android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov weber.com

Vážime si váš záujem o našu webovú stránku a ponuky na našich webových stránkach.

Ochrana vašich osobných údajov (ďalej len „údaje“) je pre nás veľmi dôležitá. Ďalej by sme vás preto chceli podrobne informovať o type údajov zhromažďovaných pri návšteve našej webovej stránky a využívaní výhod našich online ponúk a o tom, ako tieto údaje následne spracúvame alebo používame. Radi by sme vás tiež informovali o sprievodných technických a organizačných ochranách, ktoré sme prijali.

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť z času na čas aktualizované z dôvodu implementácie nových technológií a/alebo zmien v zákone. Náležite vás na to upozorníme. Pri vykonávaní akýchkoľvek zmien samozrejme vždy primerane zohľadníme vaše záujmy.

A. Všeobecné informácie

1. Prevádzkovateľ

Spoločnými prevádzkovateľmi sú  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim (Nemecko), Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlín (Nemecko) a Weber-Stephen Products LLC, 200 E, Daniels Road, Palatine, IL60, Illinois (USA), článok 4 č. 7, článok 26 GDPR. Vyššie uvedení prevádzkovatelia spoločne určia účel a prostriedky spracúvania, ako je opísané nižšie. Keď ďalej používame názov „Weber“, zahrňuje to spoločných prevádzkovateľov súhrnne, pokiaľ nie je výslovne uvedený jeden alebo viac subjektov. Všetok prenos údajov do Spojených štátov amerických v rámci skupiny Weber-Stephen Group je založený na štandardných zmluvných doložkách EÚ. Príslušní prevádzkovatelia vykonávajú predovšetkým nasledujúce funkcie.

Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC je zodpovedná za akvizíciu a správu softvéru a služieb na spracovanie údajov pre celú skupinu spoločností, a teda zaisťuje uzatváranie a správu zmlúv o službách (vrátane dohôd o spracovaní údajov) s akýmikoľvek poskytovateľmi služieb tretích strán, pokiaľ sa služby nevyužívajú iba v Európe, v takom prípade bude zodpovedná spoločnosť Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC má zvyčajne administratívny prístup k spravovanému softvéru, ktorý sa používa v rámci skupiny.

Zodpovednosť za technickú prevádzku tejto webovej stránky, zodpovedajúcu IT infraštruktúru a za správu účtov Weber-ID nesú spoločnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH. Weber-Stephen  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH majú prístup ku všetkým analytickým údajom a súborom denníka zhromaždeným na webovej stránke a budú spoločne rozhodovať o marketingových opatreniach a zlepšení ponuky Weber-Stephen.

Za technické a obchodné spracovanie, ako aj za prevádzkovanie obchodu a rezervačného systému pre Weber Grill Academy na tejto webovej stránke zodpovedá Weber-Stephen Deutschland GmbH. To zahŕňa spracovanie platieb, vrátenie tovaru a ďalšie spracovanie údajov súvisiacich s objednávkou. Spoločnosť Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH má prístup k týmto údajom a podporuje spoločnosť Weber-Stephen Deutschland GmbH pri spracovaní pre rôzne európske krajiny.

Spoločnosť Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH je zodpovedná za prevádzku systému hodnotenia na weber.com v Európe. K týmto údajom majú prístup spoločnosti Weber-Stephen Products LLC a Weber-Stephen  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika.

Spoločnosti Weber-Stephen  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sú spoločne zodpovedné za plnenie informačných povinností podľa článku 13 GDPR na webovej stránke a v súvislosti s tam získanými osobnými údajmi. Spoločnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC sú navyše zodpovedné za implementáciu všeobecných princípov ochrany údajov v súlade s článkom 5 GDPR, ako aj za bezpečnosť údajov v súlade s článkom 32 GDPR na ochranu vašich údajov.

Pre uplatnenie nárokov v súlade s GDPR kontaktujte prosím osobu zodpovednú za ochranu údajov Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Môžete však samozrejme tiež uplatniť svoje práva voči jednotlivým spoločným prevádzkovateľom prostredníctvom sekcie „Kontakt“.

Weber-Stephen Products LLC,  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sú spoločne zodpovedné za spracovanie všeobecných otázok o produktoch a službách Weber a spoločne s Weber-Stephen Products LLC ako garant za otázky týkajúce sa záruky Weber.  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sú spoločne zodpovedné za spracovanie otázok týkajúcich sa zákonných záručných nárokov, ak bol reklamovaný produkt zakúpený na weber.com.

Za všetky ďalšie povinnosti podľa nariadenia GDPR zodpovedá  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika.

2. Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa spracovania vašich údajov alebo ak ste boli vyzvaní, aby ste nás kontaktovali v rámci týchto zásad, obráťte sa prosím na zodpovednú osobu spoločnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Deutschland GmbH, ktorá sa zaoberá európskymi žiadosťami o ochranu údajov na privacy.emea@weberstephen.com. Osoba zodpovedná za ochranu údajov na tejto e-mailovej adrese potom v prípade potreby zašle všetky dotazy príslušnému úradu. Keď nás kontaktujete poštou, adresujte svoje dotazy na adresu osoby zodpovednej za ochranu údajov. V opačnom prípade si prečítajte naše informácie v časti https://www.weber.com/SK/sk/legal/právne-oznámenie/weber-33805.html.

Pretože nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov pri komunikácii prostredníctvom e-mailu, odporúčame vám posielať dôverné informácie poštou. Poštovú adresu dostanete na požiadanie e-mailom.

3. Právne základy spracovávania

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonnými ustanoveniami, iba ak to umožňuje právny základ.

 • Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, právnym základom je článok 6, ods. 1, písm. a), článok 7 GDPR.
 • Pri spracúvaní osobných údajov nevyhnutných pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži ako právny základ článok 6, ods. 1, písm. b) GDPR. To platí aj pre postupy spracovávania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných dohôd.
 • Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sa riadi naša spoločnosť, slúži ako právny základ článok 6, ods. 1, písm. c) GDPR.
 • Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany a ak záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby nevyvážia pôvodný záujem, potom slúži ako právny základ pre spracovanie článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR.
4. Deti

Táto online ponuka nie je určená pre deti do 16 rokov.

