androidapplearrowcart-big-outlinecart-fullcheckchef-hatall-gridbullseyelightbulbcircle-mediumcircle-smallclockdownloaddownloadenlargefacebookinstagrammagnifiermenu-arrow-downpointerprintersharestartwitteruser-simpleyoutubescroll-indicator-firescroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrowscroll-indicator-arrow

ACTIEVOORWAARDENADVENTSKALENDER

1. Organisator

De organisator van de wedstrijd is:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin en Weber-Stephen Holland B.V. op het volgende adres: Tsjûkemarwei 12, 8521 NA Sint Nicolaasga, Nederland.

2. Deelnemers

Iedereen die ouder is dan 18 jaar die in het deelnemende land Nederland woont, kan deelnemen aan de adventskalenderwedstrijd. Medewerkers van de organisator en/of medewerkers van aan de organisator gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname.

3. Deelname

U kunt deelnemen op de volgende manier:

  • Open één vakje van de adventskalender per dag tijdens de promotieperiode. 
  • Registreer door uw naam, voornaam en e-mailadres in te vullen bij "Registreer om te winnen".
  • Dien uw inschrijving in om deel te nemen.

Door deel te nemen, accepteert u als deelnemer de algemene voorwaarden voor deelname, zoals hier beschreven.

Tijdens de promotieperiode kunt u slechts één keer per dag deelnemen.

4. Prijzen

U krijgt de kans om een selectie van uitzonderlijke producten en accessoires uit het Weber assortiment te winnen.

Contante uitbetalingen, omwisselingen of overdrachten aan derden zijn ten strengste verboden.

5. Promotieperiode

De promotieperiode loopt van 1 tot en met 24 december 2021. De uiterste termijn voor registratie is 24 december 2021.

6. Selecteren van de winnaars

De winnaars worden wekelijks geselecteerd tijdens de promotieperiode. Deze winnaars worden vóór de tweede week van januari per e-mail op de hoogte gebracht en ontvangen de cadeaus vóór eind februari 2022.

De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte contactgegevens. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of onvolledigheid van de door de deelnemers verstrekte gegevens. De organisator is niet verplicht de juistheid van de adressen te controleren. Eventuele problemen die het gevolg kunnen zijn van onnauwkeurige contactgegevens, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

In geval van betwisting over de identiteit van de ingeschreven deelnemer, wordt de officiële houder van het e-mailadres dat gebruikt wordt voor de inschrijving, geacht de deelnemer te zijn. De officiële deelnemer is de persoon die is aangewezen door de internetprovider, de online service of de autoriteit voor de toewijzing van e-mailadressen binnen de organisatie die eigenaar is van de domeinnaam van het opgegeven adres. 

Er is geen recht van beroep.

7. Diskwalificatie

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die het inschrijfproces of de wedstrijd zelf manipuleren of proberen te manipuleren, te diskwalificeren, in het bijzonder in het geval van computerfraude of overtreding van de inschrijvingsvoorwaarden zoals hierin beschreven.

8. Uitsluiting van garantie/vroegtijdige beëindiging van de garantie

De organisator verklaart uitdrukkelijk dat de beschikbaarheid en/of het verloop van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. De wedstrijd kan worden onderbroken of geannuleerd wegens uitzonderlijke omstandigheden. Beëindiging kan noodzakelijk zijn als gevolg van technische problemen, regelwijzigingen of beslissingen van platforms zoals Facebook of Instagram.

9. Gegevensbescherming/rechten van de deelnemers

De organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verstrekte persoonsgegevens tijdens de duur van de wedstrijd.

De organisator zal zich houden aan alle van toepassing zijnde voorschriften inzake gegevensbescherming. De gegevens die in het kader van de deelname aan de wedstrijd aan de organisator worden doorgegeven, worden door de organisator opgeslagen, verwerkt en gebruikt om de wedstrijd uit te voeren. Bovendien worden gegevens alleen opgeslagen, verwerkt en gebruikt als de deelnemers daar uitdrukkelijk per e-mail toestemming voor hebben gegeven. In het bijzonder zullen de gegevens alleen aan een derde partij worden doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de loting.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, de verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens door een brief te sturen naar het volgende adres:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlijn, Duitsland.

In dit geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd. U kunt echter niet langer deelnemen aan de wedstrijd.

U heeft te allen tijde het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens - geheel of gedeeltelijk - die door de organisator zijn opgeslagen. Als u niet langer wilt dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen of als deze niet meer juist zijn, kunt u van de organisator verlangen dat hij uw gegevens verwijdert, blokkeert of wijzigt.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor promotionele doeleinden.

De gegevens van de deelnemers zullen worden verwijderd zodra de wedstrijd is afgelopen en alle bijbehorende handelingen zijn voltooid, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden, zoals afzonderlijk gedefinieerd.

10. Verantwoordelijkheid

De organisator, werknemers of agenten zijn aansprakelijk, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de wedstrijd, tenzij de volgende bepalingen anders bepalen.

De organisator, werknemers of agenten zijn volledig aansprakelijk voor alle verlies of schade veroorzaakt door de organisator, zijn wettelijke vertegenwoordigers of agenten, opzettelijk of uit onachtzaamheid. De aansprakelijkheid van de organisator, werknemers of agenten is onbeperkt, in overeenstemming met de dwingende wettelijke bepalingen.

De organisator, werknemers of agenten zijn altijd volledig aansprakelijk voor schade in geval van overlijden, letsel of schade aan de gezondheid.

Aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door lichte nalatigheid als gevolg van een schending van een hoofd- of materiële verplichting (een essentiële verplichting die een goede uitvoering van de rechtsverhouding mogelijk maakt en waarop de wederpartij van de rechtsverhouding regelmatig kan vertrouwen) is beperkt tot de gebruikelijke en voorzienbare schade. In andere gevallen is aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten.

11. Toepasselijk recht De deelname aan deze wedstrijd en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen de organisator en de deelnemers, met inbegrip van deze deelnamevoorwaarden, worden beheerst door het recht van het land waar de deelnemer woont.