Vilkår og betingelser

Nedenfor er anført de almindelige betingelser for Weber-Stephen Deutschland GmbH (i det følgende "Weber") og vilkår og betingelser for deltagelse i Weber® Grill Academy. Bestemmelserne i de to afsnit nedenfor gælder uafhængigt af hinanden.


Afsnit 2

Vilkår og betingelser for deltagelse i Weber® Grill Academy for Weber-Stephen Deutschland GmbH


1 Generelle bestemmelser

Grillkurserne tilbydes under varemærket Weber® Grill Academy, hvor deltagerne kan stifte teoretisk og praktisk bekendtskab med forskellige metoder til tilberedning af mad på kul-, gas- og elektrisk grill. Kurserne afholdes i hele Europa med Weber som ansvarlig arrangør. I den forbindelse leverer Weber-Stephen Nordic ApS ydelser, herunder kundesupportydelser, til Weber. Det betyder, at Weber-Stephen Nordic ApS er kundens kontaktpunkt. Eventuelle spørgsmål eller kommentarer, som kunden måtte have, skal sendes til følgende e-mailadresse: grillacademy-dk@weber.com.

2 Gyldighed

(1) Denne aftale regulerer de juridiske forhold i forbindelse med deltagelse i Weber-grillkurser mellem Weber som arrangør og den enkelte deltager (i det følgende "Deltageren").

(2) Weber tilbyder forskellige former for grillkurser. Der henvises til den relevante kursusinformation på hjemmesiden for en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser.

(3) Denne aftale gælder ikke skræddersyede virksomheds- og gruppekurser. Vilkår og betingelser for denne type kurser er vedlagt tilbuddet for det respektive virksomheds-/gruppekursus.

3 Deltagelse i/bestilling af Weber-grillkurser

(1) Retten til at deltage er begrænset til: 1) registrerede voksne deltagere og 2) registrerede mindreårige deltagere i følgeskab med en forælder eller værge, der ligeledes er registreret som deltager. Børn under seksten må ikke deltage eller være tilstede. Weber kan i særlige tilfælde og på anmodning give dispensation for spædbørn og små børn.

(2) Du kan bestille dit Weber-kursus direkte og med bindende virkning på Webers hjemmeside via dette link weber.com/DK/da/grill-academy/book-bbq-workshop. De grillkurser, der er beskrevet på Webers hjemmeside, udgør ikke et bindende tilbud fra Weber, men en opfordring til at gøre tilbud. Når Deltagerne har fundet det ønskede produkt, kan de lægge det i indkøbskurven ved at klikke på Læg i kurv uden derved at foretage en bindende bestilling. Hvis en Deltager ønsker at registrere andre deltagere til et Weber-grillkursus, skal Deltageren indtaste navnene på de andre deltagere. Deltageren kan til enhver tid se og rette i indkøbskurven ved at klikke på kurven. For at fortsætte til en bindende bestilling skal Deltageren klikke på Gå til kassen. For at foretage en bestilling af et planlagt kursus skal Deltagerne oprette en brugerprofil og indtaste deres personlige oplysninger. Når Deltagerne har indtastet de relevante oplysninger, kan de gå videre med deres ordre ved at klikke på Fortsæt. Deltagere, som allerede har oprettet en brugerprofil, kan fortsætte ved at klikke på Registrer. Når Deltageren har indtastet eller bekræftet faktureringsadressen og valgt betalingsform, vil der blive vist en oversigt over ordren. Her kan Deltagerne kontrollere deres valg og oplysninger endnu en gang. Når Deltagerne har accepteret disse vilkår og betingelser for deltagelse, kan de færdiggøre ordren ved at klikke på Køb nu. Bestilling af et Weber-grillkursus er et juridisk bindende tilbud om at indgå en aftale om deltagelse i det pågældende Weber-grillkursus.

(3) Bestillinger vil blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.

(4) Bestillinger vil kun blive accepteret, hvis der stadig er et tilstrækkeligt antal ledige pladser på det pågældende Weber-grillkursus. Deltagerne modtager en registreringsbekræftelse fra Weber sammen med en faktura. Det skal dog udtrykkeligt understreges, at grillkurset kun vil blive afholdt, hvis der er modtaget et mindsteantal anmodninger om deltagelse (jf. afsnit 6 – Krav til afholdelse af arrangementet). Registreringsbekræftelsen er samtidig vores accept af din bestilling. Det betyder, at der ved modtagelse af registreringsbekræftelsen indgås en bindende aftale om deltagelse i det pågældende Weber-grillkursus.

