android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Aktualizované: 13. 12. 2019 Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Weber Stephen pre aplikáciu
„Weber Connect”​

Pre spoločnosť Weber-Stephen je ochrana vašich osobných údajov v súlade s čl. 4, ods. 1 nariadenia GDPR (ďalej spomínané len ako „osobné údaje“) mimoriadne dôležitá. V ďalšom texte by sme vás radi informovali o tom, ktoré údaje zbierame a spracovávame, zatiaľ čo používate aplikáciu Weber Connect (ďalej len ako „aplikácia“). Tieto Zásady ochrany osobných údajov obsahujú všetky informácie týkajúce sa spracovávania vašich údajov v súvislosti s aplikáciou.
Upozorňujeme, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas aktualizovať v dôsledku technického pokroku a príslušného zavedenia nových technológií a/alebo v dôsledku zmien právnych predpisov.

A. Správca, zástupca správcu, zodpovedná osoba

Na prevzatie aplikácie je potrebný prenos osobných údajov na servery obchodu App Store/Play Store. Ide konkrétne o používateľské meno, e-mailovú adresu, zákaznícke číslo vášho účtu, čas uskutočnenia prevzatia a ID konkrétneho zariadenia. Na zber týchto údajov nemáme žiadny vplyv a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť. Údaje spracúvame iba v rozsahu nevyhnutnom na prevzatie aplikácie do vášho zariadenia.

Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC so sídlom na adrese 1415 Roselle Road, Palatine, IL 60067, USA (ďalej „spoločnosť Weber LLC“) a spoločnosť Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH so sídlom na adrese Franklinstraße 28/29, 10587 Berlín, Nemecko (ďalej „spoločnosť Weber EMEA“) a pobočky spoločnosti Weber-Stephen zodpovedné za konkrétne krajiny (ďalej „pobočky spoločnosti Weber v konkrétnej krajine“) sú spoloční správcovia na účely spracovania osobných údajov v aplikácii. Príslušné pobočky spoločnosti Weber pre konkrétne krajiny možno nájsť na lokalite www.weber.com. Spoločnosť Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH je zástupcom spoločnosti Weber-Stephen Products LLC v EÚ v súlade s čl. 27 nariadenia GDPR. Spoloční správcovia vymedzili nasledujúce povinnosti:

Spoločnosť Weber LLC zodpovedá za technické zabezpečenie, správu a distribúciu aplikácie. V rámci tejto úlohy má spoločnosť Weber LLC zodpovedá za uzatváranie a spravovanie všetkých príslušných zmluvných dokumentov s prípadnými poskytovateľmi technických služieb používaných v aplikácii, ako aj za preverovanie dodržiavania dohodnutých právnych podmienok z ich strany. Ide najmä o všetky zmluvy o spracovaní údajov so spracovateľmi údajov, ktorí budú mať na starosti údaje pochádzajúce z Európy, resp. k nim budú mať prístup.

Spoločnosť Weber EMEA a pobočky spoločnosti Weber v konkrétnej krajine majú spoločne na starosti registrácie účtu Weber-ID, analytické údaje, marketingové aktivity a komunikáciu s používateľmi v Európe s ohľadom na krajinu, za ktorú zodpovedá daná pobočka spoločnosti Weber v konkrétnej krajine.
Informačné povinnosti v súlade čl. 13 a 14 nariadenia GDPR pre aplikáciu a technickú infraštruktúru plní spoločnosť Weber LLC a pre údaje týkajúce sa účtov a marketingu zase spoločnosť Weber EMEA.
V prípade otázok alebo komentárov týkajúcich sa týchto Zásad ochrany osobných údajov sa obráťte na zodpovednú osobu (Weber EMEA a Weber-Stephen Deutschland GmbH) na adrese:
privacy.emea@weberstephen.com

B. Spracúvanie údajov na účely používania v aplikácii

Pri používaní aplikácie budeme spracúvať viaceré súbory údajov. Niektoré údaje spracúva aplikácia automaticky, aby sa zaistilo správne a neprerušované fungovanie služby aplikácie (1). Pre iné súbory údajov sa spracúvanie líši pre používateľov, ktorí nemajú zaregistrovaný účet Weber-ID (2) a pre používateľov, ktorí sú účet Weber-ID už zaregistrovali, resp. si ho zaregistrujú počas používania aplikácie (3).

