VILLKOR FÖR DELTAGANDE: WEBER WINTER GRILLERS

1. Arrangör

Arrangör av tävlingen är Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Leipziger Straße 124, 10117 Berlin

2. Rätt att delta

Alla personer över 18 år som är bosatta i de deltagande länderna Tyskland, Schweiz, Österrike, Danmark, Norge, Sverige eller Finland är kvalificerade att delta i tävlingen WEBER WINTER GRILLER. Anställda hos arrangören och/eller anställda i företag som är knutna till arrangören får inte delta.

3. Deltagande

Så här deltar du i tävlingen: Ladda upp en bild eller ett filmklipp som visar din passion för vintergrillning – #WeberWinterGriller och #weberSE – på följande sociala kanaler och i kommentarerna i ett särskild Facebook-inlägg på följande sätt: Facebook: Lägg upp bilden eller filmklippet på Webers officiella Facebook-konto under kampanjninlägget och använd hashtaggarna #WeberWinterGriller och #weberSE. Instagram: Lägg upp bilden eller filmklippet på din Instagram-profil med hashtaggarna #WeberWinterGriller och #weberSE. Se till att göra din profil öppen för allmänheten. Twitter: Twittra bilden eller filmklippet med hashtaggarna #WeberWinterGriller och #weberSE. Se till att göra din profil öppen för allmänheten. Bilderna får inte visa produkter som är konkurrerande produkter till arrangörens. Genom att ladda upp din bild och publicera den på vårt konto enligt beskrivningen ovan godkänner du, deltagaren, deltagandevillkoren som anges här, och samtycker till att det uppladdade fotot (bilddata) överförs till arrangörens tävlingskommitté för att kunna utse en vinnare. Du har chansen att delta flera gånger genom att lägga upp olika bilder och filmklipp.

4.Vinst

Du tävlar om totalt 1 resa för 2 personer till finska Lappland för totalt en vinnare i länderna Sverige, Norge och Finland. Resedatumen planeras bli andra veckan i januari (från den 12 till den 14 januari 2018). Slutgiltiga datum och schema tillhandahållas av arrangören vid ett senare tillfälle. Vinsten innefattar följande: –1 dag vardera för utresa från och hemresa till din hemort –1 dag med planerade aktiviteter t.ex. isfiske, hundspann i vildmarken, extremgrillning eller liknande (återstår att fastställa) –2 nätter på igloohotell inklusive mat och dryck. Du kommer att åtföljas av ett film- och fototeam under din vistelse. Det film- och fotomaterial som skapas är avsett för användning i alla Webers sociala media-kanaler. Ett separat avtal kommer att ingås med vinnarna angående detta samt användningen av det vinnande fotot. Kontantbetalningar, utbyte eller överföring av vinster till en tredje part är strängt förbjudet.

5. Kampanjperiod

Kampanjperioden är från den 5 oktober till den 30 november 2017. Sista datum för bidrag till tävlingen är den 30 november 2017.

6. Val av vinnare

För att utse vinnaren, kommer en urvalskommitté från det lokala WEBER-dotterbolaget att välja den bästa bilden senast den 8 december 2017, baserat på kreativitet, originalitet, unika egenskaper, humor, övergripande kvalitet och relevans för vintergrillningstemat. Medlemmarna i urvalskommittén är medlemmar av den lokala marknadsförings- och kommunikationsavdelningen, lokala digitala chefer eller varumärkeschefer samt lokala Grill Academy-kockar. Den utvalda vinnarbilden eller filmklippet publiceras i inlägg på de sociala media-kanalerna Facebook, Instagram och Twitter. Vinnaren underrättas och kontaktas genom sitt sociala media-konto, som de använder för att ansluta sig till kampanjen. Vinnarna måste göra anspråk på sitt pris senast den 13 december 2017 genom att bekräfta sin avsikt att åka på resan med organisatören med de nödvändiga uppgifter som krävs för att göra anspråk på priset (för- och efternamn, postadress, land, e-postadress, telefonnummer). Arrangören förbehåller sig rätten att låta urvalskommittén välja en annan vinnare i sådant fall att vinnaren inte skulle göra anspråk på priset och/eller inte vill eller inte kan resa på datumen i fråga. Deltagarna ansvarar för riktigheten av de kontaktuppgifter de anger. Arrangören tar inget ansvar för aktualitet, fullständighet eller riktighet av överförda deltagaruppgifter. Om kontaktuppgifterna skulle vara felaktiga har arrangören inga som helst krav på sig att fastställa korrekta adresser. Eventuella förluster som kan uppkomma på grund av felaktiga kontaktuppgifter är till fullo deltagarens ansvar. Vid händelse av tvist som kan uppstå angående den registrerade deltagarens identitet, anses innehavaren av e-postadressen som användes vid registringen vara deltagaren. Den berättigade kontoinnehavaren är en enskild person som angetts av en internetleverantör, webbtjänst eller person ansvarig för tilldelning av e-postadresser vid den organisation som står bakom domännamnet i den adress som uppges. Den potentiella vinnaren måste också bevisa, om tillämpligt, att han eller hon verkligen är den berättigade kontoinnehavaren. Det finns ingen rätt att överklaga.

