Grill Academy Kerstactie - 2023

 

1.           In deze Actievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: Grill Academy Kerstactie - Boek een Grill Academy cursus en krijg één extra cursusplek gratis;

Actievoorwaarden: deze voorwaarden;

Actieperiode: 5 december 2023 tot en met 31 december 2023;

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

Weber: Weber-Stephen Deutschland GmbH, Rheinstr. 194, 55218 Ingelheim, Duitsland

Workshop: Barbecue workshop die wordt gegeven door een Grill Academy en waarvoor een cursusplek te reserveren is via https://www.weber.com/BE/nl/home/ 

Cursusplek: een reservatie voor één deelnemer in een workshop


2.           De Actie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.


3.           De Actie is uitsluitend bestemd voor Deelnemers van ten minste 18 jaar oud. Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om deel te kunnen nemen aan de actie. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.


4.           Om deel te nemen aan de Actie dient de Deelnemer tijdens de Actieperiode twee cursusplekken in eenzelfde Workshop te boeken via Weber.com die aangeboden worden door een erkende Grill Academy partner in Nederland of België. De actie is alleen geldig voor Workshops die aangeboden worden in de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2023. De korting wordt toegevoegd door gebruik van vouchercode: 'GAXMAS2023' bij het afrekenen en werkt alleen als er gekozen is voor twee cursusplekken met dezelfde type Workshop, datum, tijd en locatie. Er is geen alternatief in de vorm van andere producten van Weber of contant geld beschikbaar. De Actie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties. De code mag niet worden gebruikt voor Workshops die plaatsvinden voor of na de genoemde periode van 1 januari-31 maart.


5.           Deelname aan de Actie vindt uitsluitend plaats nadat Deelnemer zich op de hierboven genoemde wijze heeft ingeschreven voor een workshop.


6.           Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij het reserveren van een cursusplek en bij deelname aan de Actie.


7.           In geval van definitieve annulering van de geboekte Workshop door Weber of door de erkende Grill Academy partner, ontvangt de Deelnemer een vervangende voucher voor de geboekte Cursusplek(ken, inclusief de extra Cursusplek(ken). Indien de boeking door de Deelnemer wordt geannuleerd binnen de standaardvoorwaarden van de Grill Academy ontvangt de koper het ten tijde van de boeking betaalde bedrag terug. 


8.           Weber behoudt zich tevens het recht voor om personen van deelname uit te sluiten die door middel van gesjoemel voordelen willen behalen of verkrijgen of die in strijd handelen met deze voorwaarden. 


9.           De Deelnemer begrijpt dat het voor deelname aan de Actie noodzakelijk is dat Weber persoonsgegevens bewaart en verwerkt. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het  Privacybeleid van Weber.


10.         Weber behoudt zich het recht voor om de Actie op te schorten, te annuleren of te wijzigen indien Weber nakoming door omstandigheden ernstig wordt verzwaard. Dit geldt in het bijzonder in het geval dat een correcte uitvoering om technische of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd. In een dergelijk geval hebben de deelnemers geen recht op enige aanspraak jegens Weber.


11.         Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of wanneer de nakoming door omstandigheden ernstig wordt verzwaard. In dit laatste geval zijn de verplichtingen van Weber beperkt tot wat redelijkerwijze mogelijk is gelet op de omstandigheden.


12.         In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber. De beslissingen van Weber zijn bindend en definitief voor alle Deelnemers. Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige deelnamevoorwaarden.


13.         Zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen die zouden gelden, is op de Actie en de Actievoorwaarden het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.