Na používanie aplikácie nie je registrácia účtu Weber-ID potrebná.

Ak nie je uvedený iný zákonný dôvod spracovania údajov, je ním čl. 6, ods. (1), písm. b) nariadenia GDPR.

(1) Údaje o používaní aplikácie

Na zabezpečenie bezproblémového používania aplikácia potrebuje zhromaždiť a spracovať a uchovať (pozrite si časť Uchovávanie osobných údajov) tieto osobné údaje:

 • Všeobecné
  • Krajina
  • Jazyk
  • Súhlas, ak je to relevantné (napr. prihlásenie na odber marketingových materiálov)
  • Mobilný operačný systém
  • Jedinečný identifikátor zariadenia
  • IP adresa
 • Údaje o používaní
  • mobilnej aplikácie (čas, teplota, druh mäsa)

(2) Používanie aplikácie neregistrovanými používateľmi

Nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne osobné údaje od neregistrovaných používateľov, ktorí používajú aplikáciu. Všetky údaje, ktoré sa spracovávajú na účely používania aplikácie, sa spracovávajú v súvislosti so sériovým číslom používaného zariadenia s aplikáciou Weber Connect (ďalej „ID zariadenia“). V rámci ID zariadenia sa uchovávajú nasledujúce údaje o používateľovi:

 • Podrobný grilovací program (vrátane cieľovej teploty/miera prepečenosti)
 • Dátum a čas začiatku
 • Dátum a čas ukončenia
 • Názov grilovania (dobrovoľné)
 • Údaje grafu (teplotné body pre každú sekundu grilovania získané zo zariadenia Connect)
 • ID zariadenia
 • Umiestnenie sondy

Nemáme žiadne informácie o totožnosti neregistrovaných používateľov ani nemáme žiadne možnosti ich identifikovať. Vyššie spomínané anonymné údaje sa uchovávajú v cloude. aby mala aplikácia pri používaní v budúcnosti prístup k údajom o predchádzajúcom používaní, nastaveniach a informáciám vytvoreným používateľom bez zaregistrovaného účtu.

V prípade, že si používateľ zaregistruje účet Weber-ID neskôr, všetky údaje uchované pod daným ID zariadenia sa začlenia do tohto účtu Weber-ID.
Údaje z kategórie Údaje o používaní aplikácie slúžia na identifikáciu konkrétneho používateľa a jeho spojenie s ID zariadenia, prípadne z jeho účtom Weber-ID (ak je prihlásený) počas používania aplikácie.

Anonymné údaje uchovávané pod ID zariadenia možno spojiť s vašimi osobnými údajmi pri zaregistrovaní grilu podľa jeho sériového čísla v prípade záručnej reklamácie u spoločnosti Weber.

Údržbu softvéru zariadení Connect zabezpečuje spoločnosť June Life, Inc. (ďalej „spoločnosť June“), a preto má prístup k sériovému číslu zariadenia a spoločnosti Weber bude pomáhať s prípadnými problémami v súvislosti so softvérom zariadenia. Spoločnosť June koná ako spracovateľ pre spoločnosť Weber v zmysle čl. 28 nariadenia GDPR.

(3) Používanie aplikácie používateľmi s registrovaným účtom Weber ID/Registrácia účtu Weber ID

V aplikácii si môžete zaregistrovať nový účet Weber ID alebo sa prihlásiť do existujúceho účtu Weber ID. V takom prípade sa všetky údaje uložené pod ID zariadenia (pozrite si bod (2)) spoja s účtom Weber ID. Takto bude vaša kompletná história grilovaní k dispozícii v aplikácií, pričom ďalšie grilovania budú takisto dostupné vo vašom účte Weber ID.