5. Retenčné obdobia

Údaje, ktoré spracovávame, vymažeme alebo obmedzíme ich spracovanie v súlade so zákonnými ustanoveniami, najmä v súlade s článkami 17 a 18 GDPR. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, uložené údaje odstránime, akonáhle už nebudú potrebné na zamýšľaný účel. Údaje sa budú uchovávať až po tom, čo prestanú byť účelné, ak je to potrebné na iné a zákonom prípustné účely alebo ak sa údaje musia uchovávať z dôvodu zákonných povinností uchovávania. V týchto prípadoch je spracovanie obmedzené, tj. blokované a nespracované na iné účely.

Zákonné požiadavky na uchovávanie údajov napríklad vyplývajú z § 257 ods. 1 HGB [Nemecký obchodný zákonník] (6 rokov pre obchodné knihy, súpisy, počiatočné súvahy, ročné účtovné závierky, obchodné listy, účtovné záznamy atď.) a z § 147 ods. 1 AO {nemecký daňový poriadok] (10 rokov pre knihy, záznamy, správy o stave, účtovné záznamy, obchodné a biznis listy, dokumenty týkajúce sa daní atď.).

6. Vaše práva

Pokiaľ ide o prevádzkovateľa údajov, v súlade s právnymi požiadavkami môžete mať nasledujúce práva:

 • Právo na prístup dotknutej osoby (článok 15 GDPR);
 • Právo na opravu a vymazanie (článok 16 a článok 17 GDPR);
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR);
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR);
 • Právo namietať (článok 21 GDPR).

Ak je spracovanie založené na našich alebo oprávnených záujmoch alebo záujmoch tretích strán, máte tiež právo namietať, článok 21 GDPR.

Pre uplatnenie nárokov v súlade s GDPR kontaktujte prosím osobu zodpovednú za ochranu údajov Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH na adrese privacy.emea@weberstephen.com. Môžete však samozrejme tiež uplatniť svoje práva voči jednotlivým spoločným prevádzkovateľom prostredníctvom sekcie „Kontakt“.

Máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný úrad pre ochranu údajov ohľadne spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom údajov.

7. Odkazy na webové stránky tretích strán

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Ak kliknete na odkaz na jednu z týchto webových stránok, upozorňujeme vás, že tieto ponuky majú svoje vlastné zásady ochrany údajov a že nie sme prevádzkovateľmi týchto procesov. Pred zverejnením osobných údajov týmto prevádzkovateľom si prečítajte všetky zásady ochrany osobných údajov.

B. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

V nasledujúcej časti by sme vás chceli informovať o tom, ako spoločnosť Weber spracúva vaše osobné údaje pri návšteve tejto webovej stránky a pri nákupe v našom obchode. Upozorňujeme, že pod bodom C poskytujeme samostatné informácie o spracovaní v súvislosti s tvorbou štatistík, reklamách na viacerých platformách, sledovaním, retargetingom a používaním modulov ponúkaných partnermi spoločnosti Weber.

1. Poskytovanie webu weber.com na informačné použitie (súbory denníka)

Pre informačné použitie našej webovej stránky vo všeobecnosti nemusíte aktívne poskytovať osobné údaje. Vždy, keď používate internet, váš prehliadač prenáša určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných súborov denníka, ako napríklad:

 • Dátum a čas načítania jednej z našich webových stránok;
 • typ vášho prehliadača;
 • nastavenia prehliadača;
 • použitý operačný systém;
 • posledná stránka, ktorú ste navštívili;
 • prenesené množstvo údajov a stav prístupu (prenos súboru, súbor sa nenašiel atď.);
 • vaša IP adresa.

Tieto údaje zhromažďujeme a používame výlučne v neidentifikovateľnej forme, keď používame našu webovú stránku na informačné účely. Toto sa deje s cieľom umožniť použitie vami načítaných webových stránok a vylepšiť našu webovú stránku. Vašu IP adresu budeme ukladať iba po dobu vašej návštevy, aby sme mohli načítať a použiť webovú stránku na informačné účely. Ďalšia analýza sa vykoná iba podľa nasledujúcich ustanovení na základe vášho súhlasu.

Spracovanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutne potrebné pre výkon webových stránok v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f) GDPR, aby sa naša webová stránka zobrazovala správne a bola zaručená stabilita a bezpečnosť.

Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC má prístup k údajom z postupov spracovania údajov opísaných v tejto časti.

Na prevádzkovanie tejto webovej stránky používame poskytovateľa hostingu, aby v našom mene a na základe našich oprávnených záujmov na efektívnom a bezpečnom poskytovaní tejto webovej stránky spracúval meta a komunikačné údaje používateľov našej webovej stránky podľa článku 6, ods. 1, písm. f), článku 28 GDPR.

2. Weber-ID

On our web page you can create a Weber-ID. The Weber-ID features a central customer account where all your data is collected in one place in order to constantly improve your experience of the Weber world and to tailor it to your specific interests. This will give you access to exclusive contents of the website (recipes, tips and tricks, etc.), you can register your grill/grills, receive all important information (warranty periods, operating instructions, etc.) and have central access to all data and services Weber-Stephen has on offer for you. You can also easily log into our shop at any time to check your order status or place additional orders without having to register again. A Weber-ID will also allow you to use features such as notepad and wish list. If you also use a Weber App (Weber App, Weber Connect or Weber iGrill) you can connect the data stored for this device with your Weber-ID and have all information accessible in one place.

In addition, the Weber-ID is used to provide registered users with a personalized and customized web page experience. Accordingly, the user behavior of registered users is collected and analyzed based on tracking and analysis tools as described in section C of this policy. The following additional data is collected, stored and analyzed:

 • E-mail address*;
 • Password*;
 • First and last name*;
 • Date of birth;
 • Household size;
 • Household type;
 • Number of children;
 • Registered grills;
 • Orders placed;
 • Additional data when placing an order:

Telephone number **, delivery address ***, billing address ***, payment details ***

* Information must be provided when registering the Weber-ID

** Only mandatory if goods are to be delivered by a forwarding agent or if a Grill Academy booking is made.

*** Only mandatory if an order is to be placed under the Weber-ID

The analysis of your data and the use of our systems is necessary to enable us to provide you with a personalized and tailored digital experience. Therefore, your data will be processed within the Weber-ID framework on basis of Article 6 (1) (b) GDPR enabling us to provide you with the Weber-ID service. Weber-Stephen Products LLC and Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH will have access to data from data processing procedures described in this section.

