android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube
androidapplearrowcart-big-outline cart-full checkchef-hatcircle-mediumcircle-smallclock download downloadenlargefacebookinstagrammagnifier menu-arrow-down pointer printershare star twitteruser-simpleyoutube

WK VOETBAL WEDSTRIJD 2018

Spirit II actie

Algemene actievoorwaarden ”Win uw aankoopbedrag terug”

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Win uw aankoopbedrag terug” actie, een wedstrijd georganiseerd door Weber waarbij de deelnemer die een Actieproduct aankoopt een deel van het aankoopbedrag kan terugwinnen indien (i) de Nationale Belgische voetbalploeg een bijzonder resultaat behaalt zoals bepaald in artikel 5 en (ii) de deelnemer een wedstrijd gebaseerd op vragen wint zoals bepaald in artikel 6.
Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden.
Actieproducten: Gasbarbecues Spirit II.
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Prijs: Een deel of het volledige aankoopbedrag (zoals bepaald onder artikel 5.1 hierna).
Weber: Weber-Stephen Products Belgium, gevestigd te Blarenberglaan 6 B4, Industriezone Noord B6, 2800 Mechelen, België, en met ondernemingsnummer 0479.047.366.
Weber-ID: registratie bij www.weber.com/BE/nl/weber-id-register-grill/.

2. Organisatie
De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Deelname aan de Actie gaat gepaard met een aankoopverplichting. Op de Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer volledig en zonder voorbehoud akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Voorwaarden voor deelname
3.1. Enkel natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en hun verblijfplaats in België of Luxemburg hebben, kunnen deelnemen aan de Actie. Indien de Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om te kunnen deelnemen aan deze Actie. Werknemers van Weber, door Weber ingehuurde derden en familieleden van de voorgaande categorieën zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

3.2. Het is voor een Deelnemer slechts mogelijk om eenmalig deel te nemen met zijn of haar emailadres.
Deelnemers verbinden zich ertoe in geen geval de identiteit van andere mensen te
misbruiken en geen valse naam te gebruiken. Eenzelfde klant kan meerdere keren aan de actie deelnemen, indien alle deelnemingsvoorwaarden nageleefd worden. Er kan maar één keer per aankoop worden deelgenomen.

3.3. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn uitgesloten van deelname. Weber behoudt zich het recht voor om elke Deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en/of de prijs niet toe te kennen en/of de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid van Weber, wanneer een Deelnemer deze Algemene voorwaarden overtreedt en/of als Weber, volledig naar eigen goeddunken, ervan overtuigd is dat de Deelnemer op een oneerlijke of frauduleuze manier of te kwader trouw te werk is gegaan of de bedoeling heeft om dit te doen. Weber behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die hebben geprobeerd om vals te spelen, de goede werking van de wedstrijd te verstoren of die zich niet aan dit reglement hebben gehouden. In dit geval komt de winnaar niet in
aanmerking voor een prijs.

4. Deelnemingsmodaliteiten
4.1. Deelname vindt uitsluitend digitaal plaats nadat de Deelnemer een Weber-ID heeft aangemaakt.

4.2. Om kans te maken om een deel of het volledige aankoopbedrag terug te winnen, dient de deelnemer het volgende te doen:

  • één Actieproduct aan te kopen binnen de Actieperiode (zoals gedefinieerd in artikel 5.2)
  • digitaal zijn gegevens te registreren, waaronder: het Weber-ID van de Deelnemer, zijn e-mailadres, de aankoopdatum van de Spirit II gasbarbecue;
  • een kopie van zijn aankoopfactuur op te sturen, waarbij Deelnemer uitdrukkelijk dient aan te geven dat hij/zij wenst deel te nemen aan de Actie; 
  • de vragen van de wedstrijd te beantwoorden.