4 Gavekort til Weber Grill Academy

(1) Gavekort til Weber Grill Academy giver indehaveren ret til at deltage i et kursus efter eget valg på Weber Grill Academy. Mistede eller stjålne gavekort eller gavekort, der er beskadiget til ukendelighed, erstattes ikke. Et gavekort kan kun indløses én gang og er kun gyldigt for bestillinger foretaget direkte hos Weber Grill Academy. Hvis du bestiller et kursus via hjemmesiden, skal du blot indtaste online-koden på dit gavekort for at betale for kurset. Kun originale gavekort vil blive accepteret, og der tages forbehold for udsolgte kurser. Gavekort kan ikke benyttes til betaling for Weber-produkter eller yderligere Grill Academy-gavekort.

(2) Gavekort udløber 36 måneder efter køb, og kurser skal derfor bestilles inden for denne periode. Gavekort udløber automatisk efter den dato, der står anført på kortet. Weber påtager sig ikke noget ansvar for at påminde eller informere kunder, når et gavekort er ved at udløbe.

(3) Elektroniske gavekort sendes pr. e-mail, og fysiske gavekort sendes pr. brev, direkte til den adresse, som kunden har angivet. Weber påtager sig intet ansvar for tab, der opstår, fordi et elektronisk gavekort sendt pr. e-mail er blevet blokeret af et mailfilter eller en firewall. Hvis modtageren ikke modtager en e-mail med det elektroniske gavekort, skal kunden straks kontakte Weber.

5 Kursuspris/betalingsbetingelser

(1) Kursusprisen kan variere, afhængigt af hvilken type Weber-grillkursus der er tale om. Der henvises til den relevante kursusinformation på hjemmesiden for oplysninger om kursuspris. Alle priser er inkl. moms.

(2) Kursusprisen omfatter ikke eventuelle andre udgifter for Deltagerne (f.eks. udgifter til transport, indlogering og bespisning på et hotel).

(3) Kursusprisen kan betales på forskellig vis, f.eks. med betalings- eller kreditkort eller anden betalingsform som anført i ordren. Weber forbeholder sig ret til at afvise visse betalingsformer på baggrund af en konkret vurdering. For yderligere oplysninger om de forskellige betalingsbetingelser henvises til Betalingsmetoder på vores hjemmeside, weber.com/DK/da/nav91.

(4) Deltagelse i et Weber-grillkursus kan kun ske mod forudgående betaling af kursusprisen.

(5) Afbestillinger skal være modtaget pr. brev eller e-mail senest 14 dage før arrangementet. Der ydes ikke refusion i tilfælde af afbestilling senere end 14 dage før kursusdagen.

(6) Det er ikke tilladt at skifte rundt mellem forskellige Weber-grillkurser. Hvis et Weber-grillkursus bliver aflyst, vil kursusprisen blive refunderet, og Deltagerne kan bestille et nyt kursus gennem Webers bestillingssystem.

6 Krav til afholdelse af arrangementet

(1) Weber har for størstedelen af sine grillkurser et generelt princip om, at de kun vil blive gennemført, hvis der er mindst 20 tilmeldte. Hvis der er færre end 20 tilmeldte, vil Weber beslutte, om arrangementet alligevel skal gennemføres. Der kan være angivet et andet mindste antal tilmeldte i kursusbeskrivelsen for et specifikt Weber-grillkursus. Hvis det mindste antal tilmeldte, der er angivet i kursusbeskrivelsen, er forskelligt fra ovennævnte antal, gælder det antal, der er angivet i kursusbeskrivelsen.

(2) Hvis et Weber-grillkursus aflyses, vil Weber refundere allerede betalte kursuspriser ved brug af samme betalingsform, som den, der blev benyttet ved køb af Weber-grillkurset. Alternativt kan kunder vælge at modtage et gavekort lydende på samme beløb.

(3) Hvis et igangværende Weber-grillkursus afsluttes før tid af årsager, som ligger inden for Webers kontrol, vil der blive ydet forholdsmæssig refusion.

