Actievoorwaarden Nederland Grill Academy ‘Win een 70th Anniversary Kettle’

 

1. In deze Actievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Actie: de “Win een 70th Anniversary Kettle” actie;

Actievoorwaarden: deze actievoorwaarden;

Actieperiode: van 1 september 2022 tot en met 30 november 2022;

Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Grill Academy BE: Grill Academy Limburg (Groeningenweg 23, Diepenbeek), Grill Academy Ruislé (Bruggestraat 131, Ruiselede), De Kokerij (Provinciesteenweg 543, Boechout), La Ragotière (Rue Louis Masquilier 6, Froyennes), Smoke and Fire (Willebringestraat 17)

Prijs: 1 x Weber Anniversary Kettle Barbecue (productnummer 19521004) per Grill Academy;

Weber: Weber-Stephen Products Belgium BV, Blarenberglaan 6 B4, Industriezone Noord B6, B-2800 Mechelen, België, RPR BE 0479.047.366

Workshop: BBQ-cursus die wordt gegeven door een Grill Academy en te reserveren is via https://www.weber.com/BE/nl/home/ Of https://www.weber.com/BE/fr/home/.

 

2. De Actie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Weber. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing. Door deelname aan de Actie gaat Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.3. Werknemers van Weber en door Weber ingehuurde derden zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.4. Om deel te mogen nemen aan de Actie, moet Deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in België. Indien Deelnemer jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij toestemming te hebben van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om deel te kunnen nemen aan de Actie.5. Elke Grill Academy BE doet mee aan de Actie en mag de Prijs weggeven.6. Om kans te maken op de Prijs, dient Deelnemer in de maanden september, oktober en november 2022 een Grill Academy Workshop te volgen bij één van de Grill Academies in België en op het einde van de Workshop een quizvraag en schiftingsvraag in te vullen. Deelnemer kan een Workshop boeken via https://www.weber.com/BE/nl/home/ Of https://www.weber.com/BE/fr/home/.

 

7. Als een Deelnemer aan meerdere Grill Academies deelneemt, kan hij bij elke deelname opnieuw aan de Actie deelnemen.8. Deelname vindt uitsluitend plaats nadat Deelnemer zich op de hierboven genoemde wijze heeft ingeschreven voor een Workshop.9. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij het reserveren van een Workshop en bij deelname aan de Actie.10. Deelnemers die niet voldoen aan de Actievoorwaarden zijn uitgesloten van deelname.11. Na afloop van de Actieperiode wordt de Prijs door elke Grill Academy BE weggegeven aan één van de Deelnemers van de Workshops van de betreffende Grill Academy BE. De winnaar van de Prijs is de Deelnemer die de quizvraag juist beantwoordt. Bij meerdere juiste antwoorden zal de Prijs worden toegekend aan Deelnemer met het meest correcte antwoord op de schiftingsvraag. Indien er een ex aequo na de schiftingsvraag zou zijn, wordt een trekking tussen de overgebleven Deelnemers gedaan.12. De winnaar van de Actie wordt uiterlijk 7 december 2022 per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht door de betreffende Grill Academy. Mocht de winnaar na zeven werkdagen niet hebben gereageerd, wordt per email nog een reminder gestuurd. Als er niet gereageerd wordt binnen de in de reminder gestelde termijn, dan vervalt de Prijs en zal Weber een nieuwe trekking verrichten onder alle overige Deelnemers.13. De Prijs is gekoppeld aan het e-mailadres van Deelnemer, zoals opgegeven op het formulier van de Actie. De Prijs is niet in te wisselen voor geld of andere producten van Weber.14. Alle kosten die de winnaars of hun gasten maken voor het algemene gebruik en genot van de Prijs zijn uitsluitend voor rekening van de winnaars of hun gasten.15. De Grill Academy BE zal de winnaar uitnodigen op de Grill academy om de Prijs persoonlijk te overhandigen. In overleg met de winnaar kan Weber de Prijs ook kosteloos bezorgen op het door de prijswinnaar opgegeven adres.16. De Deelnemer begrijpt dat het voor deelname aan de Actie en het uitreiken van de Prijs noodzakelijk is dat Weber persoonsgegevens bewaart en verwerkt. De persoonsgegevens die in het kader van deze Actie worden verkregen, worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van Weber.17. Weber accepteert geen verantwoordelijkheid voor registraties van Deelnemers die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd als gevolg van enig netwerk-, computer hardware of software probleem.19. Weber, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit deze Actie, behoudens opzet of grove nalatigheid.20. Weber kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen, wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of wanneer de nakoming door omstandigheden ernstig wordt verzwaard. In dit laatste geval zijn de verplichtingen van Weber beperkt tot wat redelijkerwijze mogelijk is gelet op de omstandigheden. 

 

21. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Weber.

 

25. Zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen die zouden gelden, is op de Actie en de Actievoorwaarden het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.