Účet Weber-ID predstavuje ústredný používateľský účet, v ktorom sa zhromažďujú všetky vaše údaje na jednom mieste, aby sa vám produkty spoločnosti Weber používali čo najlepšie a aby ste ich mohli prispôsobiť svojim záujmom. Účet Weber-ID si môžete vytvoriť bezplatne. Údaje vo vašom účte Weber-ID môžu pochádzať z aplikácie Weber Connect, z webovej lokality weber.com, aplikácie iGrill, aplikácie Weber-App alebo z akéhokoľvek digitálneho produktu/ponuky spoločnosti Weber.

Keď si vytvoríte účet Weber-ID v rámci aplikácie, zhromažďujeme nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia*
 • E-mailová adresa
 • Heslo
 • Fyzická adresa
 • Objednávky a košík
 • Uložené produkty
 • Stav odberu e-mailov
 • Zaregistrované produkty*
 • Informácie servisu pre používateľov/informácie o reklamáciách v rámci starostlivosti o spotrebiteľov
 • Počet detí*
 • Počet členov domácnosti*
 • Typ domácnosti*
 • Záujmy*
 • Obľúbené kategórie grilovania*
 • Obľúbené recepty*

* dobrovoľné

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov je čl. 6, ods. (1), písm. b) nariadenia GDPR, keďže tieto údaje sú potrebné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby a funkcie účtu Weber-ID.

Účet Weber-ID ponúka doplnkové funkcie, ako je ústredný používateľský účet v rámci našej webovej lokality. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na našej webovej lokalite.
Získavate tak prístup k exkluzívnemu obsahu webovej stránky (recepty, rady a triky atď.), môžete si zaregistrovať svoje grily, máte k dispozícii všetky dôležité informácie (záručné doby, návody na použitie atď.) a máte ústredný prístup k všetkým údajom a službám, ktoré vám spoločnosť Weber-Stephen ponúka. Zároveň sa môžete kedykoľvek jednoducho prihlásiť do nášho obchodu a skontrolovať stav objednávky či zadať ďalšie objednávky bez potreby opätovnej registrácie. Účet Weber ID vám zároveň poskytuje funkcie poznámkového bloku a zoznamu želaní.

Takisto máme právo uchovať vaše IP adresy, časy registrácie a potvrdenia z dôvodu nášho oprávneného záujmu overiť vašu registráciu a riadne objasniť všetky prípadné zneužitia vašich osobných údajov. Zákonným dôvodom na takéto konanie je čl. 6, ods. (1), veta 1, písm. . c) a f) nariadenia GDPR.

Ak chcete svoj účet Weber-ID odstrániť, kontaktujte nás na adrese privacy.emea@weberstephen.com.

(4) Údaje o polohe

Svoje zariadenie Weber Connect s aplikáciou môžete pripojiť cez WiFi alebo Bluetooth®. Upozorňujeme, že v niektorých verziách, napr. operačného systému Android, sa údaje o polohe nevyhnutne spracúvajú, keď je aktivované pripojenie Bluetooth®. V prípade týchto údajov je správcom vydavateľ vášho operačného systému. V prípade potreby môžete prenos údajov o polohe deaktivovať v nastaveniach operačného systému.

Spracúvanie týchto údajov podlieha čl. 6, ods. (1), písm. b) nariadenia GDPR.

C. Analytics

(1) Firebase

Používame službu s názvom Firebase Analytics od spoločnosti Google, Inc., so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (ďalej „spoločnosť Google“) na analyzovanie používania aplikácie neregistrovanými používateľmi a používateľmi účtu Weber-ID na marketingové účely. Podľa predvoleného nastavenia sú tieto analytické služby v aplikácii deaktivované. Používateľ ich musí aktivovať, čím poskytne súhlas s používaním takýchto služieb. Používateľ môže službu aktivovať a deaktivovať v nastaveniach aplikácie. Tieto procesy vychádzajú zo súhlasu používateľa v zmysle čl. 6, ods. (1), písm. a) nariadenia GDPR.