You can register your Weber-ID on our website by entering the above data and choosing a password. With registration you can use your Weber-ID immediately. Once you have registered a Weber-ID, an e-mail will be sent to the e-mail address you provided, in which you will find a link to set up and configure your Weber-ID. The information you provide when setting up your Weber-ID is optional. In addition, we are entitled to retain your IP addresses and registration date to be able to prove your registration and to clarify any possible misuse of your personal data. The legal basis for this is Article 6 (1) (c) & (f) GDPR. If you wish to delete your Weber-ID or change the e-mail address you used for registration, please contact us at privacy.emea@weberstephen.com. Please use the e-mail address you have used during registration to contact us, if possible as this makes it easier for us to identify you.

If you register a Weber ID, your data will be processed on our behalf at the processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. When registering your grill, data will be processed on our behalf at the processor Mize Inc., 12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA.

As technical administrator Weber-Stephen Products LLC has access to data from the data processing procedures described in this section.

3. Shopping at Weber-Stephen, Grill Academy

We will only collect personal data if it is voluntarily provided to us during the ordering process or when registering a Weber-ID. After contract completion, your data will be blocked and deleted after expiration of legal, particularly tax and commercial law regulations, unless you have explicitly consented to further use of data or a further processing is lawful and legitimate.

If you would like to purchase something in our shop, you will need to specify your data required for processing of your order which is necessary for the conclusion and implementation of the contract. Required information for contract processing are marked separately, further information is optional. For processing the address details are disclosed to the assigned forwarding agent or shipping company. We will provide the shipping company with your telephone number for the purpose of arranging a delivery date. In addition, we transmit your email address so that the shipping company can inform you about the status of the delivery. We use PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim for structured processing and transmission of delivery data. When you shop in our store, your information is processed on our behalf at our processor Salesforce Commerce Cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. The legal basis for contract processing is Article 6 (1) (b) GDPR.

The following data will be processed:

 • Name, delivery address, billing address, payment details, e-mail address;
 • Telephone number, in the case of delivery by a forwarding agent;
a) Guest Order

For order processing we will process the data provided by you. For this purpose we may disclose your payment details to our house bank or other payment service providers. The legal basis for this is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

b) Order via Weber-ID

You may also lodge your required details for processing the order in your Weber-ID account. When purchasing via your Weber-ID, data is processed in addition to the order data to create an order history. You will find further information on this in this privacy policy under “Weber-ID”.

c) Order via Customer Support

In countries where Weber offers repair services you can contact our customer support by phone, e-mail, contact form or social media channels to order spare parts or to request a repair. If it is not covered by the Weber warranty or statutory warranty, we will process payment and invoice data. For fulfillment and payment, you must provide us with your billing address, e-mail address and, if delivery is required, a telephone number and your delivery address. We will transfer your contact data (telephone number and/or e-mail address for the purpose of arranging delivery dates) and your delivery address to a shipping company.

We will pass on your billing address to the payment service provider Klarna. We will send you an e-mail with a link generated by Klarna for payment via Klarna. This link is valid for 48 hours. After this time the payment link will expire and cannot be used any longer. A new payment link must be sent. For information about Klarna's privacy policy, please visit https://www.klarna.com/international/privacy-policy/.

The legal basis is Article 6 (1) (b) GDPR. With the exception of the data to be stored due to statutory retention obligations, we will not store any data about you.

d) Grill Academy Registration

Booking information on Weber Grill Academies will be disclosed to authorize Weber Grill Academy providers for contract processing. For registration at the Grill Academies we use the plugin bookingkit from bookingkit GmbH, Sonnenallee 223, 12059 Berlin, Germany. If one of our pages with bookingkit functions is accessed, a connection to bookingkit servers is established. Further information on the bookingkit data protection can be found at https://bookingkit.net/de/datenschutzerklaerung/. The legal basis for this is Article 6 (1) (b), Article 28 GDPR.

e) Product Ratings

You have the possibility to rate our products. You may rate products after the purchase at weber.com or when visiting our website or in your Weber-ID.

After purchasing a product from Weber, we will send you an e-mail to the e-mail address you entered in your order based on our legitimate interest in direct marketing according to Article 6 (1) (f) GDPR. In that e-mail you can immediately rate your purchase. You can object to this use of your personal data at any time.

If you wish to submit a rating either after a purchase or while on our website, we will collect the data that you have entered into the rating mask and transferred to us. Your review and the first name and the first letter of the last name you have entered into the form will be published on our website as a review related to the product. Your e-mail address will not be published with the rating.

For the rating system we use the service provider Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 United States, which acts for us as processor in accordance with Article 28 GDPR. You can find further information at https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

When submitting a rating you accept and consent into the above described processing of your personal data. You can withdraw your consent at any time by e-mail to privacy.emea@weberstephen.com. If you send us an e-mail, please let us know what your withdrawal should refer to so that we can assign your request. The legal basis for the processing is Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR.

f) Restock Alert

If products in our shop are sold out, we offer you a notification service. As soon as the desired product is back in stock and deliverable, you will receive a notification by e-mail.

In order to provide this service, it is necessary to process your e-mail address in connection with the desired product. The processing is performed by the processor Salesforce in a computer centre in Frankfurt am Main (Germany). The legal basis is your consent, Article 6 (1) (a), Article 7 GDPR. You give your consent by clicking on a confirmation link which is sent to you by e-mail. You can withdraw your consent at any time by sending an e-mail to privacy.emea@weberstephen.com so that you will not receive any further e-mails. Please indicate which service you wish to unsubscribe from.

Your data will be automatically deleted from our database when the product is back in stock and you have been notified.

g) Payment

We use various payment methods from third party payment providers. If you choose one of these payment methods, your payment data will be forwarded to the respective payment service provider for payment processing. These third party providers process your personal data as an independent controller according to their privacy terms. The transfer is based on the fulfilment of the contract in accordance with Article 6 (1) (b) GDPR and on our legitimate interests in secure payment processing and fraud prevention in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR.

If you pay through PayPal, you will be directed to the PayPal website via a link. During the payment process, your name, address, e-mail address, phone number, and account or credit card information is processed. Please refer to the Terms and Conditions, Terms of Use and Privacy Policy of PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg on the Website.

If you pay by “Klarna”, your data will be processed by Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. The following personal data will be processed by Klarna Bank AB as a controller: Entered payment data, first and last name, address, telephone number(s), e-mail address, IP address and if necessary, further data required for payment processing.

