android apple arrow cart-big-outline cart-full check chef-hat all-grid bullseye lightbulb circle-medium circle-small clock download download enlarge facebook instagram magnifier menu-arrow-down pointer printer share star twitter user-simple youtube

Algemene voorwaarden actie ‘Win een Weber iGrill 2’ - 2019

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Win een Weber iGrill 2” actie
Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden
Actieproducten: alle Weber barbecues
Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Prijs: Weber iGrill 2
Weber: Weber-Stephen Belgium BVBA, gevestigd aan de Blarenberglaan 6, B4, 2800 Mechelen
Weber-ID: registratie bij https://www.weber.com/BE/nl/account/

2. De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn deze Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan deze Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

4. Bij aankoop van een Actieproduct en registratie van een Deelnemer bij Weber-ID kan kans gemaakt worden op een Weber iGrill 2.

5. Deelname vindt uitsluitend digitaal plaats nadat de Deelnemer een Weber-ID heeft aangemaakt en de bevestigingsmail heeft doorgestuurd naar igrill2promo@weberstephen.com.

6. Om kans te maken op de Weber iGrill 2, dient de Deelnemer digitaal zijn gegevens te registreren, waaronder: het Weber-ID van de Deelnemer, zijn e-mailadres, de aankoopdatum van de barbecue. Deelnemer dient de bevestigingsmail na registratie door te sturen naar igrill2promo@weberstephen.com.

7. De Actie loopt van 6 mei 2019 tot en met 14 juli 2019. In deze Actieperiode, wordt er elke week een iGrill 2 verloot onder de Deelnemers. In totaal zijn dit 10 Weber iGrill 2 thermometers. De aanwijzing van de winnaars vindt plaats door middel van een trekking onder alle Deelnemers aan de Actie. De Deelnemers van elke week worden als totaal bij elkaar opgeteld waaruit de winnaar wordt verloot.

8. De winnaars van de Actie worden per email op de hoogte gebracht. De winnaar ontvangt een code waarmee de gewonnen iGrill 2 gratis besteld kan worden via de webshop (weber.com). De code is geldig t/m 31 december 2019. Als de iGrill 2 niet binnen deze termijn is besteld, dan vervalt de prijs.  

9. De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en is gekoppeld aan het e-mailadres van de Deelnemer, zoals opgegeven bij het aanmaken van het Weber-ID. De prijs is niet in te wisselen voor geld of andere producten van Weber.

10. Weber behoudt zich het recht voor om bij niet-beschikbaarheid van de Prijs voor een vervangende prijs te zorgen.

11. Weber tracht de gewonnen Prijs binnen twee (2) weken bij de winnaar te leveren op een door de winnaar aangegeven huisadres in België of Luxemburg.

12. Het is voor een Deelnemer slechts mogelijk om eenmalig deel te nemen met zijn of haar e-mailadres.

13. Deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn uitgesloten van deelname.

14. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid.

15. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht.

16. Op deze actie is Belgisch recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

17. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.

18. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber. Het Privacybeleid van Weber is hier in te zien: https://www.weber.com/BE/nl/voorwaarden/privacybeleid/weber-28460.html. Gegevens zullen alleen worden overgedragen aan een derde partij voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het aanbod. Indien Deelnemers toestemming geven om de Weber nieuwsbrief te ontvangen, worden de door Deelnemers opgegeven e-mailadressen gebruikt om Deelnemers op de hoogte te houden van Weber nieuws.

19. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Weber.

20. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de Deelname aan deze Actie.

21. Om deel te mogen nemen aan de Actie, moet een Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in België of Luxemburg. Indien Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan deze Actie.

22. Weber kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de Deelnemer leidt.   

23. In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.