Služba zhromažďuje a prenáša údaje o správaní používateľa na účely analýzy a zlepšovania našich marketingových aktivít a ponúk. Nástroj zachytáva používanie aplikácie monitorovaním navigácie používateľa cez rôzne obrazovky, času stráveného pred obrazovkou a iných informácií o používaní, pričom používa IP adresu používateľa.
Nástroj „Audiences“ nám umožňuje vytvárať skupiny používateľov na základe údajov o používaní a optimalizovať naše marketingové aktivity pre vymedzené skupiny.

Údaje zhromažďované službou Firebase Analytics sa prenesú do databázy BigQuery, ktorú takisto prevádzkuje spoločnosť Google, a ktorá dokáže analyzovať veľké objemy údajov za krátky čas.

Spoločnosť Google koná ako spracovateľ údajov pre spoločnosť Weber, pričom medzi stranami sú uzatvorené zmluvy v zmysle čl. 28 nariadenia GDPR. Spoločnosť Google je členom rámca Privacy Shield.

(2) Firebase Crashlytics

Službu Firebase Crashlytics používame na analyzovanie a rozpoznanie problémov a chýb v aplikácii. Keď sa v aplikácii vyskytne chyba, chceli by sme získať technické údaje z aplikácie (UUID inštalácie a záznam o spadnutí aplikácie) na analyzovanie príčiny chyby, čo nám umožní aplikáciu ďalej zlepšovať pre všetkých používateľov.

Služba Firebase Crashlytics vás pred prenosom údajov na vyššie uvedené účely požiada o súhlas.

Zákonným dôvodom je čl. 6, ods. I, písm. a) a f), keďže máme oprávnený záujem o zlepšovanie aplikácie a odstraňovanie jej chýb.

(3) Instabug/Spätná väzba

Instabug je služba, ktorá nám umožňuje lepšie porozumieť problémom a chybám v aplikácii, a ktorá používateľovi poskytnúť nám prostredníctvom aplikácie spätnú väzbu.

Aby sme dokázali rozpoznať problém či chybu a lepšie porozumeli tomu, čo k tomu viedlo, potrebujeme isté informácie o situácii v rámci aplikácie v čase, keď k chybe došlo. Preto služba Instabug automaticky sleduje niektoré súbory údajov a isté správanie používateľa. Tieto údaje sa nám sprístupnia iba ak s ich prenosom budete v aplikácii súhlasiť zaslaním spätnej väzby.

Dochádza k automatickému zhromažďovaniu nasledujúcich údajov: snímky obrazovky a doplňujúce prílohy, stav batérie, protokoly (kroky používateľa, gestá, sieťové požiadavky), profil relácie (zaťaženie pamäte, stav batérie, stav procesora, stav pripojení).

Ak nám chcete poskytnúť aj spätnú väzbu, budeme potrebovať vašu e-mailovú adresu, aby sme sa na vás mohli obrátiť s vyjadreniami, otázkami či inými informáciami a aby sme mohli spracovať prípadné komentáre, ktoré pridáte k svojej spätnej väzbe. Môžete sa rozhodnúť, ktoré snímky obrazovky a prílohy budú súčasťou hlásenia zo služby Instabug. Tieto údaje sa navyše automaticky prenesú zo služby Instabug do služby Zendesk, nášho interného systému spätnej väzby, keď používateľ aktivuje túto funkciu alebo poskytne spoločnosti Weber spätnú väzbu.

Zákonným dôvodom pre tento proces je súhlas dotknutej osoby v súlade s čl. 6, ods. I, písm. a).