4.3. De Actie is alleen geldig op de volgende modellen:

  • Spirit II E-210 GBS gasbarbecue (artikelnummer 44010139) 
  • Spirit II E-310 GBS gasbarbecue (artikelnummer 45010139)

4.4. Weber-Stephen Products Belgium B.V.B.A. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de promotiemodellen bij uw verkooppunt. Zie www.weber.com voor de lijst met deelnemende winkels.

5. Verloop & spelregels van de Actie.
5.1. Bij aankoop van een Actieproduct, registratie van een Deelnemer bij Weber-ID en het beantwoorden van de vragen heeft de Deelnemer de mogelijkheid om een deel of het volledige aankoopbedrag bij aankoop van een Actieproduct terug te winnen als volgt.

  • Indien de Nationale Belgische voetbalploeg in de 8ste finale van het WK voetbal geraakt, dan krijgen 11 winnaars 25% van het aankoopbedrag retour 
  • Indien de Nationale Belgische voetbalploeg in de ¼ finale van het WK voetbal geraakt, dan krijgen 11 winnaars 50% van het aankoopbedrag retour
  • Indien de Nationale Belgische voetbalploeg in de ½ finale van het WK voetbal geraakt dan krijgen 11 winnaars 75% van het aankoopbedrag retour
  • Indien de Nationale Belgische voetbalploeg in de finale van het WK voetbal geraakt, dan krijgen 11 winnaars 100% van het aankoopbedrag retour

Indien de Nationale Belgische voetbalploeg niet tot in de 8ste finale geraakt, zal er geen winnaar zijn in de wedstrijd.

5.2. De Actie loopt van 12 mei 2018 om 00 uur en eindigt op 15 juli 2018 om 23.59 uur (de ‘Actieperiode’).

5.3. Uiterste datum inleveren aankoopbon: 01/08/2018 (alleen bij aankoop van de barbecue gedurende de hierboven vermelde Actieperiode).

5.4. Alleen facturen of kassabonnen worden gezien als geldig bewijs van aankoop. Bewijzen van verzending, bestelbonnen of digitale betalingsbewijzen worden niet geaccepteerd. Inzendingen die te laat of incompleet of onvoldoende gefrankeerd verzonden worden, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Maak en bewaar kopieën van alle documenten die worden verstuurd. Weber is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of vertraagde inzendingen. Maximaal 1 inzending per aangekocht product mogelijk. Maximaal 1 refund per product mogelijk (i.v.m. combinatie-acties). Weber streeft ernaar het bedrag binnen maximaal 6 weken over te schrijven op uw bankrekening. De Actie geldt alleen op goederen die via erkende dealers in België of Luxemburg zijn aangekocht. Zie de Dealer Locator op weber.com voor een lijst van officiële Weber dealers.

5.5. Spaar- en loyaliteitsprogramma’s zijn uitgesloten van deze Actie.

6. Aanduiding van de winnaars
6.1. Na de Actieperiode (WK voetbal) worden in totaal 11 winnaars geselecteerd die een Prijs zullen winnen voor zover de Nationale Belgische voetbalploeg tenminste tot de 8ste finale geraakt (ofwel zal er geen winnaar zijn in de wedstrijd).

6.2. De winnaars zijn degenen die geldig hebben deelgenomen en wiens antwoorden op de vragen juist of zo dicht mogelijk bij het juiste antwoord liggen. In geval van gelijkspel, zal de schiftingsvraag beslissend zijn. Alle Prijzen houden hetzelfde percentage terugbetaling in op het aankoopbedrag betaald door de winnaars. Dat percentage wordt bepaald aan de hand van artikel 5.1 hierboven.

6.3. De beslissingen van Weber met betrekking tot de bepaling van de winnaars zijn definitief en onherroepelijk.

6.4. Weber behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren die inhoud indient waarvan hij van mening is dat deze niet te goeder trouw is verkregen (d.w.z. waarvan hij denkt dat deze niet van de Deelnemer afkomstig is).

