android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE IKONKURRENCEN OM EN GENESIS II EX-335

1. Arrangør

Arrangøren af konkurrencen er

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin, Tyskland og Weber Stephen Nordic ApS, Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby, Danmark

2. Hvem kan deltage?

Alle personer over 18 år bosiddende i Danmark er berettiget til at deltage i konkurrencen. Medarbejdere hos arrangøren, familie af disse medarbejdere og/eller medarbejdere i virksomheder med tilknytning til arrangøren må ikke deltage.

3. Deltagelse

Sådan deltager du:

  • Tilmeld dig på Webers hjemmeside i den konkrete tilmeldingsformular. 
  • Tilmeld dig med dit fornavn, efternavn adresse og din e-mailadresse
  • Klik på linket "bekræftelse" i den registreringsemail, som bliver sendt til dig, efter du har udfyldt formularen på Webers hjemmeside.

Med din deltagelse accepterer du, deltageren, de vilkår for deltagelse i konkurrencen, der er beskrevet i nærværende tekst.

Sidste mulighed for at registrere sig er inden d. 08.08.21 kl. 23.59. Registrering gælder kun folk, som har klikket på bekræftelseslinket i registreringsemailen. Tidligere tilmeldte af vores inspirationsmail kan desværre ikke deltage i konkurrencen. 

Du kan kun deltage én gang i kampagneperioden.

4. Præmie

Du får chancen for at vinde en Genesis II EX-335

Kontantbetalinger, bytte eller overdragelse af gevinster til en tredjepart er strengt forbudt.

5. Kampagneperiode

Kampagneperioden løber til 8. August 2021 kl 23.59. Sidste frist for tilmelding er 8. August 2021 kl 23.59.

6. Udtrækning af vindere

Vinderen udtrækkes 9. August 2021 og vinderen bliver kontaktet via en e-mail. I tilfælde af vinderen ikke respondere indenfor 2 uger efter de er kontaktet på email, så vil deres præmie frafalde og en ny vinder vil blive udtrukket og kontaktet. 

Deltagerne er ansvarlige for, at de indsendte kontaktoplysninger er korrekte. Arrangøren fraskriver sig ethvert ansvar for de indsendte deltageroplysningers rettidighed, fuldstændighed eller korrekthed. Hvis de indsendte kontaktoplysninger er unøjagtige, er arrangøren på ingen måde forpligtet til at indhente de korrekte adresser. Alle udgifter, der måtte påløbe som følge af ukorrekte kontaktoplysninger, afholdes udelukkende af deltageren.

I tilfælde af tvister, der måtte opstå vedrørende identiteten af den tilmeldte deltager, vil den berettigede kontohaver for den e-mail-adresse, der blev anvendt til registrering, blive betragtet som værende deltageren. Den berettigede kontohaver er en person, der er udpeget af en internetudbyder, onlinetjeneste eller enkeltperson, som er ansvarlig for tildelingen af e-mailadresser hos organisationen bag domænenavnet for den oplyste e-mailadresse. Den potentielle vinder skal desuden bevise (hvis det er relevant), at han eller hun er den berettigede kontohaver.

Der er ingen appelmuligheder.

7. Diskvalifikation

Arrangøren forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere, der på nogen måde manipulerer eller forsøger at manipulere med deltagelsesprocessen eller selve konkurrencen, især hvis der er tale om svindel gennem hacking eller overtrædelse af de her beskrevne konkurrencebetingelser.

8. Garantifraskrivelse/aflysning

Arrangøren angiver udtrykkeligt, at konkurrencens tilgængelighed og/eller funktion ikke kan garanteres. Konkurrencen kan aflyses eller ophæves på grund af særligt undskyldende omstændigheder uden mulighed for, at deltageren rejser krav mod arrangøren. Aflysning kan være nødvendig som følge af tekniske problemer, ændrede regler eller beslutninger truffet af platforme såsom Facebook, Instagram eller Twitter.

9. Oplysninger om databeskyttelse/deltagernes rettigheder:

Arrangøren er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med konkurrencen.

Arrangøren er forpligtet til at overholde alle relevante regler om databeskyttelse med senere ændringer. Data, der overføres til arrangøren i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, opbevares, behandles og anvendes af arrangøren til at gennemføre konkurrencen. Endvidere sker en sådan opbevaring, behandling og anvendelse af data kun i tilfælde af, at deltagerne har givet deres udtrykkelige samtykke hertil via e-mail. Sådanne data videregives kun til tredjemand i det omfang, en sådan videregivelse er nødvendig for at gennemføre konkurrencen.

Du kan til enhver tid modsætte dig opbevaring, behandling og anvendelse af dine personoplysninger i al fremtid ved at skrive til følgende adresse:

Weber-Stephen Product (EMEA) GmbH

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH, Franklinstr. 28/29, 10587 Berlin - DE

Eller privacy.emea@weberstephen.com

Hvis du gør dette, slettes dine data omgående. Du vil dog ikke længere kunne deltage i konkurrencen.

Du er berettiget til når som helst at anmode om indsigt i alle dine personoplysninger, der opbevares af arrangøren. Såfremt du ikke længere accepterer opbevaringen af dine personoplysninger, eller hvis de ikke længere er korrekte, kan du kræve, at arrangøren sletter, spærrer eller retter dine oplysninger efter behov.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Deltagerdata slettes, når konkurrencen er afsluttet, og der ikke længere finder databearbejdning sted i forbindelse hermed, medmindre du udtrykkeligt har givet tilladelse til, at dine data må bruges til andre formål som defineret særskilt.

10. Ansvar

Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter er underlagt bestemmelser om lovpligtig skadeserstatning som følge af eller i forbindelse med konkurrencen, medmindre andet fremgår af følgende bestemmelser.

Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter hæfter uden begrænsning for tab eller skade forårsaget af arrangørens, dennes juridiske repræsentanters eller befuldmægtigedes forsætlige eller grove uagtsomhed. Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter hæfter desuden uden begrænsning i henhold til obligatoriske lovbestemmelser.

Arrangøren, dennes organer, medarbejdere eller agenter hæfter altid uden begrænsning for tab i tilfælde af ansvarspådragende skader på menneskers liv eller helbred eller personskade.

Ansvar for tab eller skade, der skyldes simpel uagtsomhed ved misligholdelse af en primær eller materiel forpligtelse (et væsentligt vilkår, der muliggør løbende opfyldelse af retsforholdet, og som den anden part i retsforholdet løbende kan påberåbe sig) er begrænset til typiske og forudsigelige skader. I andre sager er erstatningsansvaret for simpel uagtsomhed undtaget.

11. Gældende ret

Deltagelse i denne konkurrence og alle juridiske forhold mellem arrangøren og deltagerne som følge heraf, herunder disse betingelser for deltagelse, skal reguleres af lovgivningen i det deltagende land, hvor deltageren har bopæl.