D. Newsletter

Vaše údaje sa použijú iba na propagačné účely a len s vaším výslovným súhlasom. Vaše údaje použijeme na predstavenie nových produktov a podujatí z oblasti grilovania spojených so spoločnosťou Weber-Stephen, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Ide najmä o informácie o aktuálnom či budúcom sortimente produktov (napr. grily, nadstavce, príslušenstvo, spotrebný materiál, trendy), ako aj spoločenských akciách či podujatiach s účasťou spoločnosti Weber-Stephen (napr. Grill Academy, semináre, veľtrhy, jednorazové akcie). Zahŕňa to digitálne reklamy prostredníctvom e-mailu aj tlačené reklamy.

Na prihlásenie sa na odber newsletteru môžete použiť funkciu dvojitej registrácie. Po registrácii vám pošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorom vás požiadame, aby ste potvrdili, že chcete dostávať newsletter. Odber potvrdíte kliknutím na priložený hypertextový odkaz. Ak potvrdenie cez hypertextový odkaz neposkytnete do 24 hodín, vaše informácie zablokujeme a po jednom mesiaci odstránime. Takisto máme právo uchovať vaše IP adresy, časy registrácie a potvrdenia, aby sme mohli overiť vašu registráciu a riadne objasniť všetky prípadné zneužitia vašich osobných údajov. Zákonným dôvodom na takéto konanie je čl. 6, ods. (1), veta 1, písm. a) a c) nariadenia GDPR.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať poslaním e-mailu na adresu privacy.emea@weberstephen.com alebo postupovaním podľa pokynov v závere propagačného e-mailu.

Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC má prístup k údajom z postupov spracovania údajov opísaných v tejto časti. Prenos údajov do Spojených štátov amerických je chránený štandardnými zmluvnými ustanoveniami („modelové ustanovenia v EÚ“).

E. Oznámenia aplikácie

Používame tzv. oznámenia aplikácie. Ide o oznámenia, ktoré sa objavia vo vašom zariadení, v ktorých nájdete novinky, recepty a zaujímavé informácie o spoločnosti Weber. Zákonným dôvodom je čl. 6, ods. (1), písm. a) nariadenia GDPR.
Podľa predvoleného nastavenia sú takéto oznámenia deaktivované. Môžete ich aktivovať v nastaveniach aplikácie. Keď oznámenia aplikácie aktivujete, súhlasíte s tým, že vám tieto marketingové oznámenia budeme posielať. Túto službu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach aplikácie.

F. Facebook

Na základe vášho súhlasu (v zmysle čl. 6, ods. I, písm. a) nariadenia GDPR) do vášho zariadenia umiestnime pixel sociálnej siete spoločnosti Facebook Inc., so sídlom na adrese 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej „Facebook“). Umožní nám sledovať vaše správanie, keď kliknete na reklamy v rámci Facebooku, ktoré vás presmerujú na našu webovú stránku. Služba umožňuje analyzovať a vyhodnocovať účinnosť reklám na Facebooku, aby v budúcnosti bolo možné optimalizovať reklamné aktivity. Tieto údaje budú pre nás úplne anonymné a nebudú sa dať spojiť s konkrétnou osobou. Spoločnosť Facebook však tieto údaje uchová a spracuje, čím vytvorí spojenie medzi týmito údajmi a profilom používateľa na Facebooku. Viac informácii o spracovávaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/

Údaje z pixelu Facebooku navyše využívame na kategorizovanie používateľov na účely cielených marketingových aktivít na Facebooku.

G. Kontakt/konverzácie so servisom pre používateľov

S naším servisom pre používateľov sa môžete spojiť cez aplikáciu. Ak chcete iniciovať takúto konverzáciu so servisom pre používateľov a uveďte svoje meno a e-mailovú adresu.