7. De Prijs
7.1. De winnaars van de Actie worden per e-mail op de hoogte gebracht na de Actieperiode. Mocht de winnaar na één week niet hebben gereageerd, wordt per e-mail nog een reminder gestuurd. Als er niet gereageerd wordt binnen de in de reminder gestelde termijn, dan vervalt de Prijs.

7.2. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en is gekoppeld aan het e-mailadres van de Deelnemer, zoals opgegeven bij het aanmaken van het Weber-ID. De Prijs is niet inwisselbaar met andere producten van Weber.

7.3. Weber tracht de gewonnen Prijs binnen twee (2) weken bij de winnaar te leveren op een door de winnaar aangegeven huisadres in België of Luxemburg.

8. Persoonsgegevens
8.1. Weber verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, de gegevens van de Deelnemers conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en conform het Privacybeleid beschikbaar op de website van Weber en de toepasselijke Belgische wetgeving.

8.2. De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Weber voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden. Weber houdt de verzamelde persoonsgegevens bij gedurende de duur van het beheer van deze wedstrijd. Indien Deelnemers toestemming geven om de Weber nieuwsbrief te ontvangen, worden de door Deelnemers opgegeven e-mailadressen gebruikt om Deelnemers op de hoogte te houden van acties en nieuws van Weber via de Weber nieuwsbrief.

8.3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan deze Actie. Als de Deelnemer de nodige persoonsgegevens niet verschaft, kan hij/zij niet deelnemen aan de Actie. De persoonsgegevens van de Deelnemers zullen slechts verwerkt worden voor hun deelname aan deze Actie en het versturen van de Weber nieuwsbrief op basis van de toestemming van de Deelnemer (in zoverre de Deelnemer hiertoe toestemming heeft gegeven).

8.4. Deelnemers hebben het recht om inzage te vragen in hun persoonsgegevens en om aan Weber te vragen om hun persoonsgegevens te corrigeren. Deelnemers hebben ook het recht te verzoeken om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken (in sommige omstandigheden) of hun persoonsgegevens over te dragen (onder specifieke voorwaarden), alsook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. De Deelnemers hebben ook het recht om hun toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Ieder verzoek van een Deelnemer met betrekking tot hun persoonsgegevens moet aan privacy.emea@weberstephen.com worden gericht. De Deelnemer heeft het recht zich, wettelijk gegrond, te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens door Weber.

8.5. Voor eventuele klachten over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen de Deelnemers zich richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (www.privacycommission.be) of enige andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8.6. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door Weber zolang bijgehouden als nodig is voor het volledig uitvoeren van deze Actie of, indien Deelnemers toestemming hebben geven om de Weber nieuwsbrief te ontvangen, zolang zij hun toestemming voor het ontvangen van de Weber nieuwsbrief niet hebben ingetrokken.

9. Toezicht, aansprakelijkheid & toepasselijk recht
9.1. In geval van fraude zal de toekenning worden geweigerd van de prijs die de deelnemer toekomt, onverminderd elke latere gerechtelijke vervolging. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal worden besloten door Weber. Haar beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen beroep tegen worden aangetekend.

9.2. Weber, de door haar aangestelden of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

9.3. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

9.4. Op deze Actie is Belgisch recht van toepassing.

10. Overige bepalingen
10.1. Weber kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de Deelnemer leidt.

10.2. Deze Actievoorwaarden zijn beschikbaar op weber.com. Er wordt per telefoon geen informatie uitgewisseld over het reglement, de vragen of de werking van de Actie. Elke vorm van gerechtelijke actie is uitgesloten.

10.3. Voor vragen, opmerkingen of klachten kan de Deelnemer terecht bij de klantendienst van Weber, bereikbaar via servicebelux@weberstephen.com. Weber behandelt de aanvraag grondig en neemt zo snel mogelijk contact op met de Deelnemer.

10.4. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niets voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.