie informácie o svojich právach v tejto oblasti a možnostiach nastavenia ochrany Vašich osobných údajov: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva Vaše osobné údaje aj v USA a riadi sa tzv. dohodou Privacy Shield o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Služba Imgix

Využívame taktiež službu Imgix na optimalizáciu snímok v reálnom čase. Vaša IP adresa sa prenesie do spoločnosti Imgix (Imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA). Prevádzkovateľ tejto služby dodržuje európske predpisy o ochrane osobných údajov a pripojil sa taktiež k tzv. dohode Privacy Shield o ochrane osobných údajov medzi EÚ a USA. Ďalšie informácie nájdete na adrese: imgix.com/privacy.

c) Webové písmo od spoločnosti Google

Na našich webových stránkach využívame písma od spoločnosti Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Po otvorení stránky načíta prehliadač tieto písma zo serverov spoločnosti Google. Na server spoločnosti Google sa prenesie Vaša IP adresa spolu so stránkou (internetovou adresou), ktorú ste navštívili. Ďalšie informácie o týchto písmach od spoločnosti Google nájdete na adrese: https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

Možnosť odstúpenia: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. Zabezpečenie osobných údajov

Na ochranu osobných údajov využívame technické a organizačné opatrenia s cieľom chrániť získané osobné údaje predovšetkým pred rizikom náhodnej alebo zámernej manipulácie s nimi, ich straty, zničenia alebo pred rizikom útoku neoprávnených osôb. Naše opatrenia v oblasti zabezpečenia osobných údajov sa priebežne zlepšujú na základe technologického vývoja.