7. Diskvalificering

Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som på något sätt manipulerar eller försöker att manipulera deltagandeprocessen eller själva tävlingen eller som bryter mot de deltagandevillkor som anges i detta dokument, i synnerhet om bilderna inte har tagits av deltagarna själva och/eller är olagliga kopior från internet eller från en tredje part och/eller utgör intrång i upphovsrätten.

8. Undantag från garantin/förtida avslut

Arrangören anger uttryckligen att tävlingens tillgänglighet och/eller funktion inte kan garanteras. Tävlingen kan avslutas eller tas bort på grund av förmildrande omständigheter utan att några anspråk från deltagaren uppstår mot arrangören. Avslut kan vara nödvändigt på grund av tekniska problem, regeländringar eller beslut som fattas av plattformar som Facebook, Instagram eller Twitter. Arrangören förbehåller sig rätten att avbryta tävlingen utan förvarning och/eller uttrycklig anledning.

9. Dataskyddsinformation/deltagares rättigheter:

Arrangören är ansvarig för de personuppgifter som samlas in och bearbetas under tävlingen. Arrangören kommer att uppfylla alla relevanta dataskyddsbestämmelser. Data som överförs till arrangören till följd av deltagande i tävlingen lagras, behandlas och används av arrangören för att genomföra och bearbeta tävlingen. Dessutom sker lagring, bearbetning och användning av data bara i fall där deltagarna lämnat uttryckligt godkännande via e-post. I synnerhet kommer data endast att överföras till en tredje part i den mån en sådan överföring är nödvändig för att genomföra tävlingen, särskilt med avseende på den aktuella resan. Du kan när som helst motsätta dig lagring, bearbetning och användning av personuppgifter för all framtid genom att skriva till följande adress: Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Leipziger Straße 124, 10117 Berlin Om du gör det kommer dina uppgifter att raderas omedelbart. Men du kan då inte heller fortsätta delta i tävlingen. Du behåller rätten att när som helst begära upplysningar om samtliga personuppgifter som lagrats av arrangören. Om du inte längre godkänner lagring av dina personuppgifter eller om de inte längre är korrekta, kan du be arrangören ta bort, blockera eller ändra dina uppgifter beroende på vad som krävs. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används i reklamsyften. Deltagarnas uppgifter raderas när tävlingen är avslutad och all bearbetning som hör därtill har slutförts. Din kontaktperson för frågor om datasekretess är:  privacy.emea@weberstephen.com

10. Notiser och villkor för Facebook, Instagram och Twitter

Utöver dessa deltagandevillkor bestäms förhållandet mellan arrangören, deltagaren och Facebook/Instagram/Twitter av de sistnämndas användarvillkor. Facebook, Instagram och Twitter har ingen som helst koppling till arrangören och bär inget som helst ansvar för arrangerandet och genomförandet av tävlingen. Deltagarna har ingen rätt att hävda ersättningsanspråk som kan uppkomma genom deras deltagande i tävlingen. Deltagarna förstår att tävlingen inte på något sätt är sponsrad, får stöd eller arrangeras av Facebook, Instagram eller Twitter och inte har någon koppling till Facebook, Instagram eller Twitter på något sätt. Deltagarna håller uttryckligen ovannämnda skadeslösa för alla krav som kan uppstå genom deltagande i tävlingen. All information och alla data som överförs i samband med deltagande i tävlingen kommer endast att lämnas till arrangören och inte till Facebook, Instagram eller Twitter. Frågor eller meddelanden om tävlingen ska endast riktas till arrangören.

11. Ansvar

Arrangören, dess organ, anställda eller ombud (d.v.s. Weber EMEA) är enligt lagstadgade bestämmelser ansvariga för skador som uppkommer av eller i samband med tävlingen, förutsatt att följande villkor inte anger något annat. Arrangören, dess organ, anställda eller ombud är utan begränsning ansvariga för förlust eller skada som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet av arrangören, dess rättsliga företrädare eller ombud. Arrangören, dess organ, anställda och ombud är även utan begränsning ansvariga enligt lagstadgade obligatoriska bestämmelser. Arrangören, dess organ, anställda eller ombud är alltid utan begränsning ansvariga för skador för fall av culpös skada på människors liv eller hälsa eller personskador. Ansvar för förlust eller skada som orsakats av ringa försumlighet genom brott mot en primär materiell skyldighet (en grundläggande skyldighet som möjliggör ett normbaserat rättsförhållande och som den andra parten i rättsförhållandet kan förlita sig på) är begränsat till typiska och förutsägbara skador. I andra fall undantas ansvr vid ringa försumlighet. Detta påverkar inte eventuellt direkt ansvar hos flygbolag och/eller researrangörer som används i enlighet med respektive relevant lagstiftning.

12. Tillämplig lag

Deltagande i den här tävlingen och eventuella rättsliga förhållanden mellan arrangör och deltagare som uppkommer därav, däribland dessa deltagandevillkor , styrs av lagstiftningen i det deltagande land där deltagaren är bosatt.