When selecting the payment methods purchase on account and instalment purchase, in particular the following personal data is processed by Klarna as a controller for the purpose of payment processing and in this context for identity and credit checks:

 • Contact and identification information: name, date of birth, national identification number, title, billing and delivery address, e-mail address, mobile phone number; nationality, salary, etc.
 • payment information: debit and credit card data (card number, expiry date and the CVV check digit), account number, etc.
 • Information about the processing of the order, such as product type, product number, price, etc.;
 • In the event that the payment method "purchase on account" or "instalment purchase" is selected, Klarna collects and uses personal data and information about the user's previous payment history as well as probability values for the user's payment history in the future (so-called scoring) in order to decide whether the payment method can be offered to the user. The scoring is calculated on the basis of scientifically recognised mathematical-statistical methods.

Further information and details on payment by instant bank transfer can be found here and on Klarna's website at https://www.klarna.com/international/privacy-policy/

.

We use Ingenico when you pay by credit card. Ingenico as Data Processor acts as a technical intermediary between Weber, the customers of Weber, the financial institutions and any other party to which the data needs to be sent in order to process the payment for the processing, settlement and management of card-not-present-payments in a secure environment. This includes the data: First name and last name, Address, Telephone number, E-Mail Address, Payment method, Bank card details, Customer number, Consumption data (type of goods purchased, frequency of purchases of goods, purchasing value, date of purchase, use of vouchers), Data on the likelihood of fraud/prevention. Further information can be found at https://www.ingenico.com/privacy-policy. 

4. Využitie údajov na propagačné účely, Newsletter
a) Newsletter

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám zasielali naše newslettery a informovali vás o novinkách spoločnosti Weber, nových produktoch a udalostiach prispôsobených vašim záujmom. Patria sem informácie o súčasnom alebo budúcom sortimente produktov (napr. grily, prídavné zariadenia, doplnky, spotrebný materiál, životný štýl), ako aj funkcie a udalosti s účasťou spoločnosti Weber-Stephen (napr. Grill Academy, semináre, veľtrhy, jednorazové funkcie). Aby sme vám mohli posielať newsletter, potrebujeme vašu e-mailovú adresu. Právnym základom pre spracovanie je váš súhlas podľa článku 6, ods. 1, GDPR. Osobné údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii, použijeme výlučne na zasielanie nášho newsletteru. Po registrácii vašej e-mailovej adresy od nás dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie kliknutím na odkaz, že si prajete dostávať newsletter. Ak potvrdenie pomocou hypertextového odkazu nie je dané do 3 dní, vaše informácie budú blokované a vymazané po mesiaci. Sme tiež oprávnení uchovávať vaše IP adresy, časy registrácie a časy potvrdenia, aby sme overili vašu registráciu a primerane objasnili akékoľvek možné zneužitie vašich osobných údajov. Právnym základom tohto je článok 6, ods. 1, písm. a) a c), článok 7 GDPR.

Vaše údaje budú po dobu vášho prihlásenia na odber uložené v systéme elektronického newsletteru. Na tento účel a na zasielanie newslettera využívame sprostredkovateľa Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlín, Nemecko, ktorý spracováva údaje podľa našich pokynov.

Pretože naše spracovávanie zakladáme na vašom súhlase, znamená to, že máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely zasielania newsletteru. Ak tak urobíte, okamžite vás odstránime z nášho distribučného zoznamu newsletteru, aby sme vyhoveli vašej žiadosti. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu privacy.emea@Weberstephen.com alebo podľa pokynov na konci propagačného e-mailu alebo e-mailu s newsletterom. Ak nám pošlete e-mail, dajte nám vedieť, na čo sa vaše odvolanie vzťahuje, aby sme mohli vyhovieť vašej žiadosti.

Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC má prístup k údajom z postupov spracovania údajov opísaných v tejto časti.

b) Priamy marketing

Máme oprávnený záujem (priama reklama, časť 47 GDPR) v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR o reklamu zákazníkom (osobám, s ktorými sme mali obchodný vzťah) prostredníctvom e-mailu alebo pošty. Predovšetkým vám môžeme posielať novinky od spoločnosti Weber, informácie o udalostiach a pozvánky na prehliadnutie si našich produktov.

Na tento účel a na zasielanie newslettera využívame sprostredkovateľa Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlín, Nemecko, ktorý spracováva údaje podľa našich pokynov. Využívame tiež spoločnosť Yotpo (Yotpo ltd. 33 West 19th Street New York, NY 10011 USA) pri zasielaní pozvánok na vyhodnotenie našich výrobkov. Ďalšie informácie nájdete na https://www.yotpo.com/privacy-policy/.

Aby sme vám mohli posielať reklamu poštou, využívame poštového servisného partnera.

Proti zasielaniu reklamy môžete kedykoľvek namietať zaslaním e-mailu na adresu privacy.emea@Weberstephen.com alebo podľa pokynov na konci propagačného e-mailu. Ak je to možné, pošlite prosím váš e-mail z rovnakej e-mailovej adresy, ktorú ste použili pri registrácii, aby sme vám mohli ľahšie priradiť váš e-mail.

5. Kontaktný formulár, e-mailové otázky, žiadosti

a) Náš kontaktný formulár je navrhnutý tak, aby ste nás mohli ľahko kontaktovať. Na spracovanie a priradenie vašich otázok budeme potrebovať vaše meno a e-mailovú adresu. V závislosti od obsahu vašej žiadosti budú údaje uvedené v kontaktnom formulári spracované na základe vášho (predpokladaného) súhlasu podľa článku 6, ods. 1, písm. a), článku 7 GDPR alebo podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, pre existujúce zmluvné povinnosti plnenia alebo implementáciu predzmluvných opatrení. Na spracovanie sťažností na naše produkty môže byť potrebná vaša e-mailová adresa, meno a priezvisko, vaša poštová adresa, krajina a typ grilového produktu.

b) Môžete nás tiež kontaktovať e-mailom. V závislosti od obsahu vašej žiadosti budú údaje poskytnuté e-mailom spracované na základe vášho súhlasu podľa článku 6, ods. 1, písm. a), článku 7 GDPR alebo podľa článku 6, ods. 1, písm. b) GDPR, pre existujúce zmluvné povinnosti plnenia alebo implementáciu predzmluvných opatrení.

c) Po zodpovedaní vašej otázky vašu požiadavku okamžite archivujeme. Prístup je možný iba vo veľmi obmedzenej miere. Na konci roka, v ktorom bola podaná žiadosť, budú výlučne informatívne dotazy, t.j. ktorých výsledkom nie je uzavretie zmluvy alebo neobsahujú žiadny ďalší obsah, ktorý je potrebné uchovať, vymazané. Ďalšie informácie nájdete v časti „Retenčné obdobia“.

d)  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sú spoločne zodpovedné za spracovanie všeobecných otázok o produktoch a službách Weber a spoločne s Weber-Stephen Products LLC ako garant za otázky týkajúce sa záruky Weber.  spoločnosti Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o., V Uličce 49, 252 42 Jesenice, Česká republika, Weber-Stephen Deutschland GmbH a Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH sú spoločne zodpovedné za spracovanie otázok týkajúcich sa zákonných záručných nárokov, ak bol reklamovaný produkt zakúpený na weber.com.

