android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube scroll-indicator-fire scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow scroll-indicator-arrow

Všeobecné obchodní podmínky

Zde uvádíme všeobecné obchodní podmínky společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH (dále jen „Weber“) a podmínky účasti na grilovací akademii Weber® Grill Academy pořádané společností Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o. (dále jen „Weber CZ“). Ustanovení těchto dvou částí jsou platná nezávisle na sobě.

Vážení zákazníci, náš e-Shop v tuto chvíli prodává pouze fyzickým osobám. Pro nákup na právnickou osobu doporučujeme kontaktovat naše autorizované prodejce.

1. část

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na dodávky všech výrobků společnosti Weber-Stephen Deutschland GmbH objednaných prostřednictvím stránek www.weber.com/cz spotřebitelům (dále jen „zákazníci“). Na dodávky výrobků se neuplatní žádné odlišné nákupní či jiné obchodní podmínky, ledaže by společnost Weber s jejich platností výslovně písemně souhlasila.

1 Vymezení pojmů / Smluvní strany

(1) Zákazníkem je spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „spotřebitel“).

(2) Kupní smlouvy jsou uzavírány se společností Weber-Stephen Deutschland GmbH zastoupenou jejími jednateli p. Michaelem Reuterem, Frankem Rommersbachem a Hans-Jürgenem Herrem, se sídlem Rheinstrasse 194, 55218 Ingelheim (am Rhein), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Mohuči, vložka HRB 23407, Německo. V případě jakýchkoli dotazů či stížností se prosím spojte s naším zákaznickým oddělením od pondělí do pátku v době od 9:00 do 17:00 na lince +420 267 31 29 73 nebo e-mailem na adrese sevis-cz@weber.com.

2 Nabídka / Proces objednání / Ceny / Uzavření smlouvy

(1) Společnost Weber přijímá objednávky prostřednictvím svého internetového obchodu umístěného na adrese www.weber.com/cz

(2) Podrobnosti o výrobcích nabízených společností Weber jsou uvedeny na jednotlivých stránkách u konkrétních výrobků.

(3) Žádná ilustrace či obrázek výrobků v e-shopu společnosti Weber nepředstavuje právně závaznou nabídku. Jakákoli odpovědnost na naší straně za případné chyby v popisu či zobrazení je výslovně vyloučena.

(4) Ceny uvedené na stránkách výrobků zahrnují zákonnou výši DPH a další složky včetně případného dopravného.

(5) Uzavírání smluv v rámci elektronického obchodu: Jakmile najdete požadovaný výrobek, můžete ho vložit do nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Koupit“, aniž by vám tím vznikl právní závazek výrobek koupit. Na obsah svého nákupního košíku se můžete kdykoli podívat kliknutím na ikonku nákupního košíku, aniž by vám tím vznikl právní závazek výrobek koupit. Výrobky můžete ze svého nákupního košíku kdykoli odstranit kliknutím na „X“. Chcete-li si výrobky vložené do nákupního košíku skutečně zakoupit, klikněte na ikonku nákupního košíku a po zobrazení obsahu nákupního košíku klikněte na tlačítko „K pokladně“. Následně zadejte své údaje do příslušných polí. Registrace není v tomto případě nutná. Po zadání svých údajů pokračujte na stránku objednávky kliknutím na tlačítko „Pokračovat“. Na další stránce si můžete zvolit platební metodu a znovu zkontrolovat zadané údaje. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s obsahem VOP, prohlášením o právech k odstoupení od smlouvy, a pravidlech ochrany osobních údajů. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ proces objednání dokončíte. Okamžitě po přijetí vašeho návrhu ke koupi od nás obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzením, že jsme vaši objednávku obdrželi (potvrzení o obdržení objednávky). Toto potvrzení o obdržení objednávky ještě nepředstavuje přijetí vašeho návrhu na uzavření smlouvy z naší strany.

(6) K uzavření kupní smlouvy na vámi objednané zboží dojde až v okamžiku, kdy vaši objednávku přijmeme a toto přijetí objednávky výslovně e-mailem potvrdíme (akceptace) nebo pokud vám zašleme  objednané zboží do dvou dnů bez výslovného potvrzení objednávky.

3 Doprava / Doručení

(1) Zboží je doručováno pouze v rámci České republiky balíkovou přepravní službou nebo nákladním dopravcem, pokud objednaný výrobek váží více než 31,5 kg. Při dodání nákladním dopravcem vás společnost Weber požádá o sdělení telefonního čísla, na němž vás může nákladní dopravce objednaný společností Weber zastihnout k dojednání přesného termínu dodávky. Veškeré nákladní dodávky se doručují ke konci příjezdové cesty k vašemu domu. Tato přepravní služba nezahrnuje sestavení či montáž zboží ani odvoz obalového materiálu.