Využívame miestnych partnerov (miestne pobočky spoločnosti Weber-Stephen) ako spracovateľov údajov v zmysle čl. 4, ods. 8 nariadenia GDPR viazaných zmluvami o spracúvaní údajov podľa čl. 28 nariadenia GDPR na spracovanie takýchto otázok a na podporu používateľov v ich miestnom jazyku. Na spracovanie otázok používateľov e-mailom používame systém na správu spätnej väzby Zendesk, platformu od spoločnosti Zendesk Inc, so sídlom na adrese 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, prostredníctvom dátového centra nachádzajúceho sa v EÚ. Spoločnosť Zendesk zároveň koná ako spracovateľ údajov na základe zmluvy o spracovaní údajov v zmysle čl. 28 nariadenia GDPR. Spoločnosť Zendesk je členom rámca Privacy Shield. Žiadne z údajov sa neprenesú do tretích krajín. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/

V závislosti od obsahu vašej požiadavky sa údaje zadané pri iniciovaní konverzácie servisu pre používateľov spracujú na základe vášho súhlasu v zmysle čl. 6, ods. (1), písm. a) nariadenia GDPR alebo v zmysle čl. 6, ods. (1), písm. b) nariadenia GDPR do tej miery, do akej existujú záväzky zmluvného plnenia alebo zavedenia predzmluvných opatrení.

H Poskytovatelia služieb

Na vyššie opísané účely a procesy využívame rôznych poskytovateľov služieb, ktorí konajú ako naši spracovatelia údajov, ako je to uvedené nižšie.

Poskytovateľ služieb

Účel/proces

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Firebase

analýza chýb cez Firebase Crashlytics

Big Query

Demandware/Salesforce Commerce Cloud

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA 94105, USA

cloudová databáza údajov zákazníkov

Emarsys Interactive Services GmbH

Stralauer Allee 6

10245 Berlín

Nemecko

databáza na údaje pre newsletter

Mize Inc.

12802 Tampa Oaks Blvd,

Suite #320

Temple Terrace, FL 33637, USA

databáza na registráciu produktov

Zendesk Inc.

1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA

systém spätnej väzby

Instabug, Inc.

855 El Camino Real St.

Suite 13A-111

Palo Alto, CA. 94301, USA

spätná väzba a nahlasovanie problémov

June Life Inc.

649 Front Street San Francisco, CA 94111 USA

údržba softvéru zariadení Connect a technická podpora


I. Doby zachovania údajov

Údaje, ktoré spracujeme, odstránime, resp. obmedzíme ich spracovanie v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, najmä v súlade s čl. 17 a 18 nariadenia GDPR. Pokiaľ sa to v týchto zásadách výslovne neuvádza, uložené údaje odstránime ihneď potom, ako už nebudú potrebné na pôvodný účel. Údaje sa budú uchovávať po splnení svojho účelu iba v prípadoch, keď to bude potrebné na iné zákonne prípustné účely, prípadne ak sa tieto údaje musia zachovať z dôvodu zákonných podmienok doby zachovania. V takýchto prípadoch je spracovanie obmedzené, konkrétne zablokované, a údaje sa teda nespracúvajú na iné účely.

J. Vaše práva

Môžete si uplatňovať nasledujúce dobrovoľné práva s ohľadom na správcu údajov v súlade s požiadavkami právnych predpisov:

 • právo na odvolanie súhlasu (čl. 7, ods. III nariadenia GDPR);
 • právo na prístup dotknutej osoby k údajom (čl. 15 nariadenia GDPR);
 • právo na opravu a zmazanie (čl. 16 a čl. 17 nariadenia GDPR);
 • právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 nariadenia GDPR);
 • právo na prenosnosť údajov (čl. 20 nariadenia GDPR);
 • právo namietať (čl. 21 nariadenia GDPR).

Zároveň máte právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu na spracovanie svojich osobných údajov správcom údajov. Dozorný orgán príslušný na základe čl. 55 nariadenia GDPR je úrad Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlín, Nemecko, mailbox@datenschutz-berlin.de.