Používame ticketový systém Zendesk, platformu spoločnosti Zendesk Inc, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, využívajúci dátové centrum nachádzajúce sa v EÚ, na spracovanie sťažností a otázok zákazníkov e-mailom a prostredníctvom kontaktných formulárov. Ďalšie informácie nájdete na https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

Pretože nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov pri komunikácii prostredníctvom e-mailu, odporúčame vám posielať dôverné informácie poštou.

e) Informácie o spracovaní údajov v súvislosti so žiadosťou o zamestnanie v spoločnosti Weber nájdete na našej stránke v blízkosti pracovných ponúk.

6. Príjemcovia údajov, prenos osobných údajov do tretích krajín

Aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepšie služby, spolupracujeme s niekoľkými partnermi. Títo partneri spracúvajú osobné údaje buď ako prevádzkovatelia, alebo v našom mene ako sprostredkovatelia.

Pre prenosy osobných údajov do krajín mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru bez adekvátnej úrovne ochrany údajov podľa rozhodnutia Európskej komisie o adekvátnosti sme uzavreli štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou spolu s ďalšími zárukami od zmluvného partnera na ďalšie zaistenie bezpečnosti údajov a dodržiavanie štandardov a požiadaviek GDPR. Týka sa to prenosu údajov k externým poskytovateľom služieb, ako aj medzi rôznymi subjektmi spoločnosti Weber.

a) Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov externých poskytovateľov služieb; všetci sú viazaní našimi pokynmi. Našich sprostredkovateľov sme si starostlivo vybrali, poverili ich a pravidelne ich kontrolujeme.

Sprostredkovateľov používame pre nasledujúce kategórie: Poskytovatelia hostiteľských a cloudových služieb, poskytovatelia e-mailov, poskytovatelia technických služieb na podporu a údržbu našich IT systémov, poskytovatelia zálohovania, poskytovatelia služieb na odstránenie dátových nosičov a agentúry na podporu webových stránok a účtov na sociálnych sieťach.

Spracúvanie v zmysle článku 4 č. 8 GDPR je založené na dohodách o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 GDPR, aby sprostredkovatelia poskytovali dostatočné záruky na implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracovanie bolo v súlade s normami európskeho zákona o ochrane údajov. Spracovatelia nebudú samostatne spracovávať žiadne údaje pre svoje vlastné účely.

b) Tretie strany

Osobné údaje tiež poskytujeme partnerom, ktorí sú prevádzkovateľmi v zmysle článku 4 č. 7 GDPR, ktorým potrebujeme preniesť osobné údaje, napr. za účelom zasielania produktov, prijímania platieb, vykonávania Grill Academy a vykonávania opráv. Ďalšie informácie o príjemcoch nájdete v tabuľke nižšie a v jednotlivo popísaných procesoch.

c) Prehľad príjemcov pre prevádzkovanie tejto webovej stránky

Pre prevádzku tejto webovej stránky je nevyhnutné, aby nasledujúci príjemcovia mali prístup k osobným údajom.  

Sprostredkovateľ

Účel/Proces

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

Cloudová databáza pre údaje o zákazníkoch, Systém riadenia zákazníkov

Analytika

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd, Suite #320, Temple Terrace, FL 33637, USA

Databáza pre registráciu produktu

Yotpo Inc. 33 West 19th Street New York, NY 10011, USA

Přehledy produktových recenzií

Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Štokholm, Švédsko

Integrácia obsahu sociálnych sietí

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Analytika

Reklamy

DoubleClick

Správca značiek

Google Marketing Platform (Display & Video 360)

Remarketing

Mapy

reCaptcha

YouTube videá

PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim, Nemecko

Plnenie objednávok a financií

Účtovníctvo elektronického obchodu

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6, 10245 Berlín, Nemecko

Databáza pre údaje newsletteru

Zasielanie newsletteru

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

Ticketový systém pre otázky zákazníkov a partnerov

Vimeo 555 West 18th Street

New York, New York 10011, USA

Modul na vkladanie videí

Imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Hosting obrázkov

Použité na responzívny dizajn

Dynamic Yield Ltd.

8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Israel

Analýza používania webových stránok

A/B testy

bookingkit GmbH

Sonnenallee 223, 12059 Berlín, Nemecko

Rezervácia kurzov Grill Academy

Amazon Web Services (AWS) 410 Terry Avenue North

Seattle WA 98109

Spojené štáty

Poskytovateľ cloudového úložiska

Microsoft (Dynamics 365 Navision) One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-6399

USA

Finančný systém

Finančné výkazníctvo

ERP

Facebook Inc.

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA

Facebook Pixel

imgix Inc.

423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA

Optimalizácia obrazu

Hotjar Ltd.

Level 2, St. Julian's Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta

Analýza správania (Tepelné mapy atď.)

Prieskumy

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko

Online Marketing/Retargeting

Ingenico e-Commerce Solutions GmbH, Ginnheimer Str. 4, 65760 Eschborn

Poskytovateľ služieb bez prítomnosti karty

c) Štatistika, reklama, sledovanie a retargeting, moduly poskytované partnermi - Používanie súborov cookie

V niektorých prípadoch my alebo naši partneri používame súbory cookie alebo spracúvame vaše údaje takým spôsobom, že je potrebný váš súhlas. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré je možné uložiť do vášho zariadenia pri návšteve našich webových stránok. Sledovanie je možné pomocou rôznych technológií, ako je pixelová technológia alebo analýza súborov denníka. Súhlas sa dáva prostredníctvom takzvaného bannera súborov cookie, na ktorý je potrebné aktívne kliknúť. Naše pravidlá používania súborov cookie vysvetľujú, ako môžete zakázať jednotlivé funkcie, s ktorými ste súhlasili. Nájdete tam informácie o tom, kedy končí platnosť súborov cookie, ako vymazať súbory cookie a ako odvolať váš súhlas.