(2) V případě úhrady ceny předem začne dodací lhůta běžet v den následující po zadání platebního příkazu do banky, z níž má být úhrada provedena; v případě všech ostatních platebních metod začne dodací lhůta běžet v den následující po uzavření smlouvy a činí jeden až tři dny. Pokud poslední den dodací lhůty připadne na neděli nebo státní svátek v místě dodání, posune se konec dodací lhůty na nejbližší následující pracovní den.

(3) Má-li být zboží zasláno nákladním dopravcem, začíná běh dodací lhůty v případě úhrady předem v den následující po zadání platebního příkazu do banky, z níž má být úhrada provedena; v případě všech ostatních platebních metod začne dodací lhůta běžet v den následující po uzavření smlouvy a činí dva až čtyři dny. Pokud poslední den dodací lhůty připadne na neděli nebo státní svátek v místě dodání, posune se konec dodací lhůty na nejbližší následující pracovní den.

(4) Objednáte-li v rámci jedné objednávky více položek s odlišnými dodacími lhůtami, zašleme veškeré objednané zboží v rámci jedné zásilky, nebude-li sjednáno jinak. V tomto případě se na vaše zboží vztahuje dodací lhůta odpovídající té položce na vaší objednávce, která má dodací lhůtu nejdelší. Za dopravu nebudou účtovány žádné další poplatky.

(5) Nejsou-li všechny objednané položky skladem, je společnost Weber oprávněna provést na vlastní náklady dílčí dodávky. Zároveň s tím platí výše uvedené dodací lhůty (viz odst. (2) a (3)).

(6) Nebude-li zboží doručeno z důvodu na vaší straně ani po třech neúspěšných pokusech, jsme oprávnění v takovém případě od smlouvy odstoupit. Společnost Weber v takovém případě bez zbytečného prodlení vrátí veškeré uhrazené částky.

(7) Nejsou-li objednané výrobky dostupné z důvodu, že společnost Weber sama příslušné zboží neobdržela z důvodu nikoliv na její straně, může společnost Weber od smlouvy odstoupit. V tomto případě vás společnost Weber bude neprodleně informovat a navrhne vám případně dodání srovnatelného výrobku. Není-li žádný srovnatelný výrobek dostupný nebo pokud si dodání srovnatelného výrobku nepřejete, vrátí vám společnost Weber bez zbytečného prodlení veškeré již uhrazené částky.

4 Platební podmínky / Výhrada vlastnictví

(1) Nabízíme následující platební podmínky: platební karta on-line a PayPal. Vyhrazujeme si však právo u jednotlivých objednávek určité platební metody nenabízet, případně nabídnout platební metody výše neuvedené. Další informace naleznete na našich internetových stránkách https://www.weber.com/CZ v sekci Platební metody.

(2) V případě prodlení s úhradou kupní ceny účtujeme zákonem stanovený úrok z prodlení (ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů). Kromě toho si vyhrazujeme právo vymáhat případnou náhradu škody z prodlení.

(3) Společnost Weber si vyhrazuje vlastnické právo k doručenému zboží až do uhrazení kupní ceny v plné výši.

5 Poukázky

(1) Z internetového obchodu Weber si můžete zakoupit poukázky v různé cenové hodnotě. Tyto poukázky lze pak čerpat pouze v internetovém obchodě Weber v České republice na adrese www.weber.com/CZ/. Po dokončení objednávkového procesu budou poukázky zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce spolu s jedinečným kódem poukázky.

(2) Poukázky lze využít k nákupu všech výrobků Weber s výjimkou nákupu dalších poukázek.

(3) Poukázka je platná po dobu tří let od data jejího zakoupení počínaje kalendářním rokem následujícím koupi poukázky. Výše kreditu vyprší na konci doby platnosti, přičemž jeho nahrazení či proplacení není možné.

(4) Je-li hodnota kreditu poukázky vyšší než fakturovaná částka, bude zůstatek kreditu zaznamenán a zůstane k dispozici až do konce doby platnosti poukázky; lze ho vyčerpat opětovným zadáním kódu poukázky při zadávání další objednávky. Zbývající kredit z poukázky se v hotovosti nevrací. Na zbývající kredit se nevztahuje žádný úrok.

(5) Není-li hodnota poukázky dostatečná k pokrytí celé výše objednávky, může být zbývající část kupní ceny uhrazena kteroukoli jinou platební metodou schválenou společností Weber, případně zadáním dalších kódů poukázek v rámci stejného procesu objednání.

