android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube

Actievoorwaarden ‘Win een Weber Genesis II E-310 GBS gasbarbecue’

1. In deze Actievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Win een Weber Genesis II E-310 GBS gasbarbecue” actie 
Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden
Actieperiode: van 15 tot en met 24 mei.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
Prijs: Weber Genesis II E-310 GBS gasbarbecue
Weber: Weber-Stephen Holland B.V, gevestigd te (8521 NA) Tsjûkemarwei 12, Sint Nicolaasga, Nederland

2. De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Om deel te mogen nemen aan de Actie, moet Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Indien Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om deel te kunnen nemen aan de Actie.

5. Iedere Deelnemer mag slechts eenmalig deelnemen met zijn of haar persoonsgebonden e-mailadres.

6. Om kans te maken op de Weber Genesis II E-310, dient Deelnemer zich digitaal in te schrijven voor de Weber nieuwsbrief door op de Button: “Ja ik wil graag de Weber nieuwsbrief ontvangen” te klikken en zich daarmee te registreren voor het ontvangen van de Weber nieuwsbrief.

7. Deelname vindt uitsluitend digitaal plaats nadat Deelnemer zich op de hierboven genoemde wijze heeft ingeschreven voor de Weber nieuwsbrief.

8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan deze Actie.

9. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

10. Na afloop van de Actieperiode wordt een Weber Genesis II E-310 weggegeven aan een Deelnemer. De aanwijzing van de winnaar vindt plaats door middel van een trekking onder alle Deelnemers.

11. De winnaar van de Actie wordt per e-mail op de hoogte gebracht. Mocht de winnaar na zeven werkdagen niet hebben gereageerd, wordt per email nog een reminder gestuurd. Als er niet gereageerd wordt binnen de in de reminder gestelde termijn, dan vervalt de Prijs en zal Weber een nieuwe trekking verrichten onder alle overige Deelnemers.

12. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en is gekoppeld aan het e-mailadres van Deelnemer, zoals opgegeven bij inschrijving voor de Weber nieuwsbrief. De Prijs is niet in te wisselen voor geld of andere producten van Weber.

13. Weber behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de Prijs voor een vervangende prijs te zorgen.

14. Weber tracht de gewonnen Prijs binnen twee (2) weken bij de winnaar te leveren op een door de winnaar aangegeven huisadres in Nederland.

15. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber.

16. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

17. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid. 

18. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

19. Indien kansspelbelasting van toepassing is zal Weber de verantwoordelijkheid nemen voor de afdracht van kansspelbelasting ten aanzien van de Prijs van de Actie. 

20. Weber kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, de Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie en/of de Prijs wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van Deelnemer leidt.

21. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

22. Op de Actie en de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.