Pokiaľ nie je uvedené inak, spracovanie popísané v tejto časti je založené na vašom súhlase podľa článku 6, ods. 1, písm. a), článku 7 GDPR. Viac informácií o tom, ako odvolať váš súhlas, sa dozviete v našich pravidlách používania súborov cookie. Naše pravidlá používania súborov cookie sú prepojené v päte našej webovej stránky.

Aby sme určili, ktorý obsah z našej webovej stránky je pre vás najzaujímavejší, neustále meriame počet návštevníkov a najsledovanejší obsah. Radi by sme vám zobrazovali - aj na webových stránkach našich reklamných partnerov - iba reklamu, ktorá vás skutočne zaujíma. Preto na našej webovej stránke používame takzvaný retargeting pre reklamu, ktorá je šitá na mieru vašim záujmom. Súbory cookie dočasne uložené na tento účel umožňujú našim retargetingovým partnerom rozpoznať návštevníkov našej webovej stránky pod pseudonymom a zobraziť iba produkty, ktoré by vás mohli zaujímať.

Zhromaždené údaje používame na štatistické a reklamné účely,

 • na zaznamenanie počtu návštevníkov našich webových stránok,
 • na zaznamenanie príslušných návštevných časov návštevníkov našich webových stránok,
 • na zaznamenanie postupnosti návštev rôznych webových stránok a stránok s produktmi na optimalizáciu našich webových stránok,
 • pre cielenú reklamu, tiež prostredníctvom reklamných sietí v spolupráci s partnermi,
 • na meranie úspešnosti a fakturáciu reklamných opatrení medzi reklamnými partnermi a nami,
 • na sledovanie toho, aké reklamy ste už videli, aby sme zabránili tomu, aby ste videli tú istú znova a
 • na posúdenie toho, ktoré časti našej webovej stránky je potrebné optimalizovať.

Pokiaľ nie je uvedené inak, využívame nasledujúce služby ako sprostredkovateľov a zmluvne ich zaväzujeme spracúvať údaje iba v našom mene.

1. Štatistika, reklama, sledovanie a retargeting
a) Služby Google
1) Google Analytics

Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”). Analytické údaje sa používajú na optimalizáciu našej webovej stránky a reklamných opatrení. Google spracúva údaje na používanie webovej stránky v našom mene a je zmluvne zaviazaný prijať opatrenia na zabezpečenie dôvernosti spracúvaných údajov. Spoločnosť Google spracováva nasledujúce kategórie údajov:

 • Sprístupnené webové stránky
 • Vaše správanie na stránkach (napríklad kliknutia, rolovanie a strávený čas)
 • Vašu približnú polohu (krajina a mesto)
 • Vašu IP adresu (v skrátenej podobe, aby nebolo možné jasné priradenie)
 • Technické informácie, ako sú prehľadávač, poskytovateľ internetu, použité zariadenie a rozlíšenie obrazovky
 • Zdroj vašej návštevy (t.j. ktorá webová stránka alebo reklamné médium vás priviedlo k nám)

Poznámka: na tejto webovej stránke služba Google Analytics používa kód rozšírenia „anonymizeIp“ na zabezpečenie anonymného zhromažďovania IP adries (tzv. maskovanie IP adries). Aktiváciou IP anonymizácie na našej webovej stránke dôjde k predchádzajúcemu skráteniu vašej IP adresy spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Zaznamenané údaje sa ukladajú v službe Google spolu s náhodne vygenerovaným ID používateľa, ktoré sa ukladá v súbore cookie vo vašom zariadení, ktorý umožňuje vyhodnotenie pseudonymných profilov používateľov. Tieto údaje týkajúce sa používateľov sa po 14 mesiacoch automaticky odstránia. Ostatné údaje zostávajú uložené v agregovanej podobe po neobmedzenú dobu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude zlúčená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

2) Remarketingové značky Google

Táto webová stránka využíva remarketingové značky Google, službu spoločnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Preto sa súbory cookie ukladajú do počítača používateľa. Ak neskôr použijete stránky Google, bannery a textové reklamy sa používateľovi zobrazia podľa ich predchádzajúceho správania. Údaje sa tiež zaznamenávajú anonymne, takže je nemožné vyvodiť žiadne závery o totožnosti používateľa. To nám umožňuje zobrazovať personalizovanú reklamu na vhodných reklamných plochách na iných webových stránkach na základe záujmov, ktoré ste na našich webových stránkach prejavili.

3) Google DoubleClick

DoubleClick by Google („DoubleClick“) je služba spoločnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). DoubleClick používa súbory cookie na zobrazovanie najrelevantnejších reklám. Google sleduje, aké reklamy ste videli a ktoré ste si skutočne prezerali. Používanie súborov DoubleClick cookie umožňuje spoločnosti Google a jej reklamnej sieti zobrazovať reklamy na základe vašich predchádzajúcich návštev webovej stránky (alebo dokonca aplikácií). Google prenesie informácie vygenerované súbormi cookie na server Google na analýzu a uloženie. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke: https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

4) Google Ads

Používame Google Ads, reklamnú službu spoločnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a tiež sledovanie konverzií ako súčasť služby Google Ads. Keď kliknete na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google, služba Google Ads uloží súbor cookie na sledovanie konverzií na pevný disk vášho počítača (ďalej len „konverzný súbor cookie“). Ak navštívite určité stránky našej webovej stránky, spoločnosti Google a Weber rozpoznajú, že ste klikli na reklamu a boli odkázaní na túto webovú stránku.

Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie sa používajú na generovanie štatistík pre zákazníkov služby Ads, ktorí používajú sledovanie konverzií. Tieto štatistiky nám ukazujú celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Google a zobrazili webovú stránku so značkou sledovania konverzií.

5) Google Display & Video 360

Na našej webovej stránke používame nástroj „Display & Video 360“ (predtým DoubleClick Bid Manager) od spoločnosti Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) na prezentáciu reklám prispôsobených vašim záujmom. Prehliadač používateľov webových stránok za týmto účelom ukladá takzvané „cookies“ (textové súbory), ktoré umožňujú rozpoznanie vášho zariadenia v reklamnej sieti Google. Týmto spôsobom vám môžu byť ponúkané reklamy na základe vášho správania pri surfovaní. Táto služba navyše slúži na vyhodnotenie doručených reklám a na optimalizáciu budúcich reklamných opatrení. Zhromažďovanie a analýza sa vykonáva výlučne na pseudonymnom základe, takže záver o vašej totožnosti nie je v zásade možný. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google a podmienkach používania nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy

b) Salesforce Commerce Cloud (Analytika)

Používame nástroj salesforce commerce cloud, Salesforce Tower 415 Mission Street, 3rd Floor San Francisco, CA 94105, USA. Používajú sa tu súbory cookie, webové majáky alebo podobné technológie. Zber údajov sa uskutočňuje prostredníctvom ID súboru cookie, ktorý je uložený ako pseudonym. Tomuto pseudonymu sú priradené informácie o aktivitách používateľov na našich webových stránkach, službách a aplikáciách. Osobná identifikácia používateľa je vylúčená agregáciou dátových záznamov. Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti sú IP adresy krátkodobo uložené a pred každým spracovaním skrátené. Úplné IP adresy sa neukladajú ani nespracovávajú.

Ďalšie informácie o službe salesforce nájdete na adrese: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy.jsp

c) Dynamic Yield

Používame službu webovej analytiky Dynamic Yield od spoločnosti Dynamic Yield Ltd. 8 Kaplan Street, Tel Aviv, 6473409, Izrael. Dynamic Yield nám pomáha pochopiť, ako sa naša webová stránka využíva, aby sme ju mohli neustále zlepšovať. Tento nástroj je navrhnutý tak, aby vám podľa potreby zobrazoval dynamické prvky, ako sú napríklad kontextové okná newsletterov, posúvače produktov a oznámenia. Umožňuje nám to tiež implementovať A/B testy na webovú stránku. Na základe obsahu stránky, ktorý ste predtým navštívili, vám chceme ponúknuť ekvivalentné alebo podobné produkty alebo iný pre vás relevantný obsah. Za týmto účelom používa Dynamic Yield takzvané súbory cookie, ktoré ukladajú iba pseudonymné informácie. Závery o vašej osobe nie sú možné. Ďalšie informácie nájdete na https://www.dynamicyield.com/gdpr-and-privacy/.

d) Facebook Pixel

Facebook Pixel je služba spoločnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Táto služba nám umožňuje na základe návštev webových stránok a správania pri surfovaní určiť cieľové skupiny pre reklamy na Facebooku, takzvané „Facebook Ads“. Tento pixel tiež používame na meranie účinnosti opatrení online marketingu. Týmto spôsobom môžeme sledovať činnosti používateľov po tom, ako videli reklamu na Facebooku a/alebo klikli a potom zadali objednávku. Pri návšteve webovej stránky je pixel integrovaný priamo spoločnosťou Facebook a môže do vášho zariadenia uložiť súbor cookie. Ak sa následne prihlásite na Facebook alebo už ste prihlásení na Facebook, vaša návšteva tejto stránky sa zaznamená do vášho profilu. Zhromaždené údaje o používateľoch sú pre nás anonymné, a preto nám neumožňujú robiť žiadne závery o vašej totožnosti. Tieto údaje však Facebook ukladá a spracúva, aby bolo možné vyvodiť závery o príslušnom profile používateľa. Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook sa vykonáva v súlade s pokynmi pre používanie údajov spoločnosti Facebook. Z tohto dôvodu sme s Facebookom uzavreli dohodu o spoločnom prevádzkovaní. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

e) Refined Ads

Na vyhodnotenie a optimalizáciu našej webovej stránky a na generovanie relevantnejšej reklamy pre vás používame tiež sledovací nástroj „Refined Ads“, službu ponúkanú spoločnosťou Refined Labs GmbH, Residenzstr. 7, 80333 Mníchov. Údaje o používaní sa zhromažďujú pomocou súborov cookie a sú zhrnuté v anonymných profiloch používateľov. Údaje nie sú priradené k skutočným údajom používateľa.

Viac informácií o ochrane údajov nájdete na https://www.refinedlabs.com/datenschutz-refined-ads

f) Hotjar

Naša webová stránka tiež využíva analytický softvér „Hotjar“ od spoločnosti Hotjar Ltd., Level 2, St. Julian's Business Center, 3 Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar vám umožňuje merať a analyzovať používanie vašich webových stránok (kliknutia, pohyb myši, hĺbka rolovania atď.). Zhromaždené údaje sa prenášajú na server Hotjar v Írsku a tam sa ukladajú. Hotjar v našom mene zhromažďuje nasledovné údaje:

 • IP adresu - pred uložením je vaša IP adresa anonymizovaná nastavením posledného oktetu na nulu, aby sa zabránilo osobnej identifikácii. Prvé tri oktety IP adresy odhalia iba krajinu/geografický región používateľa;
 • Vašu e-mailovú adresu vrátane vášho mena a priezviska, ak ste nám ju sprístupnili prostredníctvom našej webovej stránky;
 • Veľkosť obrazovky vášho zariadenia;
 • Typ zariadenia a informácie o prehliadači;
 • Preferovaný jazyk pre zobrazenie našej webovej stránky.
 • Doménu sprostredkovateľa;
 • Navštívené webové stránky;
 • Dátum a čas prístupu na webovú stránku.

Hotjar používa tieto informácie na analýzu vášho používania našej webovej stránky, na vytváranie správ o jej použití a na poskytovanie ďalších služieb internetovej analýzy.

Zistite viac na https://www.hotjar.com/privacy/.

g) Značka LinkedIn Insights

Používame značku LinkedIn Insights, službu od spoločnosti LinkedIn Corporation, ako nástroj na analýzu vášho správania na našej webovej stránke, ktorý nám umožňuje poskytovať vám záujmový a behaviorálny marketing. Ďalej to zahŕňa meranie konverzií s cieľom zvýšiť efektivitu našich marketingových aktivít. Toto je služba spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko, https://www.linkedin.com. Viac informácií nájdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Značka Insight Tag zhromaždí a prenesie na LinkedIn nasledujúce informácie o vás: URL; adresa URL sprostredkovateľa, IP adresa, údaje zariadenia a prehliadača (User Agent) a časová pečiatka. Výnimočne môžu byť profilové údaje spracované spolu s vyššie uvedenými kategóriami údajov. To je prípad, ak ste členom LinkedIn. V tejto súvislosti by sme vás chceli odkázať na možnosti nastavenia vo vašom profile LinkedIn.

LinkedIn nám poskytne analýzu používania našej webovej stránky v agregovanej podobe, aby nám bolo umožnené zlepšovať našu webovú stránku a obsah pre našich používateľov. Tieto údaje sa tiež používajú na opatrenia zacielenia reklám na platforme LinkedIn.

Sme spoloční prevádzkovatelia so spoločnosťou LinkedIn Corp. pre zber a prenos údajov na LinkedIn; za akékoľvek spracovanie osobných údajov po prenose však nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosti LinkedIn.

Značka Insight Tag bude zhromažďovať a prenášať údaje iba po vašom výslovnom súhlase v banneri súborov cookie, ktorý vám bol zobrazený pri prístupe na našu webovú stránku.

LinkedIn zašifruje vaše údaje, IP adresy sa skrátia a priame identifikátory sa odstránia do siedmich dní, aby boli údaje pseudonymné. Tieto zvyšné pseudonymizované údaje budú potom do 90 dní vymazané.

Právnym základom tohto procesu je váš súhlas, článok 6, ods. 1, písm. a), článok 7 GDPR. Ďalšie informácie nájdete na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

2. Moduly sociálnych sietí

Pokiaľ nie je uvedené inak, spracovávame vaše údaje na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR, aby sme zlepšili obsah a uľahčili vám jeho používanie. Popísané účely sa zhodujú s našimi oprávnenými záujmami.

a) Flowbox

Na našej webovej stránke využívame možnosť vložiť funkcie a obsah z Instagramu a Facebooku. Na to využívame Flowbox. Flowbox môžeme napríklad použiť na zobrazenie príspevkov na Facebooku alebo obrázkov zverejnených na Instagrame ako súčasť našej webovej stránky. Na tento účel sa používajú aj súbory cookie.

Instagram a Facebook sú ponuky spoločnosti Facebook Ireland Ltd. v Írsku a Facebook Inc. v USA. Ak ste registrovaní ako používateľ služieb Instagram, Facebook alebo iných služieb Facebooku, Facebook môže priradiť použitie našich online ponúk k vášmu profilu. Ďalšie podrobnosti o type, rozsahu a účele spracovania údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Instagramu a Facebooku na adrese https://help.instagram.com/519522125107875 a https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Flowbox je služba švédskej spoločnosti Flowbox AB, Riddargatan 17D, 114 57 Štokholm, Švédsko. Informácie o type, rozsahu a účele spracovania údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Flowboxu na https://getflowbox.com/privacy/.

b) Videá z YouTube

Na našu webovú stránku vkladáme videá z YouTube. Túto funkciu prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). YouTube videá sú uložené na https://www.youtube.com a je možné ich prehrávať priamo z našej webovej stránky. Možnosť pokročilých nastavení ochrany osobných údajov umožňuje vkladanie videa. Pri prehrávaní týchto videí sa súbory cookie YouTube a súbory cookie DoubleClick ukladajú vo vašom počítači a môžu prenášať údaje do spoločnosti Google.

Pri prehrávaní videí uložených na YouTube/Google sa spoločnosti Google ako prevádzkovateľovi YouTube a prevádzkovateľovi siete DoubleClick prenášajú minimálne tieto údaje: IP adresa a cookie, konkrétna adresa navštívenej webovej stránky, systémový dátum a čas načítania, ID vášho prehliadača. Tieto informácie sa prenášajú bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte účet Google, do ktorého ste prihlásení. Po prihlásení môže Google tieto informácie priradiť priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte byť priradení k vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla prehrávania videa odhlásiť.

Google tieto údaje uloží ako používateľské profily a môže ich použiť na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na prispôsobenie svojich webových stránok. Takáto analýza (tiež pre neregistrovaných používateľov) sa vykonáva najmä na účely poskytovania prispôsobenej reklamy a informovania ostatných používateľov o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov a na uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať spoločnosť Google, prevádzkovateľa služby YouTube.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosťou Google nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete na stránke: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

c) Videá z Vimeo.com

Vkladáme videá z platformy „Vimeo“ poskytovateľa Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Keď navštívite stránku na našej webovej stránke, na ktorej je vložené Vimeo video, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo a vo vašom prehliadači sa spustí modul. Server Vimeo prijíma informácie o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, Vimeo spojí tieto informácie s vašim používateľským účtom. Ak si na našej webovej stránke aktivujete modul, napr. kliknutím na tlačidlo spustenia videa alebo zanechaním komentára, tieto informácie sa prenesú do Vimeo. Zásady ochrany údajov nájdete na https://vimeo.com/privacy.

d) Rôzne

Pokiaľ nie je uvedené inak, vaše údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov podľa článku 6, ods. 1, písm. f) GDPR, aby sme vylepšili našu webovú stránku, aby bola bezpečnejšia a pohodlnejšia pre vaše použitie. Popísané účely sa zhodujú s našimi oprávnenými záujmami.

e) Google Mapy

Na našej webovej stránke využívame Google Mapy. Túto službu poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Táto ponuka vám umožňuje prezerať si interaktívne mapy priamo na našej webovej stránke.

Do spoločnosti Google sa prenášajú najmä tieto údaje: Vaša poloha, informácie o zariadení, IP adresa a údaje súborov cookie. Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní poskytovateľom modulu nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu tiež ďalšie informácie o vašich právach v tomto ohľade a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

f) Imgix

Používame imgix, službu na optimalizáciu obrázkov v reálnom čase. Vaša IP adresa sa prenesie do spoločnosti imgix (imgix Inc., 423 Tehama St, San Francisco, CA 94103, USA), aby sa zo servera načítal obrázok v správnej veľkosti.

g) Google reCAPTCHA

Táto webová stránka v určitých prípadoch využíva službu Google reCAPTCHA, ktorý zabraňuje automatickým programom/robotom používať textové polia. To zvyšuje bezpečnosť našich webových stránok a predchádza spamu. Toto je tiež náš oprávnený záujem a plní tak našu zákonnú povinnosť (článok 6, ods. 1, písm. c) GDPR).

Zhromaždené údaje sú hardvérové a softvérové informácie, napr. údaje o zariadení a aplikácii, ako aj výsledky bezpečnostných kontrol. Tieto údaje sa prenášajú do spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Údaje nebudú použité na personalizovanú reklamu.

Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy. Ďalšiu dokumentáciu nájdete na https://developers.google.com/recaptcha/ a na https://www.google.com/recaptcha/admin/create.

C. Bezpečnosť údajov

Uplatňujeme tiež technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu zhromažďovaných osobných údajov, najmä pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo pred útokom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom. V rámci skupiny Weber Group sú spoločnosti Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH a Weber-Stephen Products LLC zodpovedné za technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie údajov na tejto webovej stránke.