(6) Dojde-li k vrácení objednaného zboží, bude kupní cena vrácena ve výši odpovídající výši kreditu vyčerpaného z poukázky. Jakékoli další provedené platby budou vráceny sjednanou platební metodou. Uchovejte si prosím svou poukázku použitou k uhrazení objednávky, protože k případnému vrácení uhrazené částky budete potřebovat kód použité poukázky.

(7) Poukázka je převoditelná a může ji použít kterýkoli držitel poukázky. Poukázku lze použít v internetovém obchodě Weber bez nutnosti předchozí kontroly totožnosti držitele.

(8) Společnost Weber nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu, odcizení, zneužití či typografické chyby v uvedené e-mailové adrese. Kódy poukázek nelze zablokovat.

(9) Spotřebitelé mají právo na odstoupení ve vztahu ke kterékoli poukázce objednané prostřednictvím e-shopu v souladu s ustanoveními čl. 7 níže.

6 Znění smlouvy

(1) Společnost Weber si uchovává znění smlouvy. Na svých osobních zákaznických účtech si zákazníci, kteří se v internetovém obchodě Weber zaregistrovali, mohou zobrazit údaje o provedených objednávkách v sekci „Historie mých objednávek“. Zákazníci si mohou kdykoli zobrazit znění smlouvy na této stránce a uložit si ho na svém počítači. Podrobnosti objednávky a znění VOP budou zaslány zákazníkovi e-mailem. Jazykem smlouvy je čeština.

(2) Zákazníci, kteří nejsou v internetovém obchodě Weber registrováni, si po uzavření smlouvy nebudou moci uložené znění smlouvy zobrazit.

7 Odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě)bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Prohlášení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Lhůta na odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne převzetí zboží, nebo v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

O uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy nás informujte buď poštou na adrese Weber-Stephen Deutschland GmbH, c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH, Birkenmaarstrasse 8, 53340 Meckenheim, Německo; nebo e-mailem: sevis-cz@weber.com) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou či e-mailem) o svém záměru od kupní smlouvy odstoupit. K tomuto účelu můžete použít formulář oznámení o odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto všeobecných obchodních podmínek

Včasné odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení bude považováno za dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení

Pokud od kupní smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, a to včetně nákladů na přepravu (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s tím, že jste si volitelně vybrali jiný způsob doručení odlišný od nejméně nákladného standardního způsobu doručení, který nabízíme), bez zbytečného prodlení, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne doručení vašeho oznámení o odstoupení od této smlouvy. Peníze vám vrátíme stejnou platební metodou, kterou jste si zvolili k provedení původní úhrady, nebude-li s vámi výslovně sjednáno jinak; za takové vrácení peněz nebude účtován poplatek. Vrácení peněz můžeme pozdržet do doby, než obdržíme vrácené zboží nebo dokud nám neprokážete, že k odeslání zboží skutečně došlo, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Bylo-li zboží doručeno nákladním dopravcem, pak zajistíme vyzvednutí zboží.

U všech ostatních forem doručení je nutno, abyste nám zboží zaslali nebo osobně předali na následující adrese pro vrácení zboží: 

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstrasse 8
53340 Meckenheim
Německo

bez zbytečného prodlení a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od kupní smlouvy. Tento termín se považuje za splněný, pokud nám zboží zašlete před uplynutím uvedené čtrnáctidenní lhůty. Náklady na vrácení zboží neseme my.

Nesete odpovědnost za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  Weber si vyhrazuje právo na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, započíst snížení hodnoty vráceného zboží.

Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Weber uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá zejména v případě smluv uvedených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. např. u smluv

· o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

· o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

· o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

· o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

· o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. holící strojky, depilátory apod.) atd.

 

Standardní formulář k odstoupení od smlouvy

Chcete-li od kupní smlouvy odstoupit, vyplňte prosím následující formulář a zašlete nám ho:

Adresa k zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy poštou: Weber-Stephen Deutschland GmbH c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH Birkenmaarstrasse 8 53340 Meckenheim Německo E-mail: sevis-cz@weber.com

Já/my (*) tímto odstupujeme od smlouvy uzavřené mezi mnou/námi (*) o koupi následujícího zboží:

Přesný název objednaného zboží:

Číslo objednávky:

Datum objednávky (*) / doručení (*):

Jméno spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum a podpis spotřebitele:

 

_______________________ (*) Nevhodné škrtněte.

Konec prohlášení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 

8 Pravidla pro vrácení ve 30-denní lhůtě

(1) Kromě zákonného práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy vám společnost Weber dobrovolně poskytuje lhůtu 30 dnů na vrácení veškerého objednaného zboží s výjimkou poukázek Weber. Toto právo na vrácení zboží znamená, že od kupní smlouvy můžete odstoupit i po uplynutí zákonné 14denní lhůty na odstoupení tím, že vrátíte zboží do 30 dnů od jeho převzetí na následující adresu:

Weber-Stephen Deutschland GmbH
c/o PVS DVG Vertriebsgesellschaft GmbH
Birkenmaarstrasse 8
53340 Meckenheim
Německo

(2) Uplatnění tohoto práva na vrácení zboží ve 30-denní lhůtě nemá vliv na zákonné právo na odstoupení od smlouvy, které zůstává v platnosti bez ohledu na naše pravidla vrácení zboží.

(3) Uplatnění práva na vrácení zboží ve 30-denní lhůtě podléhá následujícím podmínkám: Veškeré zboží můžete vrátit do 30 dnů od jeho doručení za předpokladu, že zboží je kompletní, nepoužité a nepoškozené. Je-li to možné, zašlete zboží zpět v původním nebo jemu odpovídajícím obalu. Za účelem vrácení zboží vám naše zákaznické oddělení zdarma poskytne štítek na bezplatnou dopravu vraceného zboží. K dodržení 30denní lhůty na vrácení zboží dostačuje jeho včasné odeslání.

(4) Dojde-li k vrácení zboží v rámci pravidel pro vrácení ve 30-denní lhůtě dle tohoto článku, vrátíme vám kupní cenu po obdržení vráceného zboží. Peníze vám budou vráceny stejnou platební metodou, kterou jste využili k původní úhradě za zboží. Žádné další poplatky vám v této souvislosti účtovány nebudou.

(5) Toto právo na vrácení ve 30-denní lhůtě nemá žádný vliv na vaše zákonná práva ze záruky, která zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

9 Práva z vadného plnění a záruka za jakost

(1) Společnost Weber odpovídá za práva z vadného plnění v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Společnost Weber navíc poskytuje svým zákazníkům záruku za jakost v souladu s ustanoveními § 2113 a násl. občanského zákoníku. Záruka za jakost nemá vliv na uplatnění práv z vadného plnění. Informace ohledně tohoto práva jsou k dispozici na stránkách jednotlivých výrobků v části „Informace o záruce“.

(3) Záruční lhůta pro podnikatele na veškeré zboží dodané společností Weber činí jeden rok ode dne doručení zboží.

10 Odpovědnost za škodu

(1) Není-li níže stanoveno jinak, je společnost Weber odpovědná za škodu v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu s občanským zákoníkem. Nedohodnou-li se smluvní strany jinde jinak, platí následující ustanovení na všechny nároky na náhradu škody bez ohledu na právní důvody.

11 Ochrana osobních údajů

(1) V rámci plnění smluv shromažďuje společnost Weber osobní údaje zákazníků. Přitom společnost Weber dodržuje zejména ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost Weber bude shromažďovat, zpracovávat či používat kmenové údaje a údaje o používání stránek bez souhlasu zákazníka pouze v rozsahu nutném ke zpracování a realizaci smluvního vztahu.

(2) Společnost Weber nebude osobní údaje zákazníků využívat k ;reklamě, průzkumu trhu nebo výzkumu veřejného mínění bez výslovného souhlasu zákazníka.

(3) Zákazníci si mohou kdykoli zobrazit nebo upravit údaje o nich uchovávané pod účtem „MOJE WEBER ID“. Ve všech ostatních ohledech se odkazuje na naše pravidla ochrany osobních údajů, která podrobně popisují souhlas zákazníka a další informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů. Pravidla ochrany osobních údajů lze kdykoli zobrazit v tisknutelném formátu z internetových stránek společnosti Weber kliknutím na odkaz „Pravidla ochrany osobních údajů

12 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a řešení sporů online

(1) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

(2)Spory mezi spotřebiteli a podnikateli související s kupními smlouvami uzavřenými prostředky komunikace na dálku (po internetu) nebo smlouvami o poskytování služeb uzavřenými prostředky komunikace na dálku (po internetu) lze řešit prostřednictvím platformy pro řešení sporů online (platforma ODR). Tuto platformu zřídila Evropská unie a lze ji najít na stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Používání této online platformy není nezbytné ani povinné. Proto mohou zákazníci své nároky vznést i bez předchozího využití platformy ODR. Proces podání stížnosti v rámci řešení spotřebitelských sporů online (ODR) lze nalézt na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13 Elektronická evidence tržeb

(1) Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

(2) Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

14 Závěrečná ustanovení

(1) Smlouvy uzavřené mezi společností Weber a kupujícím se řídí výlučně právním řádem České republiky. Výlučným jazykem smlouvy a smluvního vyjednávání bude čeština.