(4) Weber og/eller ejeren af de lokaler, hvor kurset afholdes, forbeholder sig adgangsretten. Beskrivelser og illustrativt materiale til Weber-grillkurserne, der findes på hjemmesider, i brochurer, kataloger eller andet markedsføringsmateriale, udgør ikke et løfte fra Weber til Deltagerne og udgør ikke en del af denne aftale.

(5) Deltagerne skal senest fem dage før kursusstart informere den partner, der afholder Weber-grillkurset, om eventuelle konstaterede allergier, helbredssvækkelse, sygdom mv., som vil eller eventuelt kan få negativ indvirkning på Deltageren og/eller andre deltagere i Weber-grillkurset.

7 Ændringer i kursets afholdelse

(1) Der tages forbehold for eventuelle væsentlige ændringer i afholdelsen af arrangementet eller kursusstedet. Dog vil ændringer kun blive foretaget, hvis de er nødvendige, og hvis de ikke påvirker kursets generelle opbygning eller Deltagernes forventninger til Weber-grillkurset i væsentlig eller negativ grad.

(2) I tilfælde af en væsentlig ændring i et Weber-grillkursus vil Deltagerne være berettiget til at træde tilbage fra kontrakten, forudsat at de endnu ikke har deltaget fuldt ud i Weber-grillkurset. Eventuelle kursuspriser, der allerede er betalt, vil blive refunderet.

8 Ansvarsbegrænsning

(1) Medmindre andet er angivet nedenfor, er Weber ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Medmindre parterne andetsteds udtrykkeligt har aftalt andet, gælder følgende bestemmelser for alle erstatningskrav, uanset den juridiske årsag, der ligger til grund herfor.

(2) Weber påtager sig det fulde ansvar for enhver skade forårsaget ved forsætlig eller groft uagtsom adfærd udvist af Weber eller dennes repræsentanter. Weber er desuden uden begrænsning ansvarlig i alle tilfælde, hvor der foreligger ansvar efter ufravigelige lovregler.

(3) Weber er uden begrænsning ansvarlig for personskade (skade på liv, krop eller helbred).

(4) Hvis der foreligger simpel uagtsomhed, er Weber kun ansvarlig i tilfælde af misligholdelse af en forpligtelse, i det omfang overholdelse af forpligtelsen er af særlig betydning for kontraktens opfyldelse, og i det omfang kunden generelt kan påberåbe sig overholdelse heraf. I disse tilfælde er ansvaret begrænset til typiske og forudsigelige skader. I alle andre tilfælde fraskrives ansvar for simpel uagtsomhed.

9 Fortrydelsesret

(1) Indehavere af et gavekort til Weber Grill Academy har ret til at fortryde aftalen efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1, uden begrundelse inden for 14 dage. Hvis en indehaver ønsker at benytte sig af denne fortrydelsesret, skal han eller hun give Weber utvetydig meddelelse herom (f.eks. ved brev, fax eller email) senest 14 dage efter den dato, hvor gavekortet er købt online. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, hvis indehaveren sender meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb. Derefter vil indehaveren modtage en bekræftelse om fortrydelsen pr. e-mail. Beløbet, der er betalt for gavekortet, vil blive refunderet af Weber senest 14 dage, efter Weber har modtaget meddelelsen om udnyttelse af fortrydelsesretten. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med indehaveren af gavekortet, vil beløbet blive refunderet ved brug af samme betalingsform, som indehaveren benyttede i den oprindelige transaktion. Indehaveren vil under ingen omstændigheder skulle afholde nogen omkostninger i forbindelse med refusionen.

(2) Deltagere, som har bestilt et Weber-grillkursus, har ikke ret til at fortryde aftalen efter forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

10 Stedfortræder

En Deltager må gerne sende en anden person, som deltager i kurset i hans eller hendes sted.

11 Udskydelse/aflysning af Weber-grillkurser

(1) I ganske særlige tilfælde, som ligger uden for Webers kontrol, forbeholder Weber sig ret til at udskyde eller aflyse et Weber-grillkursus. Dette gør sig særligt gældende i tilfælde af for få tilmeldte, aflysning med kort varsel fra kokkens side på grund af sygdom eller forfald blandt andre ansatte, der er væsentlige for Weber-grillkursets afholdelse, eller som følge af force majeure. Weber vil informere dig om eventuel udskydelse eller aflysning pr. e-mail. I tilfælde af aflysning med kort varsel vil Weber desuden forsøge at kontakte dig telefonisk.

(2) Hvis det mindste antal tilmeldte ikke opnås, vil Weber-grillkurset blive aflyst senest 10 dage før planlagt kursusstart. For kurser der bliver afholdt efter 01.03.2018 vil det være muligt for lokationen at aflyse op til en uge (7 dage) før.

(3) Hvis Weber-grillkurset udskydes eller aflyses, er Deltagerne berettiget til at træde tilbage fra aftalen. Kursuspriser, der allerede er betalt, vil blive refunderet fuldt ud.

12 Beskrivelse af erfaringer/illustrationer

(1) Beskrivelserne af Weber-grillkurserne på Webers hjemmeside er gældende på det tidspunkt, de uploades. Der kan dog forekomme mindre ændringer i indholdet af det udbudte Weber-grillkursus. Kontaktoplysninger for den partner, der afholder grillkurset, findes i beskrivelsen af det pågældende Weber-grillkursus.

(2) De tider, der er angivet for de enkelte Weber-grillkurser, er kun vejledende for kursets planlagte varighed. Der kan derfor forekomme mindre forskelle i varigheden af de enkelte Weber-grillkurser. De tider, der er angivet på Webers hjemmeside, er således ikke bindende og kan ændre sig.

13 Billed- og lydoptagelser

Deltagerne må gerne tage billeder under et Weber-grillkursus, og de må også gerne offentliggøre dem til private formål, forudsat at de personer, der optræder tydeligt på billederne, har givet deres udtrykkelige samtykke hertil. Det er strengt forbudt at lave film- eller lydoptagelser af nogen art, medmindre Weber har givet udtrykkelig og undtagelsesvis tilladelse hertil på baggrund af en konkret vurdering, idet Weber dog efter eget valg kan nægte at give en sådan tilladelse.

14 Personoplysninger

For oplysninger om beskyttelse af personoplysninger henvises til Webers privatlivspolitik, som kan tilgås via dette link weber.com/DK/dk/nav92.

15 Aftaletekst

Aftaleteksten opbevares i vores interne systemer. Ordreoplysninger og vilkår og betingelser for deltagelse vil blive sendt til dig pr. e-mail. Efter afgivelse af ordren vil dine ordreoplysninger af sikkerhedshensyn ikke længere være tilgængelige via internettet.

16 Opfyldelsessted/værneting/øvrige bestemmelser

(1) Medmindre andet følger af lovgivningen, er Webers hjemsted opfyldelsessted og betalingssted.

(2) Forbrugerens bopæl vil afgøre værnetinget for alle tvister, der måtte opstå som følge af og i forbindelse med denne aftale. Aftalen reguleres af dansk ret.

(3) Hvis nogen af bestemmelserne i vilkår og betingelser for deltagelse er eller bliver ugyldige, vil det ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

17 Konfliktløsning og klagebehandling

(1) Hvis du er utilfreds med et kursus, du har bestilt, er du altid velkommen til at kontakte Weber direkte med din klage. Hvis du er uenig i den foreslåede løsning, kan du indsende en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Det er muligt at oprette en klagesag online på www.forbrug.dk, hvor du også finder relevante oplysninger om gebyrer, sagens gang mv.

(2) Hvis du er forbruger bosiddende i et andet EU-land, er det muligt at indsende en klage online via en online konfliktløsningsplatform (ODR-platform) oprettet af den Europæiske Union. Denne findes på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Når du indsender din klage, skal du benytte e-mail grillacademy-dk@weber.com. Brug af onlineplatformen er hverken nødvendig eller påkrævet. Forbrugere kan således frit indsende klager uden forudgående brug af ODR-platformen.

18 Kontaktoplysninger

Spørgsmål og forespørgsler mv. vedrørende Weber Grill Academy kan sendes direkte til

Weber-Stephen Nordic ApS
Bøgildsmindevej 23
9400 Nørresundby
CVR-nr. 25194969
E-mail: grillacademy-dk@weber.comStandardfortrydelsesformular

(Du skal kun udfylde og indsende denne formular, hvis du ønsker at fortryde aftalen)

Til

Weber-Stephen Nordic ApS
Bøgildsmindevej 23
9400 Nørresundby
E-mail: grillacademy-dk@weber.com

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser:

• Bestilt den (*)/modtaget den (*):
• Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):
• Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):
• Forbrugerens underskrift (forbrugeres underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
• Dato

(*) Slet det